ตัวชี้วัดชั้นปีและสาระการเรียนรู้ภาษาจีน

หลักสูตรภาษาจีนพื้นฐาน 3 ปี (ม.4- ม.6)

สาระที่ 1: ภาษาเพื่อการสื่อสาร          

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.4

1.ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำชี้แจง คำแนะนำ และคำอธิบายที่ฟังและอ่านง่ายๆ

s คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง ประกาศ และคำอธิบายง่าย ๆ ที่ใช้ในห้องเรียน

ตัวอย่าง

跟我读、请坐、请脱鞋、这是……、那是……

现在 上课、一起读、再说一遍、下课

 

2. ระบุสัทอักษรพินอิน (拼音)

อ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง

s หลักการอ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ  การผันเสียงวรรณยุกต์   อ่านตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคภาษาจีน ตามระบบพินอิน

ตัวอย่าง

- เสียงพยัญชนะ: b p m f ……

- เสียงสระ: a o e ……

- หลักการอ่านออกเสียง เช่น การเปลี่ยนเสียงของ 不

不要、不好 一เช่น 一天一夜

- การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ เสียงสาม เช่น 你好

- การอ่านพยางค์ที่ลงท้ายด้วยสระเสียง – er

เช่น 一会儿、一点儿、玩儿

- การอ่านพยางค์วรรณยุกต์เสียงเบา เช่น 爸爸、 妈妈

-  การใช้พจนานุกรมแบบพินอิน เช่น wǒ -  我

 

3. บอกความหมายของคำ กลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตามที่ฟังหรืออ่านจากสื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ

 

 

s คำ กลุ่มคำ ประโยค หรือ ข้อความเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม  อาหาร เครื่องดื่ม

คำศัพท์ 400-600 คำ

s สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น กราฟ แผนภูมิ แผนผัง แผนที่ ตาราง สัญลักษณ์ เครื่องหมาย

ตัวอย่าง

图表、表格、符号、标志、肉、木瓜、牛奶、芒果

 

4. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ ทั้งที่มีภาพและไม่มีภาพ ประกอบ

s บทสนทนา บทอ่านสั้นๆ นิทานง่ายๆ ที่มีความยาวประมาณ 100 ตัวอักษร เช่น 龟兔赛跑  、 乌鸦喝水

守株待兔

s หลักการอ่านจับใจความสำคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง    (题目)   ใจความสำคัญ  (中心思想)  รายละเอียดสนับสนุน (详述)

s คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญ เช่น ใคร ทำอะไร

ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทำไม ใช่หรือไม่

s ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล

ตัวอย่าง

比 、不比、不如 、 没有、跟…… (不)一样

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

越…… 越……、一边……一边……、先……后……

“是……的 ”句

A: 你有什么想法?  B: 我想……、我认为……

ม.5

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ

คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยาย

ที่ฟังและอ่าน

s คำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ  คำชี้แจง  คำอธิบาย คำบรรยาย เช่น ประกาศเตือนภัยต่างๆ  การใช้ยา การใช้อุปกรณ์และสิ่งของ การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

ป้ายจราจร และป้ายต่างๆ

-                            ตัวอย่าง

-                            填空、小心地滑、红绿灯、  直走

-                            请问,体育馆怎么走?、今天不用上课

-                            一天三次,一次两片、手机、电子邮件、充电

 

2. อ่านออกเสียงตัวอักษร คำศัพท์ กลุ่มคำ ประโยค บทร้อยกรอง และ

คำคล้องจองตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง

s ข้อความ บทอ่าน บทความสั้นๆ  ที่มีความยาวประมาณ 150 ตัวอักษร  เช่น 个人简历 และบทร้อยกรอง

s หลักการอ่านออกเสียง การเน้นเสียง น้ำเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค

s การใช้พจนานุกรม (ทั้งแบบ พินอินและแบบหมวดหมู่ )

เช่น  亻-你、木-林

ตัวอย่าง

难道不是你吗?、  真是太好了!

- การอ่านบทร้อยกรองและคำคล้องจอง เช่น  四是四

十是十。、石狮子是石狮子。

 

3. อธิบาย หรือเขียนประโยคหรือข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รวมทั้งเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความที่ฟังหรืออ่าน

s ประโยคหรือข้อความที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง และนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ  คำศัพท์สะสม 600-800 คำ

s สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น กราฟ แผนภูมิ แผนผัง แผนที่ ตาราง สัญลักษณ์ เครื่องหมาย

ตัวอย่าง

图表、表格、符号、标志、往、路口、拐、马路、离

 

4. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน

s เรื่องที่เป็นบทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น และบทความจากสื่อต่างๆ ที่มีความยาวประมาณ 200-300 ตัวอักษร

เช่น 叶公好龙、掩耳盗铃、自相矛盾

s การจับใจความสำคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง (题目) ใจความสำคัญ (中心思想) รายละเอียดสนับสนุน (详述)

s คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญ เช่น ใคร ทำอะไร

ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทำไม ใช่หรือไม่

s ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล

และการยกตัวอย่าง

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

ตัวอย่าง

连……都…… 、连……也……、如果…… 就……

一方面…… 一方面……、又…… 又……

既 …… 又……、觉得

A:你对这件事有什么意   见?

B:我觉得……、我认为……、像 、比如

A: 我喜欢去公园,像北海、颐和园什么的,因为那

         儿的空气很凉快。

B:泰国有很多水果,比如;榴莲、红毛丹、山竹

        芒果等等。

ม.6

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยาย

จากข้อมูลทางสื่อต่างๆ

s คำสั่ง คำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยาย จากข้อมูลทางสื่อต่างๆ

เช่น การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มต่างๆ

ตัวอย่าง

姓名、性别、出生日期、国籍、地址、籍贯、学历

学习计划、特长、奖学金/助学金、年级、成绩

(ตัวอย่างเอกสารดูในภาคผนวก)

上网、网络信息、网上搜索、输入网址

查词典、查资料

 

2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน

บทร้อยกรอง ข่าว  ประกาศ โฆษณา    

s ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง  นิทาน

บทละคร  เรื่องขบขัน เช่น  新闻联播、电视剧、

电视广告 、娱乐节目、诗词欣赏、笑话 

ที่มีความยาวประมาณ 200  ตัวอักษร

ตัวอย่าง

 文章、成语故事

 

3. อธิบาย หรือเขียนประโยคหรือข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง  รวมทั้งเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความที่ฟัง

หรืออ่าน

s ประโยคหรือข้อความที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม การคมนาคม การซื้อ-ขาย  การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คำศัพท์สะสม 800-1,200 คำ

s สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น กราฟ แผนภูมิ แผนผัง

แผนที่ ตาราง สัญลักษณ์ เครื่องหมาย

ตัวอย่าง

图表、表格、符号

标志、往、路口、拐

马路、离

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

4. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ  วิเคราะห์ สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน

s บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น และบทความจากสื่อต่างๆ

ที่มีความยาวประมาณ 400 ตัวอักษรขึ้นไป  เช่น  愚公移山 、鲁班学艺、七夕节

s การจับใจความสำคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง (题目) ใจความสำคัญ (中心思想) รายละเอียดสนับสนุน(详述)

s คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญ เช่น ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทำไม ใช่หรือไม่

s ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์และสรุปความ การให้เหตุผล และการยกตัวอย่าง

ตัวอย่าง

应该……、虽然……但是……、因为…… 所以……

既然…… 就……、不但…… 而且……

非 ……不可、只要…… 就……

只有…… 才……、觉得、对我来说、依我看

对于这件事

要考试了,你们应该努力学习。

- A:你对这件事有什么意见?

  B:我觉得……、我认为……、像 、比如

-    A:我喜欢去公园,像北海、颐和园什么的, 因为那儿

             的空气很凉快。

B:泰国有很多水果,比如;榴莲、红毛丹、山竹

                 芒果     等等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ 1: ภาษาเพื่อการสื่อสาร

มาตรฐาน ต 1.2   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก

และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.4

1. สนทนาหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

s ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย

(你好)   กล่าวลา (再见)   ขอบคุณ (谢谢)  ขอโทษ (对不起)   ชมเชย (很好)  การพูดแทรกอย่างสุภาพ  (对不起……)

การชักชวน (……吧)  การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 

s ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลใกล้ตัว ประสบการณ์

 สถานการณ์ใกล้ตัว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของตนเอง ตัวอย่าง

A:您贵姓?      B:我姓王。

A:你认识他吗?  B:我不认识他。

A: 这是什么?   B: 这是中文书。

A:他是哪国人?  B:他是泰国人。

A:今天星期几?  B:今天星期二。

 

2. ใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต และคำแนะนำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

s คำสั่งง่ายๆ คำขอร้อง คำแนะนำ คำขออนุญาตที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ตัวอย่าง

起立、请坐、请问、劳驾,请让一下、她是我的同学

我可以去吗?、咱们周六去,好吗?

- A:你去哪里?

  B:我去学校。

- A: 请问,银行在哪儿?

  B:银行在学校对面。

 

3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ

ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ

s ภาษาที่ใช้แสดงความต้องการ การขอและให้ความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ

ตัวอย่าง

我要、想……、我可以、能……吗?、   ……好吗?  

好、不好 、可以、不可以 行、不行、 有、没有

会、不会 、喜欢、不喜欢

我想吃米饭和鱼。、请你帮我一下好吗?

请给我这本书,好吗?、我不会泰语。

那本书很有意思。、我不喝咖啡、

我喝茶。、我想上洗手间。

A:下午我们一起去吧。

B:今天不行,我明天有考试。

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

4. พูดและเขียน เพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน

 

s  ประโยคหรือสำนวนภาษา ที่ใช้ขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน เช่น เรื่องเล่า บทความสั้นๆ

ตัวอย่าง

我想、觉得、认为……

A:她是高中生吗?    B: 不是,她是大学生。

 

5. บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ

s ประโยคหรือสำนวนภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก และให้เหตุผล เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ

เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ

ตัวอย่าง

我喜欢狗。、我不喜欢熊猫。、太好了。

我们爱国王。、因为我要和朋友一起去旅游。

因为我爸爸今年在泰国。

ม.5

1. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับตนเอง บุคคล กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ

  

  

  

s ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง สถานการณ์ต่างๆทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียน

s ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล กิจกรรม ประสบการณ์

สถานการณ์ต่างๆ  ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของตนเอง

ตัวอย่าง

 我是玫瑰园中学高二中文班的学生。

 我每天放学后,经常去便利店买包子吃。           

 今年北京的天气特别冷。

这个星期六的汉语演讲比赛,你觉得我应该穿什么?

你这个电脑高手现在有时间吗?我的电脑死机了。

 

2.ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง

และคำอธิบายในสถานการณ์ต่างๆ

s คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายในสถานการณ์ต่างๆ

 ตัวอย่าง

我有一个好建议。

为什么不跟你妈妈好好儿谈谈呢?

请你帮我去买点儿东西,可以吗?

你应该多看书,才  可以提高中文水平。

这个药必须每天吃三次,身体才会早日康复。

 

3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ

s ภาษาที่ใช้แสดงความต้องการ ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ  

ตัวอย่าง

我要、想……、我可以、能……吗? 、……好吗?    

好、不好 、可以、不可以 、行、不行 、有、没有 会、不

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

会 、喜欢、不喜欢

请你帮我一下好吗?、请你把窗帘拉上。

别再提这件事。、你能让我试试看吗?

我请你看电影。

 

4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลบรรยาย บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน

 

s  คำศัพท์ สำนวน ประโยค และข้อความที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน เช่น เรื่องเล่า บทความที่อยู่ใน

ความสนใจ

ตัวอย่าง

比、比较、更、越

我希望我的汉语今年比去年好。

她比我高5厘米。

这是一部会让人笑着掉眼泪的电影。

你肯定能赶上飞机。   

 

5.  พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ

เรื่องต่างๆ กิจกรรม และประสบการณ์ พร้อมให้เหตุผลประกอบ

s ประโยคหรือสำนวนภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรมประสบการณ์  เช่น สุข เศร้า สนใจ สนุก ไม่สนุก

ตัวอย่าง

这几天孩子们都不在家,爸爸妈妈感到很寂寞。

你喜欢吃日本菜还是中国菜?

我有点儿发烧,  因为昨天淋雨了。

我喜欢汉语课,因为我对中国话很感兴趣。

你说我该怎么办?

你竟然会说话。

ม.6

1. สนทนาอย่างต่อเนื่องและเขียนโต้ตอบแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ

ของสังคม

s ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล กิจกรรม ประสบการณ์ สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม ทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียน

ตัวอย่าง

我爸爸在一家进出口公司当营业部经理。

我是在去年的春节晚会上认识她的。

今年在泰国成功地举办了第十四届东盟高峰会议。

 

2.ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายในสถานการณ์ต่างๆ

s คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย ในสถานการณ์ต่างๆ ที่มีโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน

 ตัวอย่าง

大家把房间钥匙还给柜台后,请在大厅集合上车出发,要不然就来不及了。

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

曼谷不但是泰国的

经济中心,而且是世界重要的 旅游城  市之一。

 中国的高考,除了要考数学、语文和英语三门课以外,

还要考一门选修课。

 

3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ

s ภาษาที่ใช้แสดงความต้องการ การขอและให้ความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ

ตัวอย่าง

我要、想……、我可以、能……吗?、……好吗?   

好、不好 、可以、不可以 行、不行 、有、没有

会、不会 、喜欢、不喜欢

请你帮我一下好吗?、请你把窗帘拉上。

别再提这件事。、你能让我试试看吗?

老师,请原谅我。

老师,对不起,我保证以后再也不迟到了。

你介意我坐在这里  吗?

我只坐五分钟 而已。

辛苦了,还麻烦你跑一趟。

 

4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลบรรยาย บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นและให้เหตุผลเกี่ยวกับเร่องที่ฟังและอ่าน

 

 

s คำศัพท์ สำนวน ประโยค และข้อความที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล อธิบาย เช่น เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็นและให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน เช่น บทความ ประกาศ  โฆษณา

ตัวอย่าง

请问、这是……、比、比较、更、越、我想

觉得 、认为 、到底、终于、其实……

你的中文说得越来越好了。

 A:你说黑色的合适还是 白色的合适?

B:我觉得不管是黑色 的还是白色的都不 合适。

A:你觉得HSK 难吗?   B:我认为不太 难。

 

5. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว หรือเหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผล หรือสอดแทรกสำนวนประกอบ

s ประโยคหรือสำนวนภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรมประสบการณ์ ข่าวหรือเหตุการณ์ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดัง ดี ไม่ดี   

ตัวอย่าง

他这个人做事不太认真,总是马马虎虎的。

虽然学习很困难,但是我们还是要继续努力。

由于经济不太好,我们应该要节约。

直到现在,我还不知道他叫什么名字。

สาระที่ 1: ภาษาเพื่อการสื่อสาร

มาตรฐาน ต 1.3   นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด

และการเขียน

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.4

1. พูดหรือเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน สิ่งแวดล้อม และ

เรื่องใกล้ตัว

s ประโยคหรือสำนวนภาษาในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ความยาวของบทความไม่ต่ำกว่า 50 ตัวอักษร

ตัวอย่าง

这是我爸爸,他是医生;这是我妈妈,她是护士;这是我叔叔,他是司机,那是我哥哥,他是高峰,他是学生。

每个星期天,奶奶带我去寺庙拜佛。 

我去过两次中国。第一次去了北京,第二次去了上海。

现在泰国人非常喜欢学习汉语,学习汉语成为了一种时尚。

 

2. พูดหรือเขียนสรุปใจความสำคัญ สาระ หรือหัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องหรือเหตุการณ์ และสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ

s การจับใจความสำคัญ คิดและถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นกิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ต่างๆ

s ข้อความ บทสนทนา บทอ่าน นิทาน เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม เช่น ภาพยนตร์ กีฬา เพลง

s การวิเคราะห์เรื่อง เพื่อจับใจความสำคัญ สาระหรือ

หัวข้อเรื่อง

ตัวอย่าง

这故事告诉、教导我们……

 

3. พูดและเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ

s ประโยคและสำนวนภาษาในการแสดงความคิดเห็น

การให้เหตุผล เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว กิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน

ตัวอย่าง

我不太喜欢吃四川菜,因为太辣了。

ม.5

1. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตัวเอง  และกิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์

ข่าวหรือเหตุการณ์ที่อยู่ใน

ความสนใจของสังคม

s การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์  ข่าว   เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ เช่น การเดินทางอาหาร กีฬา ดนตรี  ภาพยนตร์ การเลี้ยงสัตว์ เวลาว่างและนันทนาการ การท่องเที่ยว อาชีพ ความยาวของบทความ

ไม่ต่ำกว่า 90 ตัวอักษร

ตัวอย่าง

大气污染、水污染等环境问题是目前全世界人类所共同关心的核心问题之一。你们知道吗这些问题是怎么产生的?

我们应该如何保护呢?

(สามารถบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น)

泰国有很多名胜古迹,如:大城历史公园,它有四百多年的历史,已经被联合国教科文组织评为世界文化遗产。

中国昆明石林是世界自然遗产。

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

联合国教科文组织= UNESCO

世界文化遗产= มรดกโลกทางวัฒนธรรม

世界自然遗产= มรดกโลกทางธรรมชาติ

世界七大奇迹 = สิ่งมหัศจรรย์โลก 7 อย่าง

 

2. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ สาระ หรือหัวข้อเรื่องที่ได้จากการ วิเคราะห์ เหตุการณ์ และสถานการณ์

ที่อยู่ในความสนใจ

s การจับใจความสำคัญ แก่นสาระ การวิเคราะห์ เหตุการณ์ และสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ

s การวิเคราะห์เรื่อง เพื่อจับใจความสำคัญ สาระ

หรือหัวข้อเรื่อง

s ข้อความ บทสนทนา บทอ่าน นิทาน เรื่องสั้น เหตุการณ์

ที่อยู่ในความสนใจ เช่น ภาพยนตร์  กีฬา ดนตรี เพลง

ตัวอย่าง

这件事我们可以看出

总结出……

 

3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่ใน

ความสนใจ พร้อมให้เหตุผลประกอบ

 

 

s ประโยค และข้อความแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผลเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์ต่างๆ

ที่อยู่ในความสนใจ

ตัวอย่าง

我不同意你买这辆车

因为这辆车又贵又费油。

我认为这件衣服很适合你

价格不高

款式新颖。

ม.6

1. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์ ข่าวหรือเหตุการณ์ เรื่องราวหรือประเด็นต่างๆ ของ   สังคม

s การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์  ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นต่างๆ เช่น การเดินทาง อาหาร กีฬา ดนตรี  ภาพยนตร์ การเลี้ยงสัตว์ เวลาว่างและนันทนาการ อาชีพ การท่องเที่ยว การศึกษา  สภาพสังคม เศรษฐกิจ

ความยาวของบทความไม่ต่ำกว่า 150 ตัวอักษร

ตัวอย่าง

中泰两国有着悠久的友好关系。

自从1975 年建立外交关系以来,

两国在政治、经济、文化

贸易和军事等方面的交流与合作得到了全面的发展。

两国的贸易与投资额不断增加

泰国出口到中国的主要商品有大米

橡胶、热带水果

电脑配件等。

泰国从中国进口电器

电子产品、机械。

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

2. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ สาระหรือหัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์ข่าวสั้นๆ เหตุการณ์ สถานการณ์ของสังคมและประเทศ

s การจับใจความสำคัญ สาระ การวิเคราะห์ ข่าวสั้นๆ เหตุการณ์ และสถานการณ์ของสังคมและประเทศ

s การวิเคราะห์เรื่อง เพื่อจับใจความสำคัญ สาระหรือ

หัวข้อเรื่อง

s ข้อความ บทสนทนา บทอ่าน นิทาน เรื่องสั้น

เรื่องเล่า ข่าว เหตุการณ์  สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ เช่น ภาพยนตร์ กีฬา ดนตรี เพลง บุคคลสำคัญ

ตัวอย่าง

这篇文章反映

指出……

这篇报道评论……

 

3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ต่างๆ 

พร้อมให้เหตุผลประกอบ

 

 

s ประโยค และข้อความแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผลเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ต่างๆ

ตัวอย่าง

我认为留学北京好处多

首先有很多名牌大学

其次能学到标准的普通话

最后就是北京有很多名胜

古迹。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ 2: ภาษาและวัฒนธรรม

มาตรฐาน ต 2.1   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้

อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.4

1. เลือกใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล  โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน

s การเลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา ระดับของภาษา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน

ตัวอย่าง 

你叫什么名字?、您贵姓?、 你几岁?

你多大了?、 谢谢夸奖、多谢夸奖、不敢当

哪里,哪里、您过奖了、哪儿的话、差远了

- มารยาทบนโต๊ะอาหาร เช่น การใช้ตะเกียบ ตำแหน่งที่นั่งในโต๊ะอาหารและในที่ประชุม

- คำที่เป็นสิริมงคลและคำที่ไม่เป็นสิริมงคล

- คำต้องห้าม  เช่น  破、苦、死、穷、鬼 、倒霉ไม่ใช้ในเทศกาลตรุษจีนและในงานมงคล

 

2.  บอกชื่อ/คำศัพท์ และตอบคำถามเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของจีน   

s คำศัพท์และข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของจีน เช่น ชื่อวันสำคัญ เครื่อง

แต่งกาย อาหาร เครื่องดื่ม เพลง เกมภาษา ศิลปการแสดง สี  

ตัวอย่าง

春节、中秋节、茶、饺子、包子、旗袍

满月 -  中:抓周、满月酒       

-        泰: 剃胎毛

生日: 生日蛋糕、长寿面

婚礼 :新郎、新娘

葬礼 :悼念、花圈

 

3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

 

s กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การถักเชือก การตัดกระดาษ การเขียนพู่กันจีน บทบาทสมมุติ วันตรุษจีน วันขึ้นปีใหม่

ตัวอย่าง

剪纸、中国结、猜谜语  、歌舞、书法、画画儿

象棋、表演、朗诵、武术、中文电脑

ม.5

1. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล  โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน 

s การเลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา ระดับของภาษา  ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน

ตัวอย่าง

谢谢夸奖、多谢夸奖

不敢当、哪里,哪里

您过奖了、哪儿的话、差远了

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

- มารยาทบนโต๊ะอาหาร เช่น การใช้ตะเกียบ ตำแหน่งที่นั่งในโต๊ะอาหารและในที่ประชุม

- คำที่เป็นสิริมงคลและคำที่ไม่เป็นสิริมงคล

- คำต้องห้าม  เช่น 破、苦、死、穷、鬼 、倒霉ไม่ใช้ในเทศกาลตรุษจีนและในงานมงคล

 

2.  ให้ข้อมูล หรืออธิบาย บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของจีน

s คำศัพท์และข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของจีน เช่น เทศกาลต่างๆ เครื่อง

แต่งกาย อาหาร เครื่องดื่ม เพลง เกมกีฬา ศิลปการแสดง สี  

ตัวอย่าง

满月 -  中:抓周、满月酒       

-        泰: 剃胎毛

生日:生日蛋糕、长寿面

婚礼 : 新郎、新娘

葬礼 :悼念、花圈

 

3. อธิบายและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่  ขนบธรรมเนียมประเพณี ของจีน

s กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่น เพลง การถักเชือก การตัดกระดาษ การเขียนพู่กันจีน บทบาทสมมุติ ละครสั้น วันตรุษจีน วันขึ้นปีใหม่ เทศกาลต่างๆ

ตัวอย่าง

剪纸、中国结、猜谜语 

 歌舞、书法、画画儿

象棋、表演、朗诵、武术

中文电脑

ม.6

1. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง กิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล และโอกาส ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม

ของจีน

s การเลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนาให้เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน

ตัวอย่าง 

明天见。不见不散。

(การเลือกใช้ภาษา)   

 大家好。各位好。

 

2. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่  ความคิด ความเชื่อ และที่มาของ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของจีน

s ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่  ความคิด  ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมประเพณีของจีน เช่น สถานที่สำคัญ การใช้เวลาว่าง เทศกาลต่างๆ เครื่องแต่งกาย อาหาร เครื่องดื่ม เพลง เกมกีฬา ศิลปการแสดง  

ตัวอย่าง

满月 -  中:抓周、满月酒       

-        泰: 剃胎毛

生日生日蛋糕、长寿面

婚礼:新郎、新娘

葬礼:悼念、花圈

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

3. อธิบายและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีของจีน

s ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่  ขนบธรรมเนียมประเพณีของจีน

s กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม เพลง การเขียนพู่กันจีน บทบาทสมมุติ ละครสั้น เทศกาลต่างๆ

ตัวอย่าง

剪纸、中国结、猜谜语 

歌舞、书法、画画儿

象棋、表演、朗诵、武术

中文电脑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ 2: ภาษาและวัฒนธรรม

มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.4

1. บอกความแตกต่างระหว่างการออกเสียงตัวอักษร คำ วลี  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนกับภาษาไทย

s ความแตกต่างระหว่างตัวอักษร คำ วลี โครงสร้างประโยค สำนวนภาษา ของภาษาจีนกับภาษาไทย 

ตัวอย่าง

- ตัวอักษรจีน: วิธีการสร้างอักษรจีน/ ส่วนประกอบของตัวอักษรจีน

- คำ: คำพ้องรูป –พ้องเสียง/ คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน

- วลี: โครงสร้างวลี เช่น红车( สีแดง + รถ ) / รถสีแดง

- ประโยค: ประโยคความเดียวที่มีส่วนขยาย ได้แก่

 主语、谓语、宾语  、 定语、状语、补语

เช่น我在食堂吃饭。( ฉัน + อยู่ที่โรงอาหาร + กินข้าว) / 

ฉันกินข้าวที่โรงอาหาร

- ประโยคความซ้อน ได้แก่

 并列复句、承接复句、递进复句、选择复句

因果复句、转折复句、条件复句、让步复句

目的复句、假设复句、紧缩复句

- รูปประโยค  句式  “被” 字句“有” 字句

“把” 字句、动句 兼语句

- เครื่องหมายวรรคตอน

- สำนวน-สุภาษิต-คติพจน์ เช่น  成语、谚语、俗语

歇后语、座右铭

ตัวอย่าง

亡羊补牢 / วัวหายล้อมคอก   

对牛弹琴 / สีซอให้ควายฟัง

 

2. บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง และประเพณีของจีนกับของไทย

 

 

s ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล

งานฉลอง และประเพณีของจีนกับของไทย เช่น ประเพณีวันแม่ วันเด็ก  วันครู  

ตัวอย่าง

生活:四合院、饮食文化、

                 中国乐器、体育、艺术

习俗:风水、送礼、吉祥数字

                  吉祥物、神仙

节日:儿童节、教师节、国庆节

                 劳动节、春节、宋干节

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.5

1. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนกับภาษาไทย

s ความแตกต่างระหว่าง ตัวอักษร คำ วลี โครงสร้างประโยค สำนวนภาษา ของภาษาจีนกับภาษาไทย 

ตัวอย่าง

- ตัวอักษรจีน: วิธีการสร้างอักษรจีน/ ส่วนประกอบของตัวอักษรจีน

- คำ: คำพ้องรูป –พ้องเสียง/ คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน

- วลี: โครงสร้างวลี เช่น红车( สีแดง + รถ ) / รถสีแดง

- ประโยค: ประโยคความเดียวที่มีส่วนขยาย ได้แก่

 主语、谓语、宾语  、 定语、状语、补语

เช่น  我在食堂吃饭。( ฉัน + อยู่ที่โรงอาหาร + กินข้าว) /  ฉันกินข้าวที่โรงอาหาร

- ประโยคความซ้อน ได้แก่

 并列复句、承接复句

递进复句、选择复句

因果复句、转折复句

条件复句、让步复句

目的复句、假设复句

紧缩复句

- รูปประโยค  句式  “被” 字句“有” 字句

“把” 字句、动句 兼语句

- เครื่องหมายวรรคตอน

- สำนวน-สุภาษิต-คติพจน์成语、谚语、俗语

歇后语、座右铭

ตัวอย่าง

亡羊补牢 / วัวหายล้อมคอก   

对牛弹琴 / สีซอให้ควายฟัง

 

2. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรมของไทย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม

s การอภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของจีนกับของไทย เช่น การกำหนดตำแหน่งการนั่งโต๊ะอาหาร การรับประทานอาหาร 

ตัวอย่าง

生活:四合院、饮食文化

                  中国乐器、体育、艺术

习俗:风水、送礼、吉祥数字

                    吉祥物、神仙

节日:儿童节、教师节、国庆节

                 劳动节、春节、宋干节

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.6

1. อธิบายหรือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค สำนวน คำพังเพย สุภาษิต และ

บทกลอนของภาษาจีนกับภาษาไทย

s ความแตกต่างระหว่าง โครงสร้างประโยค สำนวนภาษา สุภาษิต และบทกลอน ของภาษาจีนกับภาษาไทย 

ตัวอย่าง

- ตัวอักษรจีน: วิธีการสร้างอักษรจีน/ ส่วนประกอบของตัวอักษรจีน

- คำ: คำพ้องรูป –พ้องเสียง/ คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน

- วลี: โครงสร้างวลี เช่น红车( สีแดง + รถ ) / รถสีแดง

- ประโยค: ประโยคความเดียวที่มีส่วนขยาย ได้แก่

 主语、谓语、宾语   、定语、状语、补语

เช่น我在食堂吃饭。( ฉัน + อยู่ที่โรงอาหาร + กินข้าว) / 

ฉันกินข้าวที่โรงอาหาร

- ประโยคความซ้อน ได้แก่

 并列复句、承接复句、递进复句、选择复句

因果复句、转折复句、条件复句、让步复句

目的复句、假设复句、紧缩复句

- รูปประโยค  句式“被” 字句“有” 字句

“把” 字句、动句 、兼语句

- เครื่องหมายวรรคตอน

- สำนวน-สุภาษิต-คติพจน์成语、谚语、俗语

歇后语、座右铭

ตัวอย่าง

亡羊补牢 / วัวหายล้อมคอก   

对牛弹琴 / สีซอให้ควายฟัง

- บทกลอนของภาษาจีนและภาษาไทย ได้แก่

静夜思  、春眠

 

2. วิเคราะห์หรืออภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมของไทย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม

s การวิเคราะห์ อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรมของไทย เช่น ตัวเลขมงคล การทักทาย

ตัวอย่าง

生活:四合院、饮食文化、

                 中国乐器、体育、艺术

习俗:风水、送礼、吉祥数字

                  吉祥物、神仙

节日:儿童节、教师节、国庆节

                  劳动节、春节、宋干节

 

 

 

สาระที่ 3: ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐาน

ในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.4

1. ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลหรือ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้และนำเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน

s การค้นคว้า การสืบค้น และการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

s กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ได้แก่

-  数学 (加、减、乘、除)

- 自然科学(物理、化学、生物、天文学、地质)

-  社会科学(经济学、地理、历史、宗教与文化(思想品德

   社会道德、好公民))

-  泰语

-  外语(英语、汉语、法语、日语、德语、阿拉伯语、梵巴语)

-  卫生与体育

-  艺术(手工艺、绘画、音乐、舞蹈)

-  职业与科技

ม.5

1. ค้นคว้า สืบค้น รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน

s การค้นคว้า การสืบค้น การรวบรวม การสรุป  และการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

s กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ได้แก่

-   数学 (加、减、乘、除)

- 自然科学(物理、化学、生物、天文学、地质)

-  社会科学(经济学、地理、历史、宗教与文化(思想品德

   社会道德、好公民))

-  泰语

- 外语(英语、汉语、法语、日语、德语、阿拉伯语、梵巴语)

-  卫生与体育

-  艺术(手工艺、绘画、音乐、舞蹈)

-  职业与科技

ม.6

1. ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน

s การค้นคว้า/การสืบค้น การบันทึก การสรุป การแสดงความคิดเห็น และการนำเสนอ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

s กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ได้แก่

-  数学 (加、减、乘、除)

- 自然科学(物理、化学、生物、天文学、地质)

-  社会科学(经济学、地理、历史、宗教与文化(思想品德

   社会道德、好公民)

-  泰语

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

- 外语(英语、汉语、法语、日语、德语、阿拉伯语、梵巴语)

- 卫生与体育

- 艺术(手工艺、绘画、音乐、舞蹈)

-  职业与科技

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ 4: ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.4

1. ใช้ภาษาสื่อสาร ในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และสถานศึกษา

s การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา เช่น การทักทาย การแนะนำตนเอง เพื่อน ครอบครัว โรงเรียน

s นำคำศัพท์ ประโยค บทสนทนา และบทความที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง

ม.5

1. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน

s การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน เช่น การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญในชุมชน

s นำคำศัพท์ ประโยค บทสนทนา และบทความที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง

 

ม.6

1. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมโลก

s การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมโลก เช่น การเล่าเหตุการณ์สำคัญ ข่าวในประเทศจีนและประเทศไทย เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก

s นำคำศัพท์ ประโยค บทสนทนา และบทความที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ 4: ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ

และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.4

1. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้นหรือค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการ ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

s การใช้ภาษาจีนในการสืบค้น การค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการ

ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

ตัวอย่าง

- การสืบค้นข้อมูล

查词典、查资料、上网、网上搜索

输入网址

- การกรอกแบบฟอร์ม

姓名、性别、年龄、出生日期、国籍

地址电子邮件、学历

(ตัวอย่างเอกสารดูในภาคผนวก)

 

2. เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาจีน

s การใช้ภาษาจีนในการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เช่น แผ่นพับแนะนำโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น การทำแผ่นปลิว ป้ายคำขวัญ ประกาศ นิทรรศการ การแข่งขันทักษะ  ยุวมัคคุเทศก์

s การนำเสนอข้อมูล ข่าวสารในโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาจีน

ตัวอย่าง

制作标语、宣传册(板)

布告栏  、制作中文网页

夏令营、展览、才艺比赛

小导游

ม.5

1. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้นหรือค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้ หรือข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

s การใช้ภาษาจีนในการสืบค้น การค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการ

ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

ตัวอย่าง

- การสืบค้นข้อมูล

查词典、查资料、上网、网上搜索、输入网址

- การกรอกแบบฟอร์ม

姓名、性别、年龄、出生日期、国籍、地址

电子邮件、学历

(ตัวอย่างเอกสารดูในภาคผนวก)

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

2. เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาจีน

s การใช้ภาษาจีนในการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เช่น แผ่นพับแนะนำโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น การทำแผ่นปลิว ประกาศป้ายคำขวัญ นิทรรศการ

s การนำเสนอข้อมูล ข่าวสารในโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาจีน

ตัวอย่าง

制作标语、宣传册(板)

布告栏、制作中文网页

夏令营、展览、才艺比赛

小导游

ม.6

1. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้นหรือค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้ หรือข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

s การใช้ภาษาจีนในการสืบค้น การค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อในรูปแบบต่างๆ และแหล่งการเรียนรู้หลากหลายในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

ตัวอย่าง

- การสืบค้นข้อมูล

 查词典、查资料、上网、网上搜索、输入网址

- การกรอกแบบฟอร์ม

姓名、性别、年龄、出生日期、国籍、地址

电子邮件、学历

(ตัวอย่างเอกสารดูในภาคผนวก)

 

2. เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น หรือประเทศเป็นภาษาจีน

s การใช้ภาษาจีนในการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เช่น แผ่นพับแนะนำโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น การทำแผ่นปลิว ประกาศป้ายคำขวัญ นิทรรศการ

s การนำเสนอข้อมูล ข่าวสารในโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาจีน

ตัวอย่าง

制作标语、宣传册(板)

布告栏、制作中文网页

夏令营、展览、才艺比赛

小导游

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดชั้นปีและสาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

หลักสูตรภาษาจีนพื้นฐานต่อเนื่อง 12 ปี (ป.1- ม.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ 1: ภาษาเพื่อการสื่อสาร

 

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ป.1

1. ปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ ที่ฟัง

s คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน

ตัวอย่าง

请脱鞋qǐng tuō xié、请进qǐng jìn 、 起立qǐlì

请坐qǐng zuò 、坐下zuò xià、安静ānjìng

听老师…… tīng lǎoshī……、打开书dǎ kāi shū

请看qǐng kàn、看黑板kàn hēibǎn、

别说话bié shuōhuà           

2. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน

(拼音) อ่านออกเสียง และประสมเสียง

คำง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง

s พยัญชนะ สระเดี่ยว และวรรณยุกต์

s หลักการออกเสียง

s การประสมเสียง

3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยค

จากการฟังหรืออ่าน

s คำ กลุ่มคำ และประโยคที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร และเครื่องดื่ม คำศัพท์ 50-100 คำ

4. ตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ

ที่มีภาพประกอบ

s ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพประกอบ

s ประโยคคำถามและคำตอบ

ตัวอย่าง 

这/ 那是狗、鸡、大象、熊猫。

zhè/nà shì gǒu ,jī,dàxiàng, xióngmāo.

 ……什么?……shénme?

A: 这 / 那是什么? Zhè /nà shì shénme? 

B: 这/ 那是猫。Zhè/nà shì māo.

A: 你好吗? Nǐ hǎo ma ? B: 我很好。Wǒ hěn hǎo.

ป.2

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอร้องง่ายๆ

ที่ฟัง

s คำสั่ง และคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน 

ตัวอย่าง 

请进qǐng jìn 、 起立qǐlì 、请坐qǐng zuò

坐下zuò xià、安静ānjìng 、听老师…… tīng lǎoshī……

打开书dǎ kāi shū 、请看…… qǐng kàn…

请问qǐng wèn  、请回答qǐng huídá、坐下来zuò xià lái  一起读yìqǐ dú、跟老师读gēn lǎoshī dú、

请准备qǐng zhǔnbèi          

 

2. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน(拼音)

อ่านออกเสียง ประสมเสียง อ่านอักษรจีน คำศัพท์ และประโยคง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง

 

s พยัญชนะ สระเดี่ยว สระประสม และวรรณยุกต์

s หลักการออกเสียง การประสมเสียง

s ตัวอักษรจีน คำศัพท์ และประโยคง่ายๆ

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยค

จากการฟังหรือการอ่าน

s คำ กลุ่มคำ ประโยคความเดียวที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร

เครื่องดื่ม และนันทนาการ คำศัพท์สะสม 150-200 คำ

 

4. ตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ

ที่มีภาพประกอบ

s ประโยค บทสนทนาหรือนิทานที่มีภาพประกอบ

s ประโยคคำถามและคำตอบ

ตัวอย่าง

是……吗? Shì……ma ?

A: 你是学生吗?Nǐ shì xuéshēngma?

B: 是 / 不是。Shì/búshì.

……是不是?  …… shìbushì?

A: 这是不是笔? zhèshìbúshìbǐ?

B: 是/ 不是。shì/búshì.

ป.3

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอร้องที่ฟังหรืออ่าน

s  คำสั่ง คำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน

 ตัวอย่าง

请进qǐng jìn 、起立qǐlì 、请坐qǐng zuò

坐下zuò xià、安静ānjìng  

听老师…… tīng lǎoshī……、打开书dǎ kāi shū

请看qǐng kàn 、 请问qǐng wèn  、请回答qǐng huídá

坐下来zuò xià lái 、请举手qǐng jǔ shǒu

请准备qǐng zhǔnbèi 、一起读yìqǐ dú 

跟老师读gēn lǎoshī dú 、一个一个读yígè yígè dú   

请你读一遍,再读遍qǐngnǐdúyībiàn,zàidúyībiàn。

2. ประสมเสียง อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ ประโยค และบทฝึกออกเสียงง่ายๆ

ตามหลักการออกเสียง

 

 

 

 

 

s หลักการออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และพยางค์ เสียงเน้นหนัก-เบาในคำ  กลุ่มคำตามระดับเสียงสูง-ต่ำ เช่น ประโยคคำถาม  และเสียงสัมผัส

ในประโยค

s การประสมเสียง

s คำศัพท์ กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว และบทฝึกออกเสียงเช่น 绕口令ràokǒulìng

s การหาคำศัพท์จากพจนานุกรมภาพ 

3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยค

จากการฟังหรือการอ่าน

s คำ กลุ่มคำ ประโยคความเดียว สัญลักษณ์ที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า และนันทนาการ คำศัพท์สะสม 250-300 คำ

4. ตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ

ที่มีภาพประกอบ

s ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพประกอบ  

s ประโยคคำถามและคำตอบ

ตัวอย่าง

是……吗?shì……ma?

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

A:她是泰国人吗?tāshìtàiguórénma?

B: 是。她是泰国人shì. tāshìtàiguórén。

    在……哪儿?zài……nǎr?

A:小吃店在哪儿xiǎochīdiànzàinǎr?

B:在哪儿。Zàinǎr.

……是不是? ……shìbúshì?

A:  这是不是你的笔?zhèshìbúshìnǐdebǐ?

B: 是/ 不是。shì /búshì.

A: 他是不是老师?tāshìbushìlǎoshī?   

B: 不是búshì

……谁?……shuí?

A: 他是谁? tāshìshuí ?  

B: 他是老师。tāshìlǎoshī.

ป.4

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำง่ายๆ ที่ฟังหรืออ่าน

s คำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำที่ใช้ในห้องเรียน

เช่น การเล่นเกม การวาดภาพ กฎระเบียบของห้องเรียน

ตัวอย่าง

看黑板kànhēibǎn 、看地图kàndìtú

再说一遍zàishuōyībiàn

读后请画画儿dúhòuqǐnghuàhuàr

放在里面fàngzàilǐmiàn、不要去búyàoqù   

请排队qǐngpáiduì

你应该天天练习nǐyīnggāitiāntiānliànxí

你要用心听nǐyàoyòngxīntīng                                                

上课不可以吃东西shàngkèbúkěyǐchīdōngxi

2. ประสมเสียง อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความ  และบทฝึกออกเสียง ตามหลักการออกเสียง

s หลักการออกเสียง

s การประสมเสียง

s คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความ และบทฝึกออกเสียง

s การใช้พจนานุกรม

ตัวอย่าง

วรรณยุกต์เสียง 3 ตามด้วยเสียง 3 ต้องออกเสียงตัวแรกเป็นเสียง 2 เช่น Nǐhǎo、hěnměi、hǎojiǔ

3. ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย

ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ ประโยค และข้อความสั้นๆ ที่ฟังหรืออ่าน

s กลุ่มคำ ประโยคความเดียว สัญลักษณ์ เครื่องหมาย

ที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหาร สิ่งแวดล้อมรอบตัว เครื่องดื่ม งานอดิเรก นันทนาการ คำศัพท์สะสม 300-400 คำ

4. ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ

ที่มีภาพประกอบ    

s ประโยค บทสนทนา นิทานที่มีภาพประกอบ

s คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น ใคร

ทำอะไร ที่ไหน   

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

ตัวอย่าง

……谁? ……shuí? ……什么? ……shénme?  

……哪里? ……nǎli?

……在做什么? ……zàizuòshénme?

ป.5

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน

s คำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำที่ใช้ในห้องเรียน

เช่น การเล่นเกม การวาดภาพ

ตัวอย่าง

请放下去qǐngfàngxiàqù 、请回答qǐnghuídá

 注意听zhùyìtīng、请排队qǐngpáiduì  

请帮我…… qǐngbāngwǒ……

请等一下qǐngděngyíxià

慢慢说mànmànshuō  、不要吵闹búyàochǎonào

你应该多看多写nǐyīnggāiduōkànduōxiě                          

 先举手,再说话yàoshuōhuàxiānjǔshǒu 

 

2. อ่านออกเสียงประโยค  ข้อความ และ

บทกลอนสั้นๆ ตามหลักการออกเสียง

s หลักการออกเสียง

s ประโยค ข้อความ และบทกลอนสั้นๆ

s การใช้พจนานุกรม

ตัวอย่าง

การเปลี่ยนเสียงของ yī 一 、bù 不

 

3. ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ตรงตามความหมายของกลุ่มคำ ประโยค และข้อความสั้นๆ ที่ฟังหรืออ่าน

 

 

s กลุ่มคำ ประโยคความรวม ข้อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม งานอดิเรก สุขภาพ นันทนาการ การซื้อ-ขาย

คำศัพท์สะสม 400-500 คำ

4. บอกใจความสำคัญ และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ หรือเรื่องสั้นๆ

s ประโยค บทสนทนา นิทานง่ายๆ หรือเรื่องสั้นๆ

s คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น  ใคร

ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร

ตัวอย่าง

……谁?……shuí?  

……什么?……shénme?    

……哪里?……nǎli?   

……在做什么?……zàizuòshénme?

……什么时候?……shénmeshíhòu?

ป.6

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำที่ฟังและอ่าน

s  คำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำ เช่น การเล่นเกม

การวาดภาพ

ตัวอย่าง

请排队qǐngpáiduì 、分组fēnzǔ 、准备zhǔnbèi 

开始kāishǐ  、请站起来qǐngzhànqǐlái  

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

再做一次zàizuòyícì

请帮助他qǐngbāngzhùtā   

请再画qǐngzàihuà

注意听zhùyìtīng  

要回答先举手yàohuídáxiānjǔshǒu 

先听后说xiāntīnghòushuō

 

2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และ

บทกลอน ตามหลักการออกเสียง  

s หลักการออกเสียง

s ข้อความ นิทาน และบทกลอน 

s การใช้พจนานุกรม

ตัวอย่าง

การออกเสียงเบา 轻声qīngshēng

การออกเสียงม้วนลิ้น儿化音érhuàyīn

 

3. ระบุประโยค ข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพ  สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย ที่ฟังหรืออ่าน

s ประโยค ข้อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมายที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม งานอดิเรก นันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟ้าอากาศ คำศัพท์สะสม 500-600 คำ

 

4.  บอกใจความสำคัญ และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน หรือเรื่องเล่าง่ายๆ

s ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือเรื่องเล่า

s คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น  ใคร

ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทำไม

ตัวอย่าง

……谁?……shuí?

……什么?……shénme?    

……哪里?……nǎli?

……在做什么?……zàizuòshénme?

……什么时候?……shénmeshíhòu?

怎么样?zěnmeyàng?、为什么?wèishénme?

ม.1

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ

และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน

 

s คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจง เช่น การเล่นเกม การบอกทิศทาง ป้าย และสัญลักษณ์ต่างๆ

ตัวอย่าง

现在开始上课。、请给我看一看。

猜一猜,填空。、禁止抽烟、男/女洗手间

A: 请问,图书馆在哪儿?

B: 在学校的东边。    

2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และ

บทร้อยกรองสั้นๆ ตามหลักการออกเสียง

 

 

s หลักการออกเสียง

s ข้อความ นิทาน และบทร้อยกรองสั้นๆ

s การใช้พจนานุกรม 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

3. ระบุประโยคและข้อความ หรือตอบคำถามให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงที่อ่าน  

 

s ประโยค หรือข้อความที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหารสิ่งแวดล้อม เครื่องดื่ม

เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ

การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษา อาชีพ การเดินทาง

คำศัพท์สะสม 600-750 คำ

 

4. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ และ

ตอบคำถาม จากการฟังและการอ่าน

s บทอ่าน บทสนทนา  นิทาน  เรื่องสั้น เรื่องเล่า

s การจับใจความสำคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ

s คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น ใคร

ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทำไม ใช่หรือไม่

ตัวอย่าง

谁,什么,哪儿、先…… 后 ……

A: 谁打球?   B:……

A: 他做什么? B:……

A: 他去哪儿? B:……

A: 他什么时候回来? B:……

ม.2

1. ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง  และคำอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน

 

  

s คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบาย  เช่น

การเล่นเกม การทำอาหารและเครื่องดื่ม การประดิษฐ์ การบอกทิศทาง ป้าย และสัญลักษณ์ต่างๆ หรือการใช้อุปกรณ์

ตัวอย่าง

请翻开书到第……页。

请大家跟着我做菜。

学生要多喝牛奶。

少放油。、不要太辣。

多放点儿辣椒。、不放味精。

2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ  ตามหลักการอ่าน 

 

s หลักการอ่านออกเสียง

s ข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ

s การใช้พจนานุกรม

 

3. ระบุประโยคและข้อความ หรือตอบคำถามให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน

 

s ประโยค หรือข้อความที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ

การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษา อาชีพ การเดินทาง ท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คำศัพท์สะสม 750-900 คำ

s สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว์ สิ่งของ บุคคล สถานที่ต่างๆ

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

4. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน และตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมให้เหตุผล และยกตัวอย่างง่ายๆ ประกอบ

 

s บทอ่าน บทสนทนา  นิทาน  เรื่องสั้น เรื่องเล่า

s การจับใจความสำคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน

s คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น ใคร

ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทำไม  ใช่หรือไม่

s ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล และการยกตัวอย่าง

ตัวอย่าง

从…… 到……

A: 谁打球?  B:……

A: 他做什么? B:……

A: 他去哪儿? B:……

A: 他什么时候回来? B:……

A: 他怎么去? B:……

A: 他为什么不来?   B:……

A: 你觉得汉语难不难?B: 不难/很难。

ม.3

1. ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำชี้แจง คำแนะนำ และคำอธิบายที่ฟังและอ่าน

s  คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบาย เช่น

การเล่นเกม การประดิษฐ์ การใช้ยาหรือฉลากยา

การบอกทิศทาง ป้าย และสัญลักษณ์ ประกาศต่างๆ

หรือการใช้อุปกรณ์

ตัวอย่าง

可以让我去吗?、请问,大皇宫怎么走?

一直往前走、到十字路口往右拐。

对不起,请让一下。

打扰一下,请帮我看看我的电脑。

不好意思, 可以用一下儿你的手机吗?

这种药饭后吃,一天三次,每次两片。

2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ ตามหลักการอ่าน 

s หลักการอ่านออกเสียง

s ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ

s การใช้พจนานุกรม

3. ระบุหรือเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค

และข้อความที่ฟังหรืออ่าน

s ประโยค หรือข้อความที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหารสิ่งแวดล้อม เครื่องดื่ม

เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ

การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษา อาชีพ การเดินทาง ท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คำศัพท์สะสม 900-1,050 คำ

s สื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ เช่น กราฟสัญลักษณ์ เครื่องหมาย แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว์

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

สิ่งของ บุคคล สถานที่ต่างๆ

 

4. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน และตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน จากสื่อประเภทต่างๆ  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

s บทอ่าน บทความ เรื่องสั้นข่าว จากหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่ออื่นๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์  ซีดี เว็บไซต์

s การจับใจความสำคัญจากการฟังและการอ่าน เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน

s คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น ใคร

ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทำไม  ใช่หรือไม่

s ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล และการยกตัวอย่าง

ตัวอย่าง

觉得…… 、 想……

“把”字句“被”字句“让”、“叫”

我觉得中国茶很好喝。、我想明天会下雨。

你同意吗?、 我同意。、我不同意。

我喜欢学中文,因为中文很有意思。

ม.4

1.ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ

คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟัง

และอ่าน

-                                               s คำสั่ง คำแนะนำ คำขอร้อง คำชี้แจง คำอธิบาย และ

-                                               คำบรรยาย เช่น ประกาศเตือนภัยต่างๆ การใช้ยา

-                                               การใช้อุปกรณ์และสิ่งของ การสืบค้นข้อมูลทาง

-       อินเทอร์เน็ต ป้ายจราจร และป้ายประกาศต่าง ๆ

ตัวอย่าง

小心地滑、禁止停车、入口、出口、危险

外用药、内服药、搜索、保存、删涂、复制、确定

教师办公室

2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา

และบทร้อยกรอง ตามหลักการอ่าน

s หลักการอ่านออกเสียง

s ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง

s การใช้พจนานุกรม

3. อธิบายและเขียนประโยคหรือข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความที่ฟังหรืออ่าน

s ประโยค หรือข้อความที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง สิ่งใกล้ตัว ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ประเพณี วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

คำศัพท์สะสม 1,050-1,250 คำ

s สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมาย แผนภูมิ กราฟ ตาราง ภาพ วัตถุจริง สิ่งจำลอง

4. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็น

พร้อมให้เหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน

s บทอ่าน บทความ เรื่องสั้น ข่าว จากหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่ออื่นๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์  ซีดี เว็บไซต์

s หลักการอ่านจับใจความสำคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน

s คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น ใคร

ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทำไม ใช่หรือไม่

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

s ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล และการยกตัวอย่าง

ตัวอย่าง

A: 你有什么想法?B:我想…… 、我认为……

句式:

比 、不比、不如 、没有

跟…… (不)一样、越……越……

一边…… 一边……、先……后……

“是…… 的 ”句

装sim卡、充值、电池、禁止拐弯、禁止倒车

ม.5

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน

-       s คำสั่ง คำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ คำชี้แจง

-       คำอธิบาย และคำบรรยาย เช่น ประกาศเตือนภัยต่างๆ 

-       การใช้ยา การใช้อุปกรณ์และสิ่งของ การสืบค้นข้อมูล

-       ทางอินเทอร์เน็ต ป้ายจราจรและป้ายประกาศต่าง ๆ

-       ตัวอย่าง

-         海啸、易燃品、电话本、台风时请勿出海、菜单

信息、信号、短信、新信息、收件箱、电子邮箱

 

2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา และบทร้อยกรอง ตามหลัก

การอ่าน 

s หลักการอ่านออกเสียง

s ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา และบทร้อยกรอง

s การใช้พจนานุกรม

3. อธิบายและเขียนประโยคหรือข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่

ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความที่ฟังหรืออ่าน

s ประโยค หรือข้อความที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง สิ่งใกล้ตัว ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม ประเพณีและวัฒนธรรม

คำศัพท์สะสม 1,250-1,500 คำ

s สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง  เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมาย แผนภูมิ กราฟ ตาราง ภาพ วัตถุจริง สิ่งจำลอง

4. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ สรุปความ และแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน

s บทอ่าน บทความ เรื่องสั้น ข่าว จากหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่ออื่นๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์  ซีดี เว็บไซต์

s หลักการอ่านจับใจความสำคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน

s คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น ใคร

ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทำไม ใช่หรือไม่

s ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล และการยกตัวอย่าง

ตัวอย่าง

连…… 都…… 、连…… 也……

如果…… 就……、一方面…… 一方面……

又…… 又…… 、既 …… 又……、觉得

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

A: 你对这件事有什么意见?

B: 我觉得…… 、我认为……像 比如

A: 我喜欢去公园,像北海、颐和园什么的

因为那儿的空气很凉快。

B:泰国有很多水果,比如;榴莲、红毛丹

   山竹芒果等等。

ม.6

1. ปฏิบัติตามคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยาย จากข้อมูลทางสื่อต่างๆ

-       s คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยาย

-       จากข้อมูลทางสื่อต่างๆ เช่น ประกาศต่างๆ คู่มือการใช้

-       อุปกรณ์และสิ่งของ ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ป้ายจราจร

-       และป้ายประกาศต่าง ๆ

-       ตัวอย่าง

-         暂停上课、继续上课、请系安全带、填表、欢迎光临

- 通知、 布告栏、报纸、杂志、网络新闻、闲人免进

- 网络信息

 

2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง ตามหลักการอ่าน  

s หลักการอ่านออกเสียง

s ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง

s การใช้พจนานุกรม

 

3. อธิบายและเขียนประโยคหรือข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความที่ฟังหรืออ่าน

s ประโยค หรือข้อความที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง สิ่งใกล้ตัว ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม ประเพณีและวัฒนธรรม

คำศัพท์สะสม 1,500 คำ ขึ้นไป

s สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง  เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมาย แผนภูมิ กราฟ ตาราง ภาพ วัตถุจริง สิ่งจำลอง

 

4. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นพร้อมให้เหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน

s บทอ่าน บทความ เรื่องสั้น ข่าว จากหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่ออื่นๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์  ซีดี เว็บไซต์

s หลักการอ่านจับใจความสำคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน

s คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น ใคร

ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทำไม ใช่หรือไม่

s ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล และการยกตัวอย่าง

ตัวอย่าง

应该……、虽然……但是……

因为…… 所以……

既然……就……

不但……而且……

非 ……不可、只要…… 就……

只有…… 才……觉得

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

对我来说、依我看、对于这件事

要考试了,你们应该努力学习。

A: 你对这件事有什么意  见?

B: 我觉得…… 、我认为……像 比如

A: 我喜欢去公园,像北海、颐和园什么的,

   因为那儿的空气很凉快。

B:泰国有很多水果,比如;榴莲、红毛丹

    山竹芒果等等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ 1: ภาษาเพื่อการสื่อสาร

 

มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และ

 

                                ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ป.1

1. พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่าง บุคคล ตามแบบที่ฟัง

 

s บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ

ขอโทษ

s ประโยคหรือข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง 

ตัวอย่าง

你好! nǐhǎo! 、你们好! nǐmenhǎo!

我叫……。wǒjiào……、再见! zàijiàn!

A: 对不起。duìbuqǐ.   B: 没关系。méiguānxi.

A: 谢谢! xièxie !      B:不客气。búkèqì.

 

2. ใช้คำสั่งง่ายๆ ตามแบบที่ฟัง

s คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน

ตัวอย่าง

请进qǐngjìn 、 起立qǐlì 、请坐qǐngzuò

打开书dǎkāishū 、请看qǐngkàn

 请听qǐngtīng 、请安静qǐngānjìng

 

3. บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง

ตามแบบที่ฟัง

s คำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยคที่ใช้บอกความต้องการ

ตัวอย่าง

我要……  wǒyào……、我不要…… wǒbúyào……

我可以……吗?wǒkěyǐ……ma?

 

4. พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเอง ตามแบบที่ฟัง

s คำ กลุ่มคำ และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง

ตัวอย่าง

我叫…… wǒjiào……、我爱……wǒài……

请问,…… qǐngwèn,……

你叫什么名字?nǐjiàoshénmemíngzì?

你几岁了?nǐjǐsuìle?

我喜欢红色。wǒxǐhuanhóngsè.

我爱妈妈。wǒ àimāmā.

ป.2

1. พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคล ตามแบบที่ฟัง   

s บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ

ขอโทษ

s ประโยคหรือข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง 

ตัวอย่าง

老师好! lǎoshīhǎo! 、大家好! dàjiāhǎo!

早上好!  zǎoshanghǎo!、晚安!wǎnān!

明天见! míngtiānjiàn! 、谢谢! xièxie!

我姓……。wǒxìng……、我叫……。wǒjiào……

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

我……。岁wǒ……suì.

我上……(一年级 )。wǒshàng……(yīniánjí ).

A: 你好吗?nǐhǎoma?  

B: 我很好。 wǒhěnhǎo.

 

2. ใช้คำสั่ง และคำขอร้องง่ายๆ ตามแบบที่ฟัง

sคำสั่ง และคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน

ตัวอย่าง

请听老师qǐngtīnglǎoshī 、跟老师读gēnlǎoshīdú

看黑板打开书kànhēibǎndǎkāishū

合上书héshàngshū

 

3. บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง

s คำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยคที่ใช้บอกความต้องการ

ตัวอย่าง

我要…… wǒyào……、我不要…… wǒbúyào……

我可以……吗?  wǒkěyǐ……ma?

我想…… wǒxiǎng……

我吃苹果,我喝果汁wǒchīpíngguǒ, wǒhēguǒzhī

4. พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเอง ตามแบบที่ฟัง

s คำ กลุ่มคำ และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง

ตัวอย่าง

我叫…… wǒjiào ……、我爱…… wǒài……

我喜欢…… wǒxǐhuan……、我家在…… wǒjiāzài……

你上几年级了?nǐshàngjǐniánjíle?

你学习什么?nǐxuéxíshénme?

你是哪国人?nǐshìnǎguórén?

我是……人。wǒshì……rén.

我的眼睛很大。wǒdeyǎnjīnghěndà.

我的头发很长。wǒdetóufàhěncháng.

我喜欢打球。wǒxǐhuandǎqiú.

ป.3

1. พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง   

s บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ

ขอโทษ

s ประโยคหรือข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง 

ตัวอย่าง

老师好!lǎoshīhǎo!、同学们好!tóngxuémenhǎo!

我姓……,叫……。wǒxìng……,jiào……

今年……岁。jīnnián……suì.

上……年级。shàng……niánjí.

我家有…… 口人,有……

wǒjiāyǒu …… kǒurén,yǒu……

我喜欢…… 。wǒxǐhuan……

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

2. ใช้คำสั่ง และคำขอร้องง่ายๆ ตามแบบที่ฟัง

 

s คำสั่ง และคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน

ตัวอย่าง

请听老师…… qǐngtīnglǎoshī ……

跟老师读gēnlǎoshīdú

看黑板kànhēibǎn  

先听老师说xiāntīnglǎoshīshuō

翻到第……页fāndàodì……yè

请给我…… qǐnggěiwǒ……

 

3. บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง

 

s คำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยคที่ใช้บอกความต้องการ

ตัวอย่าง

我要…… wǒyào……

我不要…… wǒbúyào……

我可以……吗?wǒkěyǐ…….ma?

给我…… gěiwǒ……

我想…… wǒxiǎng……

我想当…… wǒxiǎngdāng……

 

4. พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและสิ่งใกล้ตัว ตามแบบที่ฟัง

 

 

 

 

s คำ กลุ่มคำ และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งใกล้ตัว

ตัวอย่าง

我叫…… wǒjiào ……

我爱…… wǒài……

你是哪国人?nǐshìnǎguórén?

我是……人。wǒshì…….rén.

现在几点了?xiànzàijǐdiǎnle?

现在…… 点。xiànzài……diǎn.

今天星期几?jīntiānxīngqījǐ?

我在洗衣服。wǒzàixǐyīfú.

我在上网。wǒzàishàngwǎng.

 

5. บอกความรู้สึกของตนเอง เกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง

s คำ กลุ่มคำ และประโยคที่ใช้บอกความรู้สึก

เช่น ดีใจ เสียใจ ดี ไม่ดี ชอบ ไม่ชอบ

ตัวอย่าง

怎么样?zěnmeyàng?、

好hǎo、 很好 hěnhǎo

不好bùhǎo、高兴gāoxìng  

不高兴búgāoxìng

我喜欢…… wǒxǐhuan……

我不喜欢…… wǒbúxǐhuan……

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ป.4

1. พูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล 

s บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ

ขอโทษ

s ประโยค ข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว สำนวนการ ตอบรับ

ตัวอย่าง

我是…… wǒshì…… 、这是我的…… zhèshìwǒde……

那是我的…… nàshìwǒde……

他是…… tāshì……

谢谢xièxiè  、不用谢búyòngxiè

不客气búkèqì、对不起duìbuqǐ

没关系méiguānxi

2. ใช้คำสั่ง คำขอร้อง และคำขออนุญาตง่ายๆ

s คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาตที่ใช้ในห้องเรียน

ตัวอย่าง

请进qǐngjìn  、 请坐qǐngzuò

注意听zhùyìtīng  

注意看zhùyìkàn、我可以进来吗?wǒkěyǐjìnláima?

我可以去……吗?wǒkěyǐqù…ma?

3. พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ

ของตนเอง และขอความช่วยเหลือ

ในสถานการณ์ต่างๆ

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้แสดงความต้องการ และขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ 

ตัวอย่าง 

我要…… wǒyào……  

请帮我…… qǐngbāngwǒ……

4. พูดหรือเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและ

สิ่งใกล้ตัว

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว

ตัวอย่าง

你住在哪儿?nǐzhùzàinǎr?

我住在……wǒzhùzài…

你家有几口人?nǐjiāyǒujǐkǒurén?

我家有……口人。wǒjiāyǒu……kǒurén.

我在……学校上学。wǒzài……xuéxiàoshàngxué.

我和同学一起去……wǒhétóngxuéyìqǐqù……

 

5. พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้บอกความรู้สึกของตนเอง เช่น ดีใจ เสียใจ ชอบ ไม่ชอบ รัก ไม่รัก

ตัวอย่าง

觉得juéde、喜欢xǐhuan、爱ài、高兴gāoxìng

伤心shāngxīn、我很高兴。wǒhěngāoxìng.

我很伤心。wǒhěnshāngxīn.、我爱唱歌。wǒàichànggē.

我觉得中文不难。wǒjuédezhōngwénbúnán.

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ป.5

1. พูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  

s บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ

ขอโทษ

s ประโยค ข้อความ หรือภาษาที่ใช้แนะนำตนเอง เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว สำนวนการตอบรับ

ตัวอย่าง

老师好!lǎoshīhǎo! 、我叫…… wǒjiào……

他是我的…… tāshìwǒde……

那是他的…… nàshìtāde……

您贵姓?nínguìxìng?  、这是…… zhèshì……

谢谢xièxie 、不用谢búyòngxiè

不客气búkèqì、对不起duìbuqǐ  

没关系méiguānxi、没什么méishénme

 

2. ใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต และคำแนะนำง่ายๆ

s คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต และคำแนะนำง่ายๆ

ตัวอย่าง

请打开窗qǐngdǎkāichuāng

请站起来qǐngzhànqǐlái

(请)给我看看(qǐng) gěiwǒkànkan

老师,我们可以去……吗?

lǎoshī , wǒmenkěyǐqù...ma?

这样做zhèyàngzuò

你应该…… nǐyīnggāi……

 

3. พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ

ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ

ในสถานการณ์ต่างๆ

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้บอกความต้องการ

ขอความช่วยเหลือ  การตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ

ตัวอย่าง

A: 借一下你的铅笔,  可以吗?

       jiè yí xià nǐ de qiān bǐ , kěyǐ ma?

B:可以kěyǐ。

       对不起,…… duìbuqǐ ……

A: 请问,  洗手间在哪儿?

     qǐngwèn,xǐshǒujiānzàinǎr?

B: 在左边/对不起,不知道。    

     zàizuǒbian/duìbuqǐ,bùzhīdào.

 

4. พูดหรือเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และ

เรื่องใกล้ตัว

 

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

ตัวอย่าง

你从哪里来?nǐcóngnǎlilái?

我从……来。wǒcóng……lái.

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

你的电话号码是多少?nǐdediànhuàhàomǎshìduōshǎo?

02 - ……(การอ่านหมายเลข เลข 1 อ่านว่า yāo)

你在哪儿出生?nǐzàinǎerchūshēng?

我在……出生。wǒzài……chūshēng.

你的生日是几月几号?nǐdeshēngrìshìjǐyuèjǐhào?

我的生日是……。wǒdeshēngrìshì……

 

5. พูดหรือเขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้แสดงความรู้สึก

และการให้เหตุผล เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ  เสียใจ

มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ

ตัวอย่าง

觉得juéde 、喜欢xǐhuan、爱ài

高兴gāoxìng、伤心shāngxīn

快乐kuàilè 、开心kāixīn、好吃hàochī

 好喝hǎohē、我喜欢wǒxǐhuan  

不喜欢唱歌bùxǐhuanchànggē

爸爸回来了, 我很高兴。

bàbahuíláile ,wǒhěngāoxìng.

我考不好,很伤心。

wǒkǎobùhǎo ,hěnshāngxīn.

今天是我的生日,我觉得很快乐、开心。

jīntiānshìwǒdeshēngrì,wǒjuédehěnkuàilè ,kāixīn.

我饿了,要去吃饭。Wǒ’èle ,yàoqùchīfàn.

这个苹果很好吃。zhègepíngguǒhěnhǎochī.

ป.6

1. พูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

s บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ

ขอโทษ

s ประโยค ข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว และสำนวนการตอบรับ

ตัวอย่าง

大家好! dàjiāhǎo!  、明天见! míngtiānjiàn!

我是…… wǒshì……、那是我…… nàshìwǒ……

认识你rènshinǐ 、我很高兴。wǒhěngāoxìng.  

我也是。wǒyěshì.、好的hǎode

我也去。wǒyěqù.

 

2. ใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต และคำแนะนำ

 

s คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต และคำแนะนำ

ตัวอย่าง

不要…… búyào…、请坐好qǐngzuòhǎo

老师,我们可以去……吗?

lǎoshī,wǒmenkěyǐqù……ma?

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

你要认真……  nǐyàorènzhēn……

 你应该…… nǐyīnggāi……

 

3. พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ

ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ

ในสถานการณ์ต่างๆ

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้บอกความต้องการ การขอความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ

ตัวอย่าง

不bù、没méi、

我要一张纸wǒyàoyīzhāngzhǐ

A: 请帮我们……扫地……。

  qǐngbāngwǒmen……sǎodì……

B: 可以,不可以kěyǐ ,bùkěyǐ / 我没空。wǒméikòng.

 

4. พูดหรือเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

ตัวอย่าง

同学们好!tóngxuémenhǎo!

我是……人。wǒshì……rén.

我住在……。wǒzhùzài……

我在……学校读书、学习上学。

wǒzài…xuéxiàodúshū,xuéxí,shàngxué.

这是我的……。zhèshìwǒde……

我的爱好是……。wǒdeàihàoshì……

我读上……年级。Wǒdúshàng…… niánjí.

我在学习……(中文/ 英文)。

wǒzàixuéxí…(zhōngwén , yīngwén).

我想当…… (医生)、 (老师) 、(军人)。

wǒxiǎngdāng…… (yīshēng), (lǎoshī) ,(jūnrén).

 

5. พูดหรือเขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้แสดงความรู้สึก และการให้เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด

ดี ไม่ดี

ตัวอย่าง

觉得juéde、喜欢xǐhuan、爱ài

高兴gāoxìng、伤心shāngxīn

难过nánguò、快乐kuàilè、开心kāixīn

甜tián 、酸suān、咸xián 、辣là

淡dàn、苦kǔ 、香xiāng、好看hǎokàn

不好看bùhǎokàn、可爱kě’ài

不可爱bùkě’ài、美丽měilì

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

美丽búměilì、漂亮piàoliang

不漂亮búpiàoliang

我考了第一名,我非常高兴。

wǒkǎoledìyīmíng, wǒfēichánggāoxìng.

妈妈带我去玩,我很快乐。

māmādàiwǒqùwán, wǒhěnkuàilè.

我饿了,我们去吃饭吧。

wǒ'èle, wǒmenqùchīfànba.

茉莉花很香。mòlìhuāhěnxiāng.

ม.1

1. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ

ในชีวิตประจำวัน

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ การเชิญชวน

s ประโยคหรือข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว การตอบรับ  การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

ตัวอย่าง

对不起 、不好意思、劳驾

真……、很……、非常……、太……了

哪里哪里!、不敢当!

 

2. ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจง ในสถานการณ์ต่างๆ

s คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจง

ตัวอย่าง

老师请说慢点儿。、这样写。

 

3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ

ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ในสถานการณ์ต่างๆ

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้แสดงความต้องการ การขอความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ

ตัวอย่าง

行、不行、要 、需要

A: 你要什么?

B: 我要一个苹果。

A: 你需要他的帮助吗?

B: 当然要、不需要。

 

4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

หรืออ่าน

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

หรืออ่าน

ตัวอย่าง

谁?、在哪儿?、做什么?、怎么样?、为什么?

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

这个故事告诉、教育我们什么?

这个故事告诉我们……  。

 

5. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ

s  ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ  ในชีวิตประจำวัน เช่น ชอบ ไม่ชอบ

ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศร้า หิว เกี่ยวกับ รสชาติ

ความสวย น่าเกลียด ความดี ไม่ดี

ตัวอย่าง

爱、喜欢、高兴、伤心、难过、快乐

开心、担心、紧张、辛苦、甜、酸、咸、辣

淡苦、香、好吃、好喝、好看、难看、丑

可爱、酷、漂亮、帅、美、美丽、胖、瘦、高

矮、苗条、丰满、壮、好玩

ม.2

1. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว และสถานการณ์ต่างๆ

ในชีวิตประจำวัน

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ การเชิญชวน

s ประโยคหรือข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว การตอบรับ การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว และสถานการณ์ต่างๆ

ในชีวิตประจำวัน

ตัวอย่าง

打扰了、不好意思、十分……、……极了!

过奖了!哪儿的话!、你的汉语说得很好。、再会

 

2. ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบาย ตามสถานการณ์

s คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบาย

ตัวอย่าง

这个字不是这样发音。、汉字要根据笔画来写。

 

3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ

ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ในสถานการณ์ต่างๆ

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ  การขอและให้ความช่วยเหลือ  การตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ

ตัวอย่าง

要 、需要 、能、不能、一定、不一定   当然

A: 你要吃点儿什么?

B:  我想要一碗面条,不放味精。

 

4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง

ที่ฟังหรืออ่าน

 

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง

ที่ฟังหรืออ่าน

ตัวอย่าง

谁?、在哪儿?、做什么?、怎么样?、为什么?

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

你对这件事有什么意见?

这个故事告诉/教育我们什么?

这个故事告诉我们……。

 

5. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม และประสบการณ์ พร้อมให้เหตุผลประกอบ

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้แสดงความรู้สึก

ความคิดเห็น และให้เหตุผล เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม และประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน

เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศร้า หิว เกี่ยวกับรสชาติ ความสวย น่าเกลียด ความดี ไม่ดี

ตัวอย่าง

高兴、伤心、喜欢、爱、难过、快乐、开心

担心、紧张、辛苦、甜、酸、咸、辣、淡、苦

香、好吃、好喝、好看、难看、丑、可爱、酷

漂亮、帅、美、美丽、胖、瘦、高、矮、苗条

丰满、壮、好玩

ม.3

1. สนทนาอย่างต่อเนื่อง หรือเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ การเชิญชวน การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  

s บทสนทนา ประโยค หรือข้อความเกี่ยวกับตนเองและบุคคลใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม

ตัวอย่าง

很抱歉、告辞、特别……、 格外……

欢迎您再次来曼谷

 

2. ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายตามสถานการณ์

s คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายที่มีความซับซ้อน

ตัวอย่าง

这个字有两个读音, 意思不一样。

去百货商店可以坐地铁、公交车或者船都可以到。

 

3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ

ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ในสถานการณ์ต่างๆ

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้แสดงความต้องการ การขอและให้ความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธ

ในสถานการณ์ต่างๆ

ตัวอย่าง

要 、需要 、能、不能、一定、不一定    当然

求、请求

A: 你还要吃一点儿什么吗?

B: 不用了,谢谢,很饱了。

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

4. พูดและเขียนเพื่อขอข้อมูลและให้ข้อมูล  อธิบาย เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน

ตัวอย่าง

谁?、在哪儿?、做什么?、怎么样?、为什么?

你对这件事有什么意见?

这个故事告诉、教育我们什么?

这个故事告诉我们……。

 

5. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผลประกอบ

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้แสดงความรู้สึก

ความคิดเห็น และให้เหตุผล เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว  เหตุการณ์ในชีวิต ประจำวัน เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศร้า หิว อร่อย หวาน ความสวย น่าเกลียด ความดี ไม่ดี

ตัวอย่าง

高兴、伤心、喜欢、爱、难过、快乐、开心、担心

紧张、辛苦、甜、酸、咸、辣、淡、苦、香、好吃

好喝、好看、难看、丑、可爱、酷、漂亮、帅、美

美丽、胖、瘦、高、矮、苗条、丰满、壮、好玩

ม.4

1. สนทนาอย่างต่อเนื่อง หรือเขียนโต้ตอบข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม

 

 

s ประโยคหรือสำนวนภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร เช่น

การพูดแสดงความคิดเห็น การขอความคิดเห็นจากเพื่อน การยอมรับและเห็นต่าง

s บทสนทนา ประโยค หรือข้อความเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ

ของสังคม

ตัวอย่าง

我觉得……、你看怎么样?、你的意见呢?

我同意。 、我不这么认为。

 

2. ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบาย ในสถานการณ์ต่างๆ

 

 

 

 

 

 

s คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบาย

ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น คำขอร้องให้ช่วยเหลือ

คำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว คำชี้แจงการทำข้อสอบ

ตัวอย่าง

请问……、告诉我好吗?、请你帮个忙,好吗?

请你帮我一下,可以吗?

A: 你去哪里?  

B: 我去学校。

A: 请问, 银行在哪儿?

B: 银行在学校对面。

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

3. พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ 

ขอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธ ในสถานการณ์ต่างๆ

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้แสดงความต้องการ การขอและให้ความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ

ตัวอย่าง

愿意、不愿意、请多多指教 !

如果你有事,请告诉我。、那本书很有意思。

请给我这本书,好吗?、我不喝咖啡,我喝茶。  

 

4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน

s ประโยคหรือสำนวนภาษาที่ใช้ขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน

ตัวอย่าง

谁?、在哪儿?、做什么?、怎么样?、为什么?

你对这件事有什么意见?

这个故事告诉、教育我们什么?

这个故事告诉我们…… 。

 

5. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์ข่าว เหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผลประกอบ

s ประโยคหรือสำนวนภาษาที่ใช้แสดงความรู้สึก

ความคิดเห็น และให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์  เช่น ชอบ

ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ สุข เศร้า หิว เกี่ยวกับ รสชาติ ความสวย น่าเกลียด ดี ไม่ดี

ตัวอย่าง

担心、紧张、辛苦、寂寞、无聊、后悔、遗憾

希望、失望、等待、油腻、清淡、单调、丑、酷棒、了不起、很厉害、胖、瘦、高、矮、苗条

丰满、壮

ม.5

1. สนทนาอย่างต่อเนื่อง และเขียนโต้ตอบข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม

 

s  ประโยคหรือสำนวนภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร เช่น

การพูดแสดงความคิดเห็น การขอความคิดเห็นจากเพื่อน การยอมรับและเห็นต่าง

s บทสนทนา ประโยค หรือข้อความเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม

ตัวอย่าง

我觉得…… 、依我看……

大家认为……

根据……、 依我的经验……

你看怎么样?

你的意见呢?、我同意。、 我不这么认为。

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

2. ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบาย ในสถานการณ์ต่างๆ

s คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การบอกทิศทาง คำอธิบาย

การใช้ยา

ตัวอย่าง

请你帮我去买东西,好吗?

 你应该多看书,才可以提高中文水平。

 这个药必须每天吃三次,病才会好得快。

 

3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ

ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ในสถานการณ์ต่างๆ

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้แสดงความต้องการ การขอและให้ความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ

ตัวอย่าง

愿意、不愿意、得、必须、必要

要是你寂寞,就上我们家来玩儿吧。

让我来帮你吧。

你需要我帮忙吗?

请你把窗帘拉上。

别再提这件事。

 你能让我试试看吗?

 

4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน

 

s ประโยคหรือสำนวนภาษาที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน

ตัวอย่าง

谁?、在哪儿?、做什么?、怎么样?、为什么?

你对这件事有什么意见?

这个故事告诉/教育我们什么?

这个故事告诉我们……。

读完这个故事后有什么感想?

 

5. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก แสดงความคิดเห็นของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม  ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผลประกอบ

s ประโยคหรือสำนวนภาษาที่ใช้แสดงความรู้สึก

ความคิดเห็น และให้เหตุผล เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ สุข เศร้า หิว เกี่ยวกับ รสชาติ

ความสวย น่าเกลียด ดี ไม่ดี

ตัวอย่าง

担心、紧张、辛苦、寂寞、无聊、后悔、遗憾

希望、失望、等待、油腻、清淡、单调、可口

丑、酷、棒、了不起、很厉害、胖、瘦、高、矮

苗条、丰满、壮

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.6

1. สนทนาอย่างต่อเนื่อง และเขียนโต้ตอบข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม

 

s ประโยคหรือสำนวนภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์ เช่น การพูดแสดงความคิดเห็น การขอความคิดเห็นจากเพื่อน การยอมรับและเห็นต่าง

s บทสนทนา ประโยค หรือข้อความเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ

ของสังคม

ตัวอย่าง

我觉得……、你看怎么样?、你的意见呢?

你有什么意见?、你有更好的意见吗?

我同意。、 我赞成。、我满意。、我不这么认为。

 

2. ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบาย ในสถานการณ์ต่างๆ

s คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายที่มีความซับซ้อนในสถานการณ์ต่างๆ  เช่น คำแนะนำการใช้อุปกรณ์

ตัวอย่าง

请快上车,要不然就来不及了。

曼谷不但是泰国的经济中心,而且是重要的

 旅游城市。

 中国的高考,除了要考数学,还要考英文。

老师,请原谅我,下次我再也不 敢迟到了。

辛苦了,还麻烦你跑一趟。

 

3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ

ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้แสดงความต้องการ

การขอและให้ความช่วยเหลือ  การตอบรับและปฏิเสธ

ในสถานการณ์ต่างๆ

ตัวอย่าง

愿意、不愿意、得、必须、必要、我愿意帮助你。

你必须去看一下。、我的词典被他拿走了,

你能借我用一下儿吗?

 

4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ บรรยาย และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน

 

s ประโยคหรือสำนวนภาษาที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ บรรยาย และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน

ตัวอย่าง

谁? 、在哪儿?、做什么?、怎么样?、为什么?

你对这件事有什么意见?

这个故事告诉/教育我们什么?

这个故事告诉我们…… 。

读完这个故事后有什么收获?

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

5. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก แสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผลประกอบ

s ประโยคหรือสำนวนภาษาที่ใช้แสดงความรู้สึก

ความคิดเห็น และให้เหตุผล เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม

ประสบการณ์  ข่าว  เหตุการณ์ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ สุข เศร้า หิว เกี่ยวกับ รสชาติ ความสวย

น่าเกลียด ดี ไม่ดี

ตัวอย่าง

担心、紧张、辛苦、寂寞

无聊、后悔、遗憾

希望、失望、等待

油腻、清淡、单调、可

丑酷、棒、了不起、很厉害

胖、瘦、高、矮

苗条、丰满、壮、结实

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ 1: ภาษาเพื่อการสื่อสาร

 

มาตรฐาน ต 1.3   นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด

 

                                และการเขียน

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ป.1

1. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

s คำ กลุ่มคำ และประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว เช่น บอกชื่อ อายุ

สิ่งต่างๆ ตัวเลข สี ขนาด เวลา ตำแหน่งของสิ่งของ

ตัวอย่าง

上shàng 、下xià   、 左zuǒ  、右yòu    、前qián

后hòu   、大dà 、 小xiǎo、上面shàngmian

下面xiàmian、 左边zuǒbian 、右边yòubian

早上zǎoshang 、晚上wǎnshang、年nián 、月yuè  日rì、红色hóngsè 、  蓝色lánsè 、  黄色huángsè   白色báisè 、黑色hēisè 、我的家wǒdejiā 

我叫……。wǒjiào……、我……岁。wǒ……suì.

现在八点。xiànzàibādiǎn. 

2. เขียนอักษรจีน คำศัพท์ง่ายๆ

s ลำดับขีดอักษรจีน

笔画bǐhuà 、笔顺bǐshùn

ป.2

1. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่อง ใกล้ตัว

 

s คำ กลุ่มคำ และประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล้ตัว และเรื่องใกล้ตัว เช่น บอกชื่อ อายุ รูปร่าง สิ่งต่างๆ ตัวเลข สี ขนาด เวลา ตำแหน่งของสิ่งของ

ตัวอย่าง

上shàng 、下xià    、左zuǒ、右yòu  、 前qián

后hòu、前边qiánbian 、 后边hòubian  

……里lǐ 、……边biān 、 高gāo 、 矮ǎi 、大dà

 小xiǎo、早上zǎoshang、 中午zhōngwǔ

晚上wǎnshang、红色hóngsè 、黄色huángsè

粉红色fěnhóngsè 、 绿色lǜsè  橙色chéngsè  

蓝色lánsè 、紫色zǐsè、 我很高wǒhěngāo 、矮ǎi

今天……月……号,星期……

jīntiān……yuè……hào,xīngqī……

熊猫真可爱。xióngmāozhēnkěài.

妈妈在厨房。māmāzàichúfáng.

2. เขียนอักษรจีน คำศัพท์ง่ายๆ

s ลำดับขีดอักษรจีน

笔画bǐhuà

笔顺bǐshùn

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ป.3

1. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว

s คำ กลุ่มคำ และประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล้ตัว และเรื่องใกล้ตัว เช่น บอกชื่อ อายุ รูปร่าง สิ่งต่างๆ  ตัวเลข สี ขนาด เวลา ตำแหน่งของสิ่งของ

ตัวอย่าง

上shàng 、下xià   、左zuǒ、右yòu 、 前qián

后hòu  、里lǐ 、外wài  、 ……面miàn

……边biān、高gāo 、 矮ǎi  、 大dà 、小xiǎo

早上zǎoshang、上午shàngwǔ、中午zhōngwǔ

下午xiàwǔ、晚上wǎnshang、红色hóngsè

黄色huángsè  、粉红色fěnhóngsè

绿色lǜsè 、橙色chéngsè 、蓝色lánsè 紫色zǐsè

白色báisè 、黑色hēisè、我不胖。wǒbúpàng.

他很胖。tāhěnpàng.

我家有……口人,有……。

wǒjiāyǒu…… kǒurén,yǒu……

我七点去学校。wǒqīdiǎnqùxuéxiào.

饺子很好吃。jiǎozihěnhàochī.

蓝蓝的天,白白的云。lánlándetiānbáibáideyún.

2. เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองง่ายๆ

s คำ กลุ่มคำ และประโยคสั้นๆ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง

ตัวอย่าง

我姓…… ,叫……。wǒxìng...jiào...

今年……岁。jīnnián...suì.

上……年级。shàng...niánjí.

我家有……口人,有……。wǒjiāyǒu……kǒurén, yǒu……

我住在……。wǒzhùzài……

3. จัดหมวดหมู่คำตามประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของ ตามที่ฟังหรืออ่าน

s คำ กลุ่มคำที่มีความหมายเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สิ่งของและอื่นๆ ตามที่ได้เรียนมา 

ป.4

1. พูดหรือเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว

 

 

 

 

 

 

 

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ในการพูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว เช่น ชื่อ อายุ รูปร่าง สี ขนาด รูปทรง สิ่งต่างๆ ตัวเลข วัน เดือน ปี ฤดูกาล ตำแหน่งของสิ่งของ

s เครื่องหมายวรรคตอน

ตัวอย่าง

圆yuán、方fāng、角jiǎo、长cháng、短duǎn

夏季xiàjì、 雨季yǔjì、凉季liángjì 、春chūn

夏xià、秋qiū、冬dōng

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

早上zǎoshang、上午shàngwǔ、中午zhōngwǔ

下午xiàwǔ、晚上wǎnshang

逗号(,) dòuhào  、问号(?)wènhào

句号(。)   jùhào  、顿号(、)dùnhào

我家有一张圆桌。Wǒjiāyǒuyīzhāngyuánzhuō.

方桌在左边。fāngzhuōzàizuǒbian .

我的童子军三角巾在书包里。wǒdetóngzǐjūnsānjiǎojīnzàishūbāolǐ.

 

2. พูดหรือวาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ใกล้ตัวที่ฟังหรืออ่าน

s คำ กลุ่มคำที่มีความหมายสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว  

ตัวอย่าง

在……上/下zài……shàng / xià

在……旁边zài……pángbiān

我的书在桌子上。wǒdeshūzàizhuōzǐshàng.

他坐在我的旁边。tāzuòzàiwǒdepángbiān.

 

3. พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว

s ประโยคที่ใช้พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง

ใกล้ตัว

ตัวอย่าง

姐姐很漂亮。jiějiěhěnpiàoliang.

他很帅。tāhěnshuài.

ป.5

 1. พูดหรือเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ในการพูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล สิ่งต่างๆ กิจกรรม ตัวเลข ลำดับที่ วัน เดือน ปี สี ฤดูกาล เวลา สภาพดินฟ้าอากาศ อารมณ์ ความรู้สึก ขนาด รูปร่าง ตำแหน่งของสิ่งของ

s เครื่องหมายวรรคตอน

ตัวอย่าง

圆yuán、方fāng、角jiǎo   、长cháng、短duǎn

夏季xiàjì、 雨季yǔjì、凉季liángjì、春chūn

夏xià、秋qiū、冬dōng

早上zǎoshang、上午shàngwǔ、中午zhōngwǔ

下午xiàwǔ、晚上wǎnshang、时间shíjiān

逗号(,)   dòuhào 、问号(?)wènhào

句号 (。)  jùhào 、顿号(、)dùnhào

感叹号(!)gǎntànhào、冒号(:)màohào

泰国一年有三季:夏季、雨季、冬季。tàiguóyīniányǒusānjì:xiàjì, yǔjì,dōngjì. 

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

2. เขียนภาพ แผนผัง และตาราง แสดงข้อมูลต่างๆ ตามที่ฟังหรืออ่าน

s คำ กลุ่มคำ ประโยคที่แสดงข้อมูลของเรื่องต่างๆ ที่มีความหมายสัมพันธ์กับภาพ แผนผัง และตาราง

ตัวอย่าง

在……里边zài…lǐbian、在……后边zài…hòubian

这是学校的地图,图书馆在教室的后边。

Zhè shì xué xiào de dìtú ,tú shū guǎn zài jiào shì de hòu bian.

这是我的卧室,电视在桌子上。

Zhè shì wǒ de wò shì,diàn shì zài zhuō zǐ shàng.

 

3. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม หรือเรื่องใกล้ตัว

s ประโยคที่ใช้พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม หรือเรื่องใกล้ตัว

ตัวอย่าง

我喜欢打球。wǒxǐhuandǎqiú.

ป.6

1. พูดหรือเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

 

 

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ในการพูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน เพื่อน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ตัวเลข

ลำดับที่ วัน เดือน ปี ฤดูกาล เวลา กิจกรรม สี ขนาด รูปทรง ตำแหน่งของสิ่งของ ทิศทางง่ายๆ สภาพดินฟ้าอากาศ  อารมณ์ ความรู้สึก

s เครื่องหมายวรรคตอน

ตัวอย่าง

圆yuán、方fāng、角jiǎo  、 长cháng、短duǎn

夏季xiàjì 雨季yǔjì、凉季liángjì 、春chūn、夏xià

秋qiū、冬dōng、东dōng、南nán、西xī、北běi

早上zǎoshang、上午shàngwǔ、中午zhōngwǔ

下午xiàwǔ、晚上wǎnshang、时间shíjiān

逗号(,) dòuhào  、 问号(?)wènhào

句号(。)  jùhào 、   顿号(、)dùnhào

感叹号(!)gǎntànhào   、冒号(:)màohào

引号(“…”) yǐnhào

中国一年有四季:春季、夏季、秋季、冬季。

zhōngguóyīniányǒusìjì:chūnjì , xiàjì, qiūjì ,dōngjì.

普吉在泰国的南部。pǔjízàitàiguódenánbù.

 

2. เขียนภาพ แผนผัง และตาราง แสดงข้อมูลต่างๆ ที่ฟังหรืออ่าน

s คำ กลุ่มคำ ประโยคที่แสดงข้อมูลของเรื่องต่างๆ ที่มีความหมายสัมพันธ์กับภาพ แผนผัง และตาราง

ตัวอย่าง

这是我的课程表,上午有两节汉语课,一节泰语课,下午有两节英语课,一节体育课。

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

Zhè shì wǒde kè chéng biǎo,shàngwǔ yǒu liǎng jié hànyǔ kè, yī jié tàiyǔ kè,xiàwǔ yǒu liǎng jié yīngyǔ kè,yī jié tǐyù kè.

这是我们班的值日表。

Zhè shì wǒmen bān de zhí rì biǎo.

 

3. พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว

 

s ประโยคที่ใช้พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรื่องใกล้ตัว

ตัวอย่าง

我觉得汉语不难。wǒjuédehànyǔbùnán.

ม.1

1. พูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เช่น การเดินทาง อาหาร การเรียน กีฬา นันทนาการ งานอดิเรก การท่องเที่ยว   

ตัวอย่าง

我叫马丽,今年12岁,爸爸是医生,妈妈是老师。

 

2. พูดหรือเขียนสรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับ เรื่องใกล้ตัว

 

s ข้อความ บทสนทนา บทอ่าน นิทาน เกี่ยวกับเรื่อง

ใกล้ตัว เช่น กีฬา เพลง

s การสรุปใจความสำคัญ

ตัวอย่าง

《世上只有妈妈好》歌词的内容大意是什么?

《画皮》这部电影的内容大意是什么?

 

3. พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องใกล้ตัว พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ

 

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้แสดงความคิดเห็น และการให้เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรมหรือ

เรื่องใกล้ตัว

ตัวอย่าง

- A: 你觉得昨天的考试怎么样?

  B: 很难呀!因为我没有准备好。

- A: 你喜欢中国的广东菜吗?

  B: 很喜欢,因为中国菜 不辣。

ม.2

1. พูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์  เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ เช่น การเดินทาง อาหาร กีฬา นันทนาการ งานอดิเรก การท่องเที่ยว การศึกษา 

ตัวอย่าง

每个星期天,奶奶带我去寺庙拜佛。 

我去过两次中国。第一次去了

北京,第二次去了上海。

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

2. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว

 

s ข้อความ บทสนทนา บทอ่าน นิทาน เรื่องสั้นเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว เช่น ภาพยนตร์  กีฬา ดนตรี และเพลง

s การสรุปใจความสำคัญ

ตัวอย่าง

《世上只有妈妈好》歌词的中心思想是什么?

这条新闻的中心思想是什么?

 

3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม  เรื่องใกล้ตัว และประสบการณ์ พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้แสดงความคิดเห็น และการให้เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม

เรื่องใกล้ตัว และประสบการณ์

ตัวอย่าง

A: 你认为明天美国队和英国队的足球比赛那个队

   会赢?

B: 我认为英国队应该会赢,因为他们有很多足球

   明星,

  如:贝克汉姆。(贝克汉姆=David Beckham)

ม.3

1. พูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตประจำวันประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เช่น การเดินทาง กีฬา อาหาร อาชีพนันทนาการ งานอดิเรก  การท่องเที่ยว การศึกษา

ตัวอย่าง

现在泰国人非常喜欢学习汉语,学习汉语成为了一种

时尚。

 

2.พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ

 

 

s ข้อความ บทสนทนา บทอ่าน นิทาน เรื่องสั้น

เรื่องเล่า เรื่องต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ เช่น ภาพยนตร์ กีฬา ดนตรี เพลง บุคคลสำคัญ

s การสรุปใจความสำคัญ

ตัวอย่าง

《世上只有妈妈好》的主题思想是什么?

-国王御训的主题思想是什么?

 

3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผลประกอบ

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้แสดงความคิดเห็น และการให้เหตุผลประกอบ เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์

ตัวอย่าง

A: 昨天学校的科技展览有意思吗?

B: 非常有意思,内容丰富,还有科技作品的比赛。

科技作品=ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

科技项目=โครงงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.4

1. พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์  ข่าว หรือเหตุการณ์

หรือเรื่อง หรือประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s ประโยคหรือสำนวนภาษาที่ใช้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์  ข่าวหรือเหตุการณ์หรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม  เช่น การเดินทาง อาหาร กีฬา นันทนาการ การท่องเที่ยว การศึกษา สภาพสังคม บุคคลสำคัญ  

ตัวอย่าง

泰国有很多名胜古迹,如大城历史公园,它有四百多年的历史,已经被联合国教科文组织评为世界文化遗产。

中国昆明石林是世界自然遗产。

联合国教科文组织= UNESCO

世界文化遗产=มรดกโลกทางวัฒนธรรม

世界自然遗产=มรดกโลกทางธรรมชาติ

世界七大奇迹 = สิ่งมหัศจรรย์โลก 7 อย่าง

 

2. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญหรือแก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องหรือ เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

s ข้อความ บทสนทนา บทอ่าน นิทาน เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม เช่น ภาพยนตร์ กีฬา เพลง

s การวิเคราะห์เรื่อง เพื่อจับใจความสำคัญ หรือแก่นสาระ

ตัวอย่าง

这故事告诉、教导我们……

 

3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์ ใกล้ตัว พร้อมให้เหตุผลประกอบ

s ประโยค และสำนวนภาษาแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผลเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์ใกล้ตัว

ตัวอย่าง

我不太喜欢吃四川菜,因为太辣了。

ม.5

1. พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว หรือเหตุการณ์ หรือเรื่อง หรือประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

 

 

s ประโยคหรือสำนวนภาษาที่ใช้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์  ข่าว หรือเหตุการณ์ หรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม เช่น การเดินทาง อาหาร กีฬา นันทนาการ การท่องเที่ยว การศึกษา  สภาพสังคม เศรษฐกิจ   

ตัวอย่าง

大气污染、水污染等环境问题是目前全世界人类所共同关心的核心问题之一。

你们知道吗这些问题是怎么引起的吗?

我们应该如何保护呢?

(สามารถบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น)

 

2. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ หรือ

แก่นสาระ หรือหัวข้อเรื่องที่ได้จากการ

s ข้อความ บทสนทนา บทอ่าน นิทาน เรื่องสั้นเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ เช่น ภาพยนตร์  กีฬา

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

วิเคราะห์เรื่องหรือเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

 

ดนตรี เพลง

s การวิเคราะห์เรื่อง เพื่อจับใจความสำคัญ แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง 

ตัวอย่าง

从这件事我们可以看出、总结出……

 

3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ พร้อมให้เหตุผลประกอบ

 

 

s ประโยค และสำนวนภาษาแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผลเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ

ตัวอย่าง

我不同意你买这辆车,因为这辆车又贵又费油。

我认为这件衣服很适合你,价格不高,款式新颖。

ม.6

1. พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง ประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

 

 

s ประโยคหรือสำนวนภาษาที่ใช้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม เช่น การเดินทาง อาหาร กีฬา นันทนาการ การท่องเที่ยว การศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง  

ตัวอย่าง

中泰两国有着悠久的友好关系。自1975 年建立外交关系以来,两国在政治、经济、文化、贸易和军事等方面的交流与合作得到了全面的发展。两国的贸易与投资额不断增长,泰国出口到中国的主要商品有大米、橡胶、热带水果、电脑配件等。泰国从中国进口电器、电子产品、机械等商品。

 

2. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง ข่าว เหตุการณ์  สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

s ข้อความ บทสนทนา บทอ่าน นิทาน เรื่องสั้น

เรื่องเล่า ข่าว เหตุการณ์  สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ เช่น ภาพยนตร์ กีฬา ดนตรี เพลง บุคคลสำคัญ

s การวิเคราะห์เรื่องเพื่อจับใจความสำคัญ แก่นสาระ

หัวข้อเรื่อง

ตัวอย่าง

这篇文章反映、指出……、这篇报道评论……

 

3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ต่างๆ  พร้อมให้เหตุผลประกอบ

 

 

 

 

s ประโยค และสำนวนภาษาแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผลเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ต่างๆ

ตัวอย่าง

我认为留学北京好处多,首先北京有很多名牌大学供留学生选择,其次在那能学到标准的普通话,最后就是北京有很多名胜古迹,课余时可以充分接触到中国的历史文化。

 

สาระที่ 2: ภาษาและวัฒนธรรม

 

มาตรฐาน ต 2.1   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้

 

อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ป.1

1. พูดและแสดงออกตามวัฒนธรรม

ของจีน

  s การทักทายอย่างสุภาพ

ตัวอย่าง

您好nínhǎo!、老师好!lǎoshīhǎo!(พร้อมคำนับ) !

你好!nǐhǎo !、同学们好!tóngxuémenhǎo!

孙丽,你好!Sūnlì, nǐhǎo!

2. บอกชื่อ และคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของจีน

s ชื่อ และคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของจีน

ตัวอย่าง

วันตรุษจีน 春节chūnjié

วันไหว้พระจันทร์ 中秋节zhōngqiūjié

3. รู้จักหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนที่เหมาะสมกับวัย

s กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น

การเล่นเกม游戏yóuxì

การร้องเพลง唱歌chànggē

การแสดงท่าทางประกอบเพลง  跳舞tiàowǔ

制作熊猫面具zhì zuò xióngmāo miàn jù

七巧板qī qiǎo bǎn

中国和泰国的传统服饰zhōngguó hé tàiguó de chuántǒng fúshì

ป.2

1. พูดและแสดงออกตามวัฒนธรรม

ของจีน

-          s การทักทาย  การแนะนำตนเอง อย่างสุภาพ

ตัวอย่าง

您好!nínhǎo!、老师好!lǎoshīhǎo!(พร้อมคำนับ) !

你好!nǐhǎo !、同学们好!tóngxuémenhǎo!

孙丽,你好!sūn, lìnǐhǎo!、我姓……。wǒxìng……

我叫……。wǒjiào……、我……岁。wǒ……suì

我上……(二年级)。wǒshàng…… (èrniánjí).

2. บอกชื่อ และคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของจีน

s ชื่อ และคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของจีน

ตัวอย่าง

วันตรุษจีน春节chūnjié

วันเช็งเม้ง  清明节qīngmíngjié

วันไหว้พระจันทร์ 中秋节zhōngqiūjié

วันชาติ  国庆节guóqìngjié

3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน ที่เหมาะสมกับวัย

s กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น

การเล่นเกม游戏yóuxì 、การร้องเพลง唱歌chànggē

การแสดงท่าทางประกอบเพลง 跳舞tiàowǔ

การออกกำลังกาย体操tǐcāo

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

做中国和泰国的日历zuò zhōngguó hé tàiguó de rìlì

做中国、泰国城市的海报

zuò zhōngguó tàiguó chéng shì de hǎi bào

ป.3

1. พูดและแสดงออกตามวัฒนธรรม

ของจีน

 

 

 

 

 

 

s การทักทาย  การแนะนำตนเอง การตอบรับหรือ

-          ปฏิเสธอย่างสุภาพ

ตัวอย่าง

老师好!lǎoshīhǎo!、同学们好!tóngxuémenhǎo!

我姓……,叫……。wǒxìng……,jiào……

今年……岁。jīnnián……suì.、

上……年级。shàng……niánjí.

我家有……口人。wǒjiāyǒu.……kǒurén.

我喜欢……。wǒxǐhuan……、是shì 、对duì    好hǎo

可以kěyǐ 、要yào 、不是búshì 、 不对búduì  

 不好bùhǎo  、 不可以bùkěyǐ 、不要búyào

A: 你要喝水吗? nǐyàohēshuǐma?

B: 不要,谢谢!  búyào,xièxie!

2. บอกชื่อ คำศัพท์ และความสำคัญ

อย่างสั้นๆเกี่ยวกับเทศกาลและวันสำคัญ

ของจีน

 

s ชื่อ และคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ของจีน

ตัวอย่าง

วันตรุษจีน春节chūnjié (เป็นวันขึ้นปีใหม่ของจีน)

วันเช็งเม้ง   清明节qīngmíngjié (เป็นวันไหว้บรรพบุรุษที่สุสาน)

วันแรงงาน 劳动节láodòngjié

เทศกาลวันแห่งกวีหรือเทศกาลบะจ่าง

端午节duānwǔjié

วันไหว้พระจันทร์ 中秋节zhōngqiūjié

วันชาติ  国庆节guóqìngjié

 

3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนที่เหมาะสมกับวัย

s กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น

การเล่นเกม游戏yóuxì

การร้องเพลง唱歌chànggē

การแสดงท่าทางประกอบเพลง 跳舞tiàowǔ

การออกกำลังกาย体操tǐcāo

做国旗小纸帽zuò guóqí xiǎo zhǐmào

夹乒乓球比赛jiá pīngpāng qiú bǐsài

学习包饺子xuéxí bāo jiǎozi

ป 4.

1. พูดและแสดงออกอย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน   

s การทักทายอย่างสุภาพ

s มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน เช่น การคำนับในการทักทาย การยิ้มตอบรับ การยืนอย่างสำรวมเพื่อแสดงความเคารพและให้เกียรติ 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

ตัวอย่าง

你好!nǐhǎo!、 您好!nínhǎo!

老师好!lǎoshīhǎo!(พร้อมคำนับ)

同学们好!tóngxuémenhǎo!

孙丽,你好!sūnlì, nǐhǎo!

 

2. ตอบคำถามเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ

งานฉลองของจีน 

s คำศัพท์ และข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ

งานฉลองของจีน

ตัวอย่าง

节日jiérì、春节chūnjié 、清明qīngmíng  

端午duānwǔ 、中秋节zhōngqiūjié

 

3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนที่เหมาะสมกับวัย

 

s กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น

การเล่นเกม การร้องเพลง การตัดกระดาษ

ตัวอย่าง

剪纸jiǎnzhǐ 、 儿歌érgē、放fàng

做风筝zuòfēngzhēng 、猜谜语cāimíyǔ

跳舞tiàowǔ 、体操tǐcāo

ป.5

1. ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน 

 

s ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน

ตัวอย่าง

请…… qǐng……

请问,您贵姓?qǐngwèn, nínguìxìng?

 

2. ตอบคำถาม หรือบอกความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของจีน 

 

 s ข้อมูล และความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ

 งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของจีน

ตัวอย่าง

节日jiérì、春节chūnjié  

清明qīngmíng 、 端午duānwǔ  

中秋节zhōngqiūjié、儿童节értóngjié  

元旦yuándàn、 母亲节mǔqīnjié

父亲节fùqīnjié 、 圣诞节shèngdànjié

 

3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนที่เหมาะสมกับวัย

 

s กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น

การเล่นเกม การร้องเพลง การตัดกระดาษ ศิลปะการ

ป้องกันตัว

ตัวอย่าง

剪纸jiǎnzhǐ 、儿歌érgē、放fàng

做风筝zuòfēngzhēng  、猜谜语cāimíyǔ

跳舞tiàowǔ 、体操tǐcāo

书法shūfǎ 、 象棋xiàngqí

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ป.6

1. ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน

s ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน เช่น การส่งและรับของด้วยมือทั้งสองข้าง ถ้าจำเป็นต้องใช้มือเดียว ให้ใช้มือขวา

 

2. บอกข้อมูล และความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของจีน

 

s ข้อมูล และความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ

งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของจีน

ตัวอย่าง 

节日jiérì、春节chūnjié 、 清明qīngmíng

端午duānwǔ  、中秋节zhōngqiūjié

儿童节értóngjié、元旦yuándàn、母亲节mǔqīnjié父亲节fùqīnjié  、圣诞节shèngdànjié

 

3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน ตามความสนใจ

 

s กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น การ

เล่นเกม การร้องเพลง การตัดกระดาษ ศิลปะการป้องกันตัว และการเขียนพู่กันจีน

ตัวอย่าง

剪纸jiǎnzhǐ 、儿歌érgē、放fàng

做风筝zuòfēngzhēng、 猜谜语cāimíyǔ

跳舞tiàowǔ、  体操tǐcāo、书法shūfǎ

 画画儿huàhuàr 、 象棋xiàngqí

ม.1

1. ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน

s ประโยคและสำนวนภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม

ของจีน

ตัวอย่าง

请问、对不起、不好意思、没关系、不要紧

没事儿、劳驾、多谢、感谢、非常感谢、非常荣幸

不谢、不用谢、不客气、别客气

 

2. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ

ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของจีน

 

s ความเป็นมาและความสำคัญ ของเทศกาล วันสำคัญ

ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของจีน

ตัวอย่าง

节日……

春节:饺子、年糕、对联

清明:扫墓

端午: 粽子、赛龙舟

中秋节: 月饼

 

3. เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ

 

s กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การถักเชือก การตัดกระดาษ การเขียนพู่กันจีน บทบาทสมมติ

剪纸、风筝、猜谜语  、 跳舞、体操、书法、画画儿象棋、表演、朗诵

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.2

1. ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของจีน

 

s ประโยคและสำนวนภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม

ของจีน

ตัวอย่าง

请问、对不起、不好意思、没关系、不要紧

没事儿、劳驾、多谢、感谢、非常感谢、非常荣幸

不谢、不用谢、不客气、别客气

 

2. อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของจีน

s ความเป็นมาและความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของจีน เช่น เครื่อง

แต่งกาย อาหาร เครื่องดื่ม สิ่งของ เครื่องใช้ ชนเผ่า

ตัวเลข สี นามสกุล ฤดูกาล  

ตัวอย่าง

节日……

春节:饺子、年糕、对联、舞龙、舞狮

清明: 扫墓

端午:粽子、赛龙舟

中秋节: 月饼、儿童节

元旦:贺年卡

母亲节: 康乃馨、父亲节

圣诞节: 圣诞老人

 

3. เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ

 

s กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น

การเล่นเกม การร้องเพลง การถักเชือก การตัดกระดาษ

การเขียนพู่กันจีน บทบาทสมมติ

剪纸、中国结、风筝、猜谜语   、跳舞、体操、书法

画画儿、象棋、表演、朗诵、中文打字

ม.3

1. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน

s การเลือกใช้ประโยคและสำนวนภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน

ตัวอย่าง

请问、对不起、不好意思、没关系、不要紧

没事儿、劳驾、多谢、感谢、非常感谢、非常荣幸

不谢、不用谢、不客气、别客气

 

2. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม และประเพณีของจีน

 

s ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่  ขนบธรรมเนียมและประเพณีของจีน เช่น เครื่องแต่งกายตามฤดูกาล อาหาร สีเครื่องดื่ม สิ่งประดิษฐ์ ตัวเลข ชนเผ่า

ตัวอย่าง

民族:中国有五十六 个民族。

汉族、满族、藏族、苗族、傣族、回族

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

中国古代四大发明:造纸、指南针、火药、印刷

 

3. เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน ตามความสนใจ

 

s กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น

การเล่นเกม การร้องเพลง การถักเชือก การตัดกระดาษ การเขียนพู่กันจีน บทบาทสมมติ

剪纸、中国结、风筝、猜谜语   、跳舞、体操

书法、画画儿、象棋、表演、朗诵、中文打字

ม.4

1. เลือกใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล  โอกาส และสถานที่

ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน

s การเลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา ระดับของภาษา  ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน

ตัวอย่าง

谢谢夸奖、多谢夸奖、不敢当、哪里,哪里

您过奖了、哪儿的话、差远了

- มารยาทบนโต๊ะอาหาร เช่น การใช้ตะเกียบ ตำแหน่ง

ที่นั่งในโต๊ะอาหารและในที่ประชุม

- คำที่เป็นสิริมงคลและคำที่ไม่เป็นสิริมงคล

- คำต้องห้าม  เช่น 破、苦、死、穷、鬼 、倒霉ไม่ใช้ในเทศกาลตรุษจีนและในงานมงคล

 

2. อธิบายชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด

ความเชื่อ และประเพณีของจีน

 

s ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อและประเพณีของจีน

ตัวอย่าง

满月 -  中:抓周、满月酒       

-        泰: 剃胎毛

生日:生日蛋糕、长寿面

婚礼 :新郎、新娘

葬礼 : 悼念、花圈

 

3. เข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษา

และวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ

 

s กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น

การเล่นเกม การร้องเพลง การถักเชือก การตัดกระดาษ

ตัวอย่าง

剪纸、中国结、猜谜语   、歌舞、书法、画画儿

象棋、表演、朗诵、武术、中文电脑

ม.5

1. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน 

s การเลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา ระดับของภาษา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน

ตัวอย่าง

谢谢夸奖、多谢夸奖、不敢当、哪里,哪里

您过奖了、哪儿的话、差远了

- มารยาทบนโต๊ะอาหาร เช่น การใช้ตะเกียบ ตำแหน่ง

ที่นั่งในโต๊ะอาหารและในที่ประชุม

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

- คำที่เป็นสิริมงคลและคำที่ไม่เป็นสิริมงคล

- คำต้องห้าม  เช่น 破、苦、 死、穷、鬼 、倒霉ไม่ใช้ในเทศกาลตรุษจีนและในงานมงคล

 

2. อธิบายชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด

ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของจีน

 

s ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของจีน 

ตัวอย่าง

满月 -  中:抓周、满月酒       

-        泰: 剃胎毛

生日: 生日蛋糕、长寿面

婚礼:新郎、新娘

葬礼: 悼念、花圈

 

3. เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน ตามความสนใจ

 

s กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การถักเชือก การตัดกระดาษ ศิลปะการป้องกันตัว การเขียนพู่กันจีน

ตัวอย่าง

剪纸、中国结、猜谜语   、歌舞、书法、画画儿

象棋、表演、朗诵、武术、中文电脑

ม.6

1. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานที่  ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน 

 

s การเลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา ระดับของภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน

ตัวอย่าง

谢谢夸奖、多谢夸奖、不敢当、哪里,哪里

您过奖了、哪儿的话、差远了

- มารยาทบนโต๊ะอาหาร เช่น การใช้ตะเกียบ ตำแหน่ง

ที่นั่งในโต๊ะอาหารและในที่ประชุม

- คำที่เป็นสิริมงคลและคำที่ไม่เป็นสิริมงคล

- คำต้องห้าม  เช่น 破、苦、死、穷、鬼 、倒霉ไม่ใช้ในเทศกาลตรุษจีนและในงานมงคล

 

2. อธิบายชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของจีน

 

s ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อ

และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของจีน 

ตัวอย่าง

满月 -  中:抓周、满月酒       

-        泰: 剃胎毛

生日: 生日蛋糕、长寿面

婚礼: 新郎、新娘

葬礼: 悼念、花圈

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

3. เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน ตามความสนใจ

 

s กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น

การเล่นเกม การร้องเพลง การถักเชือก การตัดกระดาษ ศิลปะการป้องกันตัว การเขียนพู่กันจีน

ตัวอย่าง

剪纸、中国结

猜谜语   、歌舞

书法、画画儿

象棋、表演

朗诵、武术

中文电脑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ 2: ภาษาและวัฒนธรรม

 

มาตรฐาน ต 2.2   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

 

กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ป.1

1. ระบุตัวอักษรจีน สัทอักษรพินอิน

(拼音pīnyīn) และตัวอักษรไทย

s ความแตกต่างระหว่างตัวอักษรจีน สัทอักษรพินอิน

(拼音pīnyīn)กับตัวอักษรไทย

ตัวอย่าง

我 – wǒ – ฉัน

2. บอกความเหมือนหรือความแตกต่างด้านวัฒนธรรมการทักทายของจีนและของไทย

s วัฒนธรรมการทักทายของจีนและของไทย เช่น

จีน-กล่าวคำทักทายพร้อมโค้งคำนับ

ไทย-กล่าวคำว่าสวัสดีพร้อมยกมือไหว้

ป.2

1. ระบุตัวอักษรจีน คำ และความหมาย

สัทอักษรพินอิน(拼音pīnyīn)และ

ออกเสียงได้ถูกต้อง

 

s ตัวอักษรจีน คำ และความหมาย

s สัทอักษรพินอินและการออกเสียง

ตัวอย่าง

书 – shū – หนังสือ ( sh+ū+วรรณยุกต์เสียง1 )

2. บอกความเหมือนหรือความแตกต่างด้านวัฒนธรรมของจีนและของไทย เช่น

การแต่งกาย การรับประทานอาหาร

 

s วัฒนธรรมการแต่งกาย เช่น ชุดประจำชาติ

-          s การรับประทานอาหารของจีนและของไทย  เช่น

จีน-รับประทานอาหารด้วยตะเกียบและช้อน

ไทย-รับประทานอาหารด้วยช้อนและส้อม

ป.3

1. ระบุตัวอักษรจีน คำ กลุ่มคำ และความหมายสัทอักษรพินอิน(拼音

pīnyīn)และออกเสียงได้ถูกต้อง

 

s ตัวอักษรจีน คำ กลุ่มคำและความหมาย

s สัทอักษรพินอินและการออกเสียง

ตัวอย่าง

我爸爸- wǒbàba -พ่อของฉัน

2. บอกความเหมือนหรือความแตกต่างด้านวัฒนธรรมของจีนและของไทย เช่น การแต่งกาย การรับประทานอาหาร

s วัฒนธรรมการแต่งกาย เช่น ชุดประจำชาติ

s การรับประทานอาหารของจีนและของไทย  เช่น

จีน-รับประทานอาหารด้วยตะเกียบและช้อน

ไทย-รับประทานอาหารด้วยช้อนและส้อม

ป.4

1. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ  ประโยค และข้อความของภาษาจีนกับภาษาไทย

 

s ความเหมือน และความแตกต่างของเสียง ตัวอักษร    คำ กลุ่มคำ และประโยคและข้อความ ของภาษาจีนกับภาษาไทย เช่น  

- เสียงในภาษาจีน: เสียงพยัญชนะ/ เสียงสระ/ เสียงวรรณยุกต์

- ตัวอักษรจีน: ลำดับขีด

- คำ: การประสมคำ

- ประโยค: โครงสร้างประโยคความเดียว

 

2. บอกความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเทศกาล และงานฉลอง  ตามวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรมของไทย

s ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล และงานฉลองตามวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรม

ของไทย

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

ตัวอย่าง

元旦yuándàn(新年xīnnián)、母亲节mǔqīnjié

 父亲节fùqīnjié

ป.5

1. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และการลำดับคำ ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย

s ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ของภาษาจีนกับภาษาไทย 

s การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำ ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย เช่น

- เสียงในภาษาจีน: เสียงพยัญชนะ/ เสียงสระ/ เสียงวรรณยุกต์

- ตัวอักษรจีน: ลำดับขีด

- คำ: การประสมคำ

- ประโยค: โครงสร้างประโยคความเดียว

- เครื่องหมายวรรคตอน

 

2. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างเทศกาล และงานฉลอง ตามวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรมของไทย

s ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล และงานฉลอง ตามวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรม

ของไทย

ตัวอย่าง

春节chūnjié 、泼水节pōshuǐjié(宋干节sònggànjié)

教师节jiàoshījié 、儿童节értóngjié

ป.6

1. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียง ประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำ ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย

s ความเหมือนและความแตกต่าง ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ

s การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย เช่น

- เสียงในภาษาจีน: เสียงพยัญชนะ/ เสียงสระ/ เสียงวรรณยุกต์

- ตัวอักษรจีน: ลำดับขีด

- คำ: การประสมคำ

- วลี: โครงสร้างวลี

- ประโยค: โครงสร้างประโยคความเดียว

- เครื่องหมายวรรคตอน

 

2. บอกความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง และประเพณี ตามวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรม

ของไทย 

 

s ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล

งานฉลอง และประเพณี ตามวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรมของไทย

ตัวอย่าง

元旦yuándàn(新年xīnnián)、春节chūnjié

泼水节pōshuǐjié(宋干节sònggànjié)

母亲节mǔqīnjié 、父亲节fùqīnjié  

教师节jiàoshījié  、儿童节értóngjié  

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.1

1. บอกความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย

 

s ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ของภาษาจีนกับภาษาไทย

s การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย เช่น

- เสียงในภาษาจีน: เสียงสูง-ต่ำ/ เสียงหนัก-เบา

- ตัวอักษรจีน: วิธีการสร้างอักษรจีน/ ส่วนประกอบของตัวอักษรจีน

- คำ: การประสมคำ

- วลี: โครงสร้างวลี

- ประโยค: ประโยคความเดียวที่ไม่มีส่วนขยาย

主+谓+宾/ ประโยคความเดียวที่มีส่วนขยาย ได้แก่  

 主语、谓语 、宾语   定语、状语、补语

- เครื่องหมายวรรคตอน

- รูปประโยค  句式

比较句,“是……的”句,“把” 字句

 

2. เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง

วันสำคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของจีนกับของไทย

 

s ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล 

งานฉลอง วันสำคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ตามวัฒนธรรมของจีนกับของไทย

ตัวอย่าง

元旦(新年)、春节、泼水节(宋干节)

母亲节、父亲节、教师节、儿童节、国庆节

劳动节

ม.2

1. เปรียบเทียบและอธิบาย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และ  การลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนกับภาษาไทย

 

 

s ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  

s การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย เช่น

- เสียงในภาษาจีน: เสียงสูง-ต่ำ/ เสียงหนัก-เบา

- ตัวอักษรจีน: วิธีการสร้างอักษรจีน/ ส่วนประกอบของตัวอักษรจีน

- คำ: การประสมคำ

- วลี: โครงสร้างวลี

- ประโยค: ประโยคความเดียวที่ไม่มีส่วนขยาย

主+谓+宾ประโยคความเดียวที่มีส่วนขยาย ได้แก่

  主语、谓语、宾语   定语、状语、补语

- เครื่องหมายวรรคตอน

- รูปประโยค  句式

比较句,“是……的”句,“把” 字句

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

2 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของจีนกับของไทย

s ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของจีนกับของไทย

ตัวอย่าง

四合院、饮食文化、民族服装、中国乐器、体育

艺术:书画、建筑、陶器、雕刻

ม.3

1. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  และการลำดับคำ ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนกับภาษาไทย

 

s ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ของภาษาจีนกับภาษาไทย 

s การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย เช่น

- เสียงในภาษาจีน: เสียงสูง-ต่ำ/ เสียงหนัก-เบา

- ตัวอักษรจีน: วิธีการสร้างอักษรจีน/ ส่วนประกอบของตัวอักษรจีน

- คำ: การประสมคำ

- วลี: โครงสร้างวลี

- ประโยค: ประโยคความเดียวที่ไม่มีส่วนขยาย

主+谓+宾ประโยคความเดียวที่มีส่วนขยาย ได้แก่   

主语、谓语、宾语   定语、状语、补语

- เครื่องหมายวรรคตอน

- รูปประโยค  句式

比较句, 句式 比较句,“是……的”句,

“把”字句

ม.4

1. เปรียบเทียบและอธิบายความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค สำนวนภาษาของภาษาจีนกับภาษาไทย

s ความแตกต่างระหว่าง ตัวอักษร คำ วลี โครงสร้างประโยค สำนวนภาษาของภาษาจีนกับภาษาไทย เช่น

- ตัวอักษรจีน: วิธีการสร้างอักษรจีน/ ส่วนประกอบของตัวอักษรจีน

- คำ: คำพ้องรูป –พ้องเสียง/ คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน

- วลี: โครงสร้างวลี

- ประโยค: ประโยคความเดียวที่มีส่วนขยาย ได้แก่

 主语、谓语、宾语、  定语、状语、补语

-ประโยคความซ้อน ได้แก่

 并列复句、承接复句、递进复句、选择复句、因果复句、转折复句、条件复句

让步复句、目的复句、假设复句、紧缩句

- รูปประโยค  句式  “被” 字句

“有” 字句 “把” 字句  动句 兼语句

- เครื่องหมายวรรคตอน

- สำนวน-สุภาษิต-คติพจน์ 成语、谚语、俗语

歇后语、座右铭

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

2. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน และความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ และวัฒนธรรมของจีนกับของไทย

 

s ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ และวัฒนธรรมของจีนกับของไทย

ตัวอย่าง

生活:四合院、饮食文化、中国乐器、体育、艺术

习俗:风水、送礼、吉祥数字、吉祥物、神仙

ม.5

1. เปรียบเทียบและอธิบายความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค สำนวนภาษา สุภาษิต ของภาษาจีนกับภาษาไทย

s ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค สำนวนภาษา สุภาษิตของภาษาจีนกับภาษาไทย เช่น  

- ตัวอักษรจีน: วิธีการสร้างอักษรจีน/ ส่วนประกอบของตัวอักษรจีน

- คำ: คำพ้องรูป –พ้องเสียง/ คำที่มีความหมายใกล้

เคียงกัน

- วลี: โครงสร้างวลี

- ประโยค: ประโยคความเดียวที่มีส่วนขยาย ได้แก่

 主语、谓语、宾语   定语

状语、补语ประโยคความซ้อน ได้แก่

 并列复句、承接复句、递进复句、选择复句、因果复句、转折复句、条件复句、让步复句、目的复句

假设复句、紧缩句

- รูปประโยค  句式  “被” 字句

“有” 字句 “把” 字句 动句 兼语句

- เครื่องหมายวรรคตอน

- สำนวน-สุภาษิต-คติพจน์ 成语、谚语、俗语、歇后语、座右铭

 

2. วิเคราะห์ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ และวัฒนธรรมของจีนกับ

ของไทย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม

 

s ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ และวัฒนธรรมของจีนกับของไทย

s การปฏิบัติตามวัฒนธรรมของจีนกับของไทย

ตัวอย่าง

生活:四合院、饮食文化、中国乐器、体育、艺术

习俗:风水、送礼、吉祥数字、吉祥物、神仙

节日:儿童节、教师节、国庆节、劳动节、春节

宋干节

ม.6

1. เปรียบเทียบและอธิบายความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค สำนวนภาษา สุภาษิต และบทกลอนของภาษาจีนกับภาษาไทย

s ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค สำนวนภาษา สุภาษิต และบทกลอนของภาษาจีนกับภาษาไทย 

เช่น

- ตัวอักษรจีน: วิธีการสร้างอักษรจีน/ ส่วนประกอบของตัวอักษรจีน

- คำ: คำพ้องรูป –พ้องเสียง/ คำที่มีความหมายใกล้

เคียงกัน

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

- วลี: โครงสร้างวลี

- ประโยค: ประโยคความเดียวที่มีส่วนขยาย ได้แก่

 主语、谓语、宾语   定语

状语、补语 ประโยคความซ้อน ได้แก่

 并列复句、承接复句、递进复句、选择复句、因果复句、转折复句、条件复句、让步复句

目的复句、假设复句、紧缩句

- รูปประโยค  句式  “被” 字句“有” 字句

“把” 字句、动句 兼语句

- เครื่องหมายวรรคตอน

- สำนวน-สุภาษิต-คติพจน์ 成语、谚语、俗语、歇后语、座右铭

 

2. วิเคราะห์ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ และวัฒนธรรมจีน-ไทย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม

 

 

s ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ และวัฒนธรรมของจีนกับของไทย

s การปฏิบัติตามวัฒนธรรมของจีนกับของไทย

ตัวอย่าง

生活:四合院、饮食文化、中国乐器、体育、艺术

习俗:风水、送礼、吉祥数字、吉祥物、神仙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ 3: ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

 

มาตรฐาน ต 3.1   ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐาน

 

ในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ป.1

1. บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

s คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

เช่น ตัวเลข ผัก ผลไม้ สัตว์

ป.2

1. บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

s คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

เช่น ตัวเลข ผัก ผลไม้ สัตว์ สิ่งของ สถานที่ใกล้ตัว

ป.3

1. บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

s คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

เช่น ตัวเลข ผัก ผลไม้ สัตว์ สิ่งของ สถานที่ท่องเที่ยว

ป.4

1. ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และนำเสนอด้วยการพูดหรือเขียน

 

s คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

s แหล่งข้อมูลต่างๆ

s วิธีการนำเสนอ

s กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

-  数学shùxué

-  自然科学zìránkēxué

-  社会科学shèhuìkēxué(地理dìlǐ、历史lìshǐ、宗教与文化

    zōngjiàoyǔwénhuà)

-  泰语tàiyǔ

-  外语wàiyǔ(英语yīngyǔ 、汉语hànyǔ)

-  卫生与体育wèishēngyǔtǐyù

-  艺术yìshù(手工艺shǒugōngyì、绘画huìhuà

    音乐yīnyuè、舞蹈wǔdǎo)

- 职业与技科zhíyèyǔkējì

ป.5

1. ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และนำเสนอด้วยการพูดหรือเขียน

 

s คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

s แหล่งข้อมูลต่างๆ

s วิธีการนำเสนอ

s กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

-  数学shùxué

-  自然科学zìránkēxué

-  社会科学shèhuìkēxué(地理dìlǐ、历史lìshǐ

    宗教与文化zōngjiàoyǔwénhuà)

-  泰语tàiyǔ

-  外语wàiyǔ(英语yīngyǔ、汉语hànyǔ)

-  卫生与体育wèishēngyǔtǐyù

-  艺术yìshù(手工艺shǒugōngyì、绘画huìhuà

   音乐yīnyuè、舞蹈wǔdǎo)

-  职业与科技zhíyèyǔkējì

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ป.6

1. ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดหรือเขียน

 

s คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

s แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

s วิธีการนำเสนอ

s กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

- 数学shùxué

- 自然科学zìránkēxué

- 社会科学shèhuìkēxué(地理dìlǐ、历史lìshǐ

   宗教与文化zōngjiàoyǔwénhuà)

-  泰语tàiyǔ

-  外语wàiyǔ(英语yīngyǔ、汉语hànyǔ)

-  卫生与体育wèishēngyǔtǐyù

-  艺术yìshù(手工艺shǒugōngyì、绘画huìhuà

  音乐yīnyuè、舞蹈wǔdǎo)

-  职业与科技zhíyèyǔkējì

ม.1

1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน

 

s การค้นคว้า การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

s กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

-数学

- 自然科学

-  社会科学(地理、历史、宗教与文化)

-  泰语

- 外语(英语、汉语)

- 卫生与体育

-  艺术(手工艺、绘画、音乐、舞蹈)

-  职业与科技

ตัวอย่าง

让学生查找关于中国地理的知识,然后阐述所收集到内容。

ม.2

1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ

การเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน

 

s การค้นคว้า การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

s กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

- 数学

- 自然科学

-  社会科学(地理、历史、宗教与文化)

-  泰语

-  外语(英语、汉语)

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

-  卫生与体育

-  艺术(手工艺、绘画、音乐、舞蹈)

-  职业与科技

ตัวอย่าง

让学生查找关于环境保护的资料,并且阐述所收集的内容。

ม.3

1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน

 

s การค้นคว้า การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ

การเรียนรู้อื่น

s กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

-  数学

- 自然科学

-  社会科学(地理、历史、宗教与文化)

-  泰语

-  外语(英语、汉语)

-  卫生与体育

-  艺术(手工艺、绘画、音乐、舞蹈)

-  职业与科技

ตัวอย่าง

让学生查找关于中泰关系的历史书籍,并且阐述所收集到的历史资料。

ม.4

1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยวิธีการที่หลากหลาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

s วิธีการนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การทำหนังสือเล่มเล็ก ใบงาน โครงงาน

s กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

-  数学 (加、减、乘、除)

- 自然科学(物理、化学、生物、天文学、地质)

-  社会科学(经济学、地理、历史、宗教与文化(思想品德

    社会道德、好公民))

-  泰语

-  外语(英语、汉语、法语、日语、德语、阿拉伯语、梵巴语)

-  卫生与体育

-  艺术(手工艺、绘画、音乐、舞蹈)

-  职业与科技

ตัวอย่าง

举办展览、演示、学术报告、小组讨论、辩论、知识竞赛、小册子 制作

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.5

1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ

การเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยวิธีการที่หลากหลาย

s การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

s วิธีการนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การทำหนังสือเล่มเล็ก ใบงาน โครงงาน

s กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

-  数学(加、减、乘、除)

-  自然科学(物理、化学、生物、天文学、地质)

-  社会科学(经济学、地理历史、宗教与文化(思想品德

   社会道德、好公民))

-  泰语

-  外语(英语、汉语、法语、日语、    德语、阿拉伯语、梵巴语)

- 卫生与体育

-  艺术(手工艺、绘画、音乐、舞蹈)

-   职业与科技

เช่น

举办展览、演示、学术报告、小组讨论、辩论、知识竞赛、小册子 制作

ม.6

1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยวิธีการที่หลากหลาย

s การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

s วิธีการนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การทำหนังสือเล่มเล็ก ใบงาน โครงงาน

s กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

-  数学 (加、减、乘、除)

- 自然科学(物理、化学、生物、天文学、地质)

-  社会科学(经济学、地理、历史、宗教与文化(思想品德

   社会道德、好公民))

-  泰语

-  外语(英语、汉语、法语、日语、德语、阿拉伯语、梵巴语)

-  卫生与体育

-  艺术(手工艺、绘画、 音乐、舞蹈)

-  职业与科技

ตัวอย่าง

举办展览、演示、学术报告、小组讨论、辩论

知识竞赛、小册子 制作等等

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ 4: ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

 

มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ป.1

1. ฟังหรือพูดในสถานการณ์ง่ายๆ

ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

s คำ กลุ่มคำ ประโยค และบทสนทนาในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

s นำคำ กลุ่มคำ ประโยค และบทสนทนาที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลอง

ตัวอย่าง

学生:老师,您好!xuéshēng:lǎoshī,nínhǎo!

老师: 你好!lǎoshī:nǐhǎo!        

A:请进。qǐngjìn.    

B:谢谢。xièxie.

ป.2

1. ฟังหรือพูดในสถานการณ์ง่ายๆ

ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

s คำ กลุ่มคำ ประโยค และบทสนทนาในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

s นำคำ กลุ่มคำ ประโยค และบทสนทนาที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลอง

ตัวอย่าง

A:你去哪儿?nǐqùnǎr? B:我去学校。wǒqùxuéxiào

ป.3

1. ฟังหรือพูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

s คำ กลุ่มคำ ประโยค และบทสนทนาในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

s นำคำ กลุ่มคำ ประโยค และบทสนทนาที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลอง

ตัวอย่าง

A:今天星期几?  jīntiānxīngqījǐ?    

B:今天星期一。jīntiānxīngqīyī.

ป.4

1. ฟังและพูด หรืออ่านประโยค หรือ

บทสนทนาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

s ประโยค หรือบทสนทนาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

s นำคำศัพท์ ประโยค และบทสนทนาที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง

ตัวอย่าง

看黑板kànhēibǎn 、看地图kàndìtú

再说一遍zàishuōyībiàn  、

读后请画画儿dúhòuqǐnghuàhuàr

放在里面fàngzàilǐmiàn 、不要去búyàoqù  

请排队qǐngpáiduì、

你应该天天练习nǐyīnggāitiāntiānliànxí

你要用心听nǐyàoyòngxīntīng         

上课不可以吃东西shàngkèbúkěyǐchīdōngxi

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ป.5

1. ฟัง พูด และอ่านหรือเขียนประโยค หรือบทสนทนา ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

s ประโยค หรือบทสนทนาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ในห้องเรียนและสถานศึกษา

s นำคำศัพท์ ประโยค และบทสนทนาที่ได้เรียนรู้

มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง

ตัวอย่าง

要说话先举手yàoshuōhuàxiānjǔshǒu

请放下去qǐngfàngxiàqù  、请回答qǐnghuídá  

注意听zhùyìtīng、请排队qǐngpáiduì  

请帮我qǐngbāngwǒ 、请等一下qǐngděngyíxià

慢慢说mànmànshuō 、不要吵闹búyàochǎonào

你应该多看多写nǐyīnggāiduōkànduōxiě

要说话先举手yàoshuōhuàxiānjǔshǒu

ป.6

1. ใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

s ประโยค หรือบทสนทนาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

s นำคำศัพท์ ประโยค และบทสนทนาที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง

ตัวอย่าง

请排队qǐngpáiduì 、 分组fēnzǔ 、准备zhǔnbèi 

开始kāishǐ  、请站起来qǐngzhànqǐlái  

再做一次zàizuòyícì、请帮助他qǐngbāngzhùtā   

请再画qǐngzàihuà、注意听zhùyìtīng

要回答先举手yàohuídáxiānjǔshǒu                   

先听后说xiāntīnghòushuō

ม.1

1. ใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

s การใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

และสถานศึกษา

s นำคำศัพท์ ประโยค และบทสนทนาที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง

ม.2

1. ใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษาและชุมชน

s การใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลอง ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน

s นำคำศัพท์ ประโยค และบทสนทนาที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง

ตัวอย่าง

欢迎到我们的学校。

 

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.3

1. ใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน

s การใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน

s นำคำศัพท์ ประโยค และบทสนทนาที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง

ตัวอย่าง

我们爱国王,他叫普密蓬。

ม.4

1. ใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

s การใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

s นำคำศัพท์ ประโยค บทสนทนา และบทความที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง

ม.5

1. ใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

s การใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

s นำคำศัพท์ ประโยค บทสนทนา และบทความที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง

ม.6

1. ใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

s การใช้จีนภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

s นำคำศัพท์ บทสนทนา และบทความที่ได้เรียนรู้

มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ 4: ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

 

มาตรฐาน ต 4.2   ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ

 

และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ป.1

 1. ใช้ภาษาจีนเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่

เกี่ยวข้องกับสิ่งใกล้ตัว

s การใช้ภาษาจีนในการรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใกล้ตัว จากสื่อต่างๆ เช่น สมุดภาพ บัตรคำ

小画册xiǎohuàcè 、 卡片kǎpiàn

ป.2

 1. ใช้ภาษาจีนเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใกล้ตัว

s การใช้ภาษาจีนในการรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใกล้ตัว จากสื่อต่างๆ เช่น สมุดภาพ บัตรคำ

小画册xiǎohuàcè、 卡片kǎpiàn

ป.3

 1. ใช้ภาษาจีนเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใกล้ตัว

s การใช้ภาษาจีนในการรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใกล้ตัว จากสื่อต่างๆ เช่น สมุดภาพ บัตรคำ

小画册xiǎohuàcè 、卡片kǎpiàn

ป.4

1. ใช้ภาษาจีนในการรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใกล้ตัว

s การใช้ภาษาจีนในการรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใกล้ตัวจากสื่อต่างๆ

ตัวอย่าง

人物rénwù  、 食物shíwù   、动物dòngwù 

 职业zhíyè 、报纸bàozhǐ  

日常用品rìchángyòngpǐn 、时间shíjiān、地点dìdiǎn

 网络wǎngluò     

ป.5

 1. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น และรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใกล้ตัว

s การใช้ภาษาจีนในการสืบค้น และรวบรวมคำศัพท์

ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใกล้ตัวจากสื่อต่างๆ

ตัวอย่าง

人物rénwù 、 食物shíwù  、动物 dòngwù 

职业zhíyè 、报纸bàozhǐ  

日常用品rìchángyòngpǐn 、时间shíjiān

地点dìdiǎn  

网络wǎngluò      

ป.6

1. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น และรวบรวมข้อมูลต่างๆ

s การใช้ภาษาจีนในการสืบค้น และรวบรวมคำศัพท์

ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใกล้ตัว จากสื่อต่างๆ

ตัวอย่าง

人物rénwù  、 食物shíwù

动物dòngwù 

 职业zhíyè、 报纸bàozhǐ  

日常用品rìchángyòngpǐn

时间shíjiān

地点dìdiǎn

网络wǎngluò

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.1

1. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น ค้นคว้า และนำเสนอความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

s การใช้ภาษาจีนในการสืบค้นหรือค้นคว้าความรู้

หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

ตัวอย่าง

- ภาษาที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล

查词典、查资料、上网、网上搜索、输入网址

- ภาษาที่ใช้ในการกรอกแบบฟอร์ม

姓名、性别、年龄、出生日期、国籍、地址

电子邮件、学历

ม.2

1. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม นำเสนอและสรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

s การใช้ภาษาจีนในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม นำเสนอความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการ ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

ตัวอย่าง

- ภาษาที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล

  查词典、查资料、上网、网上搜索、输入网址

- ภาษาที่ใช้ในการกรอกแบบฟอร์ม

姓名、性别、年龄、出生日期、国籍、地址

电子邮件、学历

ม.3

1. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม นำเสนอและสรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

s การใช้ภาษาจีนในการสืบค้น ค้นคว้าหรือรวบรวมนำเสนอ สรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

ตัวอย่าง

- ภาษาที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล

查词典、查资料、上网、网上搜索、输入网址

- ภาษาที่ใช้ในการกรอกแบบฟอร์ม

姓名、性别、年龄、出生日期、国籍、地址

电子邮件、学历

 

2. เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาจีน

 

s การใช้ภาษาจีนในการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน เช่น แผ่นพับแนะนำโรงเรียน แผ่นปลิว ป้ายคำขวัญ ประกาศ

s การนำเสนอข้อมูลข่าว สารในโรงเรียนเป็นภาษาจีน

ตัวอย่าง

制作标语、宣传册(板)

 

 

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.4

1. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น ค้นคว้า และนำเสนอความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

s การใช้ภาษาจีนในการสืบค้น ค้นคว้าความรู้

หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

s การนำเสนอข้อมูล ข่าวสารในโรงเรียน ชุมชน เป็นภาษาจีน

ตัวอย่าง

- การสืบค้นข้อมูล

查词典、查资料、上网、网上搜索、输入网址

- การกรอกแบบฟอร์ม

姓名、性别、年龄、出生日期、国籍、地址

电子邮件、学历

 

2. เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาจีน

s การใช้ภาษาจีนในการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เช่น แผ่นพับแนะนำโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น การทำแผ่นปลิว ป้ายคำขวัญ ประกาศ นิทรรศการ

s การนำเสนอข้อมูล ข่าวสารในโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาจีน

ตัวอย่าง

制作标语、宣传册(板)、布告栏、制作中文网页

夏令营

ม.5

1. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม นำเสนอและสรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

s การใช้ภาษาจีนในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม นำเสนอความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

ตัวอย่าง

- การสืบค้นข้อมูล

查词典、查资料、上网、网上搜索、输入网址

- การกรอกแบบฟอร์ม

姓名、性别、年龄、出生日期、国籍、地址

电子邮件、学历

 

2. เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาจีน

s การใช้ภาษาจีนในการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เช่น แผ่นพับแนะนำโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น การทำแผ่นปลิว ป้ายคำขวัญ ประกาศ นิทรรศการ

s การนำเสนอข้อมูล ข่าวสารในโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาจีน

ตัวอย่าง

制作标语、宣传册(板)、布告栏、制作中文网页

夏令营、才艺比赛、展览

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.6

1. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม นำเสนอและสรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

s การใช้ภาษาจีนในการสืบค้น/ค้นคว้าหรือรวบรวมนำเสนอ สรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

ตัวอย่าง

- การสืบค้นข้อมูล

查词典、查资料、上网、网上搜索、输入网址

- การกรอกแบบฟอร์ม

姓名、性别、年龄、出生日期、国籍、地址

电子邮件、学历

 

2. เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนชุมชน ท้องถิ่น และสังคมโลกเป็นภาษาจีน

s การใช้ภาษาจีนในการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมโลกเช่น หนังสือเล่มเล็ก แผ่นพับแนะนำโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น การทำแผ่นปลิว ป้ายคำขวัญ ประกาศ นิทรรศการ

s การนำเสนอข้อมูล ข่าวสารในโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคมโลกเป็นภาษาจีน

ตัวอย่าง

制作标语、宣传册(板)

布告栏、制作中文网页

夏令营

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดชั้นปีและสาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

หลักสูตรภาษาจีนพื้นฐาน 6 ปี (ม.1- ม.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ 1: ภาษาเพื่อการสื่อสาร

 

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.1

1. ปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ

s คำสั่งง่ายๆที่ใช้ในห้องเรียน

ตัวอย่าง

上课、下课、请进、请坐、请问 、请回答、请举手

请脱鞋

请看…… 、看黑板、坐下 、起立、安静 、别说话

听老师…… 、打开书、一起读 、跟老师读

一个一个读、过来、录音、一起读

 

2. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน

อ่านออกเสียง และประสมเสียงคำง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง

s หลักการออกเสียงพยัญชนะ สระ การผันเสียงวรรณยุกต์

 ตัวอย่าง

-  เสียงพยัญชนะ : b p m f…… 

-  เสียงสระ: a o e ……

- การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์

เช่น 你好 、 不要、不好、一个、一天一夜

- การอ่านพยางค์วรรณยุกต์เสียงเบา เช่น 爸爸、妈妈

 

3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยค จากการฟังหรือการอ่าน

s คำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหาร เครื่องดื่ม

คำศัพท์ 60-120 คำ

ตัวอย่าง

我、你、他、爸爸、妈妈、你好、老师早、再见

 

4. ตอบคำถามง่ายๆ จากการฟัง

 

s กลุ่มคำ ประโยค จากบทสนทนาที่มีรูปภาพประกอบ 

s ประโยคคำถามและคำตอบ

ตัวอย่าง

A:这是你的课本吗?B:是。不是

ม.2

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ

คำขอร้อง และคำอธิบายที่ฟังและอ่าน

s คำสั่ง คำแนะนำ คำขอร้อง คำอธิบาย เช่น  ป้ายจราจร

และป้ายต่าง ๆ

-                            ตัวอย่าง

-                            请进、请问、看黑板 、看地图

看多写 、   再说一遍 、读后请画画儿、放在里面

不要去  、请排队 、你应该天天练习

你要用心听  、 上课不可以吃东西 、请帮我、请帮助他 

请等一下、慢慢说不要吵闹、你应该多听

要说话先举手  、要回答先举手 、分组 、开始

再做一次、先听后说、红绿灯、直走、左拐、右拐

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

2. อ่านออกเสียงตัวอักษร คำศัพท์ กลุ่มคำ ประโยค ตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง

s หลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง

s คำศัพท์ กลุ่มคำ ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น สี อาหาร อวัยวะภายนอก เครื่องเขียน ของใช้ใกล้ตัว  

s การใช้พจนานุกรม

 

3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยค จากการฟังหรือการอ่าน

s คำ กลุ่มคำ และบทสนทนาสั้นๆ ที่มีความหมายเกี่ยวกับเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหาร เครื่องดื่ม ทิศทาง คำศัพท์สะสม 150-200 คำ

ตัวอย่าง

谁 、什么、伯伯、 阿姨、你的书 、  对不对

 

4. ตอบคำถามจากการฟังและอ่าน

บทสนทนา หรือตอบคำถามจากการดูภาพประกอบ

s กลุ่มคำ ประโยค หรือบทสนทนาที่มีภาพประกอบ 

s ประโยคคำถามและคำตอบ

ตัวอย่าง

- A:你去吃饭吗?    

  B:去。不去

- A:这顶帽子多少钱?

  B:42元人民币

ม.3

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำขอร้อง คำชี้แจง และคำอธิบายที่ฟังและอ่าน

s คำสั่ง คำแนะนำ คำขอร้อง คำชี้แจง และคำอธิบาย

ตัวอย่าง

现在开始上课。

请给我看一看。

猜一猜。

填空

把书打开,翻到第三页。

请大家跟我读。  

请自告奋勇回答这个问题。

学生要多喝牛奶。

少放油。

不要太辣。

多放点儿辣椒。

不放味精。

这种药一天吃三次,

每次吃两片,饭后吃。

让我去可以吗?

到十字路口往右拐。

对不起,请让一下。

打扰一下,帮我看看我的电脑。

不好意思, 可以用你的手机吗?

请问,大皇宫怎么走?

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

一直往前走

禁止抽烟

洗手间:男/女

 

2. อ่านออกเสียงประโยคข้อความ บทสนทนา นิทานง่ายๆ  ตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง 

s หลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง

s ประโยค ข้อความ บทสนทนา เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว นิทานง่ายๆ และบทร้อยกรองสั้นๆ

s การใช้พจนานุกรม

 

3. ระบุประโยคและข้อความ หรือตอบคำถามให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงที่อ่าน   

s ประโยค หรือข้อความที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหารสิ่งแวดล้อม เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ การซื้อ-ขาย

ลมฟ้าอากาศ การศึกษา อาชีพ การเดินทาง ท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คำศัพท์สะสม 250-350 คำ

s สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง  เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว์ สิ่งของ บุคคล และสถานที่ต่างๆ

 

4. จับใจความสำคัญ สรุป และตอบ

คำถามง่ายๆ จากเรื่องที่ฟังหรืออ่าน

จากสื่อประเภทต่างๆ

s การ์ตูน เพลง ความเรียง และนิทานง่ายๆ

ตัวอย่าง

猫和老鼠、一只青蛙

我的家庭

三口之家

钱的故事

ม.4

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำชี้แจง คำแนะนำ และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน

s คำสั่ง คำขอร้อง คำชี้แจง คำแนะนำ และคำบรรยาย

ที่ฟังและอ่าน เช่น การใช้ยา การใช้อุปกรณ์ ประกาศเตือนภัยต่างๆ

-         ตัวอย่าง

危险、小心地滑、小心台阶、小心钱包

小心扒手、小心碰头、系安全带、注意安全

注意海啸

注意台风

禁止停车、易燃品、闲人免进、入口、出口

外用药

内服药

 

2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา

และบทร้อยกรอง ตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง

s หลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง

s ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง

s การใช้พจนานุกรม

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

3. อธิบาย และสรุปความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง  รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความที่ฟังหรืออ่าน

 

s ประโยคหรือข้อความที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหารสิ่งแวดล้อม เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ การซื้อ-ขาย

ลมฟ้าอากาศ การศึกษา อาชีพ การเดินทาง ท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คำศัพท์สะสม 400-500 คำ

s สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมาย กราฟ ตาราง ภาพ แผนภูมิ แผนผัง

 

4. จับใจความสำคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ

จากการฟังหรืออ่านประโยค

บทสนทนา หรือนิทานทั้งที่มีและไม่มีภาพประกอบ

s บทอ่าน บทสนทนา  นิทาน  เรื่องสั้น เรื่องเล่า ที่มีความยาวประมาณ 150 ตัวอักษร

s การจับใจความสำคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน

s คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทำไม  ใช่หรือไม่

s ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล และการยกตัวอย่าง

ตัวอย่าง

因为……所以……、为了……才……

不但……而且……

比如:

从…. 到……;

A:谁在打球?  B:……

A:他在做什么? B:……

A:他去哪儿了? B:……

A:他什么时候回来? B:……

A:他怎么去的? B:……

A:他为什么不来?B:……

A:你觉得汉语难不难?B:不难/很难。

ม.5

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ  คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน

s คำสั่ง คำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ  คำชี้แจง  คำอธิบาย และคำบรรยาย เช่น เอกสารการศึกษาต่อ

การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต แผนที่ แผนภูมิ

-                            ตัวอย่าง

-                            报名、申请、通过、首页、搜索、删涂、复制、确定

保存、输入、用户名、密码、邮箱、发传真

 

2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา และบทร้อยกรอง ตามหลักการอ่าน 

s หลักการอ่านออกเสียง

s ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา และบทร้อยกรอง

s การใช้พจนานุกรม

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

3. อธิบาย และเขียนสรุปความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง  รวมทั้งเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความที่ฟังหรืออ่าน

 

s ประโยคหรือข้อความที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหารสิ่งแวดล้อม เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ การซื้อ-ขาย

ลมฟ้าอากาศ การศึกษา อาชีพ การเดินทาง ท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คำศัพท์สะสม 500-600 คำ

s สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมาย กราฟ ตาราง ภาพ แผนภูมิ แผนผัง

 

4. จับใจความสำคัญ ตอบคำถาม  สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลประกอบจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา  นิทาน และบทความจากสื่อต่างๆ ทั้งที่มีและไม่มีภาพประกอบ

s บทอ่าน บทความ เรื่องสั้น ข่าวจากหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่ออื่นๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์  ซีดี เว็บไซต์ ที่มีความยาวประมาณ 200 ตัวอักษร

s การจับใจความสำคัญจากการฟังและการอ่าน เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน

s คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทำไม  ใช่หรือไม่

s ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การใช้เหตุผล และการยกตัวอย่าง

ตัวอย่าง

一方面……另一方面……

对……感兴趣

对……好、对……不好

觉得……, 想……

“把”字句

“被”字句“让”,“叫”

学习中文一方面可以增长知识

另一方面也可以培养学生对中国文化的兴趣。

我对中国文化很感兴趣。

每天喝一杯牛奶对身体好。

整天玩电脑游戏对学习不好。

我觉得中国茶很好喝。

我想明天会下雨。

你同意吗?

我同意。

我不同意。

我喜欢学中文

因为中文很有意思。

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.6

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำในคู่มือ

การใช้งานต่างๆ  คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยาย จากสื่อต่างๆ

s คำสั่ง คำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ  คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยาย จากสื่อต่างๆ เช่น การกรอกใบสมัคร ประกาศรับสมัครงาน

ตัวอย่าง

-         填表、报名表、申请表、个人简历、姓名、性别、年龄

-         出生日期、国籍、籍贯、学历、特长、 奖学金

-         助学金

联系地址、电话、传真、电子邮箱、暂时停课

继续上课、欢迎光临、通知、布告栏、报纸、网络新闻

- 杂志、网络信息

 

2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง ตามหลักการอ่าน  

s หลักการอ่านออกเสียง

s ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง

s การใช้พจนานุกรม

 

3. อธิบาย และเขียนสรุปความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รวมทั้งเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความ

ที่ฟังหรืออ่าน

 

s ประโยคหรือข้อความที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหารสิ่งแวดล้อม เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ การซื้อ-ขาย

ลมฟ้าอากาศ การศึกษา อาชีพ การเดินทาง ท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คำศัพท์สะสม 600-800 คำ

s สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมาย กราฟ ตาราง ภาพ แผนภูมิ แผนผัง

 

4. จับใจความสำคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบ จากการฟังหรืออ่านประโยค  บทสนทนา  นิทาน และบทความจากสื่อต่างๆทั้งที่มีและไม่มีภาพประกอบ

s บทอ่าน บทความ เรื่องสั้น ข่าว จากหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่ออื่นๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์  ซีดี เว็บไซต์ ประมาณ 300 ตัวอักษร

s หลักการจับใจความสำคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน

s คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทำไม ใช่หรือไม่

s ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล และการยกตัวอย่าง

ตัวอย่าง

既然……就……。宁可……也……。

不仅……而且……、怪不得……

比 、不比、不如 、没有、跟…… (不)一样,

越…… 越……、一边……一边……、先……后……

“是…… 的 ”句

句式:

A: 你有什么想法?B: 我想……、我认为……

 

สาระที่ 1: ภาษาเพื่อการสื่อสาร

 

มาตรฐาน ต 1.2   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก

 

และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.1

1. พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพื่อสื่อสารระหว่างบุคคล

s บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ

s ประโยคหรือข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง 

ตัวอย่าง

你好! 、你们好!、老师好! 、同学们好!、告辞

大家好! 、早上好!、再见!、明天见!、再会!、晚安!

我姓……。我叫……。

我家有…… 口人,有……、我喜欢…… 。

很抱歉

A: 对不起。B: 没关系。

A: 谢谢!   B: 不客气。

A: 你好吗?B: 我很好。

 

2. ใช้คำสั่งง่ายๆ คำขอร้อง คำขออนุญาต และคำแนะนำ

s คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำขออนุญาตที่ใช้ในห้องเรียนอย่างง่ายๆ

ตัวอย่าง

起立、请坐

我可以去……吗?

你去哪里?

我去……

今天你有汉语课吗?

 

3. พูดแสดงความต้องการของตนเอง ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ

ปฎิเสธ

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้บอกความต้องการ การขอความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ

ตัวอย่าง

不、没、要、想、我要一张纸

A: 请帮我们扫地。B: 可以。(不可以,我没空。)

 

4. พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว

ตัวอย่าง

请问,你叫什么名字?我叫……

你今年多大了?我……岁。

你住在哪儿?我住在……

你家有几口人?、我家有……口人。

我在…… 学校上学。、我和同学一起去……

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

5. พูดแสดงความรู้สึกของตนเอง เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว

 

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้บอกความรู้สึกของตนเอง เช่น ดีใจ เสียใจ ชอบ ไม่ชอบ รัก ไม่รัก

ตัวอย่าง

觉得、喜欢、爱、高兴、伤心

我很高兴。

我很伤心。

我觉得中文不难。

我爱唱歌。

我爱泰国。

他不喜欢吃榴莲。

ม.2

1. พูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

     

s บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ

s ประโยคหรือข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว และสำนวนการตอบรับ

ตัวอย่าง

A:您贵姓? B:我姓李,叫李明!

我……岁。

我上……(初中二年级 )。

我是……

那是我……

认识你,我很高兴。

我也是。

谢谢、不用谢、不客气、没什么

 

2. ใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำขออนุญาตที่ใช้ในห้องเรียนและในชีวิตประจำวัน

s คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำขออนุญาตที่ใช้ในห้องเรียน และในชีวิตประจำวัน

ตัวอย่าง

 请打开书第……页。

 你会写……吗?

 这是我的妹妹。、 我能……吗?

 

3. พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจำวัน

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ การขอและให้ความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธในชีวิต ประจำวัน

ตัวอย่าง

要 、需要 、能、不能、行、不行、一定、不一定   当然

我能用用你的电脑吗?我想在家看足球比赛。

A: 你要吃点儿什么?B: 我想要一碗面条儿,不放味精。

A:你要什么?    B:我要一个苹果。

A:你需要他的帮助吗?B:当然要/不需要。

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

4. พูดหรือเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

 

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

ตัวอย่าง

你从哪里来?我从……来。

你的电话号码是多少?

02 - …… (การอ่านหมายเลข เลข 1 อ่านว่า yāo)

你在哪儿出生?我在……出生。

你的生日是几月几号?我的生日是……。

我是从前年开始学习汉语的。

 

5. พูดหรือเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวันพร้อมให้เหตุผลประกอบง่ายๆ

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้แสดงความรู้สึก

ความคิดเห็น และการให้เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ

ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศร้า หิว รสชาติ สวย

น่าเกลียด ดี ไม่ดี

ตัวอย่าง

难过、快乐、开心、好看、难看、可爱、不可爱

美丽、漂亮/丑陋、我考了第一名,我非常 高兴。

妈妈带我去玩,我很 快乐。

我饿了,我们去吃饭吧。茉莉花很香。

我最喜欢听流行音乐

ม.3

1. สนทนา แลกเปลี่ยนและเขียนโต้ตอบข้อมูลเพื่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

 

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  

s บทสนทนา ประโยคข้อความเกี่ยวกับตนเอง และบุคคลใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม

ตัวอย่าง 

打扰了、不好意思、劳驾、真……、很……

非常……、十分……、……极了!、特别……

格外……、太……了、哪里,哪里!、不敢当!

过奖了!哪儿的话!

A:你家有几口人?  B:有四口人,有爸爸、

    妈妈、弟弟和我。

A:爸爸在哪儿工作?B:在医院工作,他是 医生。

 

2.ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายตามสถานการณ์

s คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบาย

 ตัวอย่าง

请你帮我买点儿东西。

请你按时吃药。

明天八点准时出发。

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

这首歌很好听,你是在哪儿下载的?

服务员两杯可乐,多放点儿冰。

 

3. พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ในสถานการณ์ต่างๆ

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ การขอและให้ความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ

ตัวอย่าง

好、不好、可以、不可以、有、没有、会、不会

喜欢、不喜欢

我想学好汉语。

A:我帮您拿书吗?

B:好的,谢谢。(不用了,谢谢!)

A:你要吃点儿什么?

B: 我想要一碗面条儿,不放味精。

A:你能帮我去图书馆借本 书吗?

B:真不好意思,我今天还  有很多作业要做。

 

4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

ตัวอย่าง

同学们好!、我是……人。、我住在……。

我在……学校读书、学习上学。、这是我的……。

我的爱好是……。、我读,上……年级。

我学习……(中文、 英文)。

我想当……(医生)、 (老师) 、(军人)。

A:以前我是坐汽车来清迈的,这次坐火车,在路上我有了一些有趣的发现。

B:是吗?说来听听。

 

5. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องราวใกล้ตัวพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ  ในชีวิต ประจำวัน เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ

มีความสุข เศร้า หิว เกี่ยวกับ รสชาติ ความสวย

น่าเกลียด ความดี ไม่ดี

ตัวอย่าง

爱、喜欢、高兴、伤心、难过、快乐、开心、担心紧张、辛苦、好吃、好喝、甜、酸、咸、辣、淡、苦香、好看、难看、丑、可爱、酷、漂亮、帅、美美丽、胖、瘦、高、矮、 苗条、丰满、壮、好玩、无聊

A:你这个主意太好了!B:过奖了。

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.4

1. สนทนาอย่างต่อเนื่อง หรือเขียนโต้ตอบข้อมูล ข่าวสาร เรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์ และเรื่องที่อยู่ใน

ความสนใจของผู้เรียน

s ประโยคหรือสำนวนภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร เช่น การพูดแสดงความคิดเห็น การขอความคิดเห็นจากเพื่อน การยอมรับและเห็นต่าง

s บทสนทนา ประโยค หรือข้อความเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียน เช่น ดารา นักร้อง เพลง การแต่งกาย

ตัวอย่าง

歌星、明星、男主角、女主角、歌迷、足球迷

漂亮、英俊、帅、酷、西装、衬衫、裙子、时髦

流行、我觉得……、你看怎么样?、你的意见呢?

我同意。、我不这么认为。

 

2. ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายในสถานการณ์ต่างๆ 

s คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายในสถานการณ์ต่างๆ เช่น คำขอร้องให้ช่วยเหลือ คำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

ตัวอย่าง

要求、无论、不管、只好……、老师请说慢点儿。

这样写、。这个字不是这样发音。

汉字要根据笔画来写。

这个字有两个读音,意思不一样。

去百货商店可以坐地铁、公交车或者船都可以到。

 

3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ

ขอและเสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้แสดงความต้องการ

การขอและให้ความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธ ในสถานการณ์ต่างๆ

ตัวอย่าง

愿意、不愿意、请多多指教 !  、如果你有事,请告诉我。

那本书很有意思。、请给我这本书,好吗?  

 我不喝咖啡,我喝茶。

我可以一起学习,互相帮助嘛。

 

4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ที่ฟังหรืออ่าน

 

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง

ที่ฟังหรืออ่าน

ตัวอย่าง

形容词、反义词、比较句、谁?、 在哪儿?

做什么?、怎么样?、为什么?

你对这件事有什么意见?、 这个故事告诉

教育我们什么?、这个故事告诉我们…… 。

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

5.  พูดและเขียนแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผลประกอบ

s ประโยคหรือสำนวนภาษาที่ใช้แสดงความรู้สึก

ความคิดเห็น และให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์  เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศร้า หิว เกี่ยวกับ รสชาติ สวย

น่าเกลียด ดี ไม่ดี

ตัวอย่าง

担心、紧张、辛苦、寂寞、无聊、后悔、遗憾、希望失望、等待、油腻、清淡、单调、丰富、丑、酷、棒

了不起、很厉害、胖、瘦、高、矮、苗条、丰满、壮

挂念、 着急、饿、饱

ม.5

1. สนทนาอย่างต่อเนื่อง หรือเขียนโต้ตอบข้อมูล ข่าวสาร เรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม

 

  

  

s ประโยคหรือสำนวนภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร เช่น การพูดแสดงความคิดเห็น การขอความคิดเห็นจากเพื่อน  การยอมรับและเห็นต่าง

s บทสนทนา ประโยค หรือข้อความเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ

ของสังคม

ตัวอย่าง

我刚来泰国两天,还不太适应这里的天气。

宋干节是泰国的传统新年。

 二零零八年中国成功地举办了第二十九届奥运会。

 

2. ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายในสถานการณ์ต่างๆ 

s คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบาย ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น คำอธิบายบอกสถานที่ตั้ง

ตัวอย่าง

如果、假如……就……、除了……以外

请你帮个忙,好吗?、请你帮我一下,可以吗?

你应该多看书,才可以提高中文水平。

A: 请问, 银行在哪儿?

B: 银行在学校对面。

 

3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ

ขอและเสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ การขอและให้ความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ

ตัวอย่าง

愿意、不愿意、得、必须、必要

你介绍我们认识一下吧。、别在床上看书。

让我来帮你吧。、你需要我帮忙吗?

请你把窗帘拉上。、别再提这件事。

 你能让我试试看吗?

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ที่ฟังและอ่าน

 

s ประโยคหรือสำนวนภาษาที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน

ตัวอย่าง

形容词、反义词、比较句、又……又……、谁?

在哪儿?、做什么?、怎么样?、为什么?

你对这件事有什么意见?、 这个故事告诉

教育我们什么?、这个故事告诉我们…… 。

读完这个故事后有什么感想?

 

5.  พูดและเขียนบรรยายแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผลประกอบ

s ประโยคหรือสำนวนภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และให้เหตุผล จากเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศร้า หิว เกี่ยวกับ รสชาติ ความสวย น่าเกลียด ดี ไม่ดี

ตัวอย่าง

担心、紧张、辛苦、寂寞、无聊、后悔、遗憾、希望失望、等待、油腻、清淡、单调、可口、丑、酷、棒

了不起、很厉害、胖、瘦、高、矮、苗条、丰满、壮

满意

ม.6

1. สนทนาอย่างต่อเนื่อง หรือเขียนโต้ตอบข้อมูล ข่าวสาร เรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม

s ประโยคหรือสำนวนภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์ เช่น การพูดแสดงความคิดเห็น การขอความคิดเห็น

จากเพื่อน การยอมรับและเห็นต่าง

s บทสนทนา ประโยค หรือข้อความเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ

ของสังคม

ตัวอย่าง

他只听了一遍就懂了,而我认真地听了三遍才懂。

听说韩国的偶像团体东方神起 (วงดงบังชินกิ)

快要来曼谷开演唱会了。

 

2.ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายในสถานการณ์ต่างๆ 

s คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายในสถานการณ์ต่างๆ เช่น คำอธิบายในการทำอาหาร

ตัวอย่าง

从不……、越……越……

味道:酸、辣、苦、甜

方法:煮、炒、蒸、烤、炸

调料:油、酱、醋、盐糖、鱼露、辣椒

餐具:盘、碗、刀、叉、勺、筷子、锅

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

请快上车,要不然就来不及了。

曼谷不但是泰国的经济中心

而且是重要的 旅游城市。

老师,请原谅我,下次我再也不 敢迟到了。

辛苦了,还麻烦你跑一趟。

 

3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ

ขอและเสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้แสดงความต้องการ

การขอและให้ความช่วยเหลือ  การตอบรับและปฏิเสธ

ในสถานการณ์ต่างๆ

ตัวอย่าง

愿意、不愿意、得、必须、必要

我愿意帮助你。

你必须去看一下。

我想兑换1000 泰铢。

 

4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน

 

s ประโยคหรือสำนวนภาษาที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ บรรยาย และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน

ตัวอย่าง

形容词、反义词、比较句、干干净净,马马虎虎

渐渐地……、……天长地久

谁? 、在哪儿?、做什么?、怎么样?、为什么?

你对这件事有什么意见?

这个故事告诉

教育我们什么?

这个故事告诉我们…… 。

读完这个故事后有什么收获?

 

5.  พูดและเขียนบรรยายแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผลประกอบ

s ประโยคหรือสำนวนภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และให้เหตุผล เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม  ประสบการณ์  ข่าว  เหตุการณ์ เช่น ชอบ

ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศร้า หิว เกี่ยวกับ รสชาติ ความสวย น่าเกลียด ดี ไม่ดี

ตัวอย่าง

担心、紧张、辛苦、寂寞、无聊、后悔、遗憾

希望、失望、等待、油腻、清淡、单调、可口、丑酷、棒、了不起、很厉、害胖、瘦、高、矮、苗条

丰满、壮、结实、激动、讨厌、幸运、恶运、恰巧

 

 

 

 

 

 

สาระที่ 1: ภาษาเพื่อการสื่อสาร

 

มาตรฐาน ต 1.3   นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ

 

โดยการพูดและการเขียน

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.1

1. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และเรื่องใกล้ตัว

s คำ กลุ่มคำ และประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล้ตัว และเรื่องใกล้ตัว เช่น บอกชื่อ อายุ รูปร่าง สิ่งต่างๆ  ตัวเลข สี ขนาด เวลา ตำแหน่งของสิ่งของ

ตัวอย่าง

我叫……。、我今年……岁。、我在…… 学校。

上、下 、左、右、前、后 、里、外、高、矮 

大、小、早上、上午、中午、下午、晚上

……面、……边、红色、黄色 、粉红色、绿色

橙色、蓝色、紫色、白色、黑色

我不胖。、他很胖。、我家有……口人,有……。

我七点去学校。、我是初中生。

 

2. เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน คำศัพท์ง่ายๆ

s เส้นขีดพื้นฐานอักษรจีน

s ลำดับขีดอักษรจีน

s ตัวเลขและตัวอักษรง่ายๆ

 

3. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม หรือเรื่องใกล้ตัว

s ประโยคที่ใช้พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม หรือเรื่องใกล้ตัว

ตัวอย่าง

我喜欢打球。、我觉得汉语不难。

吸烟对身体不好。

ม.2

1. พูดหรือเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน และเรื่องใกล้ตัว

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ในการพูดหรือเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน เพื่อน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ตัวเลข ลำดับที่ วัน เดือน ปี ฤดูกาล เวลา กิจกรรม สี ขนาด รูปทรง ตำแหน่งของสิ่งของ ทิศทางง่ายๆ สภาพดินฟ้าอากาศ  อารมณ์ ความรู้สึก

s เครื่องหมายวรรคตอน

ตัวอย่าง

圆、方、角、长、短 、夏季、雨季、凉季 、春、夏秋冬、东、南、西、北、早上、上午、中午、下午晚上时间

逗号(,)、问号(?)、句号(。) 、顿号(、)

感叹号(!)、冒号(:)、引号(“…”)

中国一年有四季:春季、夏季、秋季、冬季。

普吉在泰国的南部。、现在……点。

今天星期五。、我的生日是……

我的电脑坏了。、图书馆现在有座位吗?

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

2. เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองแบบง่ายๆ

s คำ กลุ่มคำ และประโยคสั้นๆ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง

s ลำดับขีดอักษรจีน

ตัวอย่าง

我姓…… ,叫……。、今年……岁。、上……年级。

我家有…… 口人,有……。、我住在……。

 

3. พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ หรือเรื่องใกล้ตัว     

s ประโยคที่ใช้พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

กิจกรรม ประสบการณ์หรือเรื่องใกล้ตัว

ตัวอย่าง

我的学校很大,也很漂亮。

我的朋友很聪明。

这件衣服很好看,但是有点儿贵。

吸烟对身体不好。

ม.3

1. พูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เช่น การเดินทาง อาหาร การเรียน กีฬา นันทนาการ งานอดิเรก การท่องเที่ยว    

ตัวอย่าง

星期天我去公园玩儿。

每个周末,奶奶带我去寺庙拜佛。 

我喜欢看外国电影。

我不会踢足球。

我去过两次中国。第一次去了北京,第二次去了 上海。

现在泰国人非常喜欢学习汉语,学习汉语成为了

一种时尚。

我上个月在网上买了顶帽子。

我参加了学校的兴趣小组。

 

2. เขียนข้อมูลหรือภาพเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว

s คำ กลุ่มคำ และประโยคที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว

ที่มีความหมายสัมพันธ์กับภาพ  แผนผัง แผนภูมิ และตาราง

ตัวอย่าง

在……里边、在……后边

这是学校的地图,图书馆在教室的后边。

这是我的卧室,电视在桌子上。

这是我的课程表,上午有两节汉语课, 一节泰语课,

下午有两节英语课,一节体育课。

这是我们班的值日表。

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว กิจกรรม และประสบการณ์ พร้อมให้เหตุผลสั้นๆประกอบ

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้แสดงความคิดเห็น และการให้เหตุผลประกอบเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว กิจกรรม และประสบการณ์

ตัวอย่าง

我喜欢小狗,因为它很可爱。

A:你觉得昨天的考试怎么样?

B:很难呀!因为我没有准 备好。

A:你喜欢中国的广东菜 吗?

B:很喜欢,因为广东菜不辣。

ม.4

1. พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์  หรือประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

s ประโยคหรือสำนวนภาษาที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์  หรือประเด็นต่างๆ

ที่อยู่ในความสนใจของสังคม เช่น การเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของไทยและจีน งานอดิเรก และกีฬาที่ชอบ ความยาวของข้อความที่พูดและเขียนไม่ต่ำกว่า 50 ตัวอักษร

ตัวอย่าง

泰国有很多名胜古迹,

如:大城历史公园,它有四百多年的历史,已经被联合国教科文组织评为世界文化遗产。

中国昆明石林是世界自然遗产。

联合国教科文组织= UNESCO

世界文化遗产=  มรดกโลกทางวัฒนธรรม

世界自然遗产=  มรดกโลกทางธรรมชาติ

世界七大奇迹 =  สิ่งมหัศจรรย์โลก 7 อย่าง

 

2. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และเรื่องต่างๆ

ที่อยู่ในความสนใจ

s ข้อความ บทสนทนา บทอ่าน นิทาน เรื่องสั้น  เรื่องเล่า เรื่องต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ เช่น ภาพยนตร์ กีฬา ดนตรี เพลง บุคคลสำคัญ

s การสรุปใจความสำคัญ

ตัวอย่าง

《画皮》这部电影的内容大意是什么?

这条新闻的中心思想是什么?

《世上只有妈妈好》的主题思想是什么?

国王御训的主题思想是什么?

 

3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผลประกอบ

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้แสดงความคิดเห็น และการให้เหตุผลประกอบ เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์

และเหตุการณ์

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

ตัวอย่าง

A:昨天学校的科技展览有意思吗?

B:非常有意思,内容丰富,还有科技作品的比赛。

科技作品= ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

科技项目= โครงงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ม.5

1. พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์  หรือประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

s ประโยคหรือสำนวนภาษาที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์  หรือประเด็นต่างๆ

ที่อยู่ในความสนใจของสังคม เช่น การเล่าเรื่องประทับใจ เหตุการณ์สำคัญ ความยาวของข้อความที่พูดและเขียน

ไม่ต่ำกว่า 90 ตัวอักษร

ตัวอย่าง

大气污染、水污染等环境问题是目前全世界人类所共同关心的核心问题之一。

你们知道吗这些问题是怎么产生的?我们应该如何保护呢?

(สามารถบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น)

 

2. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ สาระสำคัญหรือหัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง หรือเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

s ข้อความ บทสนทนา บทอ่าน นิทาน เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม และที่สืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ต เช่น ดนตรี เพลง ประวัติบุคคล สถานที่สำคัญ

s การวิเคราะห์เรื่องเพื่อจับใจความสำคัญ หรือสาระสำคัญ

ตัวอย่าง

这故事告诉、教导我们……

从这件事我们可以看出、总结出……

 

3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ พร้อมให้เหตุผลประกอบ

 

s ประโยค และข้อความแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผลเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์ต่างๆ

ที่อยู่ในความสนใจ

ตัวอย่าง

我不同意你买这辆车,因为这辆车又贵又费油。

我认为这件衣服很适合你,价格不高,款式新颖。

ม.6

1. พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าวหรือเหตุการณ์ เรื่องราวหรือประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม

s ประโยคหรือสำนวนภาษาที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์  หรือประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม เช่น การบรรยายหรือพรรณนาเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ สิ่งของ สัตว์เลี้ยง อาหาร ความยาวของข้อความที่พูดและเขียนไม่ต่ำกว่า 120 ตัวอักษร

ตัวอย่าง

中泰两国有着悠久的友好关系。自从1975 年建立外交关系以来,两国在政治、经济、文化、贸易和军事等方面的交流与合作得到了全面的发展。

两国的贸易与投资额不断增加

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

泰国出口到中国的主要商品有大米

橡胶热带水果、电脑配件等。

泰国从中国进口电器子产品机械。

 

2. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ สาระสำคัญหรือหัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง ข่าว หรือเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

s ข้อความ บทสนทนา บทอ่าน นิทาน ข่าว เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม และที่สืบค้นได้จากอินเตอร์เน็ต เช่น ดนตรี เพลง ประวัติบุคคล สถานที่สำคัญ

s การวิเคราะห์เรื่องเพื่อจับใจความสำคัญ หรือสาระสำคัญ

ตัวอย่าง

这篇文章反映、指出……

篇报道评论……

 

3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ต่างๆ 

พร้อมให้เหตุผลประกอบ

 

 

s ประโยค และข้อความแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผลเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ต่างๆ

ตัวอย่าง

我认为留学北京好处多,首先有很多名牌大学,其次能学到标准的普通话,最后就是北京有很多名胜 古迹。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ 2: ภาษาและวัฒนธรรม

 

มาตรฐาน ต 2.1   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้

 

อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.1

1. พูดและแสดงออกอย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน   

s การทักทายอย่างสุภาพ

s มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน เช่น การคำนับในการทักทาย การยิ้มตอบรับ การยืนอย่างสำรวมเพื่อแสดงความเคารพและให้เกียรติ 

ตัวอย่าง

你好! 、您好! 老师好!(พร้อมคำนับ)

同学们好!、孙丽,你好! 、欢迎,欢迎!

恭喜,恭喜!、哪里,哪里。、不敢当,不敢当。

 

2. บอกชื่อ คำศัพท์ และความสำคัญอย่างสั้นๆเกี่ยวกับเทศกาลและ

วันสำคัญของจีน

 

s ชื่อ และคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญของจีน

ตัวอย่าง

วันตรุษจีน春节 (เป็นวันขึ้นปีใหม่ของจีน)

วันเช็งเม้ง   清明节 (เป็นวันไหว้บรรพบุรุษที่สุสาน)

วันแรงงาน 劳动节、วันไหว้พระจันทร์ 中秋节

วันแห่งกวีหรือเทศกาลบะจ่าง端午节、วันชาติ  国庆节

 

3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนที่เหมาะสมกับวัย

s กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น  

การเล่นเกม游戏、การร้องเพลง唱歌、การแสดงท่าทางประกอบเพลง 跳舞 、การออกกำลังกาย体操

ม.2

1. ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน

s ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน เช่น การส่งและรับของด้วยมือทั้งสองข้าง ถ้าจำเป็นต้องใช้มือเดียว ให้ใช้มือขวา

ตัวอย่าง

这是我的一点心意,请收下。

劳驾,请你把这本书递 给他。

 

2. บอกข้อมูล และความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของจีน

 

s ข้อมูล และความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ  งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของจีน

ตัวอย่าง 

节日、春节、清明、 端午、中秋节、儿童节 、元旦

母亲节 、父亲节、圣诞节 

 

3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน ตามความสนใจ

 

s กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น การ

เล่นเกม การร้องเพลง การตัดกระดาษ ศิลปะการป้องกันตัว และการเขียนพู่กันจีน

ตัวอย่าง

剪纸、儿歌、放、做风筝、猜谜语、跳舞、 体操

书法、画画儿 、象棋

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.3

1. ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมจีน

s ประโยคและสำนวนภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง

ในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน

ตัวอย่าง

请问、对不起、不好意思、没关系、不要紧、没事儿

劳驾、多谢、感谢、非常感谢、非常荣幸、不谢

不用谢、不客气、别客气、真遗憾!、一路顺风!

 

2. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของจีน

 

s ความเป็นมาและความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ

ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของจีน

ตัวอย่าง

节日……

春节:饺子、年糕、对联

清明:扫墓

端午:粽子、赛龙舟

中秋节:月饼

 

3. เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ

 

s กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น

การเล่นเกม การร้องเพลง การถักเชือก การตัดกระดาษ

การเขียนพู่กันจีน บทบาทสมมติ

ตัวอย่าง

剪纸、中国结、风筝、猜谜语   、跳舞、体操、书法

画画儿、象棋、表演、朗诵、中文打字

ม.4

1. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมจีน

s การเลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา ระดับของภาษา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน

ตัวอย่าง

谢谢夸奖、多谢夸奖、不敢当、     哪里,哪里

您过奖了、哪儿的话、差远了

- มารยาทบนโต๊ะอาหาร เช่น การใช้ตะเกียบ ตำแหน่งที่นั่งในโต๊ะอาหารและในที่ประชุม

- คำที่เป็นสิริมงคลและคำที่ไม่เป็นสิริมงคล

- คำต้องห้าม  เช่น  破、苦、死、穷、鬼 、倒霉ไม่ใช้ในเทศกาลตรุษจีนและในงานมงคล

 

2. อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของจีน

s ความเป็นมาและความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของจีน เช่น เครื่องแต่งกาย อาหาร เครื่องดื่ม สิ่งของ เครื่องใช้ ชนเผ่า ตัวเลข สี นามสกุล ฤดูกาล  

ตัวอย่าง

节日……

春节 :饺子、年糕、对联、舞龙、舞狮

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

清明: 扫墓

端午:粽子、赛龙舟

中秋节: 月饼、儿童节

元旦:贺年卡

母亲节: 康乃馨、父亲节

圣诞节:圣诞老人

 

3. เข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมของจีน ตามความสนใจ

 

s กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น

การเล่นเกม การร้องเพลง การถักเชือก การตัดกระดาษ

ตัวอย่าง

剪纸、中国结、猜谜语   、歌舞、书法、画画儿

象棋、表演、朗诵、武术、中文电脑

ม.5

1. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมจีน

s การเลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา ระดับของภาษา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน

ตัวอย่าง

谢谢夸奖、多谢夸奖、不敢当、哪里,哪里

您过奖了、哪儿的话、差远了

- มารยาทบนโต๊ะอาหาร เช่น การใช้ตะเกียบ ตำแหน่งที่นั่งในโต๊ะอาหารและในที่ประชุม

- คำที่เป็นสิริมงคลและคำที่ไม่เป็นสิริมงคล

- คำต้องห้าม  เช่น 破、苦、死、穷、鬼 、倒霉ไม่ใช้ในเทศกาลตรุษจีนและในงานมงคล

 

2. อธิบายชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อ และประเพณีของจีน

 

s ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อ และประเพณีของจีน

ตัวอย่าง

满月 -  中:抓周、满月酒       

-        泰: 剃胎毛

生日 :生日蛋糕、长寿面

婚礼 :新郎、新娘

葬礼 : 悼念、花圈

 

3. เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน

ตามความสนใจ

 

s กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน

เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การถักเชือก การตัดกระดาษ ศิลปะการป้องกันตัว การเขียนพู่กันจีน

ตัวอย่าง

剪纸、中国结、猜谜语

歌舞、书法、画画儿

象棋、表演、朗诵、武术

中文电脑

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.6

1. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมจีน

s การเลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา ระดับของภาษา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน

ตัวอย่าง

谢谢夸奖、多谢夸奖、不敢当、哪里,哪里

您过奖了、哪儿的话、差远了、圣寿无疆、恭喜发财

新正如意  新年发财、身体健康、出入平安

- มารยาทบนโต๊ะอาหาร เช่น การใช้ตะเกียบ ตำแหน่งที่นั่งในโต๊ะอาหารและในที่ประชุม

- คำที่เป็นสิริมงคลและคำที่ไม่เป็นสิริมงคล

- คำต้องห้าม  เช่น 破、苦、死、穷、鬼 、倒霉ไม่ใช้ในเทศกาลตรุษจีนและในงานมงคล

 

2. อธิบายชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของจีน

 

s ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อ

และที่มาของขนมธรรมเนียมและประเพณีของจีน 

ตัวอย่าง

满月 -  中:抓周、满月酒       

-        泰: 剃胎毛

生日 :生日蛋糕、长寿面

婚礼 : 新郎、新娘

葬礼 :悼念、花圈

 

3. เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน

ตามความสนใจ

 

s กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น

การเล่นเกม การร้องเพลง การถักเชือก  การตัดกระดาษ  

ศิลปะการป้องกันตัว  การเขียนพู่กันจีน

ตัวอย่าง

剪纸、中国结、猜谜语   、歌舞、书法、画画儿

象棋、表演、朗诵、武术、中文电脑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ 2: ภาษาและวัฒนธรรม

 

มาตรฐาน ต 2.2   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

 

กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.1

1. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ  ประโยค และข้อความของภาษาจีน

กับภาษาไทย

 

s ความเหมือนและความแตกต่างของเสียง ตัวอักษร คำ กลุ่มคำ และประโยคและข้อความของภาษาจีนกับภาษาไทย เช่น

- เสียงในภาษาจีน: เสียงพยัญชนะ/ เสียงสระ/ เสียงวรรณยุกต์

- ตัวอักษรจีน: ลำดับขีด

- คำ: การประสมคำ

- ประโยค: โครงสร้างประโยคความเดียว

ตัวอย่าง

女 五  日 马  天  手个不 是 我

 

2. บอกความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง และประเพณี ตามวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรมของไทย 

 

s ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล

งานฉลอง และประเพณี ตามวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรมของไทย

ตัวอย่าง

元旦(新年)、 春节、泼水节(宋干节)

母亲节 、父亲节、教师节、 儿童节

ม.2

1. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และการลำดับคำ ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย

s ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ของภาษาจีนกับภาษาไทย 

s การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย เช่น

- เสียงในภาษาจีน: เสียงพยัญชนะ/ เสียงสระ/ เสียงวรรณยุกต์

- ตัวอักษรจีน: ลำดับขีด

- คำ: การประสมคำ

- ประโยค: โครงสร้างประโยคความเดียว

- เครื่องหมายวรรคตอน

ตัวอย่าง

妈  麻 马  骂

มา หม่า ม่า ม้า หมา

 

2. เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง วันสำคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของจีนกับของไทย

 

s ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง วันสำคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ตามวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรมของไทย

ตัวอย่าง

元旦(新年)、春节、泼水节(宋干节)

母亲节、父亲节、教师节、儿童节

国庆节、劳动节

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.3

1. บอกความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย

 

s  ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ของภาษาจีนกับภาษาไทย

s การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย

เช่น

- เสียงในภาษาจีน: เสียงสูง-ต่ำ/ เสียงหนัก-เบา

- ตัวอักษรจีน: วิธีการสร้างอักษรจีน/ ส่วนประกอบของตัวอักษรจีน

- คำ: การประสมคำ

- วลี: โครงสร้างวลี

- ประโยค: ประโยคความเดียวที่ไม่มีส่วนขยาย

主+谓+宾ประโยคความเดียวที่มีส่วนขยาย ได้แก่   

主语、谓语、宾语   定语、状语、补语

- เครื่องหมายวรรคตอน

- รูปประโยค  句式       比较句,“是……的”句,

“把” 字句

 

2. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรมของไทย และนำไปใช้

อย่างถูกต้อง

 

s ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรมของไทย

s การปฏิบัติตามวัฒนธรรมจีนกับวัฒนธรรมของไทย

ตัวอย่าง

饮食文化、民族服装、中国乐器、体育

艺术:书画、建筑、陶器、雕刻、舞蹈、祝贺辞、对联

ม.4

1. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  และการลำดับคำ ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนกับภาษาไทย

 

s ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ของภาษาจีนกับภาษาไทย

s การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย

เช่น

- เสียงในภาษาจีน: เสียงสูง-ต่ำ/ เสียงหนัก-เบา

- ตัวอักษรจีน: วิธีการสร้างอักษรจีน/ ส่วนประกอบของ ตัวอักษรจีน

- คำ: การประสมคำ

- วลี: โครงสร้างวลี

- ประโยค: ประโยคความเดียวที่ไม่มีส่วนขยาย

主+谓+宾ประโยคความเดียวที่มีส่วนขยาย ได้แก่   

主语、谓语、宾语   定语、状语、补语

- เครื่องหมายวรรคตอน

- รูปประโยค  句式    比较句, 句式 比较句,

“是……的”句,“把” 字句

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

2. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน และความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ และวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรม

ของไทย

s ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ และวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรมของไทย

ตัวอย่าง

生活:四合院、饮食文化、中国乐器、体育、艺术

习俗:风水、送礼、吉祥数字、吉祥物、神仙

ม.5

1. เปรียบเทียบและอธิบายความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค สำนวนภาษา สุภาษิต ของภาษาจีน

และภาษาไทย

s ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค สำนวนภาษา สุภาษิตของภาษาจีนกับภาษาไทย 

ตัวอย่าง

- ตัวอักษรจีน: วิธีการสร้างอักษรจีน/ ส่วนประกอบของตัวอักษรจีน

- คำ: คำพ้องรูป –พ้องเสียง/ คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน

- วลี: โครงสร้างวลี

- ประโยค: ประโยคความเดียวที่มีส่วนขยาย ได้แก่

 主语、谓语、宾语   、定语、状语、补语

ประโยคความซ้อน ได้แก่

 并列复句、承接复句、递进复句、选择复句

因果复句、转折复句、条件复句、让步复句

目的复句、假设复句、紧缩复句

- รูปประโยค  句式  “被” 字句“有” 字句

“把” 字句、动句 兼语句

- เครื่องหมายวรรคตอน

- สำนวน-สุภาษิต-คติพจน์ 成语、谚语、俗语、歇后语、座右铭

 

2. วิเคราะห์ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ และวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรมของไทย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม

 

s ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ และวัฒนธรรมของจีนกับของไทย

s การปฏิบัติตามวัฒนธรรมจีนกับวัฒธรรมของไทย

ตัวอย่าง

生活:四合院、饮食文化、中国乐器、体育、艺术

习俗:风水、送礼、吉祥数字、吉祥物、神仙

节日:儿童节、教师节、国庆节、劳动节、春节

宋干节

ม.6

1. เปรียบเทียบและอธิบายความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค สำนวนภาษา สุภาษิต และบทกลอนของภาษาจีนและภาษาไทย

s ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค สำนวนภาษา สุภาษิต และบทกลอนของภาษาจีนกับภาษาไทย 

ตัวอย่าง

- ตัวอักษรจีน: วิธีการสร้างอักษรจีน/ส่วนประกอบของตัวอักษรจีน

- คำ: คำพ้องรูป –พ้องเสียง/ คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน

- วลี: โครงสร้างวลี

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

- ประโยค: ประโยคความเดียวที่มีส่วนขยาย ได้แก่

 主语、谓语、宾语  、定语、状语、补语

 ประโยคความซ้อน ได้แก่

 并列复句、承接复句、递进复句、选择复句

因果复句、转折复句、条件复句、让步复句

目的复句、假设复句、紧缩复句

- รูปประโยค  句式  “被” 字句“有” 字句

 “把” 字句、动句 兼语句

-  เครื่องหมายวรรคตอน

- สำนวน-สุภาษิต-คติพจน์ 成语、谚语、俗语、歇后语、座右铭

 

2. วิเคราะห์ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ และวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรมของไทย  และนำไปใช้อย่างเหมาะสม

s ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ และวัฒนธรรมของจีนกับของไทย

s การปฏิบัติตามวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรมของไทย

ตัวอย่าง

生活:四合院、饮食文化、中国乐器、体育、艺术

习俗:风水、送礼、吉祥数字、吉祥物、神仙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ 3: ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

 

มาตรฐาน ต 3.1   ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐาน

 

ในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.1

1. บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

 

s คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

เช่น ตัวเลข ผัก ผลไม้ สัตว์ สิ่งของ สถานที่ท่องเที่ยว

ตัวอย่าง

-  数学

- 自然科学

-  社会科学

- 泰语

-  外语(英语、汉语)

ม.2

1. ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดหรือเขียน

 

s คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

s กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

-   数学

- 自然科学

-  社会科学(地理、历史、宗教与文化)

-  泰语

-  外语(英语、汉语)

-  卫生与体育

-  艺术(手工艺、绘画、音乐、舞蹈)

- 职业与科技

ม.3

1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน

 

s การค้นคว้า การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

s กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

-  数学

- 自然科学

-  社会科学(地理、历史、宗教与文化)

-  泰语

-  外语(英语、汉语)

-  卫生与体育

-  艺术(手工艺、绘画、音乐、舞蹈)

- 职业与科技-职业与科技

ตัวอย่าง

让学生查找关于中国地理的知识,并阐述所搜集到 内容。

让学生查找关于环境保护的资料,并阐述所搜集的 内容。

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

让学生查找关于中泰关系的历史书籍,并阐述所搜集到的历史资料。

ม.4

1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยวิธีการที่หลากหลาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

s วิธีการนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การทำหนังสือเล่มเล็ก ใบงาน โครงงาน

s กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

- 数学 (加、减、乘、除)

- 自然科学(物理、化学、生物、天文学、地质)

-  社会科学(经济学、地理、历史、宗教与文化(思想品德

    社会道德、好公民))

-  泰语

-  外语(英语、汉语、法语、日语、德语、阿拉伯语、梵巴语)

-  卫生与体育

-  艺术(手工艺、绘画、音乐、舞蹈)

-  职业与科技

ตัวอย่าง

举办展览、演示、学术报告、小组讨论、辩论

知识竞赛、小册子 制作

ม.5

1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยวิธีการที่หลากหลาย

s การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

s วิธีการนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การทำหนังสือเล่มเล็ก ใบงาน โครงงาน

s กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

- 数学 (加、减、乘、除)

- 自然科学(物理、化学、生物、天文学、地质)

-  社会科学(经济学、地理、历史、宗教与文化(思想品德

    社会道德、好公民))

-  泰语

-   外语(英语、汉语、法语、日语、德语、阿拉伯语、梵巴语)

-  卫生与体育

- 艺术(手工艺、绘画、音乐、舞蹈)

-  职业与科技

ตัวอย่าง

举办展览、演示、学术报告

小组讨论、辩论

知识竞赛、小册子 制作

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.6

1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยวิธีการที่หลากหลาย

s การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

s วิธีการนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การทำหนังสือเล่มเล็ก ใบงาน โครงงาน

s กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

- 数学 (加、减、乘、除)

- 自然科学(物理、化学、生物、天文学、地质)

-  社会科学(经济学、地理、历史、宗教与文化(思想品德

    社会道德、好公民))

-  泰语

-   外语(英语、汉语、法语、日语、德语、阿拉伯语、梵巴语)

-  卫生与体育

- 艺术(手工艺、绘画、音乐、舞蹈)

-  职业与科技

ตัวอย่าง

举办展览、演示、学术报告

小组讨论、辩论

知识竞赛、小册子 制作

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ 4: ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

 

มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.1

1. ฟังหรือพูดในสถานการณ์ง่ายๆ

ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

s คำศัพท์ ประโยค และบทสนทนา ในสถานการณ์ง่ายๆ

ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

ตัวอย่าง

预备,起立。、老师好。老师再见。

- A:老师,您好!

  B:你好!

- A:请进。

  B:谢谢。

- A:你去哪儿?

  B:我去学校。

- A:今天星期几?

  B:今天星期一。

ม.2

1. ฟัง พูด อ่าน หรือเขียนประโยคหรือบทสนทนาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

s ประโยคหรือบทสนทนาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

s นำคำศัพท์ ประโยค และบทสนทนาที่ได้เรียนรู้

มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง

ตัวอย่าง

看黑板、看地图、再说一遍、读后请画画儿

放在里面、不要去、请排队、你应该天天练习

你要用心听 、    上课不可以吃东西

说话前,先举手、请把手放下、请回答、注意听

对不起,我要去卫生间/医务所,可以吗?

这是什么意思?、图书馆有没有座位?

你还在听课文的CD 吗?

ม.3

1. ใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน

s การใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน

s นำคำศัพท์ ประโยค และบทสนทนาที่ได้เรียนรู้

มาประยุกต์ ใช้ตามสถานการณ์จริง

ตัวอย่าง

请排队、分组、准备 、 开始 、请站起来

请帮助他、再做一次 、 请再画、注意听

说话前,先举手   、 听后发言、先听后问

欢迎到我们的学校。、图书馆在哪儿?

多少钱?、我爱泰国。

我们爱国王, 他叫普密蓬。

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.4

1. ใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

s การใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

s นำคำศัพท์ ประโยค บทสนทนา และบทความที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง

ม.5

1. ใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

s การใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

s นำคำศัพท์ ประโยค บทสนทนา และบทความที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง

ม.6

1. ใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

s การใช้จีนภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

s นำคำศัพท์ บทสนทนา และบทความที่ได้เรียนรู้

มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ 4: ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

 

มาตรฐาน ต 4.2   ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ

 

และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.1

 1. ใช้ภาษาจีนเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใกล้ตัว

s การใช้ภาษาจีนในการรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ

สิ่งใกล้ตัว จากสื่อต่างๆ เช่น สมุดภาพ บัตรคำ

小画册、 卡片

ม.2

1. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น และรวบรวมข้อมูลต่างๆ

s การใช้ภาษาจีนในการสืบค้น และรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใกล้ตัว จากสื่อต่างๆ

ตัวอย่าง

人物  、食物 、动物  、职业 、报纸、日常用品

时间、地点、网络

ม.3

1. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม นำเสนอและสรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

s การใช้ภาษาจีนในการสืบค้น/ค้นคว้าหรือรวบรวมนำเสนอ สรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

ตัวอย่าง

- การสืบค้นข้อมูล

查词典、查资料、上网、网上搜索、输入网址

- การกรอกแบบฟอร์ม

姓名、性别、年龄、出生日期、国籍、地址

电子邮件、学历

 

2. เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาจีน

 

s การใช้ภาษาจีนในการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน เช่น แผ่นพับแนะนำโรงเรียน แผ่นปลิว ป้ายคำขวัญ ประกาศ

s การนำเสนอข้อมูลข่าว สาร ในโรงเรียนเป็นภาษาจีน

ตัวอย่าง

制作标语、宣传册(板)

ม.4

1. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น/ค้นคว้าและนำเสนอ ความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

s การใช้ภาษาจีนในการสืบค้นหรือค้นคว้าความรู้

หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการ ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

ตัวอย่าง

- การสืบค้นข้อมูล

查词典、查资料、上网、网上搜索、输入网址

- การกรอกแบบฟอร์ม

姓名、性别、年龄、出生日期

国籍、地址

电子邮件、学历

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

2. เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาจีน

s การใช้ภาษาจีนในการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เช่น แผ่นพับแนะนำโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น การทำแผ่นปลิว ป้ายคำขวัญ ประกาศ

s การนำเสนอข้อมูล ข่าวสารในโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาจีน

ตัวอย่าง

制作标语、宣传册(板)、布告栏、制作中文网页

夏令营

ม.5

1. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม นำเสนอและสรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

s การใช้ภาษาจีนในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม นำเสนอความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

ตัวอย่าง

- การสืบค้นข้อมูล

查词典、查资料、上网、网上搜索、输入网址

- การกรอกแบบฟอร์ม

姓名、性别、年龄、出生日期

国籍、地址

电子邮件、学历

 

2. เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาจีน

s การใช้ภาษาจีนในการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เช่น แผ่นพับแนะนำโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น การทำแผ่นปลิว ป้ายคำขวัญ ประกาศ นิทรรศการ

s การนำเสนอข้อมูล ข่าวสารในโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาจีน

ตัวอย่าง

制作标语、宣传册(板)、布告栏、制作中文网页

夏令营、才艺比赛、展览

ม.6

1. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม นำเสนอและสรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

s การใช้ภาษาจีนในการสืบค้น/ค้นคว้าหรือรวบรวมนำเสนอ สรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

ตัวอย่าง

- การสืบค้นข้อมูล

查词典、查资料、上网、网上搜索、输入网址

- การกรอกแบบฟอร์ม

姓名、性别、年龄、出生日期、国籍、地址

电子邮件、学历

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

2. เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนชุมชน ท้องถิ่น และสังคมโลกเป็นภาษาจีน

s การใช้ภาษาจีนในการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมโลกเช่น หนังสือเล่มเล็ก แผ่นพับแนะนำโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น การทำแผ่นปลิว ป้ายคำขวัญ ประกาศ

s การนำเสนอข้อมูล ข่าวสารในโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคมโลกเป็นภาษาจีน

ตัวอย่าง

制作标语、宣传册(板)

布告栏、制作中文网页、

夏令营

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดชั้นปีและสาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

หลักสูตรภาษาจีนพื้นฐาน 3 ปี (ม.4- ม.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ 1: ภาษาเพื่อการสื่อสาร          

 

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.4

1.ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำชี้แจง คำแนะนำ และคำอธิบายที่ฟังและอ่านง่ายๆ

s คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง ประกาศ และคำอธิบายง่าย ๆ ที่ใช้ในห้องเรียน

ตัวอย่าง

跟我读、请坐、请脱鞋、这是……、那是……

现在 上课、一起读、再说一遍、下课

 

2. ระบุสัทอักษรพินอิน (拼音)

อ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง

s หลักการอ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ  การผันเสียงวรรณยุกต์   อ่านตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคภาษาจีน ตามระบบพินอิน

ตัวอย่าง

- เสียงพยัญชนะ: b p m f ……

- เสียงสระ: a o e ……

- หลักการอ่านออกเสียง เช่น การเปลี่ยนเสียงของ 不

不要、不好 一เช่น 一天一夜

- การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ เสียงสาม เช่น 你好

- การอ่านพยางค์ที่ลงท้ายด้วยสระเสียง – er

เช่น 一会儿、一点儿、玩儿

- การอ่านพยางค์วรรณยุกต์เสียงเบา เช่น 爸爸、 妈妈

-  การใช้พจนานุกรมแบบพินอิน เช่น wǒ -  我

 

3. บอกความหมายของคำ กลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตามที่ฟังหรืออ่านจากสื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ

 

 

s คำ กลุ่มคำ ประโยค หรือ ข้อความเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม  อาหาร เครื่องดื่ม

คำศัพท์ 400-600 คำ

s สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น กราฟ แผนภูมิ แผนผัง แผนที่ ตาราง สัญลักษณ์ เครื่องหมาย

ตัวอย่าง

图表、表格、符号、标志、肉、木瓜、牛奶、芒果

 

4. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ ทั้งที่มีภาพและไม่มีภาพ ประกอบ

s บทสนทนา บทอ่านสั้นๆ นิทานง่ายๆ ที่มีความยาวประมาณ 100 ตัวอักษร เช่น 龟兔赛跑  、 乌鸦喝水

守株待兔

s หลักการอ่านจับใจความสำคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง    (题目)   ใจความสำคัญ  (中心思想)  รายละเอียดสนับสนุน (详述)

s คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญ เช่น ใคร ทำอะไร

ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทำไม ใช่หรือไม่

s ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล

ตัวอย่าง

比 、不比、不如 、 没有、跟…… (不)一样

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

越…… 越……、一边……一边……、先……后……

“是……的 ”句

A: 你有什么想法?  B: 我想……、我认为……

ม.5

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ

คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยาย

ที่ฟังและอ่าน

s คำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ  คำชี้แจง  คำอธิบาย คำบรรยาย เช่น ประกาศเตือนภัยต่างๆ  การใช้ยา การใช้อุปกรณ์และสิ่งของ การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

ป้ายจราจร และป้ายต่างๆ

-                            ตัวอย่าง

-                            填空、小心地滑、红绿灯、  直走

-                            请问,体育馆怎么走?、今天不用上课

-                            一天三次,一次两片、手机、电子邮件、充电

 

2. อ่านออกเสียงตัวอักษร คำศัพท์ กลุ่มคำ ประโยค บทร้อยกรอง และ

คำคล้องจองตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง

s ข้อความ บทอ่าน บทความสั้นๆ  ที่มีความยาวประมาณ 150 ตัวอักษร  เช่น 个人简历 และบทร้อยกรอง

s หลักการอ่านออกเสียง การเน้นเสียง น้ำเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค

s การใช้พจนานุกรม (ทั้งแบบ พินอินและแบบหมวดหมู่ )

เช่น  亻-你、木-林

ตัวอย่าง

难道不是你吗?、  真是太好了!

- การอ่านบทร้อยกรองและคำคล้องจอง เช่น  四是四

十是十。、石狮子是石狮子。

 

3. อธิบาย หรือเขียนประโยคหรือข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รวมทั้งเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความที่ฟังหรืออ่าน

s ประโยคหรือข้อความที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง และนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ  คำศัพท์สะสม 600-800 คำ

s สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น กราฟ แผนภูมิ แผนผัง แผนที่ ตาราง สัญลักษณ์ เครื่องหมาย

ตัวอย่าง

图表、表格、符号、标志、往、路口、拐、马路、离

 

4. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน

s เรื่องที่เป็นบทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น และบทความจากสื่อต่างๆ ที่มีความยาวประมาณ 200-300 ตัวอักษร

เช่น 叶公好龙、掩耳盗铃、自相矛盾

s การจับใจความสำคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง (题目) ใจความสำคัญ (中心思想) รายละเอียดสนับสนุน (详述)

s คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญ เช่น ใคร ทำอะไร

ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทำไม ใช่หรือไม่

s ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล

และการยกตัวอย่าง

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

ตัวอย่าง

连……都…… 、连……也……、如果…… 就……

一方面…… 一方面……、又…… 又……

既 …… 又……、觉得

A:你对这件事有什么意   见?

B:我觉得……、我认为……、像 、比如

A: 我喜欢去公园,像北海、颐和园什么的,因为那

         儿的空气很凉快。

B:泰国有很多水果,比如;榴莲、红毛丹、山竹

        芒果等等。

ม.6

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยาย

จากข้อมูลทางสื่อต่างๆ

s คำสั่ง คำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยาย จากข้อมูลทางสื่อต่างๆ

เช่น การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มต่างๆ

ตัวอย่าง

姓名、性别、出生日期、国籍、地址、籍贯、学历

学习计划、特长、奖学金/助学金、年级、成绩

(ตัวอย่างเอกสารดูในภาคผนวก)

上网、网络信息、网上搜索、输入网址

查词典、查资料

 

2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน

บทร้อยกรอง ข่าว  ประกาศ โฆษณา    

s ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง  นิทาน

บทละคร  เรื่องขบขัน เช่น  新闻联播、电视剧、

电视广告 、娱乐节目、诗词欣赏、笑话 

ที่มีความยาวประมาณ 200  ตัวอักษร

ตัวอย่าง

 文章、成语故事

 

3. อธิบาย หรือเขียนประโยคหรือข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง  รวมทั้งเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความที่ฟัง

หรืออ่าน

s ประโยคหรือข้อความที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม การคมนาคม การซื้อ-ขาย  การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คำศัพท์สะสม 800-1,200 คำ

s สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น กราฟ แผนภูมิ แผนผัง

แผนที่ ตาราง สัญลักษณ์ เครื่องหมาย

ตัวอย่าง

图表、表格、符号

标志、往、路口、拐

马路、离

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

4. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ  วิเคราะห์ สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน

s บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น และบทความจากสื่อต่างๆ

ที่มีความยาวประมาณ 400 ตัวอักษรขึ้นไป  เช่น  愚公移山 、鲁班学艺、七夕节

s การจับใจความสำคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง (题目) ใจความสำคัญ (中心思想) รายละเอียดสนับสนุน(详述)

s คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญ เช่น ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทำไม ใช่หรือไม่

s ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์และสรุปความ การให้เหตุผล และการยกตัวอย่าง

ตัวอย่าง

应该……、虽然……但是……、因为…… 所以……

既然…… 就……、不但…… 而且……

非 ……不可、只要…… 就……

只有…… 才……、觉得、对我来说、依我看

对于这件事

要考试了,你们应该努力学习。

- A:你对这件事有什么意见?

  B:我觉得……、我认为……、像 、比如

-    A:我喜欢去公园,像北海、颐和园什么的, 因为那儿

             的空气很凉快。

B:泰国有很多水果,比如;榴莲、红毛丹、山竹

                 芒果     等等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ 1: ภาษาเพื่อการสื่อสาร

 

มาตรฐาน ต 1.2   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก

 

และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.4

1. สนทนาหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

s ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย

(你好)   กล่าวลา (再见)   ขอบคุณ (谢谢)  ขอโทษ (对不起)   ชมเชย (很好)  การพูดแทรกอย่างสุภาพ  (对不起……)

การชักชวน (……吧)  การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 

s ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลใกล้ตัว ประสบการณ์

 สถานการณ์ใกล้ตัว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของตนเอง ตัวอย่าง

A:您贵姓?      B:我姓王。

A:你认识他吗?  B:我不认识他。

A: 这是什么?   B: 这是中文书。

A:他是哪国人?  B:他是泰国人。

A:今天星期几?  B:今天星期二。

 

2. ใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต และคำแนะนำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

s คำสั่งง่ายๆ คำขอร้อง คำแนะนำ คำขออนุญาตที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ตัวอย่าง

起立、请坐、请问、劳驾,请让一下、她是我的同学

我可以去吗?、咱们周六去,好吗?

- A:你去哪里?

  B:我去学校。

- A: 请问,银行在哪儿?

  B:银行在学校对面。

 

3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ

ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ

s ภาษาที่ใช้แสดงความต้องการ การขอและให้ความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ

ตัวอย่าง

我要、想……、我可以、能……吗?、   ……好吗?  

好、不好 、可以、不可以 行、不行、 有、没有

会、不会 、喜欢、不喜欢

我想吃米饭和鱼。、请你帮我一下好吗?

请给我这本书,好吗?、我不会泰语。

那本书很有意思。、我不喝咖啡、

我喝茶。、我想上洗手间。

A:下午我们一起去吧。

B:今天不行,我明天有考试。

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

4. พูดและเขียน เพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน

 

s  ประโยคหรือสำนวนภาษา ที่ใช้ขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน เช่น เรื่องเล่า บทความสั้นๆ

ตัวอย่าง

我想、觉得、认为……

A:她是高中生吗?    B: 不是,她是大学生。

 

5. บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ

s ประโยคหรือสำนวนภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก และให้เหตุผล เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ

เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ

ตัวอย่าง

我喜欢狗。、我不喜欢熊猫。、太好了。

我们爱国王。、因为我要和朋友一起去旅游。

因为我爸爸今年在泰国。

ม.5

1. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับตนเอง บุคคล กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ

  

  

  

s ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง สถานการณ์ต่างๆทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียน

s ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล กิจกรรม ประสบการณ์

สถานการณ์ต่างๆ  ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของตนเอง

ตัวอย่าง

 我是玫瑰园中学高二中文班的学生。

 我每天放学后,经常去便利店买包子吃。           

 今年北京的天气特别冷。

这个星期六的汉语演讲比赛,你觉得我应该穿什么?

你这个电脑高手现在有时间吗?我的电脑死机了。

 

2.ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง

และคำอธิบายในสถานการณ์ต่างๆ

s คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายในสถานการณ์ต่างๆ

 ตัวอย่าง

我有一个好建议。

为什么不跟你妈妈好好儿谈谈呢?

请你帮我去买点儿东西,可以吗?

你应该多看书,才  可以提高中文水平。

这个药必须每天吃三次,身体才会早日康复。

 

3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ

s ภาษาที่ใช้แสดงความต้องการ ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ  

ตัวอย่าง

我要、想……、我可以、能……吗? 、……好吗?    

好、不好 、可以、不可以 、行、不行 、有、没有 会、不

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

会 、喜欢、不喜欢

请你帮我一下好吗?、请你把窗帘拉上。

别再提这件事。、你能让我试试看吗?

我请你看电影。

 

4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลบรรยาย บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน

 

s  คำศัพท์ สำนวน ประโยค และข้อความที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน เช่น เรื่องเล่า บทความที่อยู่ใน

ความสนใจ

ตัวอย่าง

比、比较、更、越

我希望我的汉语今年比去年好。

她比我高5厘米。

这是一部会让人笑着掉眼泪的电影。

你肯定能赶上飞机。   

 

5.  พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ

เรื่องต่างๆ กิจกรรม และประสบการณ์ พร้อมให้เหตุผลประกอบ

s ประโยคหรือสำนวนภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรมประสบการณ์  เช่น สุข เศร้า สนใจ สนุก ไม่สนุก

ตัวอย่าง

这几天孩子们都不在家,爸爸妈妈感到很寂寞。

你喜欢吃日本菜还是中国菜?

我有点儿发烧,  因为昨天淋雨了。

我喜欢汉语课,因为我对中国话很感兴趣。

你说我该怎么办?

你竟然会说话。

ม.6

1. สนทนาอย่างต่อเนื่องและเขียนโต้ตอบแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ

ของสังคม

s ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล กิจกรรม ประสบการณ์ สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม ทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียน

ตัวอย่าง

我爸爸在一家进出口公司当营业部经理。

我是在去年的春节晚会上认识她的。

今年在泰国成功地举办了第十四届东盟高峰会议。

 

2.ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายในสถานการณ์ต่างๆ

s คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย ในสถานการณ์ต่างๆ ที่มีโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน

 ตัวอย่าง

大家把房间钥匙还给柜台后,请在大厅集合上车出发,要不然就来不及了。

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

曼谷不但是泰国的

经济中心,而且是世界重要的 旅游城  市之一。

 中国的高考,除了要考数学、语文和英语三门课以外,

还要考一门选修课。

 

3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ

s ภาษาที่ใช้แสดงความต้องการ การขอและให้ความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ

ตัวอย่าง

我要、想……、我可以、能……吗?、……好吗?   

好、不好 、可以、不可以 行、不行 、有、没有

会、不会 、喜欢、不喜欢

请你帮我一下好吗?、请你把窗帘拉上。

别再提这件事。、你能让我试试看吗?

老师,请原谅我。

老师,对不起,我保证以后再也不迟到了。

你介意我坐在这里  吗?

我只坐五分钟 而已。

辛苦了,还麻烦你跑一趟。

 

4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลบรรยาย บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นและให้เหตุผลเกี่ยวกับเร่องที่ฟังและอ่าน

 

 

s คำศัพท์ สำนวน ประโยค และข้อความที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล อธิบาย เช่น เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็นและให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน เช่น บทความ ประกาศ  โฆษณา

ตัวอย่าง

请问、这是……、比、比较、更、越、我想

觉得 、认为 、到底、终于、其实……

你的中文说得越来越好了。

 A:你说黑色的合适还是 白色的合适?

B:我觉得不管是黑色 的还是白色的都不 合适。

A:你觉得HSK 难吗?   B:我认为不太 难。

 

5. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว หรือเหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผล หรือสอดแทรกสำนวนประกอบ

s ประโยคหรือสำนวนภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรมประสบการณ์ ข่าวหรือเหตุการณ์ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดัง ดี ไม่ดี   

ตัวอย่าง

他这个人做事不太认真,总是马马虎虎的。

虽然学习很困难,但是我们还是要继续努力。

由于经济不太好,我们应该要节约。

直到现在,我还不知道他叫什么名字。

 

สาระที่ 1: ภาษาเพื่อการสื่อสาร

 

มาตรฐาน ต 1.3   นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด

 

และการเขียน

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.4

1. พูดหรือเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน สิ่งแวดล้อม และ

เรื่องใกล้ตัว

s ประโยคหรือสำนวนภาษาในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ความยาวของบทความไม่ต่ำกว่า 50 ตัวอักษร

ตัวอย่าง

这是我爸爸,他是医生;这是我妈妈,她是护士;这是我叔叔,他是司机,那是我哥哥,他是高峰,他是学生。

每个星期天,奶奶带我去寺庙拜佛。 

我去过两次中国。第一次去了北京,第二次去了上海。

现在泰国人非常喜欢学习汉语,学习汉语成为了一种时尚。

 

2. พูดหรือเขียนสรุปใจความสำคัญ สาระ หรือหัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องหรือเหตุการณ์ และสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ

s การจับใจความสำคัญ คิดและถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นกิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ต่างๆ

s ข้อความ บทสนทนา บทอ่าน นิทาน เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม เช่น ภาพยนตร์ กีฬา เพลง

s การวิเคราะห์เรื่อง เพื่อจับใจความสำคัญ สาระหรือ

หัวข้อเรื่อง

ตัวอย่าง

这故事告诉、教导我们……

 

3. พูดและเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ

s ประโยคและสำนวนภาษาในการแสดงความคิดเห็น

การให้เหตุผล เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว กิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน

ตัวอย่าง

我不太喜欢吃四川菜,因为太辣了。

ม.5

1. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตัวเอง  และกิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์

ข่าวหรือเหตุการณ์ที่อยู่ใน

ความสนใจของสังคม

s การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์  ข่าว   เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ เช่น การเดินทางอาหาร กีฬา ดนตรี  ภาพยนตร์ การเลี้ยงสัตว์ เวลาว่างและนันทนาการ การท่องเที่ยว อาชีพ ความยาวของบทความ

ไม่ต่ำกว่า 90 ตัวอักษร

ตัวอย่าง

大气污染、水污染等环境问题是目前全世界人类所共同关心的核心问题之一。你们知道吗这些问题是怎么产生的?

我们应该如何保护呢?

(สามารถบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น)

泰国有很多名胜古迹,如:大城历史公园,它有四百多年的历史,已经被联合国教科文组织评为世界文化遗产。

中国昆明石林是世界自然遗产。

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

联合国教科文组织= UNESCO

世界文化遗产= มรดกโลกทางวัฒนธรรม

世界自然遗产= มรดกโลกทางธรรมชาติ

世界七大奇迹 = สิ่งมหัศจรรย์โลก 7 อย่าง

 

2. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ สาระ หรือหัวข้อเรื่องที่ได้จากการ วิเคราะห์ เหตุการณ์ และสถานการณ์

ที่อยู่ในความสนใจ

s การจับใจความสำคัญ แก่นสาระ การวิเคราะห์ เหตุการณ์ และสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ

s การวิเคราะห์เรื่อง เพื่อจับใจความสำคัญ สาระ

หรือหัวข้อเรื่อง

s ข้อความ บทสนทนา บทอ่าน นิทาน เรื่องสั้น เหตุการณ์

ที่อยู่ในความสนใจ เช่น ภาพยนตร์  กีฬา ดนตรี เพลง

ตัวอย่าง

这件事我们可以看出

总结出……

 

3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่ใน

ความสนใจ พร้อมให้เหตุผลประกอบ

 

 

s ประโยค และข้อความแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผลเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์ต่างๆ

ที่อยู่ในความสนใจ

ตัวอย่าง

我不同意你买这辆车

因为这辆车又贵又费油。

我认为这件衣服很适合你

价格不高

款式新颖。

ม.6

1. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์ ข่าวหรือเหตุการณ์ เรื่องราวหรือประเด็นต่างๆ ของ   สังคม

s การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์  ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นต่างๆ เช่น การเดินทาง อาหาร กีฬา ดนตรี  ภาพยนตร์ การเลี้ยงสัตว์ เวลาว่างและนันทนาการ อาชีพ การท่องเที่ยว การศึกษา  สภาพสังคม เศรษฐกิจ

ความยาวของบทความไม่ต่ำกว่า 150 ตัวอักษร

ตัวอย่าง

中泰两国有着悠久的友好关系。

自从1975 年建立外交关系以来,

两国在政治、经济、文化

贸易和军事等方面的交流与合作得到了全面的发展。

两国的贸易与投资额不断增加

泰国出口到中国的主要商品有大米

橡胶、热带水果

电脑配件等。

泰国从中国进口电器

电子产品、机械。

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

2. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ สาระหรือหัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์ข่าวสั้นๆ เหตุการณ์ สถานการณ์ของสังคมและประเทศ

s การจับใจความสำคัญ สาระ การวิเคราะห์ ข่าวสั้นๆ เหตุการณ์ และสถานการณ์ของสังคมและประเทศ

s การวิเคราะห์เรื่อง เพื่อจับใจความสำคัญ สาระหรือ

หัวข้อเรื่อง

s ข้อความ บทสนทนา บทอ่าน นิทาน เรื่องสั้น

เรื่องเล่า ข่าว เหตุการณ์  สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ เช่น ภาพยนตร์ กีฬา ดนตรี เพลง บุคคลสำคัญ

ตัวอย่าง

这篇文章反映

指出……

这篇报道评论……

 

3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ต่างๆ 

พร้อมให้เหตุผลประกอบ

 

 

s ประโยค และข้อความแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผลเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ต่างๆ

ตัวอย่าง

我认为留学北京好处多

首先有很多名牌大学

其次能学到标准的普通话

最后就是北京有很多名胜

古迹。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ 2: ภาษาและวัฒนธรรม

 

มาตรฐาน ต 2.1   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้

 

อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.4

1. เลือกใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล  โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน

s การเลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา ระดับของภาษา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน

ตัวอย่าง 

你叫什么名字?、您贵姓?、 你几岁?

你多大了?、 谢谢夸奖、多谢夸奖、不敢当

哪里,哪里、您过奖了、哪儿的话、差远了

- มารยาทบนโต๊ะอาหาร เช่น การใช้ตะเกียบ ตำแหน่งที่นั่งในโต๊ะอาหารและในที่ประชุม

- คำที่เป็นสิริมงคลและคำที่ไม่เป็นสิริมงคล

- คำต้องห้าม  เช่น  破、苦、死、穷、鬼 、倒霉ไม่ใช้ในเทศกาลตรุษจีนและในงานมงคล

 

2.  บอกชื่อ/คำศัพท์ และตอบคำถามเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของจีน   

s คำศัพท์และข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของจีน เช่น ชื่อวันสำคัญ เครื่อง

แต่งกาย อาหาร เครื่องดื่ม เพลง เกมภาษา ศิลปการแสดง สี  

ตัวอย่าง

春节、中秋节、茶、饺子、包子、旗袍

满月 -  中:抓周、满月酒       

-        泰: 剃胎毛

生日: 生日蛋糕、长寿面

婚礼 :新郎、新娘

葬礼 :悼念、花圈

 

3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

 

s กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การถักเชือก การตัดกระดาษ การเขียนพู่กันจีน บทบาทสมมุติ วันตรุษจีน วันขึ้นปีใหม่

ตัวอย่าง

剪纸、中国结、猜谜语  、歌舞、书法、画画儿

象棋、表演、朗诵、武术、中文电脑

ม.5

1. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล  โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน 

s การเลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา ระดับของภาษา  ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน

ตัวอย่าง

谢谢夸奖、多谢夸奖

不敢当、哪里,哪里

您过奖了、哪儿的话、差远了

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

- มารยาทบนโต๊ะอาหาร เช่น การใช้ตะเกียบ ตำแหน่งที่นั่งในโต๊ะอาหารและในที่ประชุม

- คำที่เป็นสิริมงคลและคำที่ไม่เป็นสิริมงคล

- คำต้องห้าม  เช่น 破、苦、死、穷、鬼 、倒霉ไม่ใช้ในเทศกาลตรุษจีนและในงานมงคล

 

2.  ให้ข้อมูล หรืออธิบาย บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของจีน

s คำศัพท์และข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของจีน เช่น เทศกาลต่างๆ เครื่อง

แต่งกาย อาหาร เครื่องดื่ม เพลง เกมกีฬา ศิลปการแสดง สี  

ตัวอย่าง

满月 -  中:抓周、满月酒       

-        泰: 剃胎毛

生日:生日蛋糕、长寿面

婚礼 : 新郎、新娘

葬礼 :悼念、花圈

 

3. อธิบายและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่  ขนบธรรมเนียมประเพณี ของจีน

s กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่น เพลง การถักเชือก การตัดกระดาษ การเขียนพู่กันจีน บทบาทสมมุติ ละครสั้น วันตรุษจีน วันขึ้นปีใหม่ เทศกาลต่างๆ

ตัวอย่าง

剪纸、中国结、猜谜语 

 歌舞、书法、画画儿

象棋、表演、朗诵、武术

中文电脑

ม.6

1. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง กิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล และโอกาส ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม

ของจีน

s การเลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนาให้เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน

ตัวอย่าง 

明天见。不见不散。

(การเลือกใช้ภาษา)   

 大家好。各位好。

 

2. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่  ความคิด ความเชื่อ และที่มาของ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของจีน

s ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่  ความคิด  ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมประเพณีของจีน เช่น สถานที่สำคัญ การใช้เวลาว่าง เทศกาลต่างๆ เครื่องแต่งกาย อาหาร เครื่องดื่ม เพลง เกมกีฬา ศิลปการแสดง  

ตัวอย่าง

满月 -  中:抓周、满月酒       

-        泰: 剃胎毛

生日生日蛋糕、长寿面

婚礼:新郎、新娘

葬礼:悼念、花圈

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

3. อธิบายและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีของจีน

s ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่  ขนบธรรมเนียมประเพณีของจีน

s กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม เพลง การเขียนพู่กันจีน บทบาทสมมุติ ละครสั้น เทศกาลต่างๆ

ตัวอย่าง

剪纸、中国结、猜谜语 

歌舞、书法、画画儿

象棋、表演、朗诵、武术

中文电脑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ 2: ภาษาและวัฒนธรรม

 

มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

 

กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.4

1. บอกความแตกต่างระหว่างการออกเสียงตัวอักษร คำ วลี  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนกับภาษาไทย

s ความแตกต่างระหว่างตัวอักษร คำ วลี โครงสร้างประโยค สำนวนภาษา ของภาษาจีนกับภาษาไทย 

ตัวอย่าง

- ตัวอักษรจีน: วิธีการสร้างอักษรจีน/ ส่วนประกอบของตัวอักษรจีน

- คำ: คำพ้องรูป –พ้องเสียง/ คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน

- วลี: โครงสร้างวลี เช่น红车( สีแดง + รถ ) / รถสีแดง

- ประโยค: ประโยคความเดียวที่มีส่วนขยาย ได้แก่

 主语、谓语、宾语  、 定语、状语、补语

เช่น我在食堂吃饭。( ฉัน + อยู่ที่โรงอาหาร + กินข้าว) / 

ฉันกินข้าวที่โรงอาหาร

- ประโยคความซ้อน ได้แก่

 并列复句、承接复句、递进复句、选择复句

因果复句、转折复句、条件复句、让步复句

目的复句、假设复句、紧缩复句

- รูปประโยค  句式  “被” 字句“有” 字句

“把” 字句、动句 兼语句

- เครื่องหมายวรรคตอน

- สำนวน-สุภาษิต-คติพจน์ เช่น  成语、谚语、俗语

歇后语、座右铭

ตัวอย่าง

亡羊补牢 / วัวหายล้อมคอก   

对牛弹琴 / สีซอให้ควายฟัง

 

2. บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง และประเพณีของจีนกับของไทย

 

 

s ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล

งานฉลอง และประเพณีของจีนกับของไทย เช่น ประเพณีวันแม่ วันเด็ก  วันครู  

ตัวอย่าง

生活:四合院、饮食文化、

                 中国乐器、体育、艺术

习俗:风水、送礼、吉祥数字

                  吉祥物、神仙

节日:儿童节、教师节、国庆节

                 劳动节、春节、宋干节

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.5

1. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนกับภาษาไทย

s ความแตกต่างระหว่าง ตัวอักษร คำ วลี โครงสร้างประโยค สำนวนภาษา ของภาษาจีนกับภาษาไทย 

ตัวอย่าง

- ตัวอักษรจีน: วิธีการสร้างอักษรจีน/ ส่วนประกอบของตัวอักษรจีน

- คำ: คำพ้องรูป –พ้องเสียง/ คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน

- วลี: โครงสร้างวลี เช่น红车( สีแดง + รถ ) / รถสีแดง

- ประโยค: ประโยคความเดียวที่มีส่วนขยาย ได้แก่

 主语、谓语、宾语  、 定语、状语、补语

เช่น  我在食堂吃饭。( ฉัน + อยู่ที่โรงอาหาร + กินข้าว) /  ฉันกินข้าวที่โรงอาหาร

- ประโยคความซ้อน ได้แก่

 并列复句、承接复句

递进复句、选择复句

因果复句、转折复句

条件复句、让步复句

目的复句、假设复句

紧缩复句

- รูปประโยค  句式  “被” 字句“有” 字句

“把” 字句、动句 兼语句

- เครื่องหมายวรรคตอน

- สำนวน-สุภาษิต-คติพจน์成语、谚语、俗语

歇后语、座右铭

ตัวอย่าง

亡羊补牢 / วัวหายล้อมคอก   

对牛弹琴 / สีซอให้ควายฟัง

 

2. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรมของไทย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม

s การอภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของจีนกับของไทย เช่น การกำหนดตำแหน่งการนั่งโต๊ะอาหาร การรับประทานอาหาร 

ตัวอย่าง

生活:四合院、饮食文化

                  中国乐器、体育、艺术

习俗:风水、送礼、吉祥数字

                    吉祥物、神仙

节日:儿童节、教师节、国庆节

                 劳动节、春节、宋干节

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.6

1. อธิบายหรือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค สำนวน คำพังเพย สุภาษิต และ

บทกลอนของภาษาจีนกับภาษาไทย

s ความแตกต่างระหว่าง โครงสร้างประโยค สำนวนภาษา สุภาษิต และบทกลอน ของภาษาจีนกับภาษาไทย 

ตัวอย่าง

- ตัวอักษรจีน: วิธีการสร้างอักษรจีน/ ส่วนประกอบของตัวอักษรจีน

- คำ: คำพ้องรูป –พ้องเสียง/ คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน

- วลี: โครงสร้างวลี เช่น红车( สีแดง + รถ ) / รถสีแดง

- ประโยค: ประโยคความเดียวที่มีส่วนขยาย ได้แก่

 主语、谓语、宾语   、定语、状语、补语

เช่น我在食堂吃饭。( ฉัน + อยู่ที่โรงอาหาร + กินข้าว) / 

ฉันกินข้าวที่โรงอาหาร

- ประโยคความซ้อน ได้แก่

 并列复句、承接复句、递进复句、选择复句

因果复句、转折复句、条件复句、让步复句

目的复句、假设复句、紧缩复句

- รูปประโยค  句式“被” 字句“有” 字句

“把” 字句、动句 、兼语句

- เครื่องหมายวรรคตอน

- สำนวน-สุภาษิต-คติพจน์成语、谚语、俗语

歇后语、座右铭

ตัวอย่าง

亡羊补牢 / วัวหายล้อมคอก   

对牛弹琴 / สีซอให้ควายฟัง

- บทกลอนของภาษาจีนและภาษาไทย ได้แก่

静夜思  、春眠

 

2. วิเคราะห์หรืออภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมของไทย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม

s การวิเคราะห์ อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรมของไทย เช่น ตัวเลขมงคล การทักทาย

ตัวอย่าง

生活:四合院、饮食文化、

                 中国乐器、体育、艺术

习俗:风水、送礼、吉祥数字

                  吉祥物、神仙

节日:儿童节、教师节、国庆节

                  劳动节、春节、宋干节

 

 

 

 

สาระที่ 3: ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

 

มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐาน

 

ในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.4

1. ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลหรือ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้และนำเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน

s การค้นคว้า การสืบค้น และการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

s กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ได้แก่

-  数学 (加、减、乘、除)

- 自然科学(物理、化学、生物、天文学、地质)

-  社会科学(经济学、地理、历史、宗教与文化(思想品德

   社会道德、好公民))

-  泰语

-  外语(英语、汉语、法语、日语、德语、阿拉伯语、梵巴语)

-  卫生与体育

-  艺术(手工艺、绘画、音乐、舞蹈)

-  职业与科技

ม.5

1. ค้นคว้า สืบค้น รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน

s การค้นคว้า การสืบค้น การรวบรวม การสรุป  และการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

s กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ได้แก่

-   数学 (加、减、乘、除)

- 自然科学(物理、化学、生物、天文学、地质)

-  社会科学(经济学、地理、历史、宗教与文化(思想品德

   社会道德、好公民))

-  泰语

- 外语(英语、汉语、法语、日语、德语、阿拉伯语、梵巴语)

-  卫生与体育

-  艺术(手工艺、绘画、音乐、舞蹈)

-  职业与科技

ม.6

1. ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน

s การค้นคว้า/การสืบค้น การบันทึก การสรุป การแสดงความคิดเห็น และการนำเสนอ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

s กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ได้แก่

-  数学 (加、减、乘、除)

- 自然科学(物理、化学、生物、天文学、地质)

-  社会科学(经济学、地理、历史、宗教与文化(思想品德

   社会道德、好公民)

-  泰语

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

- 外语(英语、汉语、法语、日语、德语、阿拉伯语、梵巴语)

- 卫生与体育

- 艺术(手工艺、绘画、音乐、舞蹈)

-  职业与科技

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ 4: ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

 

มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.4

1. ใช้ภาษาสื่อสาร ในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และสถานศึกษา

s การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา เช่น การทักทาย การแนะนำตนเอง เพื่อน ครอบครัว โรงเรียน

s นำคำศัพท์ ประโยค บทสนทนา และบทความที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง

ม.5

1. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน

s การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน เช่น การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญในชุมชน

s นำคำศัพท์ ประโยค บทสนทนา และบทความที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง

 

ม.6

1. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมโลก

s การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมโลก เช่น การเล่าเหตุการณ์สำคัญ ข่าวในประเทศจีนและประเทศไทย เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก

s นำคำศัพท์ ประโยค บทสนทนา และบทความที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ 4: ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

 

มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ

 

และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.4

1. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้นหรือค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการ ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

s การใช้ภาษาจีนในการสืบค้น การค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการ

ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

ตัวอย่าง

- การสืบค้นข้อมูล

查词典、查资料、上网、网上搜索

输入网址

- การกรอกแบบฟอร์ม

姓名、性别、年龄、出生日期、国籍

地址电子邮件、学历

(ตัวอย่างเอกสารดูในภาคผนวก)

 

2. เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาจีน

s การใช้ภาษาจีนในการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เช่น แผ่นพับแนะนำโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น การทำแผ่นปลิว ป้ายคำขวัญ ประกาศ นิทรรศการ การแข่งขันทักษะ  ยุวมัคคุเทศก์

s การนำเสนอข้อมูล ข่าวสารในโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาจีน

ตัวอย่าง

制作标语、宣传册(板)

布告栏  、制作中文网页

夏令营、展览、才艺比赛

小导游

ม.5

1. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้นหรือค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้ หรือข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

s การใช้ภาษาจีนในการสืบค้น การค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการ

ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

ตัวอย่าง

- การสืบค้นข้อมูล

查词典、查资料、上网、网上搜索、输入网址

- การกรอกแบบฟอร์ม

姓名、性别、年龄、出生日期、国籍、地址

电子邮件、学历

(ตัวอย่างเอกสารดูในภาคผนวก)

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

2. เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาจีน

s การใช้ภาษาจีนในการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เช่น แผ่นพับแนะนำโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น การทำแผ่นปลิว ประกาศป้ายคำขวัญ นิทรรศการ

s การนำเสนอข้อมูล ข่าวสารในโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาจีน

ตัวอย่าง

制作标语、宣传册(板)

布告栏、制作中文网页

夏令营、展览、才艺比赛

小导游

ม.6

1. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้นหรือค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้ หรือข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

s การใช้ภาษาจีนในการสืบค้น การค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อในรูปแบบต่างๆ และแหล่งการเรียนรู้หลากหลายในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

ตัวอย่าง

- การสืบค้นข้อมูล

 查词典、查资料、上网、网上搜索、输入网址

- การกรอกแบบฟอร์ม

姓名、性别、年龄、出生日期、国籍、地址

电子邮件、学历

(ตัวอย่างเอกสารดูในภาคผนวก)

 

2. เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น หรือประเทศเป็นภาษาจีน

s การใช้ภาษาจีนในการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เช่น แผ่นพับแนะนำโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น การทำแผ่นปลิว ประกาศป้ายคำขวัญ นิทรรศการ

s การนำเสนอข้อมูล ข่าวสารในโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาจีน

ตัวอย่าง

制作标语、宣传册(板)

布告栏、制作中文网页

夏令营、展览、才艺比赛

小导游

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดชั้นปีและสาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

หลักสูตรภาษาจีนพื้นฐานต่อเนื่อง 12 ปี (ป.1- ม.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ 1: ภาษาเพื่อการสื่อสาร

 

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ป.1

1. ปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ ที่ฟัง

s คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน

ตัวอย่าง

请脱鞋qǐng tuō xié、请进qǐng jìn 、 起立qǐlì

请坐qǐng zuò 、坐下zuò xià、安静ānjìng

听老师…… tīng lǎoshī……、打开书dǎ kāi shū

请看qǐng kàn、看黑板kàn hēibǎn、

别说话bié shuōhuà           

2. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน

(拼音) อ่านออกเสียง และประสมเสียง

คำง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง

s พยัญชนะ สระเดี่ยว และวรรณยุกต์

s หลักการออกเสียง

s การประสมเสียง

3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยค

จากการฟังหรืออ่าน

s คำ กลุ่มคำ และประโยคที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร และเครื่องดื่ม คำศัพท์ 50-100 คำ

4. ตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ

ที่มีภาพประกอบ

s ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพประกอบ

s ประโยคคำถามและคำตอบ

ตัวอย่าง 

这/ 那是狗、鸡、大象、熊猫。

zhè/nà shì gǒu ,jī,dàxiàng, xióngmāo.

 ……什么?……shénme?

A: 这 / 那是什么? Zhè /nà shì shénme? 

B: 这/ 那是猫。Zhè/nà shì māo.

A: 你好吗? Nǐ hǎo ma ? B: 我很好。Wǒ hěn hǎo.

ป.2

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอร้องง่ายๆ

ที่ฟัง

s คำสั่ง และคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน 

ตัวอย่าง 

请进qǐng jìn 、 起立qǐlì 、请坐qǐng zuò

坐下zuò xià、安静ānjìng 、听老师…… tīng lǎoshī……

打开书dǎ kāi shū 、请看…… qǐng kàn…

请问qǐng wèn  、请回答qǐng huídá、坐下来zuò xià lái  一起读yìqǐ dú、跟老师读gēn lǎoshī dú、

请准备qǐng zhǔnbèi          

 

2. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน(拼音)

อ่านออกเสียง ประสมเสียง อ่านอักษรจีน คำศัพท์ และประโยคง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง

 

s พยัญชนะ สระเดี่ยว สระประสม และวรรณยุกต์

s หลักการออกเสียง การประสมเสียง

s ตัวอักษรจีน คำศัพท์ และประโยคง่ายๆ

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยค

จากการฟังหรือการอ่าน

s คำ กลุ่มคำ ประโยคความเดียวที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร

เครื่องดื่ม และนันทนาการ คำศัพท์สะสม 150-200 คำ

 

4. ตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ

ที่มีภาพประกอบ

s ประโยค บทสนทนาหรือนิทานที่มีภาพประกอบ

s ประโยคคำถามและคำตอบ

ตัวอย่าง

是……吗? Shì……ma ?

A: 你是学生吗?Nǐ shì xuéshēngma?

B: 是 / 不是。Shì/búshì.

……是不是?  …… shìbushì?

A: 这是不是笔? zhèshìbúshìbǐ?

B: 是/ 不是。shì/búshì.

ป.3

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอร้องที่ฟังหรืออ่าน

s  คำสั่ง คำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน

 ตัวอย่าง

请进qǐng jìn 、起立qǐlì 、请坐qǐng zuò

坐下zuò xià、安静ānjìng  

听老师…… tīng lǎoshī……、打开书dǎ kāi shū

请看qǐng kàn 、 请问qǐng wèn  、请回答qǐng huídá

坐下来zuò xià lái 、请举手qǐng jǔ shǒu

请准备qǐng zhǔnbèi 、一起读yìqǐ dú 

跟老师读gēn lǎoshī dú 、一个一个读yígè yígè dú   

请你读一遍,再读遍qǐngnǐdúyībiàn,zàidúyībiàn。

2. ประสมเสียง อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ ประโยค และบทฝึกออกเสียงง่ายๆ

ตามหลักการออกเสียง

 

 

 

 

 

s หลักการออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และพยางค์ เสียงเน้นหนัก-เบาในคำ  กลุ่มคำตามระดับเสียงสูง-ต่ำ เช่น ประโยคคำถาม  และเสียงสัมผัส

ในประโยค

s การประสมเสียง

s คำศัพท์ กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว และบทฝึกออกเสียงเช่น 绕口令ràokǒulìng

s การหาคำศัพท์จากพจนานุกรมภาพ 

3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยค

จากการฟังหรือการอ่าน

s คำ กลุ่มคำ ประโยคความเดียว สัญลักษณ์ที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า และนันทนาการ คำศัพท์สะสม 250-300 คำ

4. ตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ

ที่มีภาพประกอบ

s ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพประกอบ  

s ประโยคคำถามและคำตอบ

ตัวอย่าง

是……吗?shì……ma?

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

A:她是泰国人吗?tāshìtàiguórénma?

B: 是。她是泰国人shì. tāshìtàiguórén。

    在……哪儿?zài……nǎr?

A:小吃店在哪儿xiǎochīdiànzàinǎr?

B:在哪儿。Zàinǎr.

……是不是? ……shìbúshì?

A:  这是不是你的笔?zhèshìbúshìnǐdebǐ?

B: 是/ 不是。shì /búshì.

A: 他是不是老师?tāshìbushìlǎoshī?   

B: 不是búshì

……谁?……shuí?

A: 他是谁? tāshìshuí ?  

B: 他是老师。tāshìlǎoshī.

ป.4

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำง่ายๆ ที่ฟังหรืออ่าน

s คำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำที่ใช้ในห้องเรียน

เช่น การเล่นเกม การวาดภาพ กฎระเบียบของห้องเรียน

ตัวอย่าง

看黑板kànhēibǎn 、看地图kàndìtú

再说一遍zàishuōyībiàn

读后请画画儿dúhòuqǐnghuàhuàr

放在里面fàngzàilǐmiàn、不要去búyàoqù   

请排队qǐngpáiduì

你应该天天练习nǐyīnggāitiāntiānliànxí

你要用心听nǐyàoyòngxīntīng                                                

上课不可以吃东西shàngkèbúkěyǐchīdōngxi

2. ประสมเสียง อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความ  และบทฝึกออกเสียง ตามหลักการออกเสียง

s หลักการออกเสียง

s การประสมเสียง

s คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความ และบทฝึกออกเสียง

s การใช้พจนานุกรม

ตัวอย่าง

วรรณยุกต์เสียง 3 ตามด้วยเสียง 3 ต้องออกเสียงตัวแรกเป็นเสียง 2 เช่น Nǐhǎo、hěnměi、hǎojiǔ

3. ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย

ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ ประโยค และข้อความสั้นๆ ที่ฟังหรืออ่าน

s กลุ่มคำ ประโยคความเดียว สัญลักษณ์ เครื่องหมาย

ที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหาร สิ่งแวดล้อมรอบตัว เครื่องดื่ม งานอดิเรก นันทนาการ คำศัพท์สะสม 300-400 คำ

4. ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ

ที่มีภาพประกอบ    

s ประโยค บทสนทนา นิทานที่มีภาพประกอบ

s คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น ใคร

ทำอะไร ที่ไหน   

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

ตัวอย่าง

……谁? ……shuí? ……什么? ……shénme?  

……哪里? ……nǎli?

……在做什么? ……zàizuòshénme?

ป.5

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน

s คำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำที่ใช้ในห้องเรียน

เช่น การเล่นเกม การวาดภาพ

ตัวอย่าง

请放下去qǐngfàngxiàqù 、请回答qǐnghuídá

 注意听zhùyìtīng、请排队qǐngpáiduì  

请帮我…… qǐngbāngwǒ……

请等一下qǐngděngyíxià

慢慢说mànmànshuō  、不要吵闹búyàochǎonào

你应该多看多写nǐyīnggāiduōkànduōxiě                          

 先举手,再说话yàoshuōhuàxiānjǔshǒu 

 

2. อ่านออกเสียงประโยค  ข้อความ และ

บทกลอนสั้นๆ ตามหลักการออกเสียง

s หลักการออกเสียง

s ประโยค ข้อความ และบทกลอนสั้นๆ

s การใช้พจนานุกรม

ตัวอย่าง

การเปลี่ยนเสียงของ yī 一 、bù 不

 

3. ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ตรงตามความหมายของกลุ่มคำ ประโยค และข้อความสั้นๆ ที่ฟังหรืออ่าน

 

 

s กลุ่มคำ ประโยคความรวม ข้อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม งานอดิเรก สุขภาพ นันทนาการ การซื้อ-ขาย

คำศัพท์สะสม 400-500 คำ

4. บอกใจความสำคัญ และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ หรือเรื่องสั้นๆ

s ประโยค บทสนทนา นิทานง่ายๆ หรือเรื่องสั้นๆ

s คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น  ใคร

ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร

ตัวอย่าง

……谁?……shuí?  

……什么?……shénme?    

……哪里?……nǎli?   

……在做什么?……zàizuòshénme?

……什么时候?……shénmeshíhòu?

ป.6

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำที่ฟังและอ่าน

s  คำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำ เช่น การเล่นเกม

การวาดภาพ

ตัวอย่าง

请排队qǐngpáiduì 、分组fēnzǔ 、准备zhǔnbèi 

开始kāishǐ  、请站起来qǐngzhànqǐlái  

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

再做一次zàizuòyícì

请帮助他qǐngbāngzhùtā   

请再画qǐngzàihuà

注意听zhùyìtīng  

要回答先举手yàohuídáxiānjǔshǒu 

先听后说xiāntīnghòushuō

 

2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และ

บทกลอน ตามหลักการออกเสียง  

s หลักการออกเสียง

s ข้อความ นิทาน และบทกลอน 

s การใช้พจนานุกรม

ตัวอย่าง

การออกเสียงเบา 轻声qīngshēng

การออกเสียงม้วนลิ้น儿化音érhuàyīn

 

3. ระบุประโยค ข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพ  สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย ที่ฟังหรืออ่าน

s ประโยค ข้อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมายที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม งานอดิเรก นันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟ้าอากาศ คำศัพท์สะสม 500-600 คำ

 

4.  บอกใจความสำคัญ และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน หรือเรื่องเล่าง่ายๆ

s ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือเรื่องเล่า

s คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น  ใคร

ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทำไม

ตัวอย่าง

……谁?……shuí?

……什么?……shénme?    

……哪里?……nǎli?

……在做什么?……zàizuòshénme?

……什么时候?……shénmeshíhòu?

怎么样?zěnmeyàng?、为什么?wèishénme?

ม.1

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ

และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน

 

s คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจง เช่น การเล่นเกม การบอกทิศทาง ป้าย และสัญลักษณ์ต่างๆ

ตัวอย่าง

现在开始上课。、请给我看一看。

猜一猜,填空。、禁止抽烟、男/女洗手间

A: 请问,图书馆在哪儿?

B: 在学校的东边。    

2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และ

บทร้อยกรองสั้นๆ ตามหลักการออกเสียง

 

 

s หลักการออกเสียง

s ข้อความ นิทาน และบทร้อยกรองสั้นๆ

s การใช้พจนานุกรม 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

3. ระบุประโยคและข้อความ หรือตอบคำถามให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงที่อ่าน  

 

s ประโยค หรือข้อความที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหารสิ่งแวดล้อม เครื่องดื่ม

เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ

การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษา อาชีพ การเดินทาง

คำศัพท์สะสม 600-750 คำ

 

4. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ และ

ตอบคำถาม จากการฟังและการอ่าน

s บทอ่าน บทสนทนา  นิทาน  เรื่องสั้น เรื่องเล่า

s การจับใจความสำคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ

s คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น ใคร

ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทำไม ใช่หรือไม่

ตัวอย่าง

谁,什么,哪儿、先…… 后 ……

A: 谁打球?   B:……

A: 他做什么? B:……

A: 他去哪儿? B:……

A: 他什么时候回来? B:……

ม.2

1. ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง  และคำอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน

 

  

s คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบาย  เช่น

การเล่นเกม การทำอาหารและเครื่องดื่ม การประดิษฐ์ การบอกทิศทาง ป้าย และสัญลักษณ์ต่างๆ หรือการใช้อุปกรณ์

ตัวอย่าง

请翻开书到第……页。

请大家跟着我做菜。

学生要多喝牛奶。

少放油。、不要太辣。

多放点儿辣椒。、不放味精。

2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ  ตามหลักการอ่าน 

 

s หลักการอ่านออกเสียง

s ข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ

s การใช้พจนานุกรม

 

3. ระบุประโยคและข้อความ หรือตอบคำถามให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน

 

s ประโยค หรือข้อความที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ

การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษา อาชีพ การเดินทาง ท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คำศัพท์สะสม 750-900 คำ

s สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว์ สิ่งของ บุคคล สถานที่ต่างๆ

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

4. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน และตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมให้เหตุผล และยกตัวอย่างง่ายๆ ประกอบ

 

s บทอ่าน บทสนทนา  นิทาน  เรื่องสั้น เรื่องเล่า

s การจับใจความสำคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน

s คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น ใคร

ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทำไม  ใช่หรือไม่

s ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล และการยกตัวอย่าง

ตัวอย่าง

从…… 到……

A: 谁打球?  B:……

A: 他做什么? B:……

A: 他去哪儿? B:……

A: 他什么时候回来? B:……

A: 他怎么去? B:……

A: 他为什么不来?   B:……

A: 你觉得汉语难不难?B: 不难/很难。

ม.3

1. ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำชี้แจง คำแนะนำ และคำอธิบายที่ฟังและอ่าน

s  คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบาย เช่น

การเล่นเกม การประดิษฐ์ การใช้ยาหรือฉลากยา

การบอกทิศทาง ป้าย และสัญลักษณ์ ประกาศต่างๆ

หรือการใช้อุปกรณ์

ตัวอย่าง

可以让我去吗?、请问,大皇宫怎么走?

一直往前走、到十字路口往右拐。

对不起,请让一下。

打扰一下,请帮我看看我的电脑。

不好意思, 可以用一下儿你的手机吗?

这种药饭后吃,一天三次,每次两片。

2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ ตามหลักการอ่าน 

s หลักการอ่านออกเสียง

s ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ

s การใช้พจนานุกรม

3. ระบุหรือเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค

และข้อความที่ฟังหรืออ่าน

s ประโยค หรือข้อความที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหารสิ่งแวดล้อม เครื่องดื่ม

เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ

การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษา อาชีพ การเดินทาง ท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คำศัพท์สะสม 900-1,050 คำ

s สื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ เช่น กราฟสัญลักษณ์ เครื่องหมาย แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว์

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

สิ่งของ บุคคล สถานที่ต่างๆ

 

4. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน และตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน จากสื่อประเภทต่างๆ  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

s บทอ่าน บทความ เรื่องสั้นข่าว จากหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่ออื่นๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์  ซีดี เว็บไซต์

s การจับใจความสำคัญจากการฟังและการอ่าน เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน

s คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น ใคร

ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทำไม  ใช่หรือไม่

s ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล และการยกตัวอย่าง

ตัวอย่าง

觉得…… 、 想……

“把”字句“被”字句“让”、“叫”

我觉得中国茶很好喝。、我想明天会下雨。

你同意吗?、 我同意。、我不同意。

我喜欢学中文,因为中文很有意思。

ม.4

1.ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ

คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟัง

และอ่าน

-                                               s คำสั่ง คำแนะนำ คำขอร้อง คำชี้แจง คำอธิบาย และ

-                                               คำบรรยาย เช่น ประกาศเตือนภัยต่างๆ การใช้ยา

-                                               การใช้อุปกรณ์และสิ่งของ การสืบค้นข้อมูลทาง

-       อินเทอร์เน็ต ป้ายจราจร และป้ายประกาศต่าง ๆ

ตัวอย่าง

小心地滑、禁止停车、入口、出口、危险

外用药、内服药、搜索、保存、删涂、复制、确定

教师办公室

2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา

และบทร้อยกรอง ตามหลักการอ่าน

s หลักการอ่านออกเสียง

s ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง

s การใช้พจนานุกรม

3. อธิบายและเขียนประโยคหรือข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความที่ฟังหรืออ่าน

s ประโยค หรือข้อความที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง สิ่งใกล้ตัว ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ประเพณี วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

คำศัพท์สะสม 1,050-1,250 คำ

s สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมาย แผนภูมิ กราฟ ตาราง ภาพ วัตถุจริง สิ่งจำลอง

4. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็น

พร้อมให้เหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน

s บทอ่าน บทความ เรื่องสั้น ข่าว จากหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่ออื่นๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์  ซีดี เว็บไซต์

s หลักการอ่านจับใจความสำคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน

s คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น ใคร

ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทำไม ใช่หรือไม่

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

s ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล และการยกตัวอย่าง

ตัวอย่าง

A: 你有什么想法?B:我想…… 、我认为……

句式:

比 、不比、不如 、没有

跟…… (不)一样、越……越……

一边…… 一边……、先……后……

“是…… 的 ”句

装sim卡、充值、电池、禁止拐弯、禁止倒车

ม.5

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน

-       s คำสั่ง คำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ คำชี้แจง

-       คำอธิบาย และคำบรรยาย เช่น ประกาศเตือนภัยต่างๆ 

-       การใช้ยา การใช้อุปกรณ์และสิ่งของ การสืบค้นข้อมูล

-       ทางอินเทอร์เน็ต ป้ายจราจรและป้ายประกาศต่าง ๆ

-       ตัวอย่าง

-         海啸、易燃品、电话本、台风时请勿出海、菜单

信息、信号、短信、新信息、收件箱、电子邮箱

 

2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา และบทร้อยกรอง ตามหลัก

การอ่าน 

s หลักการอ่านออกเสียง

s ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา และบทร้อยกรอง

s การใช้พจนานุกรม

3. อธิบายและเขียนประโยคหรือข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่

ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความที่ฟังหรืออ่าน

s ประโยค หรือข้อความที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง สิ่งใกล้ตัว ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม ประเพณีและวัฒนธรรม

คำศัพท์สะสม 1,250-1,500 คำ

s สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง  เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมาย แผนภูมิ กราฟ ตาราง ภาพ วัตถุจริง สิ่งจำลอง

4. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ สรุปความ และแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน

s บทอ่าน บทความ เรื่องสั้น ข่าว จากหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่ออื่นๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์  ซีดี เว็บไซต์

s หลักการอ่านจับใจความสำคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน

s คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น ใคร

ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทำไม ใช่หรือไม่

s ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล และการยกตัวอย่าง

ตัวอย่าง

连…… 都…… 、连…… 也……

如果…… 就……、一方面…… 一方面……

又…… 又…… 、既 …… 又……、觉得

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

A: 你对这件事有什么意见?

B: 我觉得…… 、我认为……像 比如

A: 我喜欢去公园,像北海、颐和园什么的

因为那儿的空气很凉快。

B:泰国有很多水果,比如;榴莲、红毛丹

   山竹芒果等等。

ม.6

1. ปฏิบัติตามคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยาย จากข้อมูลทางสื่อต่างๆ

-       s คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยาย

-       จากข้อมูลทางสื่อต่างๆ เช่น ประกาศต่างๆ คู่มือการใช้

-       อุปกรณ์และสิ่งของ ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ป้ายจราจร

-       และป้ายประกาศต่าง ๆ

-       ตัวอย่าง

-         暂停上课、继续上课、请系安全带、填表、欢迎光临

- 通知、 布告栏、报纸、杂志、网络新闻、闲人免进

- 网络信息

 

2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง ตามหลักการอ่าน  

s หลักการอ่านออกเสียง

s ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง

s การใช้พจนานุกรม

 

3. อธิบายและเขียนประโยคหรือข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความที่ฟังหรืออ่าน

s ประโยค หรือข้อความที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง สิ่งใกล้ตัว ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม ประเพณีและวัฒนธรรม

คำศัพท์สะสม 1,500 คำ ขึ้นไป

s สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง  เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมาย แผนภูมิ กราฟ ตาราง ภาพ วัตถุจริง สิ่งจำลอง

 

4. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นพร้อมให้เหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน

s บทอ่าน บทความ เรื่องสั้น ข่าว จากหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่ออื่นๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์  ซีดี เว็บไซต์

s หลักการอ่านจับใจความสำคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน

s คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น ใคร

ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทำไม ใช่หรือไม่

s ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล และการยกตัวอย่าง

ตัวอย่าง

应该……、虽然……但是……

因为…… 所以……

既然……就……

不但……而且……

非 ……不可、只要…… 就……

只有…… 才……觉得

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

对我来说、依我看、对于这件事

要考试了,你们应该努力学习。

A: 你对这件事有什么意  见?

B: 我觉得…… 、我认为……像 比如

A: 我喜欢去公园,像北海、颐和园什么的,

   因为那儿的空气很凉快。

B:泰国有很多水果,比如;榴莲、红毛丹

    山竹芒果等等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ 1: ภาษาเพื่อการสื่อสาร

 

มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และ

 

                                ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ป.1

1. พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่าง บุคคล ตามแบบที่ฟัง

 

s บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ

ขอโทษ

s ประโยคหรือข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง 

ตัวอย่าง

你好! nǐhǎo! 、你们好! nǐmenhǎo!

我叫……。wǒjiào……、再见! zàijiàn!

A: 对不起。duìbuqǐ.   B: 没关系。méiguānxi.

A: 谢谢! xièxie !      B:不客气。búkèqì.

 

2. ใช้คำสั่งง่ายๆ ตามแบบที่ฟัง

s คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน

ตัวอย่าง

请进qǐngjìn 、 起立qǐlì 、请坐qǐngzuò

打开书dǎkāishū 、请看qǐngkàn

 请听qǐngtīng 、请安静qǐngānjìng

 

3. บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง

ตามแบบที่ฟัง

s คำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยคที่ใช้บอกความต้องการ

ตัวอย่าง

我要……  wǒyào……、我不要…… wǒbúyào……

我可以……吗?wǒkěyǐ……ma?

 

4. พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเอง ตามแบบที่ฟัง

s คำ กลุ่มคำ และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง

ตัวอย่าง

我叫…… wǒjiào……、我爱……wǒài……

请问,…… qǐngwèn,……

你叫什么名字?nǐjiàoshénmemíngzì?

你几岁了?nǐjǐsuìle?

我喜欢红色。wǒxǐhuanhóngsè.

我爱妈妈。wǒ àimāmā.

ป.2

1. พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคล ตามแบบที่ฟัง   

s บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ

ขอโทษ

s ประโยคหรือข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง 

ตัวอย่าง

老师好! lǎoshīhǎo! 、大家好! dàjiāhǎo!

早上好!  zǎoshanghǎo!、晚安!wǎnān!

明天见! míngtiānjiàn! 、谢谢! xièxie!

我姓……。wǒxìng……、我叫……。wǒjiào……

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

我……。岁wǒ……suì.

我上……(一年级 )。wǒshàng……(yīniánjí ).

A: 你好吗?nǐhǎoma?  

B: 我很好。 wǒhěnhǎo.

 

2. ใช้คำสั่ง และคำขอร้องง่ายๆ ตามแบบที่ฟัง

sคำสั่ง และคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน

ตัวอย่าง

请听老师qǐngtīnglǎoshī 、跟老师读gēnlǎoshīdú

看黑板打开书kànhēibǎndǎkāishū

合上书héshàngshū

 

3. บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง

s คำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยคที่ใช้บอกความต้องการ

ตัวอย่าง

我要…… wǒyào……、我不要…… wǒbúyào……

我可以……吗?  wǒkěyǐ……ma?

我想…… wǒxiǎng……

我吃苹果,我喝果汁wǒchīpíngguǒ, wǒhēguǒzhī

4. พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเอง ตามแบบที่ฟัง

s คำ กลุ่มคำ และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง

ตัวอย่าง

我叫…… wǒjiào ……、我爱…… wǒài……

我喜欢…… wǒxǐhuan……、我家在…… wǒjiāzài……

你上几年级了?nǐshàngjǐniánjíle?

你学习什么?nǐxuéxíshénme?

你是哪国人?nǐshìnǎguórén?

我是……人。wǒshì……rén.

我的眼睛很大。wǒdeyǎnjīnghěndà.

我的头发很长。wǒdetóufàhěncháng.

我喜欢打球。wǒxǐhuandǎqiú.

ป.3

1. พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง   

s บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ

ขอโทษ

s ประโยคหรือข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง 

ตัวอย่าง

老师好!lǎoshīhǎo!、同学们好!tóngxuémenhǎo!

我姓……,叫……。wǒxìng……,jiào……

今年……岁。jīnnián……suì.

上……年级。shàng……niánjí.

我家有…… 口人,有……

wǒjiāyǒu …… kǒurén,yǒu……

我喜欢…… 。wǒxǐhuan……

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

2. ใช้คำสั่ง และคำขอร้องง่ายๆ ตามแบบที่ฟัง

 

s คำสั่ง และคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน

ตัวอย่าง

请听老师…… qǐngtīnglǎoshī ……

跟老师读gēnlǎoshīdú

看黑板kànhēibǎn  

先听老师说xiāntīnglǎoshīshuō

翻到第……页fāndàodì……yè

请给我…… qǐnggěiwǒ……

 

3. บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง

 

s คำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยคที่ใช้บอกความต้องการ

ตัวอย่าง

我要…… wǒyào……

我不要…… wǒbúyào……

我可以……吗?wǒkěyǐ…….ma?

给我…… gěiwǒ……

我想…… wǒxiǎng……

我想当…… wǒxiǎngdāng……

 

4. พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและสิ่งใกล้ตัว ตามแบบที่ฟัง

 

 

 

 

s คำ กลุ่มคำ และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งใกล้ตัว

ตัวอย่าง

我叫…… wǒjiào ……

我爱…… wǒài……

你是哪国人?nǐshìnǎguórén?

我是……人。wǒshì…….rén.

现在几点了?xiànzàijǐdiǎnle?

现在…… 点。xiànzài……diǎn.

今天星期几?jīntiānxīngqījǐ?

我在洗衣服。wǒzàixǐyīfú.

我在上网。wǒzàishàngwǎng.

 

5. บอกความรู้สึกของตนเอง เกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง

s คำ กลุ่มคำ และประโยคที่ใช้บอกความรู้สึก

เช่น ดีใจ เสียใจ ดี ไม่ดี ชอบ ไม่ชอบ

ตัวอย่าง

怎么样?zěnmeyàng?、

好hǎo、 很好 hěnhǎo

不好bùhǎo、高兴gāoxìng  

不高兴búgāoxìng

我喜欢…… wǒxǐhuan……

我不喜欢…… wǒbúxǐhuan……

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ป.4

1. พูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล 

s บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ

ขอโทษ

s ประโยค ข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว สำนวนการ ตอบรับ

ตัวอย่าง

我是…… wǒshì…… 、这是我的…… zhèshìwǒde……

那是我的…… nàshìwǒde……

他是…… tāshì……

谢谢xièxiè  、不用谢búyòngxiè

不客气búkèqì、对不起duìbuqǐ

没关系méiguānxi

2. ใช้คำสั่ง คำขอร้อง และคำขออนุญาตง่ายๆ

s คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาตที่ใช้ในห้องเรียน

ตัวอย่าง

请进qǐngjìn  、 请坐qǐngzuò

注意听zhùyìtīng  

注意看zhùyìkàn、我可以进来吗?wǒkěyǐjìnláima?

我可以去……吗?wǒkěyǐqù…ma?

3. พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ

ของตนเอง และขอความช่วยเหลือ

ในสถานการณ์ต่างๆ

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้แสดงความต้องการ และขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ 

ตัวอย่าง 

我要…… wǒyào……  

请帮我…… qǐngbāngwǒ……

4. พูดหรือเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและ

สิ่งใกล้ตัว

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว

ตัวอย่าง

你住在哪儿?nǐzhùzàinǎr?

我住在……wǒzhùzài…

你家有几口人?nǐjiāyǒujǐkǒurén?

我家有……口人。wǒjiāyǒu……kǒurén.

我在……学校上学。wǒzài……xuéxiàoshàngxué.

我和同学一起去……wǒhétóngxuéyìqǐqù……

 

5. พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้บอกความรู้สึกของตนเอง เช่น ดีใจ เสียใจ ชอบ ไม่ชอบ รัก ไม่รัก

ตัวอย่าง

觉得juéde、喜欢xǐhuan、爱ài、高兴gāoxìng

伤心shāngxīn、我很高兴。wǒhěngāoxìng.

我很伤心。wǒhěnshāngxīn.、我爱唱歌。wǒàichànggē.

我觉得中文不难。wǒjuédezhōngwénbúnán.

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ป.5

1. พูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  

s บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ

ขอโทษ

s ประโยค ข้อความ หรือภาษาที่ใช้แนะนำตนเอง เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว สำนวนการตอบรับ

ตัวอย่าง

老师好!lǎoshīhǎo! 、我叫…… wǒjiào……

他是我的…… tāshìwǒde……

那是他的…… nàshìtāde……

您贵姓?nínguìxìng?  、这是…… zhèshì……

谢谢xièxie 、不用谢búyòngxiè

不客气búkèqì、对不起duìbuqǐ  

没关系méiguānxi、没什么méishénme

 

2. ใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต และคำแนะนำง่ายๆ

s คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต และคำแนะนำง่ายๆ

ตัวอย่าง

请打开窗qǐngdǎkāichuāng

请站起来qǐngzhànqǐlái

(请)给我看看(qǐng) gěiwǒkànkan

老师,我们可以去……吗?

lǎoshī , wǒmenkěyǐqù...ma?

这样做zhèyàngzuò

你应该…… nǐyīnggāi……

 

3. พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ

ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ

ในสถานการณ์ต่างๆ

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้บอกความต้องการ

ขอความช่วยเหลือ  การตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ

ตัวอย่าง

A: 借一下你的铅笔,  可以吗?

       jiè yí xià nǐ de qiān bǐ , kěyǐ ma?

B:可以kěyǐ。

       对不起,…… duìbuqǐ ……

A: 请问,  洗手间在哪儿?

     qǐngwèn,xǐshǒujiānzàinǎr?

B: 在左边/对不起,不知道。    

     zàizuǒbian/duìbuqǐ,bùzhīdào.

 

4. พูดหรือเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และ

เรื่องใกล้ตัว

 

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

ตัวอย่าง

你从哪里来?nǐcóngnǎlilái?

我从……来。wǒcóng……lái.

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

你的电话号码是多少?nǐdediànhuàhàomǎshìduōshǎo?

02 - ……(การอ่านหมายเลข เลข 1 อ่านว่า yāo)

你在哪儿出生?nǐzàinǎerchūshēng?

我在……出生。wǒzài……chūshēng.

你的生日是几月几号?nǐdeshēngrìshìjǐyuèjǐhào?

我的生日是……。wǒdeshēngrìshì……

 

5. พูดหรือเขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้แสดงความรู้สึก

และการให้เหตุผล เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ  เสียใจ

มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ

ตัวอย่าง

觉得juéde 、喜欢xǐhuan、爱ài

高兴gāoxìng、伤心shāngxīn

快乐kuàilè 、开心kāixīn、好吃hàochī

 好喝hǎohē、我喜欢wǒxǐhuan  

不喜欢唱歌bùxǐhuanchànggē

爸爸回来了, 我很高兴。

bàbahuíláile ,wǒhěngāoxìng.

我考不好,很伤心。

wǒkǎobùhǎo ,hěnshāngxīn.

今天是我的生日,我觉得很快乐、开心。

jīntiānshìwǒdeshēngrì,wǒjuédehěnkuàilè ,kāixīn.

我饿了,要去吃饭。Wǒ’èle ,yàoqùchīfàn.

这个苹果很好吃。zhègepíngguǒhěnhǎochī.

ป.6

1. พูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

s บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ

ขอโทษ

s ประโยค ข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว และสำนวนการตอบรับ

ตัวอย่าง

大家好! dàjiāhǎo!  、明天见! míngtiānjiàn!

我是…… wǒshì……、那是我…… nàshìwǒ……

认识你rènshinǐ 、我很高兴。wǒhěngāoxìng.  

我也是。wǒyěshì.、好的hǎode

我也去。wǒyěqù.

 

2. ใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต และคำแนะนำ

 

s คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต และคำแนะนำ

ตัวอย่าง

不要…… búyào…、请坐好qǐngzuòhǎo

老师,我们可以去……吗?

lǎoshī,wǒmenkěyǐqù……ma?

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

你要认真……  nǐyàorènzhēn……

 你应该…… nǐyīnggāi……

 

3. พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ

ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ

ในสถานการณ์ต่างๆ

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้บอกความต้องการ การขอความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ

ตัวอย่าง

不bù、没méi、

我要一张纸wǒyàoyīzhāngzhǐ

A: 请帮我们……扫地……。

  qǐngbāngwǒmen……sǎodì……

B: 可以,不可以kěyǐ ,bùkěyǐ / 我没空。wǒméikòng.

 

4. พูดหรือเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

ตัวอย่าง

同学们好!tóngxuémenhǎo!

我是……人。wǒshì……rén.

我住在……。wǒzhùzài……

我在……学校读书、学习上学。

wǒzài…xuéxiàodúshū,xuéxí,shàngxué.

这是我的……。zhèshìwǒde……

我的爱好是……。wǒdeàihàoshì……

我读上……年级。Wǒdúshàng…… niánjí.

我在学习……(中文/ 英文)。

wǒzàixuéxí…(zhōngwén , yīngwén).

我想当…… (医生)、 (老师) 、(军人)。

wǒxiǎngdāng…… (yīshēng), (lǎoshī) ,(jūnrén).

 

5. พูดหรือเขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้แสดงความรู้สึก และการให้เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด

ดี ไม่ดี

ตัวอย่าง

觉得juéde、喜欢xǐhuan、爱ài

高兴gāoxìng、伤心shāngxīn

难过nánguò、快乐kuàilè、开心kāixīn

甜tián 、酸suān、咸xián 、辣là

淡dàn、苦kǔ 、香xiāng、好看hǎokàn

不好看bùhǎokàn、可爱kě’ài

不可爱bùkě’ài、美丽měilì

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

美丽búměilì、漂亮piàoliang

不漂亮búpiàoliang

我考了第一名,我非常高兴。

wǒkǎoledìyīmíng, wǒfēichánggāoxìng.

妈妈带我去玩,我很快乐。

māmādàiwǒqùwán, wǒhěnkuàilè.

我饿了,我们去吃饭吧。

wǒ'èle, wǒmenqùchīfànba.

茉莉花很香。mòlìhuāhěnxiāng.

ม.1

1. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ

ในชีวิตประจำวัน

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ การเชิญชวน

s ประโยคหรือข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว การตอบรับ  การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

ตัวอย่าง

对不起 、不好意思、劳驾

真……、很……、非常……、太……了

哪里哪里!、不敢当!

 

2. ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจง ในสถานการณ์ต่างๆ

s คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจง

ตัวอย่าง

老师请说慢点儿。、这样写。

 

3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ

ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ในสถานการณ์ต่างๆ

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้แสดงความต้องการ การขอความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ

ตัวอย่าง

行、不行、要 、需要

A: 你要什么?

B: 我要一个苹果。

A: 你需要他的帮助吗?

B: 当然要、不需要。

 

4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

หรืออ่าน

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

หรืออ่าน

ตัวอย่าง

谁?、在哪儿?、做什么?、怎么样?、为什么?

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

这个故事告诉、教育我们什么?

这个故事告诉我们……  。

 

5. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ

s  ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ  ในชีวิตประจำวัน เช่น ชอบ ไม่ชอบ

ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศร้า หิว เกี่ยวกับ รสชาติ

ความสวย น่าเกลียด ความดี ไม่ดี

ตัวอย่าง

爱、喜欢、高兴、伤心、难过、快乐

开心、担心、紧张、辛苦、甜、酸、咸、辣

淡苦、香、好吃、好喝、好看、难看、丑

可爱、酷、漂亮、帅、美、美丽、胖、瘦、高

矮、苗条、丰满、壮、好玩

ม.2

1. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว และสถานการณ์ต่างๆ

ในชีวิตประจำวัน

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ การเชิญชวน

s ประโยคหรือข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว การตอบรับ การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว และสถานการณ์ต่างๆ

ในชีวิตประจำวัน

ตัวอย่าง

打扰了、不好意思、十分……、……极了!

过奖了!哪儿的话!、你的汉语说得很好。、再会

 

2. ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบาย ตามสถานการณ์

s คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบาย

ตัวอย่าง

这个字不是这样发音。、汉字要根据笔画来写。

 

3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ

ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ในสถานการณ์ต่างๆ

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ  การขอและให้ความช่วยเหลือ  การตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ

ตัวอย่าง

要 、需要 、能、不能、一定、不一定   当然

A: 你要吃点儿什么?

B:  我想要一碗面条,不放味精。

 

4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง

ที่ฟังหรืออ่าน

 

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง

ที่ฟังหรืออ่าน

ตัวอย่าง

谁?、在哪儿?、做什么?、怎么样?、为什么?

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

你对这件事有什么意见?

这个故事告诉/教育我们什么?

这个故事告诉我们……。

 

5. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม และประสบการณ์ พร้อมให้เหตุผลประกอบ

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้แสดงความรู้สึก

ความคิดเห็น และให้เหตุผล เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม และประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน

เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศร้า หิว เกี่ยวกับรสชาติ ความสวย น่าเกลียด ความดี ไม่ดี

ตัวอย่าง

高兴、伤心、喜欢、爱、难过、快乐、开心

担心、紧张、辛苦、甜、酸、咸、辣、淡、苦

香、好吃、好喝、好看、难看、丑、可爱、酷

漂亮、帅、美、美丽、胖、瘦、高、矮、苗条

丰满、壮、好玩

ม.3

1. สนทนาอย่างต่อเนื่อง หรือเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ การเชิญชวน การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  

s บทสนทนา ประโยค หรือข้อความเกี่ยวกับตนเองและบุคคลใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม

ตัวอย่าง

很抱歉、告辞、特别……、 格外……

欢迎您再次来曼谷

 

2. ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายตามสถานการณ์

s คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายที่มีความซับซ้อน

ตัวอย่าง

这个字有两个读音, 意思不一样。

去百货商店可以坐地铁、公交车或者船都可以到。

 

3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ

ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ในสถานการณ์ต่างๆ

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้แสดงความต้องการ การขอและให้ความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธ

ในสถานการณ์ต่างๆ

ตัวอย่าง

要 、需要 、能、不能、一定、不一定    当然

求、请求

A: 你还要吃一点儿什么吗?

B: 不用了,谢谢,很饱了。

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

4. พูดและเขียนเพื่อขอข้อมูลและให้ข้อมูล  อธิบาย เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน

ตัวอย่าง

谁?、在哪儿?、做什么?、怎么样?、为什么?

你对这件事有什么意见?

这个故事告诉、教育我们什么?

这个故事告诉我们……。

 

5. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผลประกอบ

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้แสดงความรู้สึก

ความคิดเห็น และให้เหตุผล เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว  เหตุการณ์ในชีวิต ประจำวัน เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศร้า หิว อร่อย หวาน ความสวย น่าเกลียด ความดี ไม่ดี

ตัวอย่าง

高兴、伤心、喜欢、爱、难过、快乐、开心、担心

紧张、辛苦、甜、酸、咸、辣、淡、苦、香、好吃

好喝、好看、难看、丑、可爱、酷、漂亮、帅、美

美丽、胖、瘦、高、矮、苗条、丰满、壮、好玩

ม.4

1. สนทนาอย่างต่อเนื่อง หรือเขียนโต้ตอบข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม

 

 

s ประโยคหรือสำนวนภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร เช่น

การพูดแสดงความคิดเห็น การขอความคิดเห็นจากเพื่อน การยอมรับและเห็นต่าง

s บทสนทนา ประโยค หรือข้อความเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ

ของสังคม

ตัวอย่าง

我觉得……、你看怎么样?、你的意见呢?

我同意。 、我不这么认为。

 

2. ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบาย ในสถานการณ์ต่างๆ

 

 

 

 

 

 

s คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบาย

ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น คำขอร้องให้ช่วยเหลือ

คำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว คำชี้แจงการทำข้อสอบ

ตัวอย่าง

请问……、告诉我好吗?、请你帮个忙,好吗?

请你帮我一下,可以吗?

A: 你去哪里?  

B: 我去学校。

A: 请问, 银行在哪儿?

B: 银行在学校对面。

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

3. พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ 

ขอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธ ในสถานการณ์ต่างๆ

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้แสดงความต้องการ การขอและให้ความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ

ตัวอย่าง

愿意、不愿意、请多多指教 !

如果你有事,请告诉我。、那本书很有意思。

请给我这本书,好吗?、我不喝咖啡,我喝茶。  

 

4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน

s ประโยคหรือสำนวนภาษาที่ใช้ขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน

ตัวอย่าง

谁?、在哪儿?、做什么?、怎么样?、为什么?

你对这件事有什么意见?

这个故事告诉、教育我们什么?

这个故事告诉我们…… 。

 

5. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์ข่าว เหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผลประกอบ

s ประโยคหรือสำนวนภาษาที่ใช้แสดงความรู้สึก

ความคิดเห็น และให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์  เช่น ชอบ

ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ สุข เศร้า หิว เกี่ยวกับ รสชาติ ความสวย น่าเกลียด ดี ไม่ดี

ตัวอย่าง

担心、紧张、辛苦、寂寞、无聊、后悔、遗憾

希望、失望、等待、油腻、清淡、单调、丑、酷棒、了不起、很厉害、胖、瘦、高、矮、苗条

丰满、壮

ม.5

1. สนทนาอย่างต่อเนื่อง และเขียนโต้ตอบข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม

 

s  ประโยคหรือสำนวนภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร เช่น

การพูดแสดงความคิดเห็น การขอความคิดเห็นจากเพื่อน การยอมรับและเห็นต่าง

s บทสนทนา ประโยค หรือข้อความเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม

ตัวอย่าง

我觉得…… 、依我看……

大家认为……

根据……、 依我的经验……

你看怎么样?

你的意见呢?、我同意。、 我不这么认为。

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

2. ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบาย ในสถานการณ์ต่างๆ

s คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การบอกทิศทาง คำอธิบาย

การใช้ยา

ตัวอย่าง

请你帮我去买东西,好吗?

 你应该多看书,才可以提高中文水平。

 这个药必须每天吃三次,病才会好得快。

 

3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ

ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ในสถานการณ์ต่างๆ

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้แสดงความต้องการ การขอและให้ความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ

ตัวอย่าง

愿意、不愿意、得、必须、必要

要是你寂寞,就上我们家来玩儿吧。

让我来帮你吧。

你需要我帮忙吗?

请你把窗帘拉上。

别再提这件事。

 你能让我试试看吗?

 

4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน

 

s ประโยคหรือสำนวนภาษาที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน

ตัวอย่าง

谁?、在哪儿?、做什么?、怎么样?、为什么?

你对这件事有什么意见?

这个故事告诉/教育我们什么?

这个故事告诉我们……。

读完这个故事后有什么感想?

 

5. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก แสดงความคิดเห็นของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม  ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผลประกอบ

s ประโยคหรือสำนวนภาษาที่ใช้แสดงความรู้สึก

ความคิดเห็น และให้เหตุผล เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ สุข เศร้า หิว เกี่ยวกับ รสชาติ

ความสวย น่าเกลียด ดี ไม่ดี

ตัวอย่าง

担心、紧张、辛苦、寂寞、无聊、后悔、遗憾

希望、失望、等待、油腻、清淡、单调、可口

丑、酷、棒、了不起、很厉害、胖、瘦、高、矮

苗条、丰满、壮

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.6

1. สนทนาอย่างต่อเนื่อง และเขียนโต้ตอบข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม

 

s ประโยคหรือสำนวนภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์ เช่น การพูดแสดงความคิดเห็น การขอความคิดเห็นจากเพื่อน การยอมรับและเห็นต่าง

s บทสนทนา ประโยค หรือข้อความเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ

ของสังคม

ตัวอย่าง

我觉得……、你看怎么样?、你的意见呢?

你有什么意见?、你有更好的意见吗?

我同意。、 我赞成。、我满意。、我不这么认为。

 

2. ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบาย ในสถานการณ์ต่างๆ

s คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายที่มีความซับซ้อนในสถานการณ์ต่างๆ  เช่น คำแนะนำการใช้อุปกรณ์

ตัวอย่าง

请快上车,要不然就来不及了。

曼谷不但是泰国的经济中心,而且是重要的

 旅游城市。

 中国的高考,除了要考数学,还要考英文。

老师,请原谅我,下次我再也不 敢迟到了。

辛苦了,还麻烦你跑一趟。

 

3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ

ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้แสดงความต้องการ

การขอและให้ความช่วยเหลือ  การตอบรับและปฏิเสธ

ในสถานการณ์ต่างๆ

ตัวอย่าง

愿意、不愿意、得、必须、必要、我愿意帮助你。

你必须去看一下。、我的词典被他拿走了,

你能借我用一下儿吗?

 

4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ บรรยาย และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน

 

s ประโยคหรือสำนวนภาษาที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ บรรยาย และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน

ตัวอย่าง

谁? 、在哪儿?、做什么?、怎么样?、为什么?

你对这件事有什么意见?

这个故事告诉/教育我们什么?

这个故事告诉我们…… 。

读完这个故事后有什么收获?

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

5. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก แสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผลประกอบ

s ประโยคหรือสำนวนภาษาที่ใช้แสดงความรู้สึก

ความคิดเห็น และให้เหตุผล เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม

ประสบการณ์  ข่าว  เหตุการณ์ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ สุข เศร้า หิว เกี่ยวกับ รสชาติ ความสวย

น่าเกลียด ดี ไม่ดี

ตัวอย่าง

担心、紧张、辛苦、寂寞

无聊、后悔、遗憾

希望、失望、等待

油腻、清淡、单调、可

丑酷、棒、了不起、很厉害

胖、瘦、高、矮

苗条、丰满、壮、结实

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ 1: ภาษาเพื่อการสื่อสาร

 

มาตรฐาน ต 1.3   นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด

 

                                และการเขียน

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ป.1

1. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

s คำ กลุ่มคำ และประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว เช่น บอกชื่อ อายุ

สิ่งต่างๆ ตัวเลข สี ขนาด เวลา ตำแหน่งของสิ่งของ

ตัวอย่าง

上shàng 、下xià   、 左zuǒ  、右yòu    、前qián

后hòu   、大dà 、 小xiǎo、上面shàngmian

下面xiàmian、 左边zuǒbian 、右边yòubian

早上zǎoshang 、晚上wǎnshang、年nián 、月yuè  日rì、红色hóngsè 、  蓝色lánsè 、  黄色huángsè   白色báisè 、黑色hēisè 、我的家wǒdejiā 

我叫……。wǒjiào……、我……岁。wǒ……suì.

现在八点。xiànzàibādiǎn. 

2. เขียนอักษรจีน คำศัพท์ง่ายๆ

s ลำดับขีดอักษรจีน

笔画bǐhuà 、笔顺bǐshùn

ป.2

1. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่อง ใกล้ตัว

 

s คำ กลุ่มคำ และประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล้ตัว และเรื่องใกล้ตัว เช่น บอกชื่อ อายุ รูปร่าง สิ่งต่างๆ ตัวเลข สี ขนาด เวลา ตำแหน่งของสิ่งของ

ตัวอย่าง

上shàng 、下xià    、左zuǒ、右yòu  、 前qián

后hòu、前边qiánbian 、 后边hòubian  

……里lǐ 、……边biān 、 高gāo 、 矮ǎi 、大dà

 小xiǎo、早上zǎoshang、 中午zhōngwǔ

晚上wǎnshang、红色hóngsè 、黄色huángsè

粉红色fěnhóngsè 、 绿色lǜsè  橙色chéngsè  

蓝色lánsè 、紫色zǐsè、 我很高wǒhěngāo 、矮ǎi

今天……月……号,星期……

jīntiān……yuè……hào,xīngqī……

熊猫真可爱。xióngmāozhēnkěài.

妈妈在厨房。māmāzàichúfáng.

2. เขียนอักษรจีน คำศัพท์ง่ายๆ

s ลำดับขีดอักษรจีน

笔画bǐhuà

笔顺bǐshùn

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ป.3

1. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว

s คำ กลุ่มคำ และประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล้ตัว และเรื่องใกล้ตัว เช่น บอกชื่อ อายุ รูปร่าง สิ่งต่างๆ  ตัวเลข สี ขนาด เวลา ตำแหน่งของสิ่งของ

ตัวอย่าง

上shàng 、下xià   、左zuǒ、右yòu 、 前qián

后hòu  、里lǐ 、外wài  、 ……面miàn

……边biān、高gāo 、 矮ǎi  、 大dà 、小xiǎo

早上zǎoshang、上午shàngwǔ、中午zhōngwǔ

下午xiàwǔ、晚上wǎnshang、红色hóngsè

黄色huángsè  、粉红色fěnhóngsè

绿色lǜsè 、橙色chéngsè 、蓝色lánsè 紫色zǐsè

白色báisè 、黑色hēisè、我不胖。wǒbúpàng.

他很胖。tāhěnpàng.

我家有……口人,有……。

wǒjiāyǒu…… kǒurén,yǒu……

我七点去学校。wǒqīdiǎnqùxuéxiào.

饺子很好吃。jiǎozihěnhàochī.

蓝蓝的天,白白的云。lánlándetiānbáibáideyún.

2. เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองง่ายๆ

s คำ กลุ่มคำ และประโยคสั้นๆ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง

ตัวอย่าง

我姓…… ,叫……。wǒxìng...jiào...

今年……岁。jīnnián...suì.

上……年级。shàng...niánjí.

我家有……口人,有……。wǒjiāyǒu……kǒurén, yǒu……

我住在……。wǒzhùzài……

3. จัดหมวดหมู่คำตามประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของ ตามที่ฟังหรืออ่าน

s คำ กลุ่มคำที่มีความหมายเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สิ่งของและอื่นๆ ตามที่ได้เรียนมา 

ป.4

1. พูดหรือเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว

 

 

 

 

 

 

 

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ในการพูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว เช่น ชื่อ อายุ รูปร่าง สี ขนาด รูปทรง สิ่งต่างๆ ตัวเลข วัน เดือน ปี ฤดูกาล ตำแหน่งของสิ่งของ

s เครื่องหมายวรรคตอน

ตัวอย่าง

圆yuán、方fāng、角jiǎo、长cháng、短duǎn

夏季xiàjì、 雨季yǔjì、凉季liángjì 、春chūn

夏xià、秋qiū、冬dōng

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

早上zǎoshang、上午shàngwǔ、中午zhōngwǔ

下午xiàwǔ、晚上wǎnshang

逗号(,) dòuhào  、问号(?)wènhào

句号(。)   jùhào  、顿号(、)dùnhào

我家有一张圆桌。Wǒjiāyǒuyīzhāngyuánzhuō.

方桌在左边。fāngzhuōzàizuǒbian .

我的童子军三角巾在书包里。wǒdetóngzǐjūnsānjiǎojīnzàishūbāolǐ.

 

2. พูดหรือวาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ใกล้ตัวที่ฟังหรืออ่าน

s คำ กลุ่มคำที่มีความหมายสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว  

ตัวอย่าง

在……上/下zài……shàng / xià

在……旁边zài……pángbiān

我的书在桌子上。wǒdeshūzàizhuōzǐshàng.

他坐在我的旁边。tāzuòzàiwǒdepángbiān.

 

3. พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว

s ประโยคที่ใช้พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง

ใกล้ตัว

ตัวอย่าง

姐姐很漂亮。jiějiěhěnpiàoliang.

他很帅。tāhěnshuài.

ป.5

 1. พูดหรือเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ในการพูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล สิ่งต่างๆ กิจกรรม ตัวเลข ลำดับที่ วัน เดือน ปี สี ฤดูกาล เวลา สภาพดินฟ้าอากาศ อารมณ์ ความรู้สึก ขนาด รูปร่าง ตำแหน่งของสิ่งของ

s เครื่องหมายวรรคตอน

ตัวอย่าง

圆yuán、方fāng、角jiǎo   、长cháng、短duǎn

夏季xiàjì、 雨季yǔjì、凉季liángjì、春chūn

夏xià、秋qiū、冬dōng

早上zǎoshang、上午shàngwǔ、中午zhōngwǔ

下午xiàwǔ、晚上wǎnshang、时间shíjiān

逗号(,)   dòuhào 、问号(?)wènhào

句号 (。)  jùhào 、顿号(、)dùnhào

感叹号(!)gǎntànhào、冒号(:)màohào

泰国一年有三季:夏季、雨季、冬季。tàiguóyīniányǒusānjì:xiàjì, yǔjì,dōngjì. 

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

2. เขียนภาพ แผนผัง และตาราง แสดงข้อมูลต่างๆ ตามที่ฟังหรืออ่าน

s คำ กลุ่มคำ ประโยคที่แสดงข้อมูลของเรื่องต่างๆ ที่มีความหมายสัมพันธ์กับภาพ แผนผัง และตาราง

ตัวอย่าง

在……里边zài…lǐbian、在……后边zài…hòubian

这是学校的地图,图书馆在教室的后边。

Zhè shì xué xiào de dìtú ,tú shū guǎn zài jiào shì de hòu bian.

这是我的卧室,电视在桌子上。

Zhè shì wǒ de wò shì,diàn shì zài zhuō zǐ shàng.

 

3. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม หรือเรื่องใกล้ตัว

s ประโยคที่ใช้พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม หรือเรื่องใกล้ตัว

ตัวอย่าง

我喜欢打球。wǒxǐhuandǎqiú.

ป.6

1. พูดหรือเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

 

 

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ในการพูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน เพื่อน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ตัวเลข

ลำดับที่ วัน เดือน ปี ฤดูกาล เวลา กิจกรรม สี ขนาด รูปทรง ตำแหน่งของสิ่งของ ทิศทางง่ายๆ สภาพดินฟ้าอากาศ  อารมณ์ ความรู้สึก

s เครื่องหมายวรรคตอน

ตัวอย่าง

圆yuán、方fāng、角jiǎo  、 长cháng、短duǎn

夏季xiàjì 雨季yǔjì、凉季liángjì 、春chūn、夏xià

秋qiū、冬dōng、东dōng、南nán、西xī、北běi

早上zǎoshang、上午shàngwǔ、中午zhōngwǔ

下午xiàwǔ、晚上wǎnshang、时间shíjiān

逗号(,) dòuhào  、 问号(?)wènhào

句号(。)  jùhào 、   顿号(、)dùnhào

感叹号(!)gǎntànhào   、冒号(:)màohào

引号(“…”) yǐnhào

中国一年有四季:春季、夏季、秋季、冬季。

zhōngguóyīniányǒusìjì:chūnjì , xiàjì, qiūjì ,dōngjì.

普吉在泰国的南部。pǔjízàitàiguódenánbù.

 

2. เขียนภาพ แผนผัง และตาราง แสดงข้อมูลต่างๆ ที่ฟังหรืออ่าน

s คำ กลุ่มคำ ประโยคที่แสดงข้อมูลของเรื่องต่างๆ ที่มีความหมายสัมพันธ์กับภาพ แผนผัง และตาราง

ตัวอย่าง

这是我的课程表,上午有两节汉语课,一节泰语课,下午有两节英语课,一节体育课。

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

Zhè shì wǒde kè chéng biǎo,shàngwǔ yǒu liǎng jié hànyǔ kè, yī jié tàiyǔ kè,xiàwǔ yǒu liǎng jié yīngyǔ kè,yī jié tǐyù kè.

这是我们班的值日表。

Zhè shì wǒmen bān de zhí rì biǎo.

 

3. พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว

 

s ประโยคที่ใช้พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรื่องใกล้ตัว

ตัวอย่าง

我觉得汉语不难。wǒjuédehànyǔbùnán.

ม.1

1. พูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เช่น การเดินทาง อาหาร การเรียน กีฬา นันทนาการ งานอดิเรก การท่องเที่ยว   

ตัวอย่าง

我叫马丽,今年12岁,爸爸是医生,妈妈是老师。

 

2. พูดหรือเขียนสรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับ เรื่องใกล้ตัว

 

s ข้อความ บทสนทนา บทอ่าน นิทาน เกี่ยวกับเรื่อง

ใกล้ตัว เช่น กีฬา เพลง

s การสรุปใจความสำคัญ

ตัวอย่าง

《世上只有妈妈好》歌词的内容大意是什么?

《画皮》这部电影的内容大意是什么?

 

3. พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องใกล้ตัว พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ

 

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้แสดงความคิดเห็น และการให้เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรมหรือ

เรื่องใกล้ตัว

ตัวอย่าง

- A: 你觉得昨天的考试怎么样?

  B: 很难呀!因为我没有准备好。

- A: 你喜欢中国的广东菜吗?

  B: 很喜欢,因为中国菜 不辣。

ม.2

1. พูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์  เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ เช่น การเดินทาง อาหาร กีฬา นันทนาการ งานอดิเรก การท่องเที่ยว การศึกษา 

ตัวอย่าง

每个星期天,奶奶带我去寺庙拜佛。 

我去过两次中国。第一次去了

北京,第二次去了上海。

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

2. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว

 

s ข้อความ บทสนทนา บทอ่าน นิทาน เรื่องสั้นเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว เช่น ภาพยนตร์  กีฬา ดนตรี และเพลง

s การสรุปใจความสำคัญ

ตัวอย่าง

《世上只有妈妈好》歌词的中心思想是什么?

这条新闻的中心思想是什么?

 

3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม  เรื่องใกล้ตัว และประสบการณ์ พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้แสดงความคิดเห็น และการให้เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม

เรื่องใกล้ตัว และประสบการณ์

ตัวอย่าง

A: 你认为明天美国队和英国队的足球比赛那个队

   会赢?

B: 我认为英国队应该会赢,因为他们有很多足球

   明星,

  如:贝克汉姆。(贝克汉姆=David Beckham)

ม.3

1. พูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตประจำวันประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เช่น การเดินทาง กีฬา อาหาร อาชีพนันทนาการ งานอดิเรก  การท่องเที่ยว การศึกษา

ตัวอย่าง

现在泰国人非常喜欢学习汉语,学习汉语成为了一种

时尚。

 

2.พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ

 

 

s ข้อความ บทสนทนา บทอ่าน นิทาน เรื่องสั้น

เรื่องเล่า เรื่องต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ เช่น ภาพยนตร์ กีฬา ดนตรี เพลง บุคคลสำคัญ

s การสรุปใจความสำคัญ

ตัวอย่าง

《世上只有妈妈好》的主题思想是什么?

-国王御训的主题思想是什么?

 

3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผลประกอบ

s ประโยคและสำนวนภาษาที่ใช้แสดงความคิดเห็น และการให้เหตุผลประกอบ เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์

ตัวอย่าง

A: 昨天学校的科技展览有意思吗?

B: 非常有意思,内容丰富,还有科技作品的比赛。

科技作品=ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

科技项目=โครงงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.4

1. พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์  ข่าว หรือเหตุการณ์

หรือเรื่อง หรือประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s ประโยคหรือสำนวนภาษาที่ใช้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์  ข่าวหรือเหตุการณ์หรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม  เช่น การเดินทาง อาหาร กีฬา นันทนาการ การท่องเที่ยว การศึกษา สภาพสังคม บุคคลสำคัญ  

ตัวอย่าง

泰国有很多名胜古迹,如大城历史公园,它有四百多年的历史,已经被联合国教科文组织评为世界文化遗产。

中国昆明石林是世界自然遗产。

联合国教科文组织= UNESCO

世界文化遗产=มรดกโลกทางวัฒนธรรม

世界自然遗产=มรดกโลกทางธรรมชาติ

世界七大奇迹 = สิ่งมหัศจรรย์โลก 7 อย่าง

 

2. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญหรือแก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องหรือ เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

s ข้อความ บทสนทนา บทอ่าน นิทาน เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม เช่น ภาพยนตร์ กีฬา เพลง

s การวิเคราะห์เรื่อง เพื่อจับใจความสำคัญ หรือแก่นสาระ

ตัวอย่าง

这故事告诉、教导我们……

 

3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์ ใกล้ตัว พร้อมให้เหตุผลประกอบ

s ประโยค และสำนวนภาษาแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผลเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์ใกล้ตัว

ตัวอย่าง

我不太喜欢吃四川菜,因为太辣了。

ม.5

1. พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว หรือเหตุการณ์ หรือเรื่อง หรือประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

 

 

s ประโยคหรือสำนวนภาษาที่ใช้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์  ข่าว หรือเหตุการณ์ หรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม เช่น การเดินทาง อาหาร กีฬา นันทนาการ การท่องเที่ยว การศึกษา  สภาพสังคม เศรษฐกิจ   

ตัวอย่าง

大气污染、水污染等环境问题是目前全世界人类所共同关心的核心问题之一。

你们知道吗这些问题是怎么引起的吗?

我们应该如何保护呢?

(สามารถบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น)

 

2. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ หรือ

แก่นสาระ หรือหัวข้อเรื่องที่ได้จากการ

s ข้อความ บทสนทนา บทอ่าน นิทาน เรื่องสั้นเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ เช่น ภาพยนตร์  กีฬา

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

วิเคราะห์เรื่องหรือเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

 

ดนตรี เพลง

s การวิเคราะห์เรื่อง เพื่อจับใจความสำคัญ แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง 

ตัวอย่าง

从这件事我们可以看出、总结出……

 

3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ พร้อมให้เหตุผลประกอบ

 

 

s ประโยค และสำนวนภาษาแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผลเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ

ตัวอย่าง

我不同意你买这辆车,因为这辆车又贵又费油。

我认为这件衣服很适合你,价格不高,款式新颖。

ม.6

1. พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง ประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

 

 

s ประโยคหรือสำนวนภาษาที่ใช้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม เช่น การเดินทาง อาหาร กีฬา นันทนาการ การท่องเที่ยว การศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง  

ตัวอย่าง

中泰两国有着悠久的友好关系。自1975 年建立外交关系以来,两国在政治、经济、文化、贸易和军事等方面的交流与合作得到了全面的发展。两国的贸易与投资额不断增长,泰国出口到中国的主要商品有大米、橡胶、热带水果、电脑配件等。泰国从中国进口电器、电子产品、机械等商品。

 

2. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง ข่าว เหตุการณ์  สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

s ข้อความ บทสนทนา บทอ่าน นิทาน เรื่องสั้น

เรื่องเล่า ข่าว เหตุการณ์  สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ เช่น ภาพยนตร์ กีฬา ดนตรี เพลง บุคคลสำคัญ

s การวิเคราะห์เรื่องเพื่อจับใจความสำคัญ แก่นสาระ

หัวข้อเรื่อง

ตัวอย่าง

这篇文章反映、指出……、这篇报道评论……

 

3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ต่างๆ  พร้อมให้เหตุผลประกอบ

 

 

 

 

s ประโยค และสำนวนภาษาแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผลเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ต่างๆ

ตัวอย่าง

我认为留学北京好处多,首先北京有很多名牌大学供留学生选择,其次在那能学到标准的普通话,最后就是北京有很多名胜古迹,课余时可以充分接触到中国的历史文化。

 

สาระที่ 2: ภาษาและวัฒนธรรม

 

มาตรฐาน ต 2.1   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้

 

อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ป.1

1. พูดและแสดงออกตามวัฒนธรรม

ของจีน

  s การทักทายอย่างสุภาพ

ตัวอย่าง

您好nínhǎo!、老师好!lǎoshīhǎo!(พร้อมคำนับ) !

你好!nǐhǎo !、同学们好!tóngxuémenhǎo!

孙丽,你好!Sūnlì, nǐhǎo!

2. บอกชื่อ และคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของจีน

s ชื่อ และคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของจีน

ตัวอย่าง

วันตรุษจีน 春节chūnjié

วันไหว้พระจันทร์ 中秋节zhōngqiūjié

3. รู้จักหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนที่เหมาะสมกับวัย

s กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น

การเล่นเกม游戏yóuxì

การร้องเพลง唱歌chànggē

การแสดงท่าทางประกอบเพลง  跳舞tiàowǔ

制作熊猫面具zhì zuò xióngmāo miàn jù

七巧板qī qiǎo bǎn

中国和泰国的传统服饰zhōngguó hé tàiguó de chuántǒng fúshì

ป.2

1. พูดและแสดงออกตามวัฒนธรรม

ของจีน

-          s การทักทาย  การแนะนำตนเอง อย่างสุภาพ

ตัวอย่าง

您好!nínhǎo!、老师好!lǎoshīhǎo!(พร้อมคำนับ) !

你好!nǐhǎo !、同学们好!tóngxuémenhǎo!

孙丽,你好!sūn, lìnǐhǎo!、我姓……。wǒxìng……

我叫……。wǒjiào……、我……岁。wǒ……suì

我上……(二年级)。wǒshàng…… (èrniánjí).

2. บอกชื่อ และคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของจีน

s ชื่อ และคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของจีน

ตัวอย่าง

วันตรุษจีน春节chūnjié

วันเช็งเม้ง  清明节qīngmíngjié

วันไหว้พระจันทร์ 中秋节zhōngqiūjié

วันชาติ  国庆节guóqìngjié

3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน ที่เหมาะสมกับวัย

s กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น

การเล่นเกม游戏yóuxì 、การร้องเพลง唱歌chànggē

การแสดงท่าทางประกอบเพลง 跳舞tiàowǔ

การออกกำลังกาย体操tǐcāo

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

做中国和泰国的日历zuò zhōngguó hé tàiguó de rìlì

做中国、泰国城市的海报

zuò zhōngguó tàiguó chéng shì de hǎi bào

ป.3

1. พูดและแสดงออกตามวัฒนธรรม

ของจีน

 

 

 

 

 

 

s การทักทาย  การแนะนำตนเอง การตอบรับหรือ

-          ปฏิเสธอย่างสุภาพ

ตัวอย่าง

老师好!lǎoshīhǎo!、同学们好!tóngxuémenhǎo!

我姓……,叫……。wǒxìng……,jiào……

今年……岁。jīnnián……suì.、

上……年级。shàng……niánjí.

我家有……口人。wǒjiāyǒu.……kǒurén.

我喜欢……。wǒxǐhuan……、是shì 、对duì    好hǎo

可以kěyǐ 、要yào 、不是búshì 、 不对búduì  

 不好bùhǎo  、 不可以bùkěyǐ 、不要búyào

A: 你要喝水吗? nǐyàohēshuǐma?

B: 不要,谢谢!  búyào,xièxie!

2. บอกชื่อ คำศัพท์ และความสำคัญ

อย่างสั้นๆเกี่ยวกับเทศกาลและวันสำคัญ

ของจีน

 

s ชื่อ และคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ของจีน

ตัวอย่าง

วันตรุษจีน春节chūnjié (เป็นวันขึ้นปีใหม่ของจีน)

วันเช็งเม้ง   清明节qīngmíngjié (เป็นวันไหว้บรรพบุรุษที่สุสาน)

วันแรงงาน 劳动节láodòngjié

เทศกาลวันแห่งกวีหรือเทศกาลบะจ่าง

端午节duānwǔjié

วันไหว้พระจันทร์ 中秋节zhōngqiūjié

วันชาติ  国庆节guóqìngjié

 

3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนที่เหมาะสมกับวัย

s กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น

การเล่นเกม游戏yóuxì

การร้องเพลง唱歌chànggē

การแสดงท่าทางประกอบเพลง 跳舞tiàowǔ

การออกกำลังกาย体操tǐcāo

做国旗小纸帽zuò guóqí xiǎo zhǐmào

夹乒乓球比赛jiá pīngpāng qiú bǐsài

学习包饺子xuéxí bāo jiǎozi

ป 4.

1. พูดและแสดงออกอย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน   

s การทักทายอย่างสุภาพ

s มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน เช่น การคำนับในการทักทาย การยิ้มตอบรับ การยืนอย่างสำรวมเพื่อแสดงความเคารพและให้เกียรติ 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

ตัวอย่าง

你好!nǐhǎo!、 您好!nínhǎo!

老师好!lǎoshīhǎo!(พร้อมคำนับ)

同学们好!tóngxuémenhǎo!

孙丽,你好!sūnlì, nǐhǎo!

 

2. ตอบคำถามเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ

งานฉลองของจีน 

s คำศัพท์ และข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ

งานฉลองของจีน

ตัวอย่าง

节日jiérì、春节chūnjié 、清明qīngmíng  

端午duānwǔ 、中秋节zhōngqiūjié

 

3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนที่เหมาะสมกับวัย

 

s กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น

การเล่นเกม การร้องเพลง การตัดกระดาษ

ตัวอย่าง

剪纸jiǎnzhǐ 、 儿歌érgē、放fàng

做风筝zuòfēngzhēng 、猜谜语cāimíyǔ

跳舞tiàowǔ 、体操tǐcāo

ป.5

1. ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน 

 

s ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน

ตัวอย่าง

请…… qǐng……

请问,您贵姓?qǐngwèn, nínguìxìng?

 

2. ตอบคำถาม หรือบอกความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของจีน 

 

 s ข้อมูล และความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ

 งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของจีน

ตัวอย่าง

节日jiérì、春节chūnjié  

清明qīngmíng 、 端午duānwǔ  

中秋节zhōngqiūjié、儿童节értóngjié  

元旦yuándàn、 母亲节mǔqīnjié

父亲节fùqīnjié 、 圣诞节shèngdànjié

 

3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนที่เหมาะสมกับวัย

 

s กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น

การเล่นเกม การร้องเพลง การตัดกระดาษ ศิลปะการ

ป้องกันตัว

ตัวอย่าง

剪纸jiǎnzhǐ 、儿歌érgē、放fàng

做风筝zuòfēngzhēng  、猜谜语cāimíyǔ

跳舞tiàowǔ 、体操tǐcāo

书法shūfǎ 、 象棋xiàngqí

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ป.6

1. ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน

s ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน เช่น การส่งและรับของด้วยมือทั้งสองข้าง ถ้าจำเป็นต้องใช้มือเดียว ให้ใช้มือขวา

 

2. บอกข้อมูล และความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของจีน

 

s ข้อมูล และความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ

งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของจีน

ตัวอย่าง 

节日jiérì、春节chūnjié 、 清明qīngmíng

端午duānwǔ  、中秋节zhōngqiūjié

儿童节értóngjié、元旦yuándàn、母亲节mǔqīnjié父亲节fùqīnjié  、圣诞节shèngdànjié

 

3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน ตามความสนใจ

 

s กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น การ

เล่นเกม การร้องเพลง การตัดกระดาษ ศิลปะการป้องกันตัว และการเขียนพู่กันจีน

ตัวอย่าง

剪纸jiǎnzhǐ 、儿歌érgē、放fàng

做风筝zuòfēngzhēng、 猜谜语cāimíyǔ

跳舞tiàowǔ、  体操tǐcāo、书法shūfǎ

 画画儿huàhuàr 、 象棋xiàngqí

ม.1

1. ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน

s ประโยคและสำนวนภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม

ของจีน

ตัวอย่าง

请问、对不起、不好意思、没关系、不要紧

没事儿、劳驾、多谢、感谢、非常感谢、非常荣幸

不谢、不用谢、不客气、别客气

 

2. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ

ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของจีน

 

s ความเป็นมาและความสำคัญ ของเทศกาล วันสำคัญ

ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของจีน

ตัวอย่าง

节日……

春节:饺子、年糕、对联

清明:扫墓

端午: 粽子、赛龙舟

中秋节: 月饼

 

3. เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ

 

s กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การถักเชือก การตัดกระดาษ การเขียนพู่กันจีน บทบาทสมมติ

剪纸、风筝、猜谜语  、 跳舞、体操、书法、画画儿象棋、表演、朗诵

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.2

1. ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของจีน

 

s ประโยคและสำนวนภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม

ของจีน

ตัวอย่าง

请问、对不起、不好意思、没关系、不要紧

没事儿、劳驾、多谢、感谢、非常感谢、非常荣幸

不谢、不用谢、不客气、别客气

 

2. อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของจีน

s ความเป็นมาและความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของจีน เช่น เครื่อง

แต่งกาย อาหาร เครื่องดื่ม สิ่งของ เครื่องใช้ ชนเผ่า

ตัวเลข สี นามสกุล ฤดูกาล  

ตัวอย่าง

节日……

春节:饺子、年糕、对联、舞龙、舞狮

清明: 扫墓

端午:粽子、赛龙舟

中秋节: 月饼、儿童节

元旦:贺年卡

母亲节: 康乃馨、父亲节

圣诞节: 圣诞老人

 

3. เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ

 

s กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น

การเล่นเกม การร้องเพลง การถักเชือก การตัดกระดาษ

การเขียนพู่กันจีน บทบาทสมมติ

剪纸、中国结、风筝、猜谜语   、跳舞、体操、书法

画画儿、象棋、表演、朗诵、中文打字

ม.3

1. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน

s การเลือกใช้ประโยคและสำนวนภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน

ตัวอย่าง

请问、对不起、不好意思、没关系、不要紧

没事儿、劳驾、多谢、感谢、非常感谢、非常荣幸

不谢、不用谢、不客气、别客气

 

2. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม และประเพณีของจีน

 

s ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่  ขนบธรรมเนียมและประเพณีของจีน เช่น เครื่องแต่งกายตามฤดูกาล อาหาร สีเครื่องดื่ม สิ่งประดิษฐ์ ตัวเลข ชนเผ่า

ตัวอย่าง

民族:中国有五十六 个民族。

汉族、满族、藏族、苗族、傣族、回族

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

中国古代四大发明:造纸、指南针、火药、印刷

 

3. เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน ตามความสนใจ

 

s กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น

การเล่นเกม การร้องเพลง การถักเชือก การตัดกระดาษ การเขียนพู่กันจีน บทบาทสมมติ

剪纸、中国结、风筝、猜谜语   、跳舞、体操

书法、画画儿、象棋、表演、朗诵、中文打字

ม.4

1. เลือกใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล  โอกาส และสถานที่

ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน

s การเลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา ระดับของภาษา  ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน

ตัวอย่าง

谢谢夸奖、多谢夸奖、不敢当、哪里,哪里

您过奖了、哪儿的话、差远了

- มารยาทบนโต๊ะอาหาร เช่น การใช้ตะเกียบ ตำแหน่ง

ที่นั่งในโต๊ะอาหารและในที่ประชุม

- คำที่เป็นสิริมงคลและคำที่ไม่เป็นสิริมงคล

- คำต้องห้าม  เช่น 破、苦、死、穷、鬼 、倒霉ไม่ใช้ในเทศกาลตรุษจีนและในงานมงคล

 

2. อธิบายชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด

ความเชื่อ และประเพณีของจีน

 

s ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อและประเพณีของจีน

ตัวอย่าง

满月 -  中:抓周、满月酒       

-        泰: 剃胎毛

生日:生日蛋糕、长寿面

婚礼 :新郎、新娘

葬礼 : 悼念、花圈

 

3. เข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษา

และวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ

 

s กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น

การเล่นเกม การร้องเพลง การถักเชือก การตัดกระดาษ

ตัวอย่าง

剪纸、中国结、猜谜语   、歌舞、书法、画画儿

象棋、表演、朗诵、武术、中文电脑

ม.5

1. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน 

s การเลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา ระดับของภาษา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน

ตัวอย่าง

谢谢夸奖、多谢夸奖、不敢当、哪里,哪里

您过奖了、哪儿的话、差远了

- มารยาทบนโต๊ะอาหาร เช่น การใช้ตะเกียบ ตำแหน่ง

ที่นั่งในโต๊ะอาหารและในที่ประชุม

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

- คำที่เป็นสิริมงคลและคำที่ไม่เป็นสิริมงคล

- คำต้องห้าม  เช่น 破、苦、 死、穷、鬼 、倒霉ไม่ใช้ในเทศกาลตรุษจีนและในงานมงคล

 

2. อธิบายชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด

ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของจีน

 

s ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของจีน 

ตัวอย่าง

满月 -  中:抓周、满月酒       

-        泰: 剃胎毛

生日: 生日蛋糕、长寿面

婚礼:新郎、新娘

葬礼: 悼念、花圈

 

3. เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน ตามความสนใจ

 

s กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การถักเชือก การตัดกระดาษ ศิลปะการป้องกันตัว การเขียนพู่กันจีน

ตัวอย่าง

剪纸、中国结、猜谜语   、歌舞、书法、画画儿

象棋、表演、朗诵、武术、中文电脑

ม.6

1. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานที่  ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน 

 

s การเลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา ระดับของภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน

ตัวอย่าง

谢谢夸奖、多谢夸奖、不敢当、哪里,哪里

您过奖了、哪儿的话、差远了

- มารยาทบนโต๊ะอาหาร เช่น การใช้ตะเกียบ ตำแหน่ง

ที่นั่งในโต๊ะอาหารและในที่ประชุม

- คำที่เป็นสิริมงคลและคำที่ไม่เป็นสิริมงคล

- คำต้องห้าม  เช่น 破、苦、死、穷、鬼 、倒霉ไม่ใช้ในเทศกาลตรุษจีนและในงานมงคล

 

2. อธิบายชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของจีน

 

s ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อ

และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของจีน 

ตัวอย่าง

满月 -  中:抓周、满月酒       

-        泰: 剃胎毛

生日: 生日蛋糕、长寿面

婚礼: 新郎、新娘

葬礼: 悼念、花圈

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

3. เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน ตามความสนใจ

 

s กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น

การเล่นเกม การร้องเพลง การถักเชือก การตัดกระดาษ ศิลปะการป้องกันตัว การเขียนพู่กันจีน

ตัวอย่าง

剪纸、中国结

猜谜语   、歌舞

书法、画画儿

象棋、表演

朗诵、武术

中文电脑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ 2: ภาษาและวัฒนธรรม

 

มาตรฐาน ต 2.2   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

 

กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ป.1

1. ระบุตัวอักษรจีน สัทอักษรพินอิน

(拼音pīnyīn) และตัวอักษรไทย

s ความแตกต่างระหว่างตัวอักษรจีน สัทอักษรพินอิน

(拼音pīnyīn)กับตัวอักษรไทย

ตัวอย่าง

我 – wǒ – ฉัน

2. บอกความเหมือนหรือความแตกต่างด้านวัฒนธรรมการทักทายของจีนและของไทย

s วัฒนธรรมการทักทายของจีนและของไทย เช่น

จีน-กล่าวคำทักทายพร้อมโค้งคำนับ

ไทย-กล่าวคำว่าสวัสดีพร้อมยกมือไหว้

ป.2

1. ระบุตัวอักษรจีน คำ และความหมาย

สัทอักษรพินอิน(拼音pīnyīn)และ

ออกเสียงได้ถูกต้อง

 

s ตัวอักษรจีน คำ และความหมาย

s สัทอักษรพินอินและการออกเสียง

ตัวอย่าง

书 – shū – หนังสือ ( sh+ū+วรรณยุกต์เสียง1 )

2. บอกความเหมือนหรือความแตกต่างด้านวัฒนธรรมของจีนและของไทย เช่น

การแต่งกาย การรับประทานอาหาร

 

s วัฒนธรรมการแต่งกาย เช่น ชุดประจำชาติ

-          s การรับประทานอาหารของจีนและของไทย  เช่น

จีน-รับประทานอาหารด้วยตะเกียบและช้อน

ไทย-รับประทานอาหารด้วยช้อนและส้อม

ป.3

1. ระบุตัวอักษรจีน คำ กลุ่มคำ และความหมายสัทอักษรพินอิน(拼音

pīnyīn)และออกเสียงได้ถูกต้อง

 

s ตัวอักษรจีน คำ กลุ่มคำและความหมาย

s สัทอักษรพินอินและการออกเสียง

ตัวอย่าง

我爸爸- wǒbàba -พ่อของฉัน

2. บอกความเหมือนหรือความแตกต่างด้านวัฒนธรรมของจีนและของไทย เช่น การแต่งกาย การรับประทานอาหาร

s วัฒนธรรมการแต่งกาย เช่น ชุดประจำชาติ

s การรับประทานอาหารของจีนและของไทย  เช่น

จีน-รับประทานอาหารด้วยตะเกียบและช้อน

ไทย-รับประทานอาหารด้วยช้อนและส้อม

ป.4

1. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ  ประโยค และข้อความของภาษาจีนกับภาษาไทย

 

s ความเหมือน และความแตกต่างของเสียง ตัวอักษร    คำ กลุ่มคำ และประโยคและข้อความ ของภาษาจีนกับภาษาไทย เช่น  

- เสียงในภาษาจีน: เสียงพยัญชนะ/ เสียงสระ/ เสียงวรรณยุกต์

- ตัวอักษรจีน: ลำดับขีด

- คำ: การประสมคำ

- ประโยค: โครงสร้างประโยคความเดียว

 

2. บอกความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเทศกาล และงานฉลอง  ตามวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรมของไทย

s ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล และงานฉลองตามวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรม

ของไทย

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

ตัวอย่าง

元旦yuándàn(新年xīnnián)、母亲节mǔqīnjié

 父亲节fùqīnjié

ป.5

1. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และการลำดับคำ ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย

s ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ของภาษาจีนกับภาษาไทย 

s การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำ ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย เช่น

- เสียงในภาษาจีน: เสียงพยัญชนะ/ เสียงสระ/ เสียงวรรณยุกต์

- ตัวอักษรจีน: ลำดับขีด

- คำ: การประสมคำ

- ประโยค: โครงสร้างประโยคความเดียว

- เครื่องหมายวรรคตอน

 

2. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างเทศกาล และงานฉลอง ตามวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรมของไทย

s ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล และงานฉลอง ตามวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรม

ของไทย

ตัวอย่าง

春节chūnjié 、泼水节pōshuǐjié(宋干节sònggànjié)

教师节jiàoshījié 、儿童节értóngjié

ป.6

1. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียง ประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำ ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย

s ความเหมือนและความแตกต่าง ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ

s การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย เช่น

- เสียงในภาษาจีน: เสียงพยัญชนะ/ เสียงสระ/ เสียงวรรณยุกต์

- ตัวอักษรจีน: ลำดับขีด

- คำ: การประสมคำ

- วลี: โครงสร้างวลี

- ประโยค: โครงสร้างประโยคความเดียว

- เครื่องหมายวรรคตอน

 

2. บอกความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง และประเพณี ตามวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรม

ของไทย 

 

s ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล

งานฉลอง และประเพณี ตามวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรมของไทย

ตัวอย่าง

元旦yuándàn(新年xīnnián)、春节chūnjié

泼水节pōshuǐjié(宋干节sònggànjié)

母亲节mǔqīnjié 、父亲节fùqīnjié  

教师节jiàoshījié  、儿童节értóngjié  

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.1

1. บอกความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย

 

s ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ของภาษาจีนกับภาษาไทย

s การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย เช่น

- เสียงในภาษาจีน: เสียงสูง-ต่ำ/ เสียงหนัก-เบา

- ตัวอักษรจีน: วิธีการสร้างอักษรจีน/ ส่วนประกอบของตัวอักษรจีน

- คำ: การประสมคำ

- วลี: โครงสร้างวลี

- ประโยค: ประโยคความเดียวที่ไม่มีส่วนขยาย

主+谓+宾/ ประโยคความเดียวที่มีส่วนขยาย ได้แก่  

 主语、谓语 、宾语   定语、状语、补语

- เครื่องหมายวรรคตอน

- รูปประโยค  句式

比较句,“是……的”句,“把” 字句

 

2. เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง

วันสำคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของจีนกับของไทย

 

s ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล 

งานฉลอง วันสำคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ตามวัฒนธรรมของจีนกับของไทย

ตัวอย่าง

元旦(新年)、春节、泼水节(宋干节)

母亲节、父亲节、教师节、儿童节、国庆节

劳动节

ม.2

1. เปรียบเทียบและอธิบาย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และ  การลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนกับภาษาไทย

 

 

s ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  

s การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย เช่น

- เสียงในภาษาจีน: เสียงสูง-ต่ำ/ เสียงหนัก-เบา

- ตัวอักษรจีน: วิธีการสร้างอักษรจีน/ ส่วนประกอบของตัวอักษรจีน

- คำ: การประสมคำ

- วลี: โครงสร้างวลี

- ประโยค: ประโยคความเดียวที่ไม่มีส่วนขยาย

主+谓+宾ประโยคความเดียวที่มีส่วนขยาย ได้แก่

  主语、谓语、宾语   定语、状语、补语

- เครื่องหมายวรรคตอน

- รูปประโยค  句式

比较句,“是……的”句,“把” 字句

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

2 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของจีนกับของไทย

s ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของจีนกับของไทย

ตัวอย่าง

四合院、饮食文化、民族服装、中国乐器、体育

艺术:书画、建筑、陶器、雕刻

ม.3

1. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  และการลำดับคำ ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนกับภาษาไทย

 

s ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ของภาษาจีนกับภาษาไทย 

s การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย เช่น

- เสียงในภาษาจีน: เสียงสูง-ต่ำ/ เสียงหนัก-เบา

- ตัวอักษรจีน: วิธีการสร้างอักษรจีน/ ส่วนประกอบของตัวอักษรจีน

- คำ: การประสมคำ

- วลี: โครงสร้างวลี

- ประโยค: ประโยคความเดียวที่ไม่มีส่วนขยาย

主+谓+宾ประโยคความเดียวที่มีส่วนขยาย ได้แก่   

主语、谓语、宾语   定语、状语、补语

- เครื่องหมายวรรคตอน

- รูปประโยค  句式

比较句, 句式 比较句,“是……的”句,

“把”字句

ม.4

1. เปรียบเทียบและอธิบายความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค สำนวนภาษาของภาษาจีนกับภาษาไทย

s ความแตกต่างระหว่าง ตัวอักษร คำ วลี โครงสร้างประโยค สำนวนภาษาของภาษาจีนกับภาษาไทย เช่น

- ตัวอักษรจีน: วิธีการสร้างอักษรจีน/ ส่วนประกอบของตัวอักษรจีน

- คำ: คำพ้องรูป –พ้องเสียง/ คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน

- วลี: โครงสร้างวลี

- ประโยค: ประโยคความเดียวที่มีส่วนขยาย ได้แก่

 主语、谓语、宾语、  定语、状语、补语

-ประโยคความซ้อน ได้แก่

 并列复句、承接复句、递进复句、选择复句、因果复句、转折复句、条件复句

让步复句、目的复句、假设复句、紧缩句

- รูปประโยค  句式  “被” 字句

“有” 字句 “把” 字句  动句 兼语句

- เครื่องหมายวรรคตอน

- สำนวน-สุภาษิต-คติพจน์ 成语、谚语、俗语

歇后语、座右铭

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

2. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน และความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ และวัฒนธรรมของจีนกับของไทย

 

s ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ และวัฒนธรรมของจีนกับของไทย

ตัวอย่าง

生活:四合院、饮食文化、中国乐器、体育、艺术

习俗:风水、送礼、吉祥数字、吉祥物、神仙

ม.5

1. เปรียบเทียบและอธิบายความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค สำนวนภาษา สุภาษิต ของภาษาจีนกับภาษาไทย

s ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค สำนวนภาษา สุภาษิตของภาษาจีนกับภาษาไทย เช่น  

- ตัวอักษรจีน: วิธีการสร้างอักษรจีน/ ส่วนประกอบของตัวอักษรจีน

- คำ: คำพ้องรูป –พ้องเสียง/ คำที่มีความหมายใกล้

เคียงกัน

- วลี: โครงสร้างวลี

- ประโยค: ประโยคความเดียวที่มีส่วนขยาย ได้แก่

 主语、谓语、宾语   定语

状语、补语ประโยคความซ้อน ได้แก่

 并列复句、承接复句、递进复句、选择复句、因果复句、转折复句、条件复句、让步复句、目的复句

假设复句、紧缩句

- รูปประโยค  句式  “被” 字句

“有” 字句 “把” 字句 动句 兼语句

- เครื่องหมายวรรคตอน

- สำนวน-สุภาษิต-คติพจน์ 成语、谚语、俗语、歇后语、座右铭

 

2. วิเคราะห์ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ และวัฒนธรรมของจีนกับ

ของไทย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม

 

s ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ และวัฒนธรรมของจีนกับของไทย

s การปฏิบัติตามวัฒนธรรมของจีนกับของไทย

ตัวอย่าง

生活:四合院、饮食文化、中国乐器、体育、艺术

习俗:风水、送礼、吉祥数字、吉祥物、神仙

节日:儿童节、教师节、国庆节、劳动节、春节

宋干节

ม.6

1. เปรียบเทียบและอธิบายความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค สำนวนภาษา สุภาษิต และบทกลอนของภาษาจีนกับภาษาไทย

s ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค สำนวนภาษา สุภาษิต และบทกลอนของภาษาจีนกับภาษาไทย 

เช่น

- ตัวอักษรจีน: วิธีการสร้างอักษรจีน/ ส่วนประกอบของตัวอักษรจีน

- คำ: คำพ้องรูป –พ้องเสียง/ คำที่มีความหมายใกล้

เคียงกัน

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

- วลี: โครงสร้างวลี

- ประโยค: ประโยคความเดียวที่มีส่วนขยาย ได้แก่

 主语、谓语、宾语   定语

状语、补语 ประโยคความซ้อน ได้แก่

 并列复句、承接复句、递进复句、选择复句、因果复句、转折复句、条件复句、让步复句

目的复句、假设复句、紧缩句

- รูปประโยค  句式  “被” 字句“有” 字句

“把” 字句、动句 兼语句

- เครื่องหมายวรรคตอน

- สำนวน-สุภาษิต-คติพจน์ 成语、谚语、俗语、歇后语、座右铭

 

2. วิเคราะห์ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ และวัฒนธรรมจีน-ไทย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม

 

 

s ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ และวัฒนธรรมของจีนกับของไทย

s การปฏิบัติตามวัฒนธรรมของจีนกับของไทย

ตัวอย่าง

生活:四合院、饮食文化、中国乐器、体育、艺术

习俗:风水、送礼、吉祥数字、吉祥物、神仙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ 3: ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

 

มาตรฐาน ต 3.1   ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐาน

 

ในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ป.1

1. บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

s คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

เช่น ตัวเลข ผัก ผลไม้ สัตว์

ป.2

1. บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

s คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

เช่น ตัวเลข ผัก ผลไม้ สัตว์ สิ่งของ สถานที่ใกล้ตัว

ป.3

1. บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

s คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

เช่น ตัวเลข ผัก ผลไม้ สัตว์ สิ่งของ สถานที่ท่องเที่ยว

ป.4

1. ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และนำเสนอด้วยการพูดหรือเขียน

 

s คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

s แหล่งข้อมูลต่างๆ

s วิธีการนำเสนอ

s กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

-  数学shùxué

-  自然科学zìránkēxué

-  社会科学shèhuìkēxué(地理dìlǐ、历史lìshǐ、宗教与文化

    zōngjiàoyǔwénhuà)

-  泰语tàiyǔ

-  外语wàiyǔ(英语yīngyǔ 、汉语hànyǔ)

-  卫生与体育wèishēngyǔtǐyù

-  艺术yìshù(手工艺shǒugōngyì、绘画huìhuà

    音乐yīnyuè、舞蹈wǔdǎo)

- 职业与技科zhíyèyǔkējì

ป.5

1. ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และนำเสนอด้วยการพูดหรือเขียน

 

s คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

s แหล่งข้อมูลต่างๆ

s วิธีการนำเสนอ

s กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

-  数学shùxué

-  自然科学zìránkēxué

-  社会科学shèhuìkēxué(地理dìlǐ、历史lìshǐ

    宗教与文化zōngjiàoyǔwénhuà)

-  泰语tàiyǔ

-  外语wàiyǔ(英语yīngyǔ、汉语hànyǔ)

-  卫生与体育wèishēngyǔtǐyù

-  艺术yìshù(手工艺shǒugōngyì、绘画huìhuà

   音乐yīnyuè、舞蹈wǔdǎo)

-  职业与科技zhíyèyǔkējì

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ป.6

1. ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดหรือเขียน

 

s คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

s แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

s วิธีการนำเสนอ

s กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

- 数学shùxué

- 自然科学zìránkēxué

- 社会科学shèhuìkēxué(地理dìlǐ、历史lìshǐ

   宗教与文化zōngjiàoyǔwénhuà)

-  泰语tàiyǔ

-  外语wàiyǔ(英语yīngyǔ、汉语hànyǔ)

-  卫生与体育wèishēngyǔtǐyù

-  艺术yìshù(手工艺shǒugōngyì、绘画huìhuà

  音乐yīnyuè、舞蹈wǔdǎo)

-  职业与科技zhíyèyǔkējì

ม.1

1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน

 

s การค้นคว้า การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

s กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

-数学

- 自然科学

-  社会科学(地理、历史、宗教与文化)

-  泰语

- 外语(英语、汉语)

- 卫生与体育

-  艺术(手工艺、绘画、音乐、舞蹈)

-  职业与科技

ตัวอย่าง

让学生查找关于中国地理的知识,然后阐述所收集到内容。

ม.2

1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ

การเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน

 

s การค้นคว้า การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

s กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

- 数学

- 自然科学

-  社会科学(地理、历史、宗教与文化)

-  泰语

-  外语(英语、汉语)

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

-  卫生与体育

-  艺术(手工艺、绘画、音乐、舞蹈)

-  职业与科技

ตัวอย่าง

让学生查找关于环境保护的资料,并且阐述所收集的内容。

ม.3

1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน

 

s การค้นคว้า การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ

การเรียนรู้อื่น

s กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

-  数学

- 自然科学

-  社会科学(地理、历史、宗教与文化)

-  泰语

-  外语(英语、汉语)

-  卫生与体育

-  艺术(手工艺、绘画、音乐、舞蹈)

-  职业与科技

ตัวอย่าง

让学生查找关于中泰关系的历史书籍,并且阐述所收集到的历史资料。

ม.4

1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยวิธีการที่หลากหลาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

s วิธีการนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การทำหนังสือเล่มเล็ก ใบงาน โครงงาน

s กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

-  数学 (加、减、乘、除)

- 自然科学(物理、化学、生物、天文学、地质)

-  社会科学(经济学、地理、历史、宗教与文化(思想品德

    社会道德、好公民))

-  泰语

-  外语(英语、汉语、法语、日语、德语、阿拉伯语、梵巴语)

-  卫生与体育

-  艺术(手工艺、绘画、音乐、舞蹈)

-  职业与科技

ตัวอย่าง

举办展览、演示、学术报告、小组讨论、辩论、知识竞赛、小册子 制作

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.5

1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ

การเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยวิธีการที่หลากหลาย

s การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

s วิธีการนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การทำหนังสือเล่มเล็ก ใบงาน โครงงาน

s กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

-  数学(加、减、乘、除)

-  自然科学(物理、化学、生物、天文学、地质)

-  社会科学(经济学、地理历史、宗教与文化(思想品德

   社会道德、好公民))

-  泰语

-  外语(英语、汉语、法语、日语、    德语、阿拉伯语、梵巴语)

- 卫生与体育

-  艺术(手工艺、绘画、音乐、舞蹈)

-   职业与科技

เช่น

举办展览、演示、学术报告、小组讨论、辩论、知识竞赛、小册子 制作

ม.6

1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยวิธีการที่หลากหลาย

s การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

s วิธีการนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การทำหนังสือเล่มเล็ก ใบงาน โครงงาน

s กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

-  数学 (加、减、乘、除)

- 自然科学(物理、化学、生物、天文学、地质)

-  社会科学(经济学、地理、历史、宗教与文化(思想品德

   社会道德、好公民))

-  泰语

-  外语(英语、汉语、法语、日语、德语、阿拉伯语、梵巴语)

-  卫生与体育

-  艺术(手工艺、绘画、 音乐、舞蹈)

-  职业与科技

ตัวอย่าง

举办展览、演示、学术报告、小组讨论、辩论

知识竞赛、小册子 制作等等

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ 4: ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

 

มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ป.1

1. ฟังหรือพูดในสถานการณ์ง่ายๆ

ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

s คำ กลุ่มคำ ประโยค และบทสนทนาในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

s นำคำ กลุ่มคำ ประโยค และบทสนทนาที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลอง

ตัวอย่าง

学生:老师,您好!xuéshēng:lǎoshī,nínhǎo!

老师: 你好!lǎoshī:nǐhǎo!        

A:请进。qǐngjìn.    

B:谢谢。xièxie.

ป.2

1. ฟังหรือพูดในสถานการณ์ง่ายๆ

ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

s คำ กลุ่มคำ ประโยค และบทสนทนาในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

s นำคำ กลุ่มคำ ประโยค และบทสนทนาที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลอง

ตัวอย่าง

A:你去哪儿?nǐqùnǎr? B:我去学校。wǒqùxuéxiào

ป.3

1. ฟังหรือพูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

s คำ กลุ่มคำ ประโยค และบทสนทนาในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

s นำคำ กลุ่มคำ ประโยค และบทสนทนาที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลอง

ตัวอย่าง

A:今天星期几?  jīntiānxīngqījǐ?    

B:今天星期一。jīntiānxīngqīyī.

ป.4

1. ฟังและพูด หรืออ่านประโยค หรือ

บทสนทนาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

s ประโยค หรือบทสนทนาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

s นำคำศัพท์ ประโยค และบทสนทนาที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง

ตัวอย่าง

看黑板kànhēibǎn 、看地图kàndìtú

再说一遍zàishuōyībiàn  、

读后请画画儿dúhòuqǐnghuàhuàr

放在里面fàngzàilǐmiàn 、不要去búyàoqù  

请排队qǐngpáiduì、

你应该天天练习nǐyīnggāitiāntiānliànxí

你要用心听nǐyàoyòngxīntīng         

上课不可以吃东西shàngkèbúkěyǐchīdōngxi

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ป.5

1. ฟัง พูด และอ่านหรือเขียนประโยค หรือบทสนทนา ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

s ประโยค หรือบทสนทนาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ในห้องเรียนและสถานศึกษา

s นำคำศัพท์ ประโยค และบทสนทนาที่ได้เรียนรู้

มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง

ตัวอย่าง

要说话先举手yàoshuōhuàxiānjǔshǒu

请放下去qǐngfàngxiàqù  、请回答qǐnghuídá  

注意听zhùyìtīng、请排队qǐngpáiduì  

请帮我qǐngbāngwǒ 、请等一下qǐngděngyíxià

慢慢说mànmànshuō 、不要吵闹búyàochǎonào

你应该多看多写nǐyīnggāiduōkànduōxiě

要说话先举手yàoshuōhuàxiānjǔshǒu

ป.6

1. ใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

s ประโยค หรือบทสนทนาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

s นำคำศัพท์ ประโยค และบทสนทนาที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง

ตัวอย่าง

请排队qǐngpáiduì 、 分组fēnzǔ 、准备zhǔnbèi 

开始kāishǐ  、请站起来qǐngzhànqǐlái  

再做一次zàizuòyícì、请帮助他qǐngbāngzhùtā   

请再画qǐngzàihuà、注意听zhùyìtīng

要回答先举手yàohuídáxiānjǔshǒu                   

先听后说xiāntīnghòushuō

ม.1

1. ใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

s การใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

และสถานศึกษา

s นำคำศัพท์ ประโยค และบทสนทนาที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง

ม.2

1. ใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษาและชุมชน

s การใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลอง ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน

s นำคำศัพท์ ประโยค และบทสนทนาที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง

ตัวอย่าง

欢迎到我们的学校。

 

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.3

1. ใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน

s การใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน

s นำคำศัพท์ ประโยค และบทสนทนาที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง

ตัวอย่าง

我们爱国王,他叫普密蓬。

ม.4

1. ใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

s การใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

s นำคำศัพท์ ประโยค บทสนทนา และบทความที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง

ม.5

1. ใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

s การใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

s นำคำศัพท์ ประโยค บทสนทนา และบทความที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง

ม.6

1. ใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

s การใช้จีนภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

s นำคำศัพท์ บทสนทนา และบทความที่ได้เรียนรู้

มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ 4: ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

 

มาตรฐาน ต 4.2   ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ

 

และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

 

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ป.1

 1. ใช้ภาษาจีนเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่

เกี่ยวข้องกับสิ่งใกล้ตัว

s การใช้ภาษาจีนในการรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใกล้ตัว จากสื่อต่างๆ เช่น สมุดภาพ บัตรคำ

小画册xiǎohuàcè 、 卡片kǎpiàn

ป.2

 1. ใช้ภาษาจีนเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใกล้ตัว

s การใช้ภาษาจีนในการรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใกล้ตัว จากสื่อต่างๆ เช่น สมุดภาพ บัตรคำ

小画册xiǎohuàcè、 卡片kǎpiàn

ป.3

 1. ใช้ภาษาจีนเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใกล้ตัว

s การใช้ภาษาจีนในการรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใกล้ตัว จากสื่อต่างๆ เช่น สมุดภาพ บัตรคำ

小画册xiǎohuàcè 、卡片kǎpiàn

ป.4

1. ใช้ภาษาจีนในการรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใกล้ตัว

s การใช้ภาษาจีนในการรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใกล้ตัวจากสื่อต่างๆ

ตัวอย่าง

人物rénwù  、 食物shíwù   、动物dòngwù 

 职业zhíyè 、报纸bàozhǐ  

日常用品rìchángyòngpǐn 、时间shíjiān、地点dìdiǎn

 网络wǎngluò     

ป.5

 1. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น และรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใกล้ตัว

s การใช้ภาษาจีนในการสืบค้น และรวบรวมคำศัพท์

ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใกล้ตัวจากสื่อต่างๆ

ตัวอย่าง

人物rénwù 、 食物shíwù  、动物 dòngwù 

职业zhíyè 、报纸bàozhǐ  

日常用品rìchángyòngpǐn 、时间shíjiān

地点dìdiǎn  

网络wǎngluò      

ป.6

1. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น และรวบรวมข้อมูลต่างๆ

s การใช้ภาษาจีนในการสืบค้น และรวบรวมคำศัพท์

ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใกล้ตัว จากสื่อต่างๆ

ตัวอย่าง

人物rénwù  、 食物shíwù

动物dòngwù 

 职业zhíyè、 报纸bàozhǐ  

日常用品rìchángyòngpǐn

时间shíjiān

地点dìdiǎn

网络wǎngluò

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน

ม.1

1. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น ค้นคว้า และนำเสนอความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

s การใช้ภาษาจีนในการสืบค้นหรือค้นคว้าความรู้

หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

ตัวอย่าง

- ภาษาที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล

查词典、查资料、上网、网上搜索、输入网址

- ภาษาที่ใช้ในการกรอกแบบฟอร์ม

姓名、性别、年龄、出生日期、国籍、地址

电子邮件、学历

ม.2

1. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม นำเสนอและสรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

s การใช้ภาษาจีนในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม นำเสนอความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการ ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

ตัวอย่าง

- ภาษาที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล

  查词典、查资料、上网、网上搜索、输入网址

- ภาษาที่ใช้ในการกรอกแบบฟอร์ม

姓名、性别、年龄、出生日期、国籍、地址

电子邮件、学历

ม.3

1. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม นำเสนอและสรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

s การใช้ภาษาจีนในการสืบค้น ค้นคว้าหรือรวบรวมนำเสนอ สรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

ตัวอย่าง

- ภาษาที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล

查词典、查资料、上网、网上搜索、输入网址

- ภาษาที่ใช้ในการกรอกแบบฟอร์ม

姓名、性别、年龄、出生日期、国籍、地址

电子邮件、学历

 

2. เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาจีน

 

s การใช้ภาษาจีนในการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน เช่น แผ่นพับแนะนำโรงเรียน แผ่นปลิว ป้ายคำขวัญ ประกาศ

s การนำเสนอข