แจ้งศิษย์เก่ากลุ่มจีนศึกษาฯทุกๆคน ขอให้ทุกคนพิมพ์รายละเอียดในแบบฟอร์มติดต่อกลับในเมนูด้านซ้ายมือด้านล่างสุด โดยกรอกให้ครบทุกๆ ช่อง ในส่วนของข้อความให้กรอกลงไปว่าขณะนี้เรียนอยู่ที่ไหน หรือทำงานอะไร สำคัญมากคือ จบปีการศึกษาอะไร......ขอบคุณนักเรียนมากครับ

ข้อควรรู้ก่อนจะไปเรียนที่ประเทศจีน

1. เหตุใดจึงเลือกไปเรียนต่อประเทศจีน                      

1.1 เศรษฐกิจจีนพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

     ตั้งแต่ประเทศจีนเริ่มนโยบายปฏิรูปเปิดประเทศในปี 1978 เศรษฐกิจก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  นับแต่ปี 1997 เป็นต้นมา  เศรษฐกิจจีนเติบโตเฉลี่ย 7.7% ต่อปี   เป็นอัตราการเติบโตที่เร็วที่สุดในโลก  เมื่อจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกในปี 2001 ก็ยิ่งส่งเสริมการเปิดเสรีและการเข้าสู่ความเป็นโลกาภิวัตน์

            ขณะที่เศรษฐกิจจีนพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนั้น  ประชากรจีนก็มีคุณภาพชีวิตสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และแนวความคิดก็ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไป จีนได้กลายเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่  สร้างความคึกคักด้านเศรษฐกิจให้แก่ทั่วโลก และยังดึงดูดบริษัทต่างชาติเข้าไปลงทุนมากขึ้นเรื่อย ๆ  ไม่เพียงแต่ทุนต่างชาติที่เข้ามา จีนเองยังส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจการผลิตของชนชาติจีนด้วย  ขณะเดียวกันจีนจะเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิกในปี 2008 ที่กรุงปักกิ่ง  จึงทำให้กรุงปักกิ่งกลายเป็นจุดสนใจของชาวโลกยิ่งขึ้น

1.2  จีนได้จัดเตรียมการเรียนการสอนอย่างสมบูรณ์แบบ

    ประเทศจีนมีประวัติศาสตร์มานานนับ 5 พันปี  ตั้งแต่สมัยขงจื่อ จีนก็ให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นพิเศษ นับแต่สถาปนาจีนใหม่เป็นต้นมา ได้จัดระบบการเรียนการสอนอย่างสมบูรณ์แบบ  ผลิตบุคลากรผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ  ออกไปพัฒนาสังคมจำนวนมาก และยังเพิ่มคุณภาพโดยรวมให้ประชากรด้วย

1.3  จีนมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนาน

             ประเทศจีนเป็นอู่วัฒนธรรมตะวันออก  ต้นกำเนิดวัฒนธรรมของหลายประเทศในเอเชียสามารถสืบย้อนไปได้ถึงวัฒนธรรมจีน จีนมีปรัชญาโบราณลึกซึ้ง วรรณคดีคลาสสิกมากมาย มีวัฒนธรรมด้านอาหารการกิน และยังมีโบราณสถานอีกจำนวนมาก ขณะที่มีการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม วัฒนธรรมจีนก็ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยไปด้วย การไปเรียนที่ประเทศจีนจะเข้าใจความเก่าแก่ของจีนและวัฒนธรรมตะวันออกที่ทันสมัย

1.4 รัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับงานเกี่ยวกับนักศึกษาต่างชาติ

            รัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับงานเกี่ยวกับนักศึกษาต่างชาติมาช้านาน  ตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในปีที่ 2 คือ ค.ศ. 1950 จีนก็เริ่มจัดให้มีการเรียนการสอนนักศึกษาต่างชาติ หลังจากนโยบายปฏิรูปเปิดประเทศที่ดำเนินในปี 1978  งานด้านนักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนต่อจีนได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ตามสถิติ ในปี 2005  มีนักศึกษาต่างชาติจาก 190 ประเทศจำนวน 1.41 แสนคนมาเรียนที่จีนโดยกระจายศึกษาอยู่ตามสถาบันการศึกษาชั้นสูง โรงเรียนทั่วไป และสถาบันการศึกษาเฉพาะทางรวม 568 แห่งใน 31 เขตการปกครองระดับมณฑล เขตปกครองตนเองและมหานครของจีน โดยเป็นทั้งนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก นักศึกษาที่เรียนภาษาระยะสั้นและนักวิจัย  รัฐบาลจีนยินดีต้อนรับนักศึกษาต่างชาติจากทุกพื้นที่ทั่วโลกมาเรียนต่อที่ประเทศจีน

 

2. ระบบการศึกษาของจีน

            ปัจจุบันนี้ จีนมีระบบการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ สถาบันการศึกษามี ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย  กฎหมายการศึกษาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กำหนดว่า รัฐบาลรับผิดชอบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี นั่นคือ ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

2.1 การศึกษาระดับสูงของจีน

            สถาบันการศึกษาระดับสูงของจีนได้แก่ มหาวิทยาลัย สถาบันและสถาบันเฉพาะทาง  มหาวิทยาลัยของจีนแบ่งเป็นมหาวิทยาลัยระดับมณฑล ระดับเขตปกครองตนเอง และระดับมหานครในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษาระดับสูงของท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยเอกชน  มหาวิทยาลัยจีนและสถาบันที่ตั้งเป็นขึ้นเป็นเอกเทศจัดว่าเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูง

2.2 ปริญญาบัตรของจีน

            ปริญญาบัตรของจีนแบ่งเป็น ปริญญาบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

            ระดับปริญญาบัณฑิต (ปริญญาตรี) (4-5 ปี)  ผู้ที่สามารถจบการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดไว้และสารนิพนธ์ที่เขียนนั้นผ่านเกณฑ์ ถือว่าได้ปริญญาบัตรระดับปริญญาบัณฑิต

            ระดับมหาบัณฑิต  (2-3 ปี)  ผู้ที่สามารถจบการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดไว้  สอบผ่านวิทยานิพนธ์  และมีคะแนนในระดับที่สอบผ่าน ถือว่าได้ปริญญาบัตรระดับมหาบัณฑิต

            ระดับดุษฎีบัณฑิต (3-4  ปี)  ผู้ที่สามารถจบการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดไว้  สอบผ่านวิทยานิพนธ์  และมีคะแนนในระดับที่สอบผ่าน ถือว่าได้ปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิต

 

3. การสมัครเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศจีน

3.1 ขั้นตอนการสมัคร

            เลือกมหาวิทยาลัย Ò กรอกเอกสารสมัครเรียน  Ò  เลือกระดับที่จะเรียน Ò ส่งเอกสาร Ò รอการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย Ò ได้รับใบตอบรับจากมหาวิทยาลัย Ò ทำวีซ่า  X หรือ F Ò รับวีซ่า Ò ตรวจร่างกาย Ò ตรวจคนเข้าเมือง Òผ่านด่านศุลกากร Ò รายงานตัวที่มหาวิทยาลัย และลงทะเบียนเรียน Ò  ทำเอกสาร ขอถิ่นที่อยู่ของชาวต่างชาติ ที่ กองตรวจคนเข้าเมืองประจำท้องถิ่น

3.2 การเลือกมหาวิทยาลัย

            นักศึกษาที่จะไปเรียนต่อประเทศจีนมีเป้าประสงค์ไม่เหมือนกัน ทำให้เป้าหมาย วิธีการ เวลาและมหาวิทยาลัยที่เลือกต่างกัน   อย่างไรก็ตาม สิ่งแรกสุดควรคำนึงถึงผลการเรียน ฐานะทางบ้าน หน้าที่การงานและแผนชีวิตในอนาคต

3.2.1 วิธีการเรียนต่อ  แบ่งตามเป้าหมายและเวลาได้ดังนี้

            - เรียนภาษา  คือ เรียนเฉพาะภาษาจีนซึ่งมีหลักสูตรอบรมให้เลือกตั้งแต่หลักสูตรครึ่งปีถึง 2 ปี

            - เรียนระยะยาว  เรียนเพื่อให้ได้ปริญญาหรือการวิจัยระยะยาว ( 1 ปีขึ้นไป)

            - เรียนระยะสั้น เป็นการเรียนไม่ใช่เพื่อได้ปริญญา   แต่เป็นการไปเรียนแบบแลกเปลี่ยน (ไม่ถึง 1 ปี) หรือการไปฝึกอบรมระยะสั้น

3.2.2 วิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน

            การชำระค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งเป็น ชำระด้วยเงินค่าเล่าเรียนด้วยตนเองหรือเงินของรัฐหรือองค์กร  เงินของรัฐหรือองค์กรคือ ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนหรือทุนอื่น ๆ   ส่วนการชำระเงินเรียนด้วยตนเองคือ นักศึกษาต่างชาติรับผิดชอบจ่ายเงินเอง

3.2.3 วิธีการรวบรวมข้อมูล

    การเลือกมหาวิทยาลัยไปเรียนต่อ ให้ตัดสินตามแผนการเรียนหรือการวิจัยของตนเป็นหลัก พยายามศึกษาข้อมูลต่าง ๆ  เช่น ประวัติการรับนักศึกษา เงื่อนไข ของแต่ละสถาบัน ถ้าหากยังสำรวจไม่ครบถ้วน  ก็อาจไม่ได้เรียนวิชาตามที่ตนเองต้องการหรือค่าใช้จ่ายอาจเกินงบ ดังนั้นการรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยที่สุด จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการจะไปเรียนต่อประเทศจีน

วิธีการขอคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมีดังนี้

a)            ข้อมูล (สถานที่ตั้ง  วิชาเอก เงื่อนไขการเข้าเรียน ค่าลงทะเบียนเรียน)ของมหาวิทยาลัยทุกแห่งมีอยู่ในเวบไซต์ศูนย์บริการเรียนต่อประเทศจีนของจีน (www.studyinchina.net.cn)

b)           สอบถามจากหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาในการเรียนต่อประเทศจีน เช่น ฝ่ายการศึกษาท้องถิ่น สมาคมศิษย์เก่า กงสุล สถานทูต

c)            หนังสือแนะนำการเรียนต่อ

d)           หนังสือแนะนำมหาวิทยาลัยและการรับสมัครเข้าเรียน โดยขอจากแต่ละมหาวิทยาลัย

e)            ผู้มีประสบการณ์ในการเรียนต่อ   ถ้าอ่านจากหนังสือหรือสอบถามจากสถาบันต่าง ๆ แล้วยังไม่ชัดเจนพอ อาจจะขอคำแนะนำจากผู้เคยไปเรียนต่อ โดยเฉพาะผู้ที่เคยไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่เราต้องการสมัครเรียน เป็นการได้ข้อมูลโดยตรงอย่างดีที่สุด

f)              นิทรรศการเรียนต่อประเทศจีน   เพื่อเป็นการสนองความต้องการของวัยรุ่นแต่ละประเทศที่จะไปเรียนเมืองจีน ศูนย์บริการเรียนต่อจีน  สำนักงานเลขาธิการทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อประเทศจีน  และสมาพันธ์เลขาธิการเพื่อการแลกเปลี่ยนการศึกษานานาชาติแห่งประเทศจีนได้เดินทางไปจัดนิทรรศการเพื่อการศึกษาต่อประเทศจีนในเมืองและประเทศต่าง ๆ  เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น ไทย อินโดนีเซีย คาซัคสถาน เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี ฮอลแลนด์ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย เนปาล เวียดนาม กัมพูชา ปากีสถาน แอฟริกาใต้ ออกเตรเลีย นิวซีแลนด์  โดยสามารถเช็คข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และหน่วยงานที่เข้าร่วมนิทรรศการได้จากเวบไซต์เพื่อการเรียนต่อประเทศจีน

3.2.4 การเลือกมหาวิทยาลัย

เวลาเลือกมหาวิทยาลัย ให้พิจารณาสาขาที่จะเรียน วัตถุประสงค์ในการเรียน ความรู้ความ สามารถและงานที่จะทำในอนาคต   สามารถเข้าไปในเวบไซต์ระหว่างประเทศหรือดูคู่มือแนะนำมหาวิทยาลัยและการรับสมัคร แล้วจึงตัดสินใจเลือกเรียนตามที่ตนต้องการ  อย่าได้เลือกโดยพิจารณาแต่ชื่อเสียงมหาวิทยาลัย ต้องพิจารณาเป้าหมายของตนเอง  จุดเด่นและลักษณะพิเศษของมหาวิทยาลัยที่จะเลือกเรียน และควรพิจารณาเรื่องโดยรวมดังนี้

a)           วิชา (บางแห่งไม่มีวิชาภาษาจีน)

b)           เงื่อนไขการเข้าเรียน

c)           ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

d)           ทุนการศึกษา

e)           หอพัก

f)           สิ่งอำนวยความสะดวกในการวิจัย

g)           สภาพแวดล้อมในพื้นที่    ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ อัตราค่าครองชีพ

 3.2.5 หนทางไปเรียนที่จีน

นักศึกษาสามารถติดต่อกับหน่วยงานรัฐบาลจีน  สถาบันการศึกษา หรือกลุ่มสมาคมที่มีการแนะนำในเรื่องดังกล่าวหรือสมัครด้วยตนเองเพื่อไปเรียนที่จีน

 3.3 เงื่อนไขในการเข้าศึกษา

 • นักศึกษาภาษา :    ใช้หลักฐานจบการศึกษาเพื่อสมัครเรียน
 • นักศึกษาปริญญาตรีสายวิทย์และศิลป์ :  หลักฐานจบการศึกษาและคะแนนสอบ  หนังสือรับรองการผ่าน HSKระดับ C
 • นักศึกษาปริญญาตรีอื่น ๆ :  หลักฐานจบการศึกษาและคะแนนสอบ  หนังสือรับรองการผ่าน HSKระดับ C
 • นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก  : ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโทแล้ว  ใบแสดงผลการเรียน หนังสือรับรองจากอาจารย์ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 2 ท่าน สมัครสอบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือสอบผ่านตามที่กำหนด
 • นักศึกษาปริญญาตรี โท และเอกที่จะสมัครเรียนวิชาศิลปะ  ต้องนำเสนอรูปภาพหรือวีดิทัศน์เกี่ยวกับผลงานตนเอง  และหนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้สอน
 • นักศึกษาที่จบจากประเทศจีน และต้องการศึกษาต่อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3.4  เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

1)                 ใบสมัครเรียนต่อที่ประเทศจีนตามที่ฝ่ายจีนกำหนด

2)                 แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสุขภาพของชาวต่างชาติ ตามมาตรฐานหน่วยงานสาธารณสุขของจีน

3)                 หลักฐานจบการศึกษาระดับสูงสุดและผลคะแนน

4)                 ผู้สมัครเรียนระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ระดับรองศาสตราจารย์ (หรือเทียบเท่า) ขึ้นไป 2 ท่าน

5)                 ผู้สมัครเรียนด้วยตนเอง นอกจากเตรียมเอกสารข้างต้นแล้ว ยังอาจจะต้องมีหลักฐานรับรองฐานะการเงิน

            เอกสารข้างต้นต้องเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ หรือมีสำเนาแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องอาจขอรับได้ที่สถานทูตจีนประจำประเทศต่าง ๆ หรือมจากหาวิทยาลัยจีน

3.5 ระยะเวลาสมัครเรียน

    โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างรัฐบาลสองประเทศ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง30 เมษายน  ผู้สมัครต้องติดต่อสมัครเรียนกับหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

    ระยะเวลาสมัครเรียนภาคฤดูใบไม้ผลิของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษาทุนตัวเองคือวันที่ถึง 15 กันยายน  15 ธันวาคม ส่วนระยะเวลาสมัครเรียนภาคฤดูใบไม้ร่วงคือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ถึง15  มิถุนายน  รายละเอียดดูได้จากเอกสารที่แนะนำมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง

 

4. การเตรียมตัวเรียนภาษาจีนของนักศึกษาต่างชาติ

    การเรียนของนักศึกษาที่ไปเรียนต่อประเทศจีนหรือเรียนเพิ่มเติม ส่วนใหญ่มักใช้ภาษาจีนในการสอน ยกเว้นบางมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน   หนังสือ สิ่งพิมพ์และข้อมูลต่าง ๆ ของห้องสมุดหรือหน่วยงานในจีนใช้ภาษาจีนเป็นหลัก ถ้าต้องการเรียนต่ออย่างราบรื่น ควรมีพื้นฐานภาษาจีนระดับหนึ่ง  ผู้ที่ก่อนมาประเทศจีนยังไม่เคยเรียนภาษาจีนหรือภาษาจีนยังไม่ได้มาตรฐานตามระดับปริญญาตรี โทหรือเอกที่ต้องการ เมื่อมาถึงจีนแล้ว ต้องเรียนภาษาจีนพื้นฐานอีก 1-2 ปี  นักเรียนภาษาหรือนักศึกษาระดับปริญญาที่ใช้ภาษาต่างประเทศในการเรียน ยังคงต้องเรียนภาษาจีนเพิ่ม เพื่อสะดวกในการใช้ชีวิตอยู่ที่จีน

 

5. การสอบวัดระดับพื้นฐานภาษาจีน

            การสอบวัดระดับภาษาจีน(HSK) คือการทดสอบมาตรฐานและวัดระดับภาษาจีนของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่(รวมทั้งนักศึกษาต่างชาติ ชาวจีนโพ้นทะเล และชนกลุ่มน้อยในจีน) การสอบวัดระดับพื้นฐานภาษาจีนมี 3 ระดับคือ ระดับต้น (เรียกย่อว่าHSK  ระดับต้น)ระดับกลาง (เรียกย่อว่าHSK  ระดับต้น-กลาง) และระดับสูง (เรียกย่อว่าHSK  ระดับสูง)การสอบวัดระดับพื้นฐานภาษาจีนจัดขึ้นทุกปีในประเทศจีนและต่างประเทศ ผู้ที่สอบได้ผลคะแนนตามมาตรฐานจะได้รับประกาศนียบัตรระดับภาษาจีนตามผลคะแนนของตนคณะกรรมการการสอบวัดระดับภาษาจีนแห่งชาติซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจีนตั้งขึ้นเป็นผู้มีอำนาจเต็มในการจัดการสอบวัดระดับภาษาจีนและการมอบประกาศนียบัตร

5.1 ผลบังคับใช้ของ ประกาศนียบัตรระดับภาษาจีน

5.1.1 เป็นหลักฐานรับรองมาตรฐานภาษาจีนของนักศึกษาที่สมัครสอบหรือผู้เรียนเฉพาะด้านที่ต้องการเรียนต่อในสถาบันการศึกษาระดับสูงของจีน

5.1.2 เป็นหลักฐานรับรองว่ามีความรู้ภาษาจีนระดับหนึ่ง หรือไม่ต้องเรียนภาษาจีนบางวิชาในระดับที่เท่ากัน

5.1.3 เป็นหลักฐานซึ่งบริษัทรับสมัครงานใช้ประเมินพนักงาน

5.2 ระยะเวลาสมัครและสถานที่สอบ

            ทุกปี จีนจะจัดสอบ HSK       

HSK  (ระดับต้น)เดือนเมษายน และพฤศจิกายน

HSK  (ระดับต้น-กลาง)เดือนเมษายน  มิถุนายนและพฤศจิกายน

HSK  (ระดับสูง) เดือนเมษายน และตุลาคม

5.3 เอกสารสมัครสอบ

รูปถ่ายไม่สวมหมวก 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ  และบัตรประจำตัวซึ่งมีรูปถ่ายติดอยู่ (พาสปอร์ตหรือใบถิ่นที่อยู่)

เวลาสมัครต้องชำระค่าสอบและค่าสมัครจำนวนหนึ่ง (จำนวนที่แน่นอนให้สอบถามจากสถานที่สอบ)

หากผู้สมัครไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่สอบ ให้สมัครทางจดหมายได้  การสมัครทางจดหมาย ให้แนบสำเนาพาสปอร์ต ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป (ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษ สัญชาติ เพศ สถานที่ติดต่อ) รูปถ่าย 2 ใบ  และโอนเงินทางไปรษณีย์  หลังจากสมัครสอบแล้ว  สถานที่สอบแต่ละแห่งจะมอบ ใบเตรียมสอบ HSK  และ คู่มือผู้สมัครสอบวัดระดับภาษาจีนให้โดยไม่คิดมูลค่า ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกเวลา สถานที่ซึ่งจะสอบลงในใบเตรียมสอบ HSKให้ถูกต้องชัดเจน

ขอให้ผู้สมัครสอบอ่าน คู่มือผู้สมัครสอบวัดระดับภาษาจีนให้ละเอียด เพราะมีข้อมูลอธิบายเกี่ยวกับการสอบ HSK  หลายอย่าง  ทุกสถานที่สอบจะมี   คู่มือผู้สมัครสอบวัดระดับภาษาจีน   ตัวอย่างข้อสอบและเทปฟังภาษาจีน ผู้สมัครสอบสามารถเลือกซื้อได้ตามต้องการ

            5.4  สถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

            สำนักงานคณะกรรมการสอบวัดระดับภาษาจีนแห่งชาติ

            โทรศัพท์  :   86-10-82303978

            โทรสาร  :    86-10-82303915

            รหัสไปรษณีย์   : 100083

            ศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีนแห่งชาติ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

            โทรศัพท์  :   86-10-82303672 , 82303962

            โทรสาร  :    86-10-82303901

            รหัสไปรษณีย์   : 100083

            เวบไซต์    http://www.hsk.org.cn

            E-mail : HSK1@blcu.edu.cn, HSK2@blcu.edu.cn

 6. วิธีรับสมัคร เงื่อนไขการสมัครและประเภทนักศึกษาต่างชาติ

 

ประเภทนักศึกษา

วิธีรับสมัครและเงื่อนไข

ระยะเวลาเรียน

อนุปริญญา และปริญญาตรี

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยจีน

ปริญญาตรี 4-5 ปี

อนุปริญญา 2-3 ปี

ปริญญาโท

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หนังสือรับรองจากรองศาสตราจารย์  2 ฉบับ  ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยจีนหรือมีผลการเรียนยอดเยี่ยมช่วงเรียนปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยจีน และได้รับการแนะนำให้เรียนต่อโดยไม่ต้องสอบเข้า 

2-3 ปี

ปริญญาเอก

จบการศึกษาระดับปริญญาโท ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยจีน

3 ปี

เรียนเพิ่มเติมภาษาจีน

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป

1-2 ปี

เรียนเพิ่มเติมภาษาจีนทั่วไป

 ศึกษาระดับปริญญาตรีปี 2

1-2 ปี

เรียนเพิ่มเติมภาษาจีนระดับสูง

จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกขึ้นไป

ภายใน 1 ปี

นักวิจัย

ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป

ภายใน 1 ปี

เรียนภาษาจีนระยะสั้น

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป

4-20 สัปดาห์

หมายเหตุ  1. ผู้มาเรียนต่อที่ประเทศจีนควรมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและสุขภาพแข็งแรง

                2. การเรียนระยะสั้น  เป็นรูปแบบการเรียนการสอนประเภทหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจีนจัดให้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ  ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัย 300 แห่งที่จัดการเรียนการสอนประเภทนี้ รวมถึง วิชาภาษาจีนระยะสั้น วัฒนธรรมจีน  แพทย์แผนจีน กฎหมาย  วาดภาพและอักษรศิลป์จีน  สถาปัตยกรรมสมัยโบราณ  อาหารจีนและกีฬา  ระยะเวลาเรียน 4-20 สัปดาห์ ผู้สมัครสามารถติดต่อกับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือหาข้อมูลจากเอกสารของมหาวิทยาลัย

 7. ค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาที่มาเรียนด้วยทุนตนเอง

 

รายการ

ประเภทนักศึกษา

อัตราค่าลงทะเบียน/ปี

สายศิลป์

ปริญญาตรี อนุปริญญา ภาษาจีนทั่วไป

14,000-26,000 หยวน

(ประมาณ 1,700-3,200 USD)

ปริญญาโท ภาษาจีนระดับสูง

18,000-30,000 หยวน

(ประมาณ 2,200-3,700 USD)

ปริญญาเอก

22,000-34,000 หยวน

(ประมาณ 2,700-4,200 USD)

ระยะสั้น ( 1 เดือน)

3,000-4,800 หยวน

(ประมาณ 360-580 USD)

สายวิทย์และเกษตร

ปริญญาตรี อนุปริญญา ภาษาจีนทั่วไป

15,400-33,800 หยวน

(ประมาณ 1,800-4,100 USD)

ปริญญาโท ภาษาจีนระดับสูง

19,800-39,000 หยวน

(ประมาณ 2,400-4,700 USD)

ปริญญาเอก

24,200-44,200 หยวน

(ประมาณ 2,900-5,300 USD)

ระยะสั้น ( 1 เดือน)

3,300-6,240 หยวน

(ประมาณ 400-750 USD)

สายแพทย์ กีฬา และศิลปะ

ปริญญาตรี อนุปริญญา ภาษาจีนทั่วไป

21,000-52,000 หยวน

(ประมาณ 2,550-6,300 USD)

ปริญญาโท ภาษาจีนระดับสูง

27,000-60,000 หยวน

(ประมาณ 3,250-7,250 USD)

ปริญญาเอก

33,000-68,000 หยวน

(ประมาณ 4,000-8,200 USD)

ระยะสั้น ( 1 เดือน)

4,500-9,600 หยวน

(ประมาณ 550-1,150 USD)

ค่าสมัคร

400-800 หยวน (ประมาณ 50-100 USD)

ค่าที่พัก

วันละ 12-32  หยวน ( 2 คน/ห้อง ห้องน้ำรวม)

ค่าตำรา

สายศิลป์ 240-400 หยวน   ตำราสายวิทย์ แพทย์ และศิลปะราคาค่อนข้างสูง

ค่าอาหาร

 ในโรงอาหารนักศึกษาต่างชาติเดือนละ 350-500 หยวน  

ในโรงอาหารนักศึกษาจีนเดือนละ 300 หยวน

8. วีซ่า

การทำวีซ่าไปจีน

    นักศึกษาต่างชาติโดยทั่วไปควรทำวีซ่า “X  หรือ F เพื่อไปลงทะเบียนเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยในจีน

                        ผู้ที่ไปเรียนต่อประเทศจีน 6 เดือนขึ้นไป ให้ยื่นขอวีซ่า “X โดยยื่นเอกสารดังนี้

 1. แบบฟอร์มการขอวีซ่าของนักศึกษาต่างชาติเพื่อไปเรียนต่อที่จีน ( แบบฟอร์ม JW201 หรือ JW202 )
 2. ใบตอบรับเข้าศึกษาต่อ ของมหาวิทยาลัยจีน
 3. ใบตรวจสุขภาพชาวต่างชาติ

 

                        ผู้ที่ไปเรียนต่อประเทศจีนน้อยกว่า 6 เดือน ให้ยื่นขอวีซ่า “F โดยยื่นเอกสารดังนี้

 1. แบบฟอร์มการทำวีซ่าของนักศึกษาต่างชาติเพื่อไปเรียนต่อที่จีน ( แบบฟอร์ม JW201 หรือ JW202 )
 2. ใบตอบรับเข้าศึกษาต่อ ของมหาวิทยาลัยจีน

ส่วนนักศึกษาที่ไปเรียนเป็นกลุ่มระยะสั้น สามารถใช้หนังสือเชิญของหน่วยงาน ยื่นขอวีซ่า“F 

            ภายใน 30วันหลังจากเดินทางเข้าประเทศจีนให้จัดการทำเอกสารถิ่นที่อยู่ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของท้องถิ่นนั้นๆ

 9. ทุนการศึกษา

            รัฐบาลจีนได้จัดให้มีทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาและนักวิชาการจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้ได้มีโอกาสมาศึกษาหรือทำงานวิจัยในมหาวิทยาลัยจีน ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจและมิตรภาพอันดีระหว่างชาวจีนกับต่างชาติ พัฒนาความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนในวงการต่าง ๆ  อาทิ การศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม การค้า และยังมอบหมายให้คณะกรรมการทุนการศึกษานักศึกษาต่างชาติ (Chinese Scholarships Council   เรียกย่อว่า CSC) รับผิดชอบเปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาและดูแลงานประจำด้านนี้

 9.1 ประเภททุนการศึกษา ผู้ขอทุน ระยะเวลาและเงื่อนไขการสมัคร

 

ประเภททุนการศึกษา

ผู้ขอทุน

เงือนไขการสมัคร

หน่วยงานที่ยื่นขอ

ระยะเวลา

ทุนรัฐบาลจีน

เรียนภาษาหรือเรียนเพื่อได้รับปริญญา

ดูรายละเอียดในเวบไซต์ขอทุนการศึกษา

หน่วยงานรัฐที่ส่งนักศึกษาไปเรียนต่อหรือสถานทูต

2   4  เดือน

ทุนรัฐบาลจีนระยะยาว

เรียนภาษาจีนทั่วไปหรือระดับสูง

ดูรายละเอียดในเวบไซต์ขอทุนการศึกษา

องค์การยูเนสโกประจำประเทศนั้น ๆ

2  4 เดือน

ทุนเรียนดี

ความประพฤติและผลการเรียนดี ผู้สอบได้ระดับปริญญาโทหรือเอกในปีนั้น

ดูรายละเอียดในเวบไซต์ขอทุนการศึกษา

สถาบันการศึกษาทุกแห่งยื่นขอได้กับ CSC

2  6 เดือน

ทุนผลสอบ HSK ดีเยี่ยม

ผู้มีผลสอบ HSK ดีเยี่ยมซึ่งอยู่นอกประเทศจีน

มาเรียนภาษาจีน ไม่เกิน 1 ปี อายุต่ำกว่า 40 ปี

สถาบันที่จัดสอบ HSK หรือสถานทูตจีนยื่นขอได้กับ CSC

2-4 เดือน

วิจัยวัฒนธรรมจีน

นักวิชาการที่วิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน

ระยะเวลาไม่เกิน 5 เดือน

ยื่นสมัครกับ CSC ผ่านสถานทูตจีนหรือกงสุลจีน

ตามเวลาที่ยื่นขอ

ทุนระยะสั้นสำหรับครูสอนภาษาจีน

ชาวต่างชาติที่สอนภาษาจีน

ดุษฎีบัณฑิตหรือรอง ศาสตราจารย์ขึ้นไป อายุไม่เกิน 55 ปี

ยื่นสมัครกับ CSC ผ่านสถานทูตจีนหรือกงสุลจีน

2-4 เดือน

 9.2 เอกสารในการสมัคร

    ผู้สมัครขอทุนรัฐบาลจีนต้องยื่นเอกสารต่อไปนี้

 1. แบบฟอร์มขอทุนรัฐบาลจีน  (แบบฟอร์มเดียวกับที่หน่วยงาน CSC จัดทำ)
 2. ผ่านการรับรองระดับการศึกษาขั้นสูงสุดและผลการเรียน เช่น ผู้สมัครยังศึกษาอยู่หรือทำงานแล้ว  และยังต้องยื่นหลักฐานรับรองว่ายังเรียนอยู่ในสถาบันหรือทำงานในหน่วยงานนั้น ๆ
 3. ผู้ไปเรียนที่จีนมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป (รวม 6 เดือนด้วย) ต้องยื่นผลตรวจสุขภาพ (แบบฟอร์มเดียวกับที่หน่วยงานสาธารณสุขจีนใช้)
 4. รายงานแผนการศึกษาหรือวิจัย (ไม่น้อยกว่า 200 ตัวอักษรจีน)
 5. ผู้อยู่นอกประเทศจีนซึ่งจะไปเรียนต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเรียนเพิ่มเติมภาษาจีนระดับสูงในจีน ต้องมีหนังสือรับรองจากระดับรองศาสตราจารย์ 2 ท่าน  สำหรับผู้อยู่ในประเทศจีจะเรียนต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ให้ยื่นหลักฐานแจ้งการสมัครสอบด้วย
 6. ผู้ต้องการสมัครเรียนด้านดนตรีหรือศิลปะ ให้นำเสนอผลงานเป็นรูปภาพหรือวีดีทัศน์
 7. ผู้อยู่นอกประเทศจีนซึ่งประสงค์จะเรียนปริญญาตรีสายวิทย์ เกษตรและแพทย์ ให้ยื่นผลทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ของสถานทูตจีนหรือผลการเรียนระดับมัธยมในประเทศ  ผู้สมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ให้ยื่นหลักฐานรับรองผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศจีนให้ยื่นหลักฐานรับรองผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องและหนังสือรับเข้าเรียนต่อ
 8. ผู้สมัครโครงการวิจัยวัฒนธรรมจีน ให้ยื่นผลงานวิชาการของตนเองหรือสารบัญบทความ (รายละเอียดดูได้จากเวบไซต์ของคณะกรรมการทุนการศึกษานักศึกษาต่างชาติ)

 

9.3 วิธีติดต่อสำนักเลขาธิการคณะกรรมการทุนการศึกษานักศึกษาต่างชาติ

ที่อยู่   160 ถนนฟู่ซิงเหมินเน่ย์ กรุงปักกิ่ง  100031

โทรศัพท์ 0086-10-66413253

โทรสาร   0086-10-66413255

อีเมล์   :    laihua@csc.edu.cn

Website:   www.csc.edu.cn     

 การเตรียมตัวก่อนเดินทาง

                        ตรวจสุขภาพ

                            นักศึกษาต่างชาติสามารถใช้หนังสือเชิญจากมหาวิทยาลัยไปทำวีซ่าเดินทางไปประเทศจีน  นักศึกษาต่างชาติที่มาถึงจีนแล้ว จำเป็นต้องยื่นผลการตรวจสุขภาพที่หน่วยงานสาธารณสุขภายในเวลาที่กำหนด ผู้ที่ไม่สามารถยื่นผลการตรวจสุขภาพ จำเป็นต้องตรวจสุขภาพในหน่วยงานสาธารณสุขของพื้นที่  หลังจากตรวจสุขภาพแล้วพบว่านักศึกษาผู้นั้นป่วยเป็นโรคที่ห้ามเดินทางเข้าจีน ต้องกลับประเทศทันที และเสียค่าใช้จ่ายเดินทางกลับด้วยตนเอง

                        ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ

                            นักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาด้วยทุนตนเองควรทำประกันสุขภาพและทำประกันอุบัติเหตุ สามารถทำประกันในประเทศตนเองหรือในประเทศจีนก็ได้

                        ที่พัก

                            มหาวิทยาลัยจีนโดยทั่วไปมักจัดหอพักพร้อมเฟอร์นิเจอร์เครื่องนอนให้นักศึกษาต่างชาติ มีห้องให้เลือกหลายประเภท ราคาต่างกันออกไป  ดังนั้นก่อนไปประเทศจีนให้ยื่นเรื่องจองหอพักกับมหาวิทยาลัยได้  หากต้องการพาญาติไปจีน ต้องให้มหาวิทยาลัยอนุญาตก่อน มิฉะนั้นต้องแก้ปัญหาเรื่องที่พักเอง  นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยจึงพักหอพักนอกมหาวิทยาลัยได้ แต่ต้องทำขั้นตอนลงทะเบียนตามกฎหมายที่หน่วยงานที่อยู่อาศัยของรัฐ

                        เตรียมค่าลงทะเบียนเรียนให้พร้อม

                            ค่าลงทะเบียนเรียนชำระเป็นรายปี  ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของจีน นักศึกษาที่มาเรียนต่อที่ประเทศจีนไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน  และโอกาสทำงานไปพร้อมกับเรียนไปด้วยมีน้อย  ดังนั้นจึงควรเตรียมค่าลงทะเบียนเรียนมาให้พร้อมก่อนมาประเทศจีน

 http://www.wlc2china.com/yunnan_21.html 

 

Visitors: 18,864