รางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจของพวกเราชาวกลุ่มจีนศึกษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2548 ณ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 
 
1. นางสาว นพวรรณ แซ่กว้าน ได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฏ วุฒิบัตร เหรียญเชิดชูเกียรติ พร้อมเงินรางวัล 2.000 บาท
2. นางสาว ลักขณา แย้มจิตร ได้รับวุฒิบัตร ผ่านรอบเจียระนัยเพชร
3. นางสาว กมลวรรณ ทรัพย์ไพศาลสุข ได้รับวุฒิบัตร ผ่านรอบเจียระนัยเพชร
4. นางสาวพิชนรีย์ ฟุ้งเฟื่อง ได้รับวุฒิบัตร ผ่านรอบเจียระนัยเพชร
 
 
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
1. เด็กหญิง ฐิติมา เอื้ออภิสิทธิวงศ์ ได้รับรางวัลชมเชย เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
1. นางสาวนพวรรณ แซ่กว้าน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 5 วุฒิบัตร เหรียญเชิดชูเกียรติ พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
2. นางสาวลักขณา แย้มจิตร ได้รับวุฒิบัตรคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏ พร้อมเงินรางวัล 500 บาท
 
 
วันที่ 23 กันยายน 2549 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
1. เด็กหญิง ภัทรา มุกดามาศ ได้รับรางวัลคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏ พร้อมวุฒิบัตร เงินรางวัล 500 บาท
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
1. นางสาว ฐิติมา เอื้ออภิสิทธิวงศ์ ได้รับรางวัลชมเชย เหรียญเชิดชูเกียรติ วุฒิบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
2. นางสาว วรพรรณ คงศิริกร ได้รับรางวัลคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏ. วุฒิบัตร พร้อมเงินรางวัล 500 บาท
3. นางสาว ยลดา ฉาใจ ได้รับรางวัลคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏ. วุฒิบัตร พร้อมเงินรางวัล 500 บาท
4. นางสาว พิมพ์รภัส จงจิตรตระกูล ได้รับรางวัลคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏ. วุฒิบัตร พร้อมเงินรางวัล 500 บาท
 
 
 
วันที่ 14 กันยายน 2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
1. นางสาว ฐิติมา เอื้ออภิสิทธิวงศ์ ได้รับรางวัลชมเชย เหรียญเชิดชูเกียรติ วุฒิบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
2. นางสาว วรพรรณ คงศิริกร ได้รับรางวัลชมเชย เหรียญเชิดชูเกียรติ วุฒิบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
 
 

 

การแข่งขันประกวดเรียงความภาษาจีน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2551 ณ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
1. นางสาว ดลพร สุคันธมาลา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3
2. นางสาว เกษกัญญา พรมเสนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3
 
 
การแข่งขันทักษะภาษาจีนในภาคเหนือ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550
 
1. นางสาว ปาริชาติ ทองสุก นักเรียนกลุ่มจีนศึกษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลที่ 3 ในการประกวดวาดภาพจีน
 
 
สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมพิเศษภาษาจีน หลักสูตร 1 ปี สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ ประเทศจีนโดยให้นักศึกษาเรียนที่สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นระยะเวลา 1ปี
เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านภาษาจีน โดยหลังจากเรียนจบหลักสูตร 1ปีที่สถาบันขงจื๊อแล้ว
นักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบันนักศึกษาสามารถเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร 3 ปี ที่มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อจบการศึกษาตลอดหลักสูตรแล้ว ผู้เรียนจะได้รับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มอล โดยในปีการศึกษา 2550
นักเรียนกลุุ่มจีนศึกษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ที่สามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมีดังนี้
1. นางสาวยลดา ฉาใจ
2. นางสาวนันทิตา น้ำติ๊บ
3. นางสาว วณิชชา บัวบาน
4. นางสาว เบญจพร โพธิกุล
 
 
ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะความรู้ภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2552
ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ผลการแข่งขันปรากฏดังนี้
 
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
นายพงศกร สุเมธา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มจีนศึกษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 800 บาท
นางสาว กานต์สิริ บุตรโส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มจีนศึกษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 600บาท
นางสาว ทิพวรรณ ศรีปัญญานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มจีนศึกษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

นางสาว อัมราพร เพ็ชรทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มจีนศึกษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 18,864