หน้าใหม่

ประวัติและความเป็นมา ของกลุ่มจีนศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

泰国帕府娜丽拉中学 中文部

     กลุ่มจีนศึกษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ได้ดำเนินการจัดตั้งหลังจากที่ส่งครูไปอบรมภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี พ.ศ 2545 จากนั้นได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนภาษาจีน โดยในปีแรกได้เปิดเป็นวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรายวิชากิจกรรมชุมนุมภาษาจีนกลางของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผู้เรียนเริ่มแรกจำนวน 50 คน ในขณะเดียวกันก็ได้มีการจัดเตรียมหลักสูตร, ออกแบบการจัดการเรียนรู้, การวัดผลประเมินผลตลอดจนจัดทำแผนการสอนเพื่อรองรับสำหรับการเรียนรู้เพื่อที่จะนำไปใช้เปิดสอนในปีการศึกษาถัดไป 

     ปีการศึกษา 2546 ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนเต็มรูปแบบในกลุ่มวิชาสาระเพิ่มเติมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีนักเรียนที่เลือกเรียนภาษาจีนจำนวน   91 คน ซึ่งถือได้ว่าเป็นนักเรียนกลุ่มแรกของกลุ่มจีนศึกษาโดยแบ่งชั้นเรียนออกเป็น 2 ชั้นเรียน ในหนึ่งสัปดาห์จะเรียนวิชาภาษาจีนกลาง จำนวน 15 คาบ  โดยยึดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ ของมหาวิทยาลัย ยูนาน นอร์มอล ฯ

     ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้เริ่มเป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรสู่สากล จัดให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสเรียนรู้ในภาษาที่สอง คือภาษาจีน ทำให้ในปัจจุบันกลุ่มจีนศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงมีหน้าที่ในการจัดเตรียมหลักสูตรในการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนแก่นักเรียนทุกคน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเป็นพลเมืองของประเทศไทยสู่การเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ 2558

 

สถิติของจำนวนนักเรียนที่เลือกเรียนภาษาจีนและสำเร็จการศึกษา

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2548(รุ่นที่1)           จำนวน            91   คน

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2549(รุ่นที่2)           จำนวน             146  คน

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2550(รุ่นที่3)           จำนวน            102  คน

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551(รุ่นที่4)           จำนวน            121  คน

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552(รุ่นที่5)           จำนวน            154  คน

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553(รุ่นที่6)           จำนวน            126  คน

 

 

        โครงการ ( Project  Plan )  โครงการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน                

 

 

 

กล่องข้อความ: โครงการ  โครงการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน        

กลยุทธ์สถานศึกษา : ข้อ 2 เสริมสร้างการจัดการศึกษาตามหลักสูตร 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา	
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียน ด้านผู้เรียนที่ : 1,2,3,4,5,6,7,8
ด้านคุณภาพการเรียนการสอนที่ 9,10,11
ตัวชี้วัดที่ : 1.1 – 11.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      หลักการและเหตุผล  ( Rationale  and  Survey )

           เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีนกลางให้มีเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียนมากที่สุด

 

2.      รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการ

2.1  ประวัติความเป็นมาของโครงการ ( Project   Background )

       ภาษาจีนในโลกปัจจุบันนับว่าเป็นภาษาที่มีความสำคัญมากอีกภาษาหนึ่งนับตั้งแต่ประเทศจีนได้เปิดประเทศต่อโลกภายนอกซึ่งเป็นโลกแห่งสังคมข้อมูลข่าวสาร ความก้าวหน้า ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม บุคคลในสังคมมีการติดต่อสื่อสารใน กิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ ภาษาจีนจึงเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่สำคัญอีกภาษาหนึ่งที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ดังนั้นกลุ่มจีนศึกษา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจึงเป็นสาระการเรียนรู้ที่กำหนดให้มีองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อที่จะเสริมสร้างพื้นฐานความเป็นมนุษย์  โดยจัดทำโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้สากล

 

2.2   หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบโครงการ  (  Functional  Organization  )

   กลุ่มจีนศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

 

2.3   หัวหน้าโครงการและทีมงาน ( Project  Leader /  Project  Team )

นายภูสิต  อัคคพาณิชย์กุล

    นางสาวทัดดาว ศรชัย

    นางสาววิภาพรรณ จิตเสงี่ยม

    นางสาวสุภาคิณี อินทร์นาก

นางสาวลักขณา แย้มจิตร

นางสาว อวี่ ชิวลี่

นางสุจิตรา หมีวงษ์    

 

2.4   ระยะเวลา   (  Project   Period   )

           ตลอดปีการศึกษา  

2.4    งบประมาณ  (  Project  Budget  )

     

2.5   คำนิยาม  (  Terminology )

      กลุ่มจีนศึกษา หมายถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนวิชาภาษาจีนกลางตามหลักสูตรสู่สากล และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เลือกเรียนภาษาจีนกลางตามแผนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชาเพิ่มเติม

3.      เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และขอบเขตโครงการ  ( Objective  and  Scope of  Work )

3.1 เป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงการ (  Objective and Goal)

เป้าหมาย

รายละเอียด (1)

ดัชนีชี้วัด

(2)

วิธีการเก็บข้อมูล (3)

เกณฑ์การวัด /

สมมติฐาน (4)

จุดมุ่งหมาย

( Goal  /

Outcome  )

 

กลุ่มจีนศึกษาสามารถจัดการเรียนการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และผู้เรียนมีมาตรฐานในการศึกษา

 

ผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนของ      นักเรียน ระดับ ดี ร้อยละ 70

 ร้อยละ ของ

นักเรียนที่ได้ผล การเรียนวิชาภาษาจีน ระดับ ดี

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับดี เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5

วัตถุประสงค์

( Objective )

1.  เพื่อพัฒนาครู ให้สามารถจัด

   การเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน

      เป็นสำคัญ/เน้นกระบวนการคิด/ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

2.  ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

          ด้วย Backward Design ทุกคน

3.    จัดให้มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ

4.     จัดให้มีกิจกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-จีน

5.    เสริมสร้างศักยภาพในผู้เรียนภาษาจีนในการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

6.    เปิดโลกทัศน์ของผู้เรียนด้วยแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนและวิทยากรท้องถิ่น

7.    ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสอบเรียนต่อภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา

8.    ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนHSKและการสอบแข่งขันวัดระดับทักษะทางด้านภาษาจีนทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

9.    เสริมสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาประเทศไทยกับประเทศจีน

1. มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบ

 ทุกวิชา

2. มีสื่อการสอน

3.มีกิจกรรมเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจีน

4. มีการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน

และทัศนศึกษา

5.จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏ

6.นักเรียนมีการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK)

1. การรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

2. การประเมิน   ตนเอง

3.จัดทำ สื่อ/แผนการจัดการเรียนรู้

4.จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มจีนศึกษา

5.จัดทำแบบสอบถาม

.

 1.ทุกรายการมีครูดำเนินการ

  80 - 90 %  ดีมาก

  70 - 79 %   ดี

  50 - 69 %   พอใช้

   ต่ำกว่า 50 %

   ปรับปรุง

   2.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการสอบแข่งขันวัดระดับความรู้และทักษะการใช้ภาษาจีนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของนักเรียนทั้งหมดที่เรียนภาษาจีน

3.นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางกลุ่มจีนศึกษาจัดขึ้น

4.นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ผ่านการสอนวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK)

5.นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เข้าร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

ผลผลิต

( Output )

1.        ครู กลุ่มจีนศึกษาทุกคนจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

2.        นักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์     ทุกระดับชั้นได้รับการพัฒนาความสามารถด้านภาษาจีนเต็มศักยภาพ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนสูงขึ้น

1. ประเมินครู

2. ประเมินนักเรียน

ผลการประเมิน ครูและนักเรียน

  80 - 90 %  ดีมาก

  70 - 79 %   ดี

  50 - 69 %   พอใช้

   ต่ำกว่า 50 %

   ปรับปรุง

กิจกรรม

( Activities )

1.  กิจกรรมงานอวยพรวันปีใหม่จีน

2.  กิจกรรมโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน

3.  กิจกรรมโครงการเรียนรู้จากวิทยากรท้องถิ่น

4.  กิจกรรมโครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้โดยนักเรียน

5.  กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี

6.  กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันของศูนย์จีนสิรินทร   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

7.  กิจกรรมนิทรรศการวิชาการประจำปี

8.  กิจกรรมเข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

9.  กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนของครูสอนภาษาจีน

10.  กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กลุ่มจีนศึกษาทางอินเทอร์เน็ต

11.  กิจกรรมศิลปะการเชิดสิงโต

12.กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน

13.กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเขียนเรียงความและประกวดวาดภาพจีน

1.รายงานการปฏิบัติงาน

2. รายงานการควบคุมภายใน

3. รายงานการ

พัฒนากลุ่มสาระ

1. ข้อมูลสถิติ

2. รูปภาพ

3. เกียรติบัตร/หนังสือราชการ

4. หลักฐานการเบิก/จ่ายเงิน

 

 

3.2   ขอบเขตงาน   (  Scope  of  Work  )

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มจีนศึกษา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

4.      การจัดองค์การและการทำงาน

4.1  ผู้รับผิดชอบ  ( Allocation  of Responsibility )

     4.1.1 หัวหน้ากลุ่มจีนศึกษา

     4.1.2 ครูสอนวิชาภาษาจีน กลุ่มจีนศึกษา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

 

7.  แผนงาน   ( Plans )

กิจกรรม

1.  กิจกรรมงานอวยพรวันปีใหม่จีน

2.  กิจกรรมโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน

3.  กิจกรรมโครงการเรียนรู้จากวิทยากรท้องถิ่น

4.  กิจกรรมโครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้โดยนักเรียน

5.      กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี

6.      กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันของศูนย์จีนสิรินทร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

7.      กิจกรรมนิทรรศการวิชาการประจำปี

8.      กิจกรรมเข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

9.      กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนของครูสอนภาษาจีน

10.  กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กลุ่มจีนศึกษาทางอินเทอร์เน็ต

11.  กิจกรรมศิลปะการแสดงเชิดสิงโต

12.  กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน

13.  กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ    โครงการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน 

กิจกรรมที่ 1     กิจกรรมงานอวยพรวันปีใหม่จีน

ยุทธศาสตร์ที่

มาตรฐานที่      1,10

หลักการและเหตุผล

          วัฒนธรรมไทยจีนต่างมีความเป็นมาอย่างยาวนานผสมผสานกลมกลืนกันอย่างแยกไม่ออก เนื่องจากการอพยพถิ่นฐานของชาวจีนมาอาศัยอยู่ในประเทศไทย ทำให้วันปีใหม่ของชาวจีนจึงมีความสำคัญต่อคนไทยเชื้อสายจีนเป็นอย่างมากต่อการอำนวยอวยพรเนื่องในวันปีใหม่

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

          นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานอวยพรวันปีใหม่จีนพร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนสามารถซึมซับถึงวัฒนธรรมจีนได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

1)      ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักวัฒนธรรมจีน

          2)   เพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน

เป้าหมาย

1.      ด้านปริมาณ        ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80   

ด้านคุณภาพ        นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน

สถานที่ดำเนินการ

          กลุ่มจีนศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ

          ทุกเทศกาลตรุษจีนของแต่ละปี

 

วิธีดำเนินการ

วิธีดำเนินการ

รายการปฏิบัติ

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

1. เขียนโครงการของกิจกรรม

2. ประชุมมอบหมายงาน

 

เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี

คณะครู

กลุ่มจีนศึกษาทุกคน

 

2. ขั้นดำเนินการ

ดำเนินการตามโครงการของกิจกรรม

 

3. ขั้นประเมินผล

 ทำแบบสอบถามผลการจัดกิจกรรม

 

 

4. ขั้นสรุปผล

สรุปรายงานผลต่อสถานศึกษา

 

 

กิจกรรมที่ 2    จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในการเสริมสร้างองค์ความรู้

2.      เพื่อให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาภาษาจีน

เป้าหมาย

1.      ด้านปริมาณ      นักเรียนที่เรียนวิชาภาษาจีนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90

2.    ด้านคุณภาพ     นักเรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้และมีเจคติที่ต่อวิชาภาษาจีน

                

 

วิธีดำเนินการ

วิธีดำเนินการ

รายการปฏิบัติ

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

1. เขียนโครงการของกิจกรรม

2. ประชุมมอบหมายงาน

 

 

คณะครู

กลุ่มจีนศึกษาทุกคน

2. ขั้นดำเนินการ

ดำเนินการตามโครงการของกิจกรรม

 

 

3. ขั้นประเมินผล

ทำแบบสอบถามผลการจัดกิจกรรม

 

 

4. ขั้นสรุปผล

สรุปรายงานผลต่อสถานศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 3    โครงการเรียนภาษาจีนในวันหยุดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน

2.      เพื่อสร้างเจตคติที่ดีของนักเรียนต่อการเรียนรู้ภาษาจีน

เป้าหมาย

1.      ด้านปริมาณ            มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80

2.    ด้านคุณภาพ             เสริมสร้างองค์ความรู้ให้เกิดกับผู้เรียนอย่างยั่งยืน

 

วิธีดำเนินการ

วิธีดำเนินการ

รายการปฏิบัติ

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

1. ประชุมวางแผนงาน

2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

 

คณะครู

กลุ่มจีนศึกษาทุกคน

2. ขั้นดำเนินการ

1. ดำเนินตามแผนที่วางไว้

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. จัดเตรียมเอกสาร

ตลอดภาคเรียนที่สองของทุกปีการศึกษา

3. ขั้นประเมินผล

ทำแบบสอบถามผลการจัดกิจกรรม

4. ขั้นสรุปผล

สรุปรายงานผลต่อสถานศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 4    กิจกรรมโครงการเรียนรู้จากวิทยากรท้องถิ่น

วัตถุประสงค์    เพื่อนำวิทยากรจากท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่นักเรียน

เป้าหมาย

          ด้านปริมาณ    นักเรียนร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เลือกแผนการเรียนภาษาจีน

          ด้านคุณภาพ   1. ครูได้รับความรู้จากวิทยากรท้องถิ่น

                             2. นักเรียนได้รับความรู้จากวิทยากรท้องถิ่น

                  

วิธีดำเนินการ

วิธีดำเนินการ

รายการปฏิบัติ

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ประชุมวางแผน

 

คณะครู

กลุ่มจีนศึกษาทุกคน

2. ขั้นดำเนินการ

1. จัดเตรียมสถานที่

2. เตรียมบุคลากร

3. กำหนดเวลา

4. ดำเนินการตามโครงการ

 

3. ขั้นประเมินผล

1. สรุปผลและประเมินผลการ

    ดำเนินงาน

2. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

4. ขั้นสรุปผล

สรุปรายงานผลต่อสถานศึกษา

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 5    กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี

วัตถุประสงค์    เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทดสอบความรู้และทักษะทางด้านภาษาจีนในการแข่งขันทักษะระดับประเทศ

เป้าหมาย

          ด้านปริมาณ    นักเรียนร้อยละ5 ของนักเรียนที่เลือกแผนการเรียนรู้ภาษาจีนสามารถสอบแข่งขันทักษะทางด้านภาษาจีนโดยมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

          ด้านคุณภาพ   1. นักเรียนได้รับความรู้และทักษะการใช้ภาษาจีนจากการแข่งขัน

                             2. สร้างชื่อเสียงให้กับนักเรียนและสถานศึกษา

                            

 

วิธีดำเนินการ

วิธีดำเนินการ

รายการปฏิบัติ

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขัน

3. ประชุมวางแผน

คณะครู

กลุ่มจีนศึกษาทุกคน

2. ขั้นดำเนินการ

1. จัดเตรียมครูอาจารย์สอนเพิ่มเติมให้กับตัวแทนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน

2. เตรียมสถานที่และกำหนดเวลา

3. ดำเนินการตามโครงการ

 

3. ขั้นประเมินผล

1. สรุปผลและประเมินผลการ

    ดำเนินงาน

2. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

4. ขั้นสรุปผล

สรุปรายงานผลต่อสถานศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 6    กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันของศูนย์จีนสิรินทร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วัตถุประสงค์    เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันความรู้ทักษะการใช้ภาษาจีน

เป้าหมาย

          ด้านปริมาณ    นักเรียนร้อยละ 5 ของนักเรียนที่เรียนแผนการเรียนรู้ภาษาจีนมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน

          ด้านคุณภาพ   1. นักเรียนได้รับความรู้และทักษะการใช้ภาษาจีนจากการแข่งขัน

                             2. สร้างชื่อเสียงให้กับนักเรียนและสถานศึกษา

                       

วิธีดำเนินการ

วิธีดำเนินการ

รายการปฏิบัติ

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ประชุมวางแผน

คณะครู

กลุ่มจีนศึกษาทุกคน

2. ขั้นดำเนินการ

1. จัดเตรียมครูอาจารย์สอนเพิ่มเติมให้กับตัวแทนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน

2. เตรียมสถานที่และกำหนดเวลา

3. ดำเนินการตามโครงการ

 

3. ขั้นประเมินผล

1. สรุปผลและประเมินผลการ

    ดำเนินงาน

2. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

4. ขั้นสรุปผล

สรุปรายงานผลต่อสถานศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 7    กิจกรรมนิทรรศการวิชาการประจำปี

วัตถุประสงค์    เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแสดงผลการการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและได้รับความรู้ทางด้านวิชาการจากการจัดงานนิทรรศการวิชาการ

เป้าหมาย

          ด้านปริมาณ    ครูและนักเรียนทั้งหมดเข้าร่วมงาน

          ด้านคุณภาพ   1. ครูได้รับความรู้จากการจัดงานนิทรรศการวิชาการ

                             2. นักเรียนได้รับความรู้จากการจัดสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 

                            

วิธีดำเนินการ

รายการปฏิบัติ

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน

 3. ประชุมวางแผน

คณะครู

กลุ่มจีนศึกษาทุกคน

2. ขั้นดำเนินการ

1. จัดเตรียมและติดต่อสถานที่

2. เตรียมบุคลากร

3. กำหนดเวลา

4. ดำเนินการตามโครงการ

3. ขั้นประเมินผล

1. สรุปผลและประเมินผลการ

    ดำเนินงาน

2. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

4. ขั้นสรุปผล

สรุปรายงานผลต่อสถานศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 8    กิจกรรมเข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

วัตถุประสงค์    เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

เป้าหมาย

          ด้านปริมาณ    นักเรียนร้อยละ 50 สามารถสอบผ่านการวัดระดับความรู้

          ด้านคุณภาพ   1. นักเรียนได้ความรู้จากการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน

                                                         

วิธีดำเนินการ

วิธีดำเนินการ

รายการปฏิบัติ

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหานักเรียนเข้าร่วมการสอบ

 3. ประชุมวางแผน

คณะครู

กลุ่มจีนศึกษาทุกคน

2. ขั้นดำเนินการ

1. จัดเตรียมครูอาจารย์สอนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมในการสอบ

2. เตรียมสถานที่และกำหนดเวลา

3. ดำเนินการตามโครงการ

3. ขั้นประเมินผล

1. สรุปผลและประเมินผลการ

    ดำเนินงาน

2. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

4. ขั้นสรุปผล

สรุปรายงานผลต่อสถานศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 9    กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนของครูสอนภาษาจีน

วัตถุประสงค์    เพื่อให้ครูนำความรู้จากการศึกษา อบรม ดูงานมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เป้าหมาย

          ด้านปริมาณ    ครูได้ไปศึกษาดูงานทางด้านวิชาการ

          ด้านคุณภาพ   1. ครูได้รับความรู้จากการศึกษาดูงาน

                             2. ครูมีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนภาษาจีนเพิ่มขึ้น

 

วิธีดำเนินการ

วิธีดำเนินการ

รายการปฏิบัติ

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ประชุมวางแผน

คณะครู

กลุ่มจีนศึกษาทุกคน

2. ขั้นดำเนินการ

 ดำเนินการตามโครงการ

3. ขั้นประเมินผล

1. สรุปผลและประเมินผลการ

    ดำเนินงาน

2. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

4. ขั้นสรุปผล

สรุปรายงานผลต่อสถานศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กลุ่มจีนศึกษาทางอินเทอร์เน็ต

วัตถุประสงค์    เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มจีนศึกษาบนอินเทอร์เน็ต

เป้าหมาย

          ด้านปริมาณ    คณะครู นักเรียนตลอดจนบุคคลทั่วไปรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

          ด้านคุณภาพ   1. เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของกลุ่มจีนศึกษาต่อสาธารณชนให้ได้รับทราบ

                             2. เผยแพร่ชื่อเสียง ผลงานของกลุ่มจีนศึกษาต่อสาธารณชนให้ได้รับทราบ

                            

 

วิธีดำเนินการ

วิธีดำเนินการ

รายการปฏิบัติ

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ประชุมวางแผน

คณะครู

กลุ่มจีนศึกษาทุกคน

2. ขั้นดำเนินการ

 ดำเนินการตามโครงการ

ตลอดปีการศึกษา

3. ขั้นประเมินผล

1. สรุปผลและประเมินผลการ

    ดำเนินงาน

2. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

4. ขั้นสรุปผล

สรุปรายงานผลต่อสถานศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 11 กิจกรรมศิลปะการเชิดสิงโต

วัตถุประสงค์    เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนศิลปะการเชิดสิงโต

เป้าหมาย

          ด้านปริมาณ    นักเรียนตัวแทนสามารถแสดงศิลปะการเชิดสิงโต

          ด้านคุณภาพ   1. นักเรียนสามารถแสดงการเชิดสิงโตได้อย่างสวยงาม

                             2. รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทยจีน

                             3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน

 

วิธีดำเนินการ

วิธีดำเนินการ

รายการปฏิบัติ

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

  3. ประชุมวางแผน

คณะครู

กลุ่มจีนศึกษาทุกคน

2. ขั้นดำเนินการ

 ดำเนินการตามโครงการ

3. ขั้นประเมินผล

1. สรุปผลและประเมินผลการ

    ดำเนินงาน

2. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

4. ขั้นสรุปผล

สรุปรายงานผลต่อสถานศึกษา

 

 

ภาคผนวกประกอบด้วย

 

1.       วุฒิบัตรครูเข้าร่วมอบรม

2.       วุฒิบัตรนักเรียนเข้าร่วมอบรม

3.       วุฒิบัตร HSK

4.       รูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ 11 รายการ

 

Visitors: 18,864