กิจกรรมการหาความรู้นอกห้องเรียน(ดอยแม่สะลอง)

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการหาความรู้นอกห้องเรียน

กลุ่มจีนศึกษา  โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

หลักการและเหตุผล

                วัตถุประสงค์ที่สำคัญประการหนึ่งของการจัดการศึกษา คือ การพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ความคิด มีคุณธรรม จริยธรรม เติบโตเป็นพลเมืองดีที่สังคมต้องการ โดยจัดการศึกษาให้สนองจุดหมาย หลักการของหลักสูตรสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2540 มุ่งหวังที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต  คุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้นในตัวเยาวชน นักเรียน นักศึกษา จึงเป็นภาระหน้าที่โดยตรงของสถานศึกษาจะต้องจัดกิจกรรมเสริมจากการเรียนการสอนปกติ โครงการส่งเสริมการศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียน จึงเป็นโครงการหนึ่งที่สถานศึกษาต่าง ๆ ต้องจัดให้มีขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้เยาวชน นักเรียนและนักศึกษา เป็นผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ มีเจตคติที่ดี ต่อการดำรงชีพและเติบโตเป็นพลเมืองดีที่สังคมต้องการสืบไป

                จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นที่มาของโครงการ “ ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาจีน ณ จังหวัดเชียงราย ”  ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ จากสถานที่สำคัญ ๆ ในจังหวัดเชียงราย ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม  การดำเนินงานตามโครงการ  “ ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาจีน ณ จังหวัดเชียงราย ”ในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับนักเรียน ทั้งในด้าน การนำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ตลอดจนแลกพบปะแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนนักเรียนต่างชาติต่างภาษาที่จะช่วยเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายและร่วมสร้างมิตรภาพอันดีงาม

วัตถุประสงค์   เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้การใช้ภาษาจีนกลางด้วยตนเองเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนการสอนปกติในห้องเรียนและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 เป้าหมาย               

นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ และทักษะการใช้ภาษาจีนกลางด้วยตนเองจากสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อกระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของชุมชนชาวจีน ตลอดจนสร้างเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาจีนกลางในการติดต่อสื่อสารกับชาวจีนทั่วไป

วิธีดำเนินการ

                1.  แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนเพื่อร่วมป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงานสำหรับการเดินทาง

                2.  กำหนดระยะเวลาของการเดินทาง สำหรับการเดินทางไปศึกษาในครั้งนี้กำหนดให้ไปกลับภายในวันเดียว คือในวันพฤหัสบดี ที่  11 ธันวาคม 2556

                3.  การดำเนินกิจกรรม  เดินทางในวันพฤหัสบดีที่  11 ธันวาคม 2556

สถานที่   คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏ  จังหวัดเชียงราย

ระยะเวลาในการดำเนินการ   11 ธันวาคม 2556

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   นักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาจีนกลางกับชาวจีนเจ้าของภาษาได้อย่างถูกต้อง

ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมของชาวจีนเพื่อเป็นการสร้างเจคตคติที่ดีในการใช้ภาษาจีนกลางในการติดต่อสื่อสารกับชาวจีนและผู้ที่ใช้ภาษาจีนกลางทั่วโลก

งบประมาณ

                1.  ใช้เงินนอกงบประมาณโดยเก็บจากนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการรายละ 600  บาท จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  100  คน  รวมเป็นเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน  60,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มจีนศึกษา  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

 หมายกำหนดการไปทัศนศึกษาดูงานของนักเรียนกลุ่มจีนศึกษา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศฯ

02.00  รถบัสทัศนาจร จำนวน 3 คัน พร้อมด้วยนักเรียนเริ่มเดินทางออกจาก รร.นารีรัตน์ฯ

06.00 เดินทางถึงจังหวัดเชียงราย แวะพักที่ปั๊ม ปตท. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติภาระกิจส่วนตัว ล้างหน้า แปรงฟัน

07.00 นักเรียนเยี่ยมชมตลาดบ้านดู่ยามเช้า พร้อมทั้งรับประทานอาหารเช้า

08.00  นักเรียนเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

10.00 นักเรียนเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

12.00 นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13.00 เดินทางไปทัศนศึกษา อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย

16.00 เดินทางกลับจังหวัดแพร่

20.30 กลับถึง รร.นารีรัตน์โดยสวัสดิภาพ

Visitors: 18,865