รายชื่อวิชาและรหัสวิชา กลุ่มจีนศึกษาฯ

 

 

รายชื่อวิชาและรหัสวิชาที่เปิดทำการสอนกลุ่มจีนศึกษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

     ภาษาจีนหลัก                              ภาษาจีนฟังพูด                            ภาษาจีนอ่านเขียน

จ 30201 ภาษาจีนกลาง 1                   จ 30207 ภาษาจีนกลางฟังพูด1           จ 30213 ภาษาจีนกลางอ่านเขียน1

จ 30202 ภาษาจีนกลาง 2                   จ 30208 ภาษาจีนกลางฟังพูด2           จ 30214 ภาษาจีนกลางอ่านเขียน2

จ 30203 ภาษาจีนกลาง 3                   จ 30209 ภาษาจีนกลางฟังพูด3           จ 30215 ภาษาจีนกลางอ่านเขียน3

จ 30204 ภาษาจีนกลาง 4                   จ 30210 ภาษาจีนกลางฟังพูด4           จ 30216 ภาษาจีนกลางอ่านเขียน4

จ 30205 ภาษาจีนกลาง 5                   จ 30211 ภาษาจีนกลางฟังพูด5

จ 30206 ภาษาจีนกลาง 6                   จ 30212 ภาษาจีนกลางฟังพูด6

รายละเอียดการเปิดสอนในแต่ละรายภาคเรียน

­­­­­­­­­­­­­­­­­­ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1                                        ภาคเรียนที่ 2   

            จ 30201 ภาษาจีนกลาง 1                      จ 30202 ภาษาจีนกลาง 2

            จ 30202 ภาษาจีนกลางฟัง-พูด1            จ30208 ภาษาจีนกลางฟัง-พูด2                                            

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ภาคเรียนที่ 1                                        ภาคเรียนที่ 2   

            จ 30203 ภาษาจีนกลาง 3                      จ 30204 ภาษาจีนกลาง 4                                          

            จ 30209 ภาษาจีนกลางฟัง-พูด3             จ 30210 ภาษาจีนกลางฟัง-พูด4

            จ 30213 ภาษาจีนอ่าน-เขียน 1               จ 30214 ภาษาจีนอ่าน-เขียน 2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1                                                  ภาคเรียนที่ 2   

            จ 30205 ภาษาจีนกลาง 5                                จ 30206 ภาษาจีนกลาง 6

            จ 30211 ภาษาจีนกลาง ฟัง-พูด5                     จ 30212 ภาษาจีนกลาง ฟัง-พูด6

            จ 30215 ภาษาจีนอ่าน-เขียน 3                                     จ 30216 ภาษาจีนอ่าน-เขียน 4 

 

รายวิชาภาษาจีนที่เปิดสอนในหลักสูตรสู่สากล

            จ 20201           ภาษาจีนพื้นฐาน 1      

จ 20202           ภาษาจีนพื้นฐาน 2

            จ 20203           ภาษาจีนพื้นฐาน 3      

จ 20204           ภาษาจีนพื้นฐาน 4

            จ 20205           ภาษาจีนพื้นฐาน 5      

จ 20206           ภาษาจีนพื้นฐาน 6

หมายเหตุ เป็นรหัสวิชาภาษาจีนสำหรับนักเรียนที่เริ่มเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรณีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เริ่มเรียนก็ใช้รหัสวิชาเดียวกัน

-------------------------------------

 

 

Visitors: 18,866