1.  นายภูสิต อัคคพาณิชย์กุล

2.  นางสาวภัชฎาภรณ์ แซ่จัง

3.  นางสาวทัดดาว ศรชัย

4.  นางสาววิภาวรรณ จิตเสงี่ยม

5.  นางสาวสุภาคิณี อินทร์นาก

6.  นางสาวนิสิตา แมตเมือง

7.  ครูอาสาสมัครชาวจีน

8. นักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยกว่างซี

 9. นักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยกว่างซี

 

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 18,866