หลักสูตรกลุ่มจีนศึกษา คำอธิบายรายวิชา

 

คำอธิบายรายวิชา

จ ภาษาจีน 1                                                                                         4  ชั่วโมง / สัปดาห์  จำนวน  2.0  หน่วยกิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                          ช่วงชั้นที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

                ฝึกทักษะฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ข้อมูลภาษาจีนเบื้องต้นเกี่ยวกับคำ  กลุ่มคำ  ประโยค  ข้อความ บทสนทนาง่ายๆ และความหมายในเรื่องการทักทาย แนะนำตนเองและผู้อื่น  ตัวเลข  บ้าน และพื้นฐานภาษาจีน เพื่อให้เกิดทักษะการใช้ภาษาจีน  ในการสื่อสาร  ถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ด้วยภาษาจีน            ในรูปแบบต่างๆ ได้

 

คำอธิบายรายวิชา

จภาษาจีน 2                                                                                          4  ชั่วโมง / สัปดาห์  จำนวน  2.0  หน่วยกิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                          ช่วงชั้นที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

                ฝึกทักษะฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ข้อมูลภาษาจีนเบื้องต้นเกี่ยวกับคำ  กลุ่มคำ  ประโยค  ข้อความ บทสนทนาง่ายๆ และความหมายในเรื่องตัวเอง โรงเรียน การซื้อของ การท่องเที่ยว และการใช้พจนานุกรม เพื่อให้เกิดทักษะการใช้ภาษาจีน  ในการสื่อสาร  ถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ด้วยภาษาจีน  ในรูปแบบต่างๆ ได้

 

คำอธิบายรายวิชา

             ภาษาจีน 3                                                                                             4  ชั่วโมง / สัปดาห์  จำนวน  2.0  หน่วยกิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                          ช่วงชั้นที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

                ฝึกทักษะฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ข้อมูลภาษาจีนเบื้องต้นเกี่ยวกับคำ  กลุ่มคำ  ประโยค  ข้อความ บทสนทนาง่ายๆ และความหมายในเรื่องครอบครัว  โรงเรียน  ท้องถิ่น  สุขภาพอนามัยของเรา  อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย เครื่องใช้  การซื้อขาย  ชนิดสินค้า  การต่อรองราคา  การแลกเปลี่ยนเงินตราเพื่อให้เกิดทักษะในการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ด้วยภาษาจีนในรูปแบบต่างๆ ได้

 

 

 คำอธิบายรายวิชา

             ภาษาจีน 4                                                                                             4  ชั่วโมง / สัปดาห์  จำนวน  2.0  หน่วยกิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                          ช่วงชั้นที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

                ฝึกทักษะฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ข้อมูลภาษาจีนเบื้องต้นเกี่ยวกับคำ  กลุ่มคำ  ประโยค  ข้อความ บทสนทนาง่ายๆ และความหมายในเรื่องการท่องเที่ยวในชุมชน  อาหาร  และเครื่องดื่ม ชนิดอาหาร  มารยาทในการกิน นันทนาการ  ดนตรี  เพลง  กีฬา  งานอดิเรก  ข่าวสาร  บทความสั้นๆ จากหนังสือพิมพ์  จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดทักษะในการใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร  ถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ด้วยภาษาจีนได้อย่างมีความสุข

 

คำอธิบายรายวิชา

             ภาษาจีน 5                                                                                             4  ชั่วโมง / สัปดาห์  จำนวน  2.0  หน่วยกิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                          ช่วงชั้นที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

                ฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ข้อมูลภาษาจีนเบื้องต้นเกี่ยวกับประโยค ข้อความสั้น ๆ บทสนทนาง่าย ๆ และความหมายในเรื่องอาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ในครอบครัว วันสำคัญต่าง ๆ สินค้าและบริการ สกุลเงินและอาชีพ เพื่อให้เกิดทักษะการใช้ภาษาจีนสื่อสารแสดงความต้องการแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

 

 

คำอธิบายรายวิชา

             ภาษาจีน 6                                                                                             4  ชั่วโมง / สัปดาห์  จำนวน  2.0  หน่วยกิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                          ช่วงชั้นที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

                ฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ข้อมูลภาษาจีนเบื้องต้นเกี่ยวกับประโยค ข้อความสั้น ๆ บทสนทนาง่าย ๆ และความหมายในเรื่อง การท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศ นันทนาการ งานอดิเรก ภาพยนตร์ การพักผ่อน ข้อมูล ข่าวสาร และเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดทักษะการใช้ภาษาจีน สื่อสาร แสดงความต้องการ ความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

 

 หน่วยการเรียนรู้

จ         ภาษาจีน  1             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                         ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  หน่วยการเรียนรู้   2  หน่วย              เวลาเรียน  80  ชั่วโมง

 

หน่วยการเรียนรู้

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

เวลา (ชั่วโมง)

1

มารู้จักภาษาจีน

-  ความเป็นมาของตัวอักษร

-  ระบบสัทอักษร

-  การเขียนอักษรจีน

-  คำคล้องจอง

 

2

พบกันครั้งแรก

-  ทักทาย / แนะนำตนเอง

-  เยี่ยมเยือน

-  การเชื้อเชิญ

 

3

ตัวเลข

-  จำนวนนับ

-  วัน  เดือน  ปี

-  เวลาง่ายๆ

 

4

บ้านของฉัน

-  เครือญาติ

-  อาชีพ  พ่อ  แม่

 

 

 หน่วยการเรียนรู้

จ         ภาษาจีน  2             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                         ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  หน่วยการเรียนรู้   2  หน่วย              เวลาเรียน  80  ชั่วโมง

 

หน่วยการเรียนรู้

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

เวลา (ชั่วโมง)

1

เรารักโรงเรียน

-  บุคลากร

-  สิ่งของ (สี รูปทรง…)

-  ชื่อวิชา  ห้องต่างๆ

 

2

ตัวเรา

-  ส่วนต่างๆ ของร่างกาย

-  กิจวัตรประจำวัน

-  สุขภาพอนามัย

-  เครื่องใช้ส่วนตัว

 

3

การซื้อขาย

-  ชนิดสินค้า

-  ราคาสินค้า

-  การต่อรองราคาสินค้า

 

4

การท่องเที่ยว

-  ถามทาง

-  วันสำคัญของไทย

 

5

ข้อมูล

-  พจนานุกรม

 

 

หน่วยการเรียนรู้

จ         ภาษาจีน  3             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                         ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  หน่วยการเรียนรู้   2  หน่วย              เวลาเรียน  80  ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

เวลา (ชั่วโมง)

1

ครองครัวของเรา

-  ที่ตั้ง

-  ของใช้ในบ้าน

 

4

4

2

โรงเรียนของเรา

-  วิชาต่างๆ

-  แนะนำสถานที่

 

4

4

3

ท้องที่ของเรา

-  สัญชาติ / เชื้อชาติ

-  สถานที่ตั้ง

-  เทศกาลสำคัญ

-  ผัก  ผลไม้  สัตว์

 

4

6

8

10

4

ตัวเรา

-  ส่วนต่างๆ ของร่างกาย

-  สุขภาพอนามัย

-  เครื่องใช้

 

10

10

8

 

5

การซื้อขาย

-  ชนิดสินค้า

-  ต่อรองราคา

-  แลกเปลี่ยนเงินตรา

 

10

8

10

 

 หน่วยการเรียนรู้

จ         ภาษาจีน  4             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                         ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  หน่วยการเรียนรู้   2  หน่วย              เวลาเรียน  80  ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

เวลา (ชั่วโมง)

1

ท่องเที่ยวกับฉัน

-  ท่องเที่ยวในชุมชน

 

2

อาหารและเครื่องดื่ม

-  ชนิด  :  - เมนู

-  รสชาติ

-  มารยาทในการเดินทาง

 

3

นันทนาการ

-  ดนตรี เพลง

-  กีฬา

-  งานอดิเรก

 

4

ข่าวสาร

-  บทความสั้นๆ

-  จากหนังสือพิมพ์

-  จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

 

 หน่วยการเรียนรู้

จ         ภาษาจีน  5             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                         ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  หน่วยการเรียนรู้   2  หน่วย              เวลาเรียน  80  ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

เวลา (ชั่วโมง)

1

อาหารและเครื่องดื่ม

-เมนูอาหาร

-มารยาทรับประทานอาหาร

 

2

ความสัมพันธ์ในครอบครัว

-ครอบครัวต่อโรงเรียน

-ครอบครัวต่อสังคม

 

3

วันสำคัญ

-ไทย

-จีน

 

4

สินค้าและบริการ

-สกุลเงิน

-อาชีพ

 

 

หน่วยการเรียนรู้

จ         ภาษาจีน  6             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                         ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  หน่วยการเรียนรู้   2  หน่วย              เวลาเรียน  80  ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

เวลา (ชั่วโมง)

1

การท่องเที่ยว

-                   ภายในประเทศ

-                   ภายนอกประเทศ

 

2

นันทนาการ

-                   งานอดิเรก

-                   ภาพยนตร์

-                   การพักผ่อน

(เพลง ดนตรี เต้นรำประกอบเพลง)

 

3

ข้อมูล ข่าวสารและเหตุการณ์

-                   แบบฟอร์มต่าง ๆ

-                   บทความ

-                   ประกาศ โฆษณา บทความจากหนังสือพิมพ์และสื่ออิเล็กโทรนิคส์

 

 

 

 

Visitors: 18,866